Nařízení Komise (EU) č. 537/2011 ze dne 1. června 2011 o mechanismu pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 537/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 537/2011
          ze dne 1. června 2011
          o mechanismu pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu [1], a zejména na čl. 10 odst. 6 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Mechanismus pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití by měl zajistit, aby množství, jež jsou každoročně na základě licencí povolována jednotlivým výrobcům a dovozcům, nepřesahovala 130 % ročního průměru vypočtené úrovně regulovaných látek, na které měli příslušní výrobci nebo dovozci licence pro základní laboratorní a analytická použití v letech 2007 až 2009, a aby celkové množství, jež se každoročně povoluje na základě licencí (včetně licencí pro hydrochlorfluoruhlovodíky podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2009) nepřesáhlo 110 tun potenciálu poškozování ozonové vrstvy.
          (2) Celková množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití podnikům, které na základě licence vyráběly nebo dovážely v letech 2007 až 2009, nemůže přesáhnout 77243,181 kg potenciálu poškozování ozonové vrstvy, který byl vypočítán na základě licenční výroby a dovozů v referenčním období.
          (3) Rozdíl vůči maximálnímu množství 110 tun potenciálu poškozování ozonové vrstvy (32756,819 kg potenciálu poškozování ozonové vrstvy), jakož i množství, jež nebyla podniky vykázána a jež podniky vyrobily či dovezly na základě licence v letech 2007 až 2009, by měly být přiděleny podnikům, pro něž v referenčním období 2007 až 2009 nebyly vydány žádné výrobní či dovozní licence. Mechanismus přidělování by měl zajistit, aby všechny podniky žádající o novou kvótu obdržely odpovídající podíl množství, která mají být přidělena.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Kvóty pro regulované látky pro laboratorní a analytická použití se přidělují výrobcům a dovozcům, kterým v souladu s mechanismem uvedeným v příloze nebyly v letech 2007 až 2009 vydány žádné výrobní či dovozní licence.
          Článek 2
          Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Mechanismus přidělování
          1. Určení množství, jež má být přiděleno podnikům, kterým v letech 2007 až 2009 nebyla udělena licence na výrobu nebo dovoz regulovaných látek pro základní laboratorní a analytická použití (nové podniky)
          Každému podniku, kterému byla v letech 2007 až 2009 vydána licence na výrobu nebo dovoz regulovaných látek pro základní laboratorní a analytická použití, se přidělí kvóta odpovídající množství, o které požádal v prohlášení podle čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1005/2009, které však nepřesahuje 130 % ročního průměru vypočtené úrovně regulovaných látek, na které měl tento podnik licenci v letech 2007 až 2009.
          Součet přidělených kvót se odečte od 110 tun potenciálu poškozování ozonové vrstvy, čímž se určí množství, jež má být přiděleno novým podnikům (množství, jež má být přiděleno ve fázi 1).
          2. Fáze 1
          Každému novému podniku se přidělí množství odpovídající množství, o něž požádal v prohlášení, které ovšem nepřesahuje poměrný podíl množství určeného k přidělení ve fázi 1. Poměrný podíl se vypočte tak, že se číslo 100 vydělí počtem nových podniků. Součet kvót přidělených ve fázi 1 se odečte od množství určeného k přidělení ve fázi 1, čímž se určí množství k přidělení ve fázi 2.
          3. Fáze 2
          Každému novému podniku, který ve fázi 1 neobdržel 100 % množství, o něž požádal v prohlášení, se přidělí dodatečné množství odpovídající rozdílu mezi požadovaným množstvím a množstvím obdrženým ve fázi 1, které však nepřesahuje poměrný podíl množství určeného k přidělení ve fázi 2. Poměrný podíl se vypočte tak, že se číslo 100 vydělí počtem nových podniků, jež jsou způsobilé pro přidělení ve fázi 2. Součet kvót přidělených ve fázi 2 se odečte od množství určeného k přidělení ve fázi 2, čímž se určí množství k přidělení ve fázi 3.
          4. Fáze 3
          Fáze 2 se analogicky opakuje, dokud množství, které zůstává k přidělení v další fázi, je menší než 1 tuna potenciálu poškozování ozonové vrstvy.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.