Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 536/2011 ze dne 1. června 2011 , kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 536/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 536/2011
          ze dne 1. června 2011,
          kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Jihoafrickou republiku v seznamu třetích zemí nebo jejich částí
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [1], a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,
          s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí [2], a zejména na čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 2 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES [3], stanoví pravidla pro dovoz do Unie, tranzit přes Unii a uskladnění v Unii v případě zásilek masných výrobků ve smyslu bodu 7.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [4], a zásilek opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev ve smyslu bodu 7.9 uvedené přílohy.
          (2) Rozhodnutí 2007/777/ES rovněž stanoví seznamy třetích zemí a jejich částí, z nichž jsou takovýto dovoz, tranzit a uskladnění povoleny, a vzory veterinárních osvědčení a ošetření požadovaná u zmíněných výrobků.
          (3) Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povoleno dovážet do Unie masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva podrobené různým ošetřením uvedeným v části 4 téže přílohy.
          (4) Jihoafrická republika je uvedena na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako země, z níž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě, které byly získány z masa ptáků nadřádu běžci ve farmovém chovu, bez zvláštního ošetření, u kterého není stanovena minimální teplota ("ošetření A").
          (5) Část 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povoleno dovážet do Unie sušené maso "biltong/jerky" a pasterizované masné výrobky podrobené různým ošetřením uvedeným v části 4 téže přílohy.
          (6) Jihoafrická republika je uvedena na seznamu v části 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako země, z níž je povoleno dovážet do Unie sušené maso "biltong/jerky" sestávající z masa drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, nebo obsahující takové maso, jež bylo podrobeno zvláštnímu ošetření ("ošetření E").
          (7) Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení [5], stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz do Unie a přepravu přes její území v případě drůbeže, násadových vajec, jednodenních kuřat a vajec prostých specifikovaných patogenních původců a dále masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, včetně ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků. Uvedené nařízení stanoví, že komodity, na něž se vztahuje, lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených v tabulce v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.
          (8) Jihoafrická republika je uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako země, z níž je povoleno dovážet do Unie chovné a užitkové ptáky nadřádu běžci a jednodenní kuřata, násadová vejce a maso ptáků nadřádu běžci.
          (9) Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky, na jejichž základě může být třetí země, území, oblast nebo jednotka považována za prostou vysoce patogenní influenzy ptáků, a související požadavky na veterinární osvědčení pro komodity určené na dovoz do Unie.
          (10) Jihoafrická republika oznámila Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N2, které bylo na jejím území potvrzeno dne 9. dubna 2011.
          (11) Vzhledem k potvrzenému ohnisku vysoce patogenní influenzy ptáků nelze území Jihoafrické republiky nadále považovat za prosté dané nákazy. V důsledku toho jihoafrické veterinární orgány s okamžitým účinkem pozastavily vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky dotčených komodit. Položka týkající se Jihoafrické republiky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (12) V důsledku ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků Jihoafrická republika již též nesplňuje veterinární podmínky pro použití "ošetření A" u komodit sestávajících z masa ptáků nadřádu běžci ve farmovém chovu nebo z opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev ptáků nadřádu běžci určených k lidské spotřebě, nebo s jejich obsahem, které jsou uvedeny na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES, a pro použití "ošetření E" u sušeného masa "biltong/jerky" a pasterizovaných masných výrobků sestávajících z masa drůbeže, pernaté zvěře ve farmovém chovu, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, nebo obsahujících takové maso, jež jsou uvedeny na seznamu v části 3 zmíněné přílohy. Tato ošetření nejsou dostatečná k odstranění veterinárních rizik spojených s danými komoditami. Položky pro Jihoafrickou republiku týkající se uvedených komodit v částech 2 a 3 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES by proto měly být změněny s cílem stanovit vhodné ošetření těchto komodit.
          (13) Rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (14) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.
          [3] Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49.
          [4] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          [5] Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES se mění takto:
          1) V části 2 se položka pro Jihoafrickou republiku nahrazuje tímto:
          "ZA | Jihoafrická republika (1) | C | C | C | A | D | D | A | C | C | A | A | D | XXX" |
          2) V části 3 se položka pro Jihoafrickou republiku nahrazuje tímto:
          "ZA | Jihoafrická republika | XXX | XXX | XXX | XXX | D | D | A | XXX | XXX | A | A | D | XXX" |
          Jihoafrická republika ZA-1 | E | E | XXX | XXX | D | D | A | E | XXX | A | A | D | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro Jihoafrickou republiku nahrazuje tímto:
          "ZA – Jihoafrická republika | ZA-0 | celá země | SPF | | | | | | | |
          EP, E | | | | | | | S4" |
          BPR | I | P2 | 9.4.2011 | | A | | |
          DOR | II | | |
          HER | III | | |
          RAT | VII | P2 | 9.4.2011 | | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.