Nařízení Komise (EU) č. 538/2011 ze dne 1. června 2011 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 538/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 538/2011
          ze dne 1. června 2011
          o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 121 první pododstavec písm. k), l) a m) a článek 203b ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 18 nařízení Komise (ES) č. 607/2009 [2] stanoví, že "rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (dále jen "rejstřík") vedený Komisí podle článku 118n nařízení (ES) č. 1234/2007 je zařazen do elektronické databáze "E-Bacchus".
          (2) V zájmu zjednodušení by měl být seznam reprezentativních obchodních organizací a jejich členů uvedený v příloze XI nařízení (ES) č. 607/2009 zveřejněn na internetu. Ustanovení čl. 30 odst. 2 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (3) Aby nedocházelo k diskriminaci mezi víny pocházejícími z Unie a víny dováženými ze třetích zemí, je třeba vysvětlit, že výrazy používané tradičně ve třetích zemích mohou také získat uznání a ochranu jako tradiční výrazy v Unii, pokud jsou používány spolu se zeměpisným označením nebo označením původu, které regulují tyto třetí země.
          (4) V zájmu srozumitelnosti by měly být chráněné tradiční výrazy uvedené v příloze XII převedeny do elektronické databáze "E-Bacchus", čímž by byly chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení i chráněné tradiční výrazy soustředěny do jednoho nástroje informační technologie, do nějž by bylo možno snadno nahlížet.
          (5) Aby byly zajištěny aktuální informace týkající se tradičních výrazů, měly by být informace uvedené v příloze XII nařízení (ES) č. 607/2009 převedeny do elektronické databáze "E-Bacchus" a nové údaje týkající se ochrany tradičních výrazů by měly být zařazovány výlučně do uvedené databáze.
          (6) V zájmu vyjasnění vztahů mezi chráněnými tradičními výrazy a ochrannými známkami je třeba specifikovat, na jakém právním základě by měla být posuzována žádost o zápis ochranné známky, která obsahuje chráněný tradiční termín nebo je jím tvořena, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách [3], nebo s nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství [4].
          (7) Pro zvýšení transparentnosti pravidel týkajících se tradičních výrazů, zejména vzhledem ke skutečnosti, že se tyto výrazy přesouvají do elektronické databáze "E-Bacchus", je třeba, aby se při jakékoli změně tradičního výrazu dodržoval formálně stanovený postup.
          (8) Měla by být stanovena pravidla pro uvádění obsahu alkoholu v procentech objemových u některých zvláštních výrobků z révy vinné, aby veřejnost dostávala přesné informace.
          (9) Aby se snížila zátěž při označování, není třeba v některých případech vyžadovat určité informace týkající se názvu a adresy stáčírny.
          (10) Pro zlepšení kontroly určitých výrobků z révy vinné by měly mít členské státy možnost regulovat používání údajů o výrobci a zpracovateli.
          (11) V zájmu srozumitelnosti by měly být změněny čl. 42 odst. 1 a čl. 56 odst. 3.
          (12) Použití zvláštních typů lahví a uzávěrů pro šumivá vína, jakostní šumivá vína a jakostní aromatická šumivá vína podle článku 69 nařízení (ES) č. 607/2009 by mělo být povinné výhradně pro uvádění na trh a pro vývoz vín vyrobených v Evropské unii.
          (13) Pokud jde o předání formální části stávajících chráněných názvů vín podle článku 118s nařízení (ES) č. 1234/2007, může požadavek na uvedení informací o žadateli, který žádá o ochranu stávajícího názvu vína, podle čl. 118c odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení působit některým členským státům potíže, neboť tyto stávající chráněné názvy vín jsou regulovány na vnitrostátní úrovni bez odkazu na konkrétního žadatele. Pro usnadnění přechodu od úpravy uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 [5] k úpravě stanovené nařízením (ES) č. 1234/2007 by měla být stanovena přechodná opatření, která by odpovídala vnitrostátním předpisům uvedených členských států.
          (14) Je třeba změnit přílohu VIII nařízení (ES) č. 607/2009, pokud jde o starší práva, která mohou být uplatňována v případě námitky proti žádosti o ochranu tradičního výrazu.
          (15) Nařízení (ES) č. 607/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (16) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změna nařízení (ES) č. 607/2009
          Nařízení (ES) č. 607/2009 se mění takto:
          1) V článku 30 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. V případě žádosti podané reprezentativní profesní organizací usazenou v třetí zemi je nutno předat rovněž podrobné informace o této reprezentativní profesní organizaci. Komise zveřejní na internetu seznam dotčených třetích zemí, názvy reprezentativních profesních organizací a členy těchto reprezentativních profesních organizací."
          2) Článek 32 se nahrazuje tímto:
          "Článek 32
          Pravidla pro tradiční výrazy třetích zemí
          1. Definice tradičních výrazů uvedená v čl. 118u odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se použije obdobně na výrazy používané tradičně v třetích zemích pro vinařské výrobky, na něž se vztahují zeměpisná označení nebo označení původu podle právních předpisů uvedených třetích zemí.
          2. Vína pocházející z třetích zemí, jejichž etikety udávají tradiční označení jiná než tradiční výrazy uvedené v elektronické databázi "E-Bacchus", mohou používat tato tradiční označení v souladu s pravidly platnými v dotyčných třetích zemích, včetně pravidel pocházejících od reprezentativních profesních organizací."
          3) Článek 40 se nahrazuje tímto:
          "Článek 40
          Obecná ochrana
          1. Pokud žádost o ochranu tradičního výrazu splňuje podmínky stanovené v čl. 118u odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 a v článcích 31 a 35 tohoto nařízení a není zamítnuta podle článků 36, 38 a 39 tohoto nařízení, je tradiční výraz uveden v elektronické databázi "E-Bacchus" spolu s těmito údaji:
          a) jazyk podle článku 31;
          b) označení druhu nebo druhů dotyčného výrobku z révy vinné, který je pod ochranou;
          c) odkaz na vnitrostátní právní předpisy členského státu, v němž je tradiční výraz vymezen a upraven, nebo pravidla vztahující se na výrobce vína ve třetích zemích, včetně pravidel pocházejících od reprezentativních profesních organizací, a
          d) shrnutí definice nebo podmínek pro použití.
          2. Tradiční výrazy uvedené v elektronické databázi "E-Bacchus" jsou chráněny pouze v jazyce a pro druhy výrobků z révy vinné, které byly uvedeny v žádosti, proti:
          a) jakémukoli zneužití, a to i tehdy, je-li chráněný výraz doprovázen výrazy jako "druh", "typ", "způsob", "jak se vyrábí v", "napodobenina", "chuť", "jako" nebo podobnými výrazy;
          b) jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o povaze, jakosti nebo základních vlastnostech výrobku použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného výrobku;
          c) všem ostatním praktikám, které mohou uvést spotřebitele v omyl zejména tím, že vyvolávají zdání, že se na víno vztahuje chráněný tradiční výraz."
          4) V článku 41 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Je-li tradiční výraz chráněn podle tohoto nařízení, zápis ochranné známky, jejíž použití by odporovalo čl. 40 odst. 2, se posuzuje podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES [******] nebo nařízení Rady (ES) č. 207/2009 [].
          Ochranné známky zapsané v rozporu s prvním pododstavcem jsou na požádání prohlášeny za neplatné v souladu s platnými postupy, jak je stanoveno ve směrnici 2008/95/ES nebo v nařízení (ES) č. 207/2009.
          5) V článku 42 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Výraz, pro nějž byla podána žádost a který je zcela nebo částečně homonymní s tradičným výrazem, který je již chráněn podle této kapitoly, je chráněn s náležitým přihlédnutím k místnímu a tradičnímu používání a k riziku záměny.
          Homonymní výraz, který uvádí spotřebitele v omyl, pokud jde o povahu, jakost nebo skutečný původ výrobků, nesmí být zapsán, a to ani v případě, že je správný.
          Podmínkou pro použití chráněného homonymního názvu je, aby v praxi existovalo jasné rozlišení mezi následně chráněným homonymem a tradičním výrazem již uvedeným v elektronické databázi "E-Bacchus", s ohledem na potřebu rovného zacházení s dotyčnými výrobci a neuvádění spotřebitele v omyl."
          6) Vkládá se nový článek 42a, který zní:
          "Článek 42a
          Změna
          Žadatel uvedený v článku 29 může požádat o schválení změny tradičního výrazu, uvedeného jazyka, dotyčného vína nebo vín nebo shrnutí definice či podmínek pro použití dotyčného tradičního výrazu.
          Na žádosti o změnu se použijí obdobně články 33 až 39."
          7) V článku 47 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          "5. Jakmile zrušení nabude účinku, Komise odstraní dotyčný výraz ze seznamu uvedeného v elektronické databázi "E-Bacchus"."
          8) V článku 54 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
          "3. U částečně zkvašeného hroznového moštu nebo mladého vína v procesu kvašení se na etiketě uvádí skutečný nebo celkový obsah alkoholu v procentech objemových. Pokud se na etiketě uvádí celkový obsah alkoholu v procentech objemových, následuje za číselným údajem symbol "% obj." a číselnému údaji mohou předcházet slova "celkový obsah alkoholu" nebo "celkový alkohol"."
          9) Článek 56 se mění takto:
          a) v odst. 2 ve třetím pododstavci se doplňuje druhá věta, která zní:
          "Tyto požadavky se nepoužijí, pokud k plnění dochází na místě, které se nachází v bezprostřední blízkosti stáčírny.";
          b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Název a adresa výrobce nebo prodejce se doplní výrazy "výrobce" nebo "vyrobeno v" a "prodejce" nebo "prodáváno", nebo rovnocenným výrazem.
          Členské státy se mohou rozhodnout, že:
          a) stanoví údaj o výrobci jako povinný;
          b) povolí nahrazení výrazů "výrobce" nebo "vyrobeno v" výrazy "zpracovatel" nebo "zpracováno v"."
          10) Článek 69 se nahrazuje tímto:
          "Článek 69
          Pravidla pro obchodní úpravu některých výrobků
          1. Šumivé víno, jakostní šumivé víno a jakostní aromatické šumivé víno vyrobené v Evropské unii je uváděno na trh nebo vyváženo ve skleněných lahvích typu určeného pro "šumivé víno" uzavřených:
          a) u lahví s jmenovitým objemem více než 0,20 l: zátkou hříbkového tvaru vyrobenou z korku nebo jiného materiálu, který může přijít do styku s potravinami, jež je držena na svém místě připevněním a v případě potřeby je přikryta čepičkou a zcela obalena ve fólii, která pokrývá danou zátku a celé hrdlo lahve nebo jeho část;
          b) u lahví s jmenovitým objemem nejvýše 0,20 l: jakýmkoli vhodným uzávěrem.
          Jiné výrobky vyrobené v Unii se ve skleněných lahvích typu určeného pro "šumivé víno" či s uzávěrem podle písm. a) prvního pododstavce na trh neuvádějí ani nevyvážejí.
          2. Odchylně od odst. 1 druhého pododstavce mohou členské státy rozhodnout, že ve skleněných lahvích typu určeného pro "šumivé víno" nebo s uzávěrem podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) se mohou uvádět na trh či vyvážet tyto výrobky:
          a) výrobky tradičně plněné do takovýchto lahví, které:
          i) jsou uvedeny v čl. 113d odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007,
          ii) jsou uvedeny v bodech 7, 8 a 9 přílohy XIb nařízení (ES) č. 1234/2007,
          iii) jsou uvedeny v nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 [], nebo
          iv) vykazují skutečný obsah alkoholu nejvýše 1,2 % objemových;
          b) jiné výrobky než výrobky uvedené v písmenu a), pokud neuvádějí spotřebitele v omyl, co se týká skutečné povahy výrobku.
          11) V článku 71 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
          "3. Pokud jde o předání formální části podle čl. 118s odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007, mohou být pro účely uplatnění čl. 118c odst. 1 písm. b) uvedeného rozhodnutí za žadatele odchylně od čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení považovány orgány členských států."
          12) Příloha II se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.
          13) Příloha VIII se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.
          14) Přílohy XI a XII se zrušují.
          Článek 2
          Přechodná ustanovení
          1. Před zrušením příloh XI a XII nařízení (ES) č. 607/2009 podle čl. 1 bodu 14 tohoto nařízení Komise zkopíruje a:
          a) zveřejní na internetu obsah přílohy XI a
          b) zařadí do elektronické databáze "E-Bacchus" tradiční výrazy uvedené v příloze XII.
          2. Na změny týkající se tradičního výrazu, které členský stát nebo třetí země uznaly a oznámily Komisi do data vstupu tohoto nařízení v platnost a které nebyly zapsány do přílohy XII nařízení (ES) č. 607/2009, se nevztahuje postup podle v článku 42a, který byl zaveden čl. 1 bodem 6 tohoto nařízení. Komise zařadí uvedené změny do elektronické databáze "E-Bacchus".
          Článek 3
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60.
          [3] Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25.
          [4] Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [******] Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25.
          [] Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1."
          [] Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA II
          JEDINÝ DOKLAD
          Datum přijetí (DD/MM/RRRR) …
          [vyplní Komise]
          Počet stran (včetně této) …
          Jazyk, který byl použit k podání žádosti …
          Číslo spisu [vyplní Komise] …
          Žadatel
          Jméno právnické nebo fyzické osoby …
          Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země) …
          Právní postavení (v případě právnických osob) …
          Státní příslušnost …
          Zprostředkovatel
          - Členský stát/státy (*) …
          - Orgán třetí země (*) …
          [(*) nehodící se škrtněte]
          Jméno zprostředkovatele/zprostředkovatelů …
          Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země) …
          Název, který má být zapsán
          - Označení původu (*) …
          - Zeměpisné označení (*) …
          [(*) nehodící se škrtněte]
          Popis vína/vín [1] …
          Údaj o tradičních výrazech podle čl. 118u odst. 1 [2], které jsou spojeny s tímto označením původu nebo zeměpisným označením …
          Zvláštní enologické postupy [3] …
          Vymezená oblast …
          Maximální výnos/výnosy na hektar …
          Schválené moštové odrůdy …
          Souvislost se zeměpisnou oblastí [4] …
          Další podmínky [3] …
          Odkaz na specifikaci výrobku
          [1] Včetně odkazu na výrobky, na něž se vztahuje čl. 118a odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          [2] Ustanovení čl. 118u odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          [3] Nepovinné.
          [4] Popište zvláštní povahu výrobku a zeměpisné oblasti a příčinnou souvislost mezi nimi."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA VIII
          PROHLÁŠENÍ O NÁMITCE VŮČI TRADIČNÍMU VÝRAZU
          Datum přijetí (DD/MM/RRRR) …
          [vyplní Komise]
          Počet stran (včetně této) …
          Jazyk prohlášení o námitce …
          Číslo spisu [vyplní Komise] …
          Strana, která vznáší námitku
          Jméno právnické nebo fyzické osoby …
          Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země) …
          Státní příslušnost …
          Telefon, fax, e-mail …
          Zprostředkovatel
          - Členský stát/státy (*) …
          - Orgán třetí země (nepovinné) (*) …
          [(*) nehodící se škrtněte]
          Jméno zprostředkovatele/zprostředkovatelů …
          Úplná adresa (název a číslo ulice, obec a PSČ, země) …
          Výraz, proti němuž je vznesena námitka …
          Starší práva
          - Chráněné označení původu (*) …
          - Chráněné zeměpisné označení (*) …
          - Vnitrostátní zeměpisné označení (*)
          [(*) nehodící se škrtněte]
          Název …
          Registrační číslo …
          Datum zápisu (DD/MM/RRRR) …
          - Stávající chráněný tradiční výraz …
          - Ochranná známka
          Značka …
          Seznam výrobků a služeb …
          Registrační číslo …
          Datum registrace …
          Země původu …
          Pověst/proslulost (*) …
          [(*) nehodící se škrtněte]
          Důvody námitky
          - Článek 31 (*)
          - Článek 35 (*)
          - Čl. 40 odst. 2 písm. a) (*)
          - Čl. 40 odst. 2 písm. b) (*)
          - Čl. 40 odst. 2 písm. c) (*)
          - Čl. 41 odst. 3 (*)
          - Čl. 42 odst. 1 (*)
          - Čl. 42 odst. 2 (*)
          - Článek 54 nařízení (ES) č. 479/2008
          [(*) nehodící se škrtněte]
          Vysvětlení důvodů …
          Jméno podepisující osoby …
          Podpis …"
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.