Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 540/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011
          ze dne 25. května 2011,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 78 odst. 3 uvedeného nařízení,
          po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle nařízení (ES) č. 1107/2009 se účinné látky uvedené v příloze I směrnice 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [2] považují za schválené podle uvedeného nařízení.
          (2) Proto je za účelem provedení nařízení (ES) č. 1107/2009 nutné v okamžiku přijetí uvedeného nařízení přijmout nařízení obsahující seznam účinných látek uvedených v příloze I směrnice 91/414/EHS.
          (3) V této souvislosti je třeba uvést, že na základě článku 83 nařízení (ES) č. 1107/2009, kterým se zrušuje směrnice 91/414/EHS, se staly neplatnými směrnice, kterými byly zařazeny účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS, pokud mění uvedenou směrnici. Samostatná ustanovení těchto směrnic se však použijí i nadále,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Účinné látky uvedené v příloze tohoto nařízení se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 14. června 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. května 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ÚČINNÉ LÁTKY SCHVÁLENÉ PRO POUŽITÍ V PŘÍPRAVCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN
          Obecná ustanovení použitelná pro všechny látky uvedené v této příloze:
          - při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být u každé látky zohledněny závěry zprávy o jejím přezkoumání, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy,
          - členské státy trvale zpřístupní všechny zprávy o přezkoumání (s výjimkou důvěrných informací ve smyslu článku 63 nařízení (ES) č. 1107/2009) všem zúčastněným stranám nebo jim je poskytnou k nahlédnutí na zvláštní žádost.
          Číslo | Obecný název, identifikační čísla | Název podle IUPAC | Čistota [1] | Datum schválení | Konec platnosti schválení | Zvláštní ustanovení |
          1 | Imazalil CAS 73790-28-0, 35554-44-0 CIPAC 335 | 1-[2-allyloxy-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]imidazol | 975 g/kg | 1. ledna 1999 | 31. prosince 2011 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Pro následující použití platí tyto zvláštní podmínky: ošetření ovoce, zeleniny a brambor po sklizni může být povoleno pouze tehdy, je-li k dispozici vhodný dekontaminační systém nebo bylo-li hodnocením rizika prokázáno členskému státu, který uděluje povolení, že likvidace aplikační kapaliny nepředstavuje nepřijatelné riziko pro životní prostředí, a zejména pro vodní organismy,ošetření brambor po sklizni může být povoleno pouze tehdy, bylo-li hodnocením rizika prokázáno členskému státu, který uděluje povolení, že likvidace odpadu ze zpracování ošetřovaných brambor nepředstavuje nepřijatelné riziko pro vodní organismy,ošetření listů ve venkovních podmínkách může být povoleno pouze tehdy, bylo-li hodnocením rizika prokázáno členskému státu, který uděluje povolení, že toto použití nemá nepřijatelné účinky na zdraví lidí a zvířat ani na životní prostředí.Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 11. července 1997. |
          2 | Azoxystrobin CAS 131860-33-8 CIPAC 571 | methyl-(E)-2-(2-{[6-(2-kyanfenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy}fenyl)-3-methoxyakrylát | 930 g/kg (Z izomer max. 25 g/kg) | 1. července 1998 | 31. prosince 2011 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 by měla být věnována zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy. Podmínky povolení by měly zahrnovat vhodná opatření ke zmírnění rizika. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 22. dubna 1998. |
          3 | Kresoxim-methyl CAS 143390-89-0 CIPAC 568 | methyl-(E)-2-(methoxyimino)-2-{2-[(o-tolyloxy)methyl]fenyl}acetát | 910 g/kg | 1. února1999 | 31. prosince 2011 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod za citlivých podmínek. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 16. října 1998. |
          4 | Spiroxamin CAS 1181134-30-8 CIPAC 572 | N-[(8-terc-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-2-yl)methyl]-N-ethylpropan-1-amin | 940 g/kg (diastereomery A a B dohromady) | 1. září 1999 | 31. prosince 2011 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby podmínky povolení obsahovaly vhodná ochranná opatření,musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 12. května 1999. |
          5 | Azimsulfuron CAS 120162-55-2 CIPAC 584 | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-sulfonyl]močovina | 980 g/kg | 1. října 1999 | 31. prosince 2011 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Letecká aplikace nesmí být povolena. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí členské státy věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a na necílové suchozemské rostliny a zajistit, aby podmínky povolení podle potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika (např. při pěstování rýže stanovení minimální doby zadržování vody před vypuštěním). Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 2. července 1999. |
          6 | Fluroxypyr CAS 69377-81-7 CIPAC 431 | 2-[(4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyl)oxy]octová kyselina | 950 g/kg | 1. prosince 2000 | 31. prosince 2011 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy: zohlední dodatečné informace požadované v bodě 7 zprávy o přezkoumání,musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.Členské státy uvědomí Komisi, jestliže dodatečné pokusy a informace požadované v bodě 7 zprávy o přezkoumání nebyly předloženy do 1. prosince 2000. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 30. listopadu 1999. |
          7 | Metsulfuron-methyl CAS 74223-64-6 | methyl-2-{N-[N-(4- methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoát | 960 g/kg | 1. července 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 16. června 2000. |
          8 | Prohexadion-kalcium CAS 127277-53-6 CIPAC 567 | kalcium-3,5-dioxo-4-propanoylcyklohexankarboxylát | 890 g/kg | 1. října 2000 | 31. prosince 2011 | Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 16. června 2000. |
          9 | Triasulfuron CAS 82097-50-5 CIPAC 480 | 1-[2-(2-chlorethoxy)benzensulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina | 940 g/kg | 1. srpna 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 13. července 2000. |
          10 | Esfenvalerát CAS 66230-04-4 CIPAC 481 | [(S)-(3-fenoxyfenyl)-kyanmethyl]-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát | 830 g/kg | 1. srpna 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a necílové členovce a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 13. července 2000. |
          11 | Bentazon CAS 25057-89-0 CIPAC 366 | 3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid | 960 g/kg | 1. srpna 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 13. července 2000. |
          12 | Lambda-cyhalothrin CAS 91465-08-6 CIPAC 463 | směs (1:1): (R)-[(3-fenoxyfenyl)-kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxyláta(S)-[(3-fenoxyfenyl)-kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | 810 g/kg | 1. ledna 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy,musí věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a necílové členovce včetně včel a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika,musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách, a zejména jejich akutním účinkům.Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 19. října 2000. |
          13 | Fenhexamid CAS 126833-17-8 CIPAC 603 | N-(4-hydroxy-2,3-dichlorfenyl)-1-methylcyklohexan-1-karboxamid | ≥ 950 g/kg | 1. června 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí členské státy věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 19. října 2000. |
          14 | Amitrol CAS 61-82-5 CIPAC 90 | 1,2,4-triazol-3-amin | 900 g/kg | 1. ledna 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání amitrolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy,musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství,musí věnovat zvláštní pozornost ochraně užitečných členovců,musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců. Použití amitrolu v době rozmnožování smí být povoleno pouze tehdy, jestliže příslušné hodnocení rizika prokázalo, že nedojde k nepřijatelnému vlivu, a jestliže podmínky povolení budou v případě potřeby obsahovat opatření ke zmírnění rizika. |
          15 | Dikvat CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromid) CIPAC 55 | 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenanthren, soli (dibromid) | 950 g/kg | 1. ledna 2002 | 31. prosince 2015 | Na základě současných dostupných informací mohou být povolena pouze použití jako prostředek k hubení suchozemských plevelů a desikant. Použití k regulaci vodních plevelů nesmí být povoleno. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dikvatu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika,musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy v případě použití nekvalifikovanou obsluhou a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika. |
          16 | Pyridát CAS 55512-33.9 CIPAC 447 | O-(6-chlor-3-fenylpyridazin-4-yl)-S-oktyl-thiokarbonát | 900 g/kg | 1. ledna 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyridátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,musí věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika. |
          17 | Thiabendazol CAS 148-79-8 CIPAC 323 | 2-(thiazol-4-yl)benzimidazol | 985 g/kg | 1. ledna 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Nesmí být povoleny aplikace postřikem listů. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiabendazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a organismů žijících v sedimentu a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.Musí být provedena vhodná opatření ke zmírnění rizika (např. vyčištění diatomitem nebo aktivním uhlím) kontaminace povrchových vod odpadními vodami pod nepřijatelnou úroveň. |
          18 | Paecilomyces fumosoroseus kmen Apopka 97, PFR 97 nebo CG 170, ATCC20874 | Nepoužije se | Nepřítomnost sekundárních metabolitů by měla být zkontrolována vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií v každé živné půdě. | 1. července 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Každá živná půda by měla být zkontrolována vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, aby bylo zajištěno, že nejsou přítomny žádné sekundární metabolity. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 27. dubna 2001. |
          19 | DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) CAS 144740-54-5 CIPAC 577 | methyl-2-{N-[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-6-(trifluormethyl)]nikotinát | 903 g/kg | 1. července 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 27. dubna 2001. |
          20 | Acibenzolar-s-methyl CAS 135158-54-2 CIPAC 597 | S-methyl-benzo[1,2,3]-thiadiazol-7-karbothioát | 970 g/kg | 1. listopadu 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako stimulátor rostlin. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001. |
          21 | Cyklanilid CAS 113136-77-9 CIPAC 586 | Není k dispozici | 960 g/kg | 1. listopadu 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin. Nejvyšší obsah nečistoty 2,4-dichloranilinu (2,4-DCA) v účinné látce by měl být 1 g/kg. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001. |
          22 | Fosforečnan železitý CAS 10045-86-0 CIPAC 629 | fosforečnan železitý | 990 g/kg | 1. listopadu 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako moluskocid. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001. |
          23 | Pymetrozin CAS 123312-89-0 CIPAC 593 | (E)-6-methyl-4-[(pyridin-3-ylmethyliden)amino]-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3(2H)-on | 950 g/kg | 1. listopadu 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001. |
          24 | Pyraflufen-ethyl CAS 129630-19-9 CIPAC 605 | ethyl-{2-chlor-5-[4-chlor-5-(difluormethoxy)-1-methylpyrazol-3-yl]-4-fluorfenoxy}acetát | 956 g/kg | 1. listopadu 2001 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně řas a vodních rostlin a měly by uplatnit v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika. Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001. |
          25 | Glyfosát CAS 1071-83-6 CIPAC 284 | N-(fosfonomethyl)glycin | 950 g/kg | 1. července 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glyfosátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 29. června 2001. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství. |
          26 | Thifensulfuron-methyl CAS 79277-27-3 CIPAC 452 | methyl-3-{N-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}thiofen-2-karboxylát | 960 g/kg | 1. července 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thifensulfuron-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 29. června 2001. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika. |
          27 | 2,4-D CAS 94-75-7 CIPAC 1 | 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina | 960 g/kg | 1. října 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 2,4-D, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 2. října 2001. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,musí věnovat zvláštní pozornost absorpci kůží,musí věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika. |
          28 | Isoproturon CAS 34123-59-6 CIPAC 336 | 3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina | 970 g/kg | 1. ledna 2003 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání isoproturonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 7. prosince 2001. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami, nebo je-li použita ve vyšších dávkách, než jsou dávky předepsané ve zprávě o přezkoumání, a musí v případě potřeby uplatnit opatření ke zmírnění rizika,musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika. |
          29 | Ethofumesát CAS 26225-79-6 CIPAC 223 | (±)-(2-ethoxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-mesylát | 960 g/kg | 1. března 2003 | 28. února 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethofumesátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami, a musí v případě potřeby uplatnit opatření ke zmírnění rizika. |
          30 | Iprovalikarb CAS 140923-17-7 CIPAC 620 | isopropyl-(2-methyl-1-{N-[(1-(p-tolyl)ethyl]-karbamoyl}propyl-1-karbamát) | 950 g/kg (předběžný údaj) | 1. července 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání iprovalikarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení: musí být specifikace komerčně vyráběného technického materiálu potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci by měl být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy. |
          31 | Prosulfuron CAS 94125-34-5 CIPAC 579 | 1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropyl)benzen-1-sulfonyl]-močovina | 950 g/kg | 1. července 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání prosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí pečlivě zvážit riziko pro vodní rostliny, je-li tato účinná látka používána v blízkosti povrchových vod. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          32 | Sulfosulfuron CAS 141776-32-1 CIPAC 601 | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[(2-ethansulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)sulfonyl]-močovina | 980 g/kg | 1. července 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sulfosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení: musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin a řas. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. |
          33 | Cinidon-ethyl CAS 142891-20-1 CIPAC 598 | ethyl-(Z)-{2-chlor-3-[2-chlor-5-(cyklohex-1-en-1,2-dikarboximido)fenyl]akrylát} | 940 g/kg | 1. října 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cinidon-ethylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy: věnovat zvláštní pozornost nebezpečí kontaminace podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami (např. u půd s neutrálním nebo vysokým pH),věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          34 | Cyhalofopbutyl CAS 122008-85-9 CIPAC 596 | butyl-(R)-2-[4-(2-fluor-4-kyanfenoxy)fenoxy]propanoát | 950 g/kg | 1. října 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyhalofopbutylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení: musí členské státy pečlivě zvážit možný vliv letecké aplikace na necílové organismy, a zejména na vodní druhy. Podmínky povolení musí v případě potřeby obsahovat omezení nebo opatření ke zmírnění rizika,musí členské státy pečlivě zvážit možný vliv pozemní aplikace na vodní organismy v rýžových polích. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          35 | Famoxadon CAS 131807-57-3 CIPAC 594 | 3-anilino-5-(4-fenoxy-fenyl)-5-methyloxazo-lidin-2,4-dion | 960 g/kg | 1. října 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání famoxadonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení: musí členské státy věnovat zvláštní pozornost možnému riziku chronických účinků výchozí účinné látky nebo metabolitů na žížaly,musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika,by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy. |
          36 | Florasulam CAS 145701-23-1 CIPAC 616 | 2,6,8-trifluor-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonanilid | 970 g/kg | 1. října 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání florasulamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy: věnovat zvláštní pozornost nebezpečí kontaminace podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          37 | Metalaxyl-M CAS 70630-17-0 CIPAC 580 | methyl-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(methoxyacetyl)-D-alaninát | 910 g/kg | 1. října 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metalaxylu-M, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení: by měla být věnována zvláštní pozornost nebezpečí kontaminace podzemních vod účinnou látkou nebo jejími produkty rozkladu CGA 62826 a CGA 108906, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          38 | Pikolinafen CAS 137641-05-5 CIPAC 639 | 4-fluor-6-[3-(trifluormethyl)fenoxy]pyridin-2-karboxanilid | 970 g/kg | 1. října 2002 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pikolinafenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy: věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          39 | Flumioxazin CAS 103361-09-7 CIPAC 578 | N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]cyklohex-1-en-1,2-dikarboximid | 960 g/kg | 1. ledna 2003 | 31. prosince 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flumioxazinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. června 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy: pečlivě zvážit riziko pro vodní rostliny a řasy. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          40 | Deltamethrin CAS 52918-63-5 CIPAC 333 | (S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | 980 g/kg | 1. listopadu 2003 | 31. října 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání deltamethrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 18. října 2002. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně uživatele a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly vhodná ochranná opatření,měly by sledovat stav akutního dietárního příjmu u spotřebitele s ohledem na budoucí změny maximálních limitů reziduí,musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, včel a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika. |
          41 | Imazamox CAS 114311-32-9 CIPAC 619 | (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5(4H)-oxoimidazol-2-yl)-5-(methoxymethyl)nikotinová kyselina | 950 g/kg | 1. července 2003 | 30. června 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imazamoxu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          42 | Oxasulfuron CAS 144651-06-9 CIPAC 626 | oxetan-3-yl-2-{[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoát | 930 g/kg | 1. července 2003 | 30. června 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxasulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          43 | Ethoxysulfuron CAS 126801-58-9 CIPAC 591 | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[(2-ethoxyfenoxy)sulfonyl]močovina | 950 g/kg | 1. července 2003 | 30. června 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethoxysulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových vodních rostlin a řas v odvodňovacích kanálech. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          44 | Foramsulfuron CAS 173159-57-4 CIPAC 659 | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylkarbamoyl)-5-formamidobenzen-1-sulfonyl]močovina | 940 g/kg | 1. července 2003 | 30. června 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání foramsulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          45 | Oxadiargyl CAS 39807-15-3 CIPAC 604 | 5-terc-butyl-3-{2,4-dichlor-5-[(prop-2-yn-1-yl)oxy]fenyl}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on | 980 g/kg | 1. července 2003 | 30. června 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxadiargylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně řas a vodních rostlin. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          46 | Kyazofamid CAS 120116-88-3 CIPAC 653 | 4-chlor-2-kyan-N,N-dimethyl-5-(p-tolyl)imidazol-1-sulfonamid | 935 g/kg | 1. července 2003 | 30. června 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyazofamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení: musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kinetice rozkladu metabolitu CTCA v půdě, zejména v regionech severní Evropy.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika nebo omezení použití. |
          47 | 2,4DB CAS 94-82-6 CIPAC 83 | 4(2,4dichlorfenoxy)butanová kyselina | 940 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 2,4DB, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          48 | Betacyfluthrin CAS 68359-37-5 (bez stereochemického označení) CIPAC 482 | [(RS)-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-(RS,RS)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | 965 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Jiná použití než na okrasné rostliny ve sklenících a k ošetření osiva nejsou v současné době dostatečně podložená a nelze prokázat jejich přijatelnost podle kritérií stanovených v jednotných zásadách podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009. Pro povolení těchto použití budou muset být získány údaje a informace prokazující jejich přijatelnost pro spotřebitele a pro životní prostředí a budou muset být předloženy členským státům. Týká se to zejména údajů pro zevrubné posouzení rizik foliární aplikace ve venkovních podmínkách a dietárního rizika foliární aplikace na rostliny určené k lidské výživě. Při uplatňování jednotných zásad musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání betacyfluthrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení: musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců. Podmínky povolení by měly zahrnovat vhodná opatření ke zmírnění rizika. |
          49 | Cyfluthrin CAS 68359-37-5 (bez stereochemického označení) CIPAC 385 | [(RS)-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-(RS,RS)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | 920 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Jiná použití než na okrasné rostliny ve sklenících a k ošetření osiva nejsou v současné době dostatečně podložená a nelze prokázat jejich přijatelnost podle kritérií stanovených v jednotných zásadách podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009. Pro povolení těchto použití budou muset být získány údaje a informace prokazující jejich přijatelnost pro spotřebitele a pro životní prostředí a budou muset být předloženy členským státům. Týká se to zejména údajů pro zevrubné posouzení rizik foliární aplikace ve venkovních podmínkách a dietárního rizika foliární aplikace na rostliny určené k lidské výživě. Při uplatňování jednotných zásad musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyfluthrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení: musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců. Podmínky povolení by měly zahrnovat vhodná opatření ke zmírnění rizika. |
          50 | Iprodion CAS 36734-19-7 CIPAC 278 | 3-(3,5-dichlorfenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidin-1-carboxamid | 960 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid a nematicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání iprodionu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení členské státy: by měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, pokud je tato účinná látka používána ve vysokých dávkách (zejména na trávníky) na kyselých půdách (pH nižší než 6) za citlivých klimatických podmínek,musí pečlivě zvážit riziko pro vodní bezobratlé, pokud je tato účinná látka používána v bezprostřední blízkosti povrchových vod. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          51 | Linuron CAS 330-55-2 CIPAC 76 | 3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina | 900 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání linuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy: věnovat zvláštní pozornost ochraně volně žijících savců, necílových členovců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy. |
          52 | Maleinohydrazid CAS 123-33-1 CIPAC 310 | maleinohydrazid | 940 g/kg. | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako růstový regulátor. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání maleinohydrazidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy: věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          53 | Pendimethalin CAS 40487-42-1 CIPAC 357 | N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroanilin | 900 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pendimethalinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy: věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a necílových suchozemských rostlin. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,věnovat zvláštní pozornost možnosti přenosu látky na krátkou vzdálenost vzduchem. |
          54 | Propineb CAS 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homopolymer) CIPAC 177 | catena-poly[zink-μ-[propan-1,2-diylbis(dithiokarbamato)(2-)-S,S:S,S]] | technická účinná látka by měla splňovat specifikace FAO | 1. dubna 2004 | 31. března 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propinebu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2003. Při tomto celkovém hodnocení: by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo krajně nepříznivými klimatickými podmínkami,by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně malých savců, vodních organismů a necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,by členské státy měly sledovat situaci, pokud jde o akutní dietární expozici spotřebitelů s ohledem na budoucí změny maximálních limitů reziduí. |
          55 | Propyzamid CAS 23950-58-5 CIPAC 315 | 3,5dichlorN(1,1dimethylprop2yn1yl)benzamid | 920 g/kg | 1. dubna 2004 | 31. března 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propyzamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 26. února 2003. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy: věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců, zejména pokud je látka aplikována v období reprodukce. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, |
          56 | Mekoprop CAS 7085-19-0 CIPAC 51 | RS)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina | 930 g/kg | 1. června 2004 | 31. května 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mekopropu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení: by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          57 | MekopropP CAS 16484-77-8 CIPAC 475 | (R)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina | 860 g/kg | 1. června 2004 | 31. května 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mekopropuP, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení: by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          58 | Propikonazol CAS 60207-90-1 CIPAC 408 | (±)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol | 920 g/kg | 1. června 2004 | 31. května 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propikonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení: by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně půdních organismů při dávkování 625 g účinné látky na ha (např. na trávníky). Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika (např. bodová aplikace). |
          59 | Trifloxystrobin CAS 141517-21-7 CIPAC 617 | methyl-(E)-α-(methoxyimino)-2-[(E)-{1-[3-(trifluormethyl)fenyl]ethyliden}aminooxy)methyl]benzenacetát | 960 g/kg | 1. října 2003 | 30. září 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání trifloxystrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení: by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika a/nebo zahájeny monitorovací programy. |
          60 | Karfentrazonethyl CAS 128639-02.1 CIPAC 587 | (RS)-2-chlor-3-{2-chlor-5-[4-(difluormethyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorfenyl}propanová kyselina | 900 g/kg | 1. října 2003 | 30. září 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karfentrazonethylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení: by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          61 | Mesotrion CAS 104206-8 CIPAC 625 | 2(4mesyl2nitrobenzoyl)cyklohexan1,3dion | 920 g/kg Nečistota 1-kyan-6-mesyl-7-nitro-9H-xanthen-9-on pocházející z výroby je považována za toxikologicky závažnou a její obsah v technickém výrobku musí zůstat nižší než 0,0002 % (hmot.). | 1. října 2003 | 30. září 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mesotrionu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. |
          62 | Fenamidon CAS 161326-34-7 CIPAC 650 | (S)-1-anilino-4-fenyl-4-methyl-2-(methylsulfanyl)imidazol-5(4H)-on | 975 g/kg | 1. října 2003 | 30. září 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenamidonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          63 | Isoxaflutol CAS 141112-29-0 CIPAC 575 | 5-cyklopropyl-4-[2-mesyl-4-(trifluormethyl)benzoyl]isoxazol | 950 g/kg | 1. října 2003 | 30. září 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání isoxaflutolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy: věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika nebo zahájeny monitorovací programy. |
          64 | Flurtamon CAS 96525-23-4 | (RS)-2-fenyl-5-(methylamino)-4-[3-(trifluormethyl)fenyl]furan-3(2H)-on | 960 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flurtamonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně řas a dalších vodních rostlin.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          65 | Flufenacet CAS 142459-58-3 CIPAC 588 | 4′-fluor-N-isopropyl-2-{[5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy}acetanilid | 950 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flufenacetu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně řas a vodních rostlin,věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          66 | Jodosulfuron CAS 185119-76-0 (výchozí látka) 144550-36-7 (jodosulfuron-methyl-natrium) CIPAC 634 (výchozí látka) 634.501 (jodosulfuron-methyl-natrium) | 4-jod-2-{[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)ureido]sulfonyl}benzoová kyselina | 910 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání jodosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod jodosulfuronem a jeho metabolity, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          67 | Dimethenamid-P CAS 163515-14-8 CIPAC 638 | (S)-2-chlor-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid | 890 g/kg (předběžná hodnota založená na údajích z pilotní výroby) | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimethenamidu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod metabolity dimethenamidu-P, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních ekosystémů, zejména vodních rostlin.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          68 | Pikoxystrobin CAS 117428-22-5 CIPAC 628 | methyl-(E)-3-methoxy-2-[2-({[6-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy}methyl)fenyl]akrylát | 950 g/kg (předběžná hodnota založená na údajích z pilotní výroby) | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pikoxystrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně půdních organismů,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních ekosystémů.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          69 | Fosthiazát CAS 98886-44-3 CIPAC 585 | (RS)-S-sek-butyl-O-ethyl-(2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)fosfonothioát | 930 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a nematicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosthiazátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců, zejména je-li tato látka používána v období hnízdění,věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových půdních organismů.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. S cílem zmírnit možné riziko pro drobné ptactvo musí povolení vyžadovat dosažení vysokého stupně zapravení granulí do půdy. Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          70 | Silthiofam CAS 175217-20-6 CIPAC 635 | N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiofen-3-karboxamid | 950 g/kg | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Jiná použití než k ošetření osiva dosud nejsou dostatečně podložená údaji. Aby byla povolení takových použití podložená, musí být získány a členským státům předloženy údaje a informace prokazující jejich přijatelnost pro spotřebitele, obsluhu a životní prostředí. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání silthiofamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          71 | Coniothyrium minitans Kmen CON/M/91-08 (DSM 9660) CIPAC 614 | Nepoužije se | Podrobné údaje o čistotě a kontrole produkce jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání | 1. ledna 2004 | 31. prosince 2013 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při udělování povolení musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Coniothyrium minitans, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení: musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby podmínky povolení obsahovaly vhodná ochranná opatření. |
          72 | Molinát CAS 2212-67-1 CIPAC 235 | Sethylazepan1karbothioát;Sethylperhydroazepin1karbothioát;Sethylperhydroazepin1thiokarboxylát | 950 g/kg | 1. srpna 2004 | 31. července 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání molinátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení: by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možnosti přenosu látky na krátkou vzdálenost vzduchem. |
          73 | Thiram CAS 137-26-8 CIPAC 24 | tetramethylthiuramdisulfid;bis(dimethylthiokarbamoyl)disulfid | 960 g/kg | 1. srpna 2004 | 31. července 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid nebo repelent. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiramu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení: by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně drobných savců a ptáků, je-li látka používána k ošetření osiva pro jarní výsevy. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          74 | Ziram CAS 137-30-4 CIPAC 31 | zinkbis(dimethyldithiokarbamát) | 950 g/kg (specifikace FAO) Arsen: nejvýše 250 mg/kgVoda: nejvýše 1,5 % | 1. srpna 2004 | 31. července 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid nebo repelent. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ziramu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení: by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců a vodních organismů. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,by měly členské státy sledovat stav akutní dietární expozice spotřebitelů s ohledem na budoucí změny maximálních limitů reziduí. |
          75 | Mesosulfuron CAS 400852-66-6 CIPAC 441 | 2-{[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulfonyl}-4-[(methansulfonamido)methyl]benzoová kyselina | 930 g/kg | 1. dubna 2004 | 31. března 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mesosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. října 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin,věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod mesosulfuronem a jeho metabolity, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          76 | Propoxykarbazon CAS 145026-81-9 CIPAC 655 | methyl-2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) karboxamidosulfonylbenzoát | ≥ 950 g/kg (vyjádřeno jako propoxykarbazon-Na) | 1. dubna 2004 | 31. března 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propoxykarbazonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. října 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod propoxykarbazonem a jeho metabolity, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních ekosystémů, zejména vodních rostlin.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          77 | Zoxamid CAS 156052-68-5 CIPAC 640 | (RS)-3,5-dichlor-N-(3-chlor-1-ethyl-1-methylacetonyl)-4-methylbenzamid | 950 g/kg | 1. dubna 2004 | 31. března 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání zoxamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. října 2003. |
          78 | Chlorprofam CAS 101-21-3 CIPAC 43 | isopropyl-(3-chlorfenyl)-karbamát | 975 g/kg | 1. února 2005 | 31. ledna 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid a prostředek proti klíčení. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorprofamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003. Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy, spotřebitelů a necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          79 | Kyselina benzoová CAS 65-85-0 CIPAC 622 | kyselina benzoová | 990 g/kg | 1. června 2004 | 31. května 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako dezinfekční prostředek. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyseliny benzoové, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003. |
          80 | Flazasulfuron CAS 104040-78-0 CIPAC 595 | ***1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluormethyl-2-pyridylsulfonyl)močovina | 940 g/kg | 1. června 2004 | 31. května 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flazasulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          81 | Pyraklostrobin CAS 175013-18-0 CIPAC 657 | methyl N-(2-{[1-(4-chlorofenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}fenyl) N-methoxy karbamát | 975 g/kg Dimethyl-sulfát (DMS), nečistota vznikající při výrobě, je považovaná za rizikovou z toxikologického hlediska a její koncentrace v technickém produktu nesmí překročit 0,0001 %. | 1. června 2004 | 31. května 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid nebo regulátor růstu rostlin. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyraklostrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, zejména ryb,věnovat zvláštní pozornost ochraně půdních členovců a žížal.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          82 | Chinoxyfen CAS 124495-18-7 CIPAC 566 | 5,7dichlor4(4fluorfenoxy)chinolin | 970 g/kg | 1. září 2004 | 31. srpna 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chinoxyfenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003. Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. V ohrožených oblastech musí být podle potřeby uplatněna opatření ke zmírnění rizika a zahájeny programy monitorování. |
          83 | Alfa-cypermethrin CAS 67375-30-8 CIPAC | racemát sestávající z (S)-α-kyan-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylátua(R)-α-kyan-3-fenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylátu(= pár 2 cis- izomerů cypermethrinu) | 930 g/kg pro 2 cis-izomery | 1. března 2005 | 28. února 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání alfa-cypermethrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení: musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, včel a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly vhodná ochranná opatření. |
          84 | Benalaxyl CAS 71626-11-4 CIPAC 416 | methyl-N-(fenylacetyl)-N-(2,6-dimethylfenyl)-DL-alaninát | 960 g/kg | 1. března 2005 | 28. února 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání benalaxylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          85 | Bromoxynil CAS 1689-84-5 CIPAC 87 | 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril | 970 g/kg | 1. března 2005 | 28. února 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bromoxynilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců, zejména je-li látka aplikována v zimě, a ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          86 | Desmedifam CAS 13684-56-5 CIPAC 477 | ethyl-[(3′-fenylkarbamoyl)oxy]karbanilátethyl-[(3-fenylkarbamoyl)oxy]fenylkarbamát | min. 970 g/kg | 1. března 2005 | 28. února 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání desmedifamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a žížal. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          87 | Ioxynil CAS 13684-83-4 CIPAC 86 | 4-hydroxy-3,5-dijodbenzonitril | 960 g/kg | 1. března 2005 | 28. února 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ioxynilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců, zejména je-li látka aplikována v zimě, a ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          88 | Fenmedifam CAS 13684-63-4 CIPAC 77 | methyl-3-[(3-methylkarbaniloyl)oxy]karbanilát;[(3-methoxykarbonyl)amino]fenyl-3′-methylkarbanilát | min. 970 g/kg | 1. března 2005 | 28. února 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenmedifamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          89 | Pseudomonas chlororaphis Kmen: MA 342 CIPAC 574 | Nepoužije se | Množství sekundárního metabolitu 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxinu (DDR) ve fermentátu v okamžiku formulace přípravku nesmí překročit mez stanovitelnosti (LOQ = 2 mg/l). | 1. října 2004 | 30. září 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid k moření osiva v uzavřených zařízeních pro moření osiva. Při udělování povolení musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Pseudomonas chlororaphis, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 30. března 2004. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          90 | Mepanipyrim CAS 110235-47-7 CIPAC 611 | N-(4-methyl-6-prop-1-yn-1-ylpyrimidin-2-yl)anilin | 960 g/kg | 1. října 2004 | 30. září 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mepanipyrimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 30. března 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          91 | Acetamiprid CAS 160430-64-8 CIPAC Dosud nepřiděleno | (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano-N1-methylacetamidin | ≥ 990 g/kg | 1. ledna 2005 | 31. prosince 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání acetamipridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. června 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost expozici pracovníků,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          92 | Thiakloprid CAS 111988-49-9 CIPAC 631 | (Z)-N-{3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}kyanamid | ≥ 975 g/kg | 1. ledna 2005 | 31. prosince 2014 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiaklopridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. června 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          93 | Ampelomyces quisqualis Kmen: AQ 10 Sbírka kultur č. CNCM I-807 CIPAC Nepřiděleno | Nepoužije se | | 1. dubna 2005 | 31. března 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při udělování povolení musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Ampelomyces quisqualis, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004. |
          94 | Imazosulfuron CAS 122548-33-8 CIPAC 590 | 1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-fonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)močovina | ≥ 980 g/kg | 1. dubna 2005 | 31. března 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imazosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních a suchozemských necílových rostlin. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          95 | Laminarin CAS 9008-22-4 CIPAC 671 | (1→3)-β-D-glukan (dle IUPAC-IUB Komise pro biochemické názvosloví) | ≥ 860 g/kg sušiny | 1. dubna 2005 | 31. března 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako spouštěč sebeobranného mechanismu plodiny. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání laminarinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004. |
          96 | Methoxyfenozid CAS 161050-58-4 CIPAC 656 | N-terc-butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid | ≥ 970 g/kg | 1. dubna 2005 | 31. března 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako insekticid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methoxyfenozidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně suchozemských a vodních necílových členovců. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          97 | S-metolachlor CAS 87392-12-9 (S-izomer) 178961-20-1 (R-izomer) CIPAC 607 | směs: (aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid (80–100 %)a(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid (20–0 %) | ≥ 960 g/kg | 1. dubna 2005 | 31. března 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání s-metolachloru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly: věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, zejména účinnou látkou a jejími metabolity CGA 51202 a CGA 354743, je-li látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          98 | Gliocladium catenulatum Kmen: J1446 Sbírka kultur č. DSM 9212 CIPAC Nepřiděleno | Nepoužije se | | 1. dubna 2005 | 31. března 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Při udělování povolení musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Gliocladium catenulatum, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 30. března 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          99 | Etoxazol CAS 153233-91-1 CIPAC 623 | (RS)-5-terc-butyl-2-[2-(2,6-difluorofenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] fenetol | ≥ 948 g/kg | 1. června 2005 | 31. května 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako akaricid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání etoxazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          100 | Tepraloxydim CAS 149979-41-9 CIPAC 608 | (EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-on | ≥ 920 g/kg | 1. června 2005 | 31. května 2015 | Povolena mohou být pouze použití jako herbicid. Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tepraloxydimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně suchozemských necílových členovců. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          101 | Chlorthalonil CAS 1897-45-6 CIPAC 288 | tetrachloroisofthalonitril | 985 g/kg Hexachlorbenzen: nejvýše 0,04 g/kgDekachlorbifenyl: nejvýše 0,03 g/kg | 1. března 2006 | 28. února 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorthalonilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně:vodních organismů,podzemních vod, zejména pokud jde o účinnou látku a její metabolity R417888 a R611965 (SDS46851), je-li tato látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Podmínky použití by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          102 | Chlortoluron (bez stereochemického označení) CAS 15545-48-9 CIPAC 217 | 3-(3-chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylmočovina | 975 g/kg | 1. března 2006 | 28. února 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlortoluronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, |
          103 | Cypermethrin CAS 52315-07-8 CIPAC 332 | (RS)-α-kyan-3 fenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát (4 dvojice izomerů: cis 1, cis-2, trans-3, trans-4) | 900 g/kg | 1. března 2006 | 28. února 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cypermethrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení:musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, včel a necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření. |
          104 | Daminozid CAS 1596-84-5 CIPAC 330 | N-(dimethylamino)sukcinamová kyselina | 990 g/kg Nečistoty: N-nitrosodimethylamin: nejvýše 2,0 mg/kg1,1-dimethylhydrazin: nejvýše 30 mg/kg | 1. března 2006 | 28. února 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu u nejedlých plodin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání daminozidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků po opětovném vstupu. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření. |
          105 | Thiofanát-methyl (bez stereochemického označení) CAS 23564-05-8 CIPAC 262 | dimethyl-4,4′-(o-fenylen)bis(3-thioallofanát) | 950 g/kg | 1. března 2006 | 28. února 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiofanát-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, žížal a dalších půdních makroorganismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, |
          106 | Tribenuron CAS 106040-48-6 (tribenuron) CIPAC 546 | 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)karbamoylsulfamoyl]benzoová kyselina | 950 g/kg (vyjádřeno jako tribenuron-methyl) | 1. března 2006 | 28. února 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tribenuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně suchozemských necílových rostlin, vyšších vodních rostlin a podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          107 | MCPA CAS 94-74-6 CIPAC 2 | kyselina 4-chloro-o-tolyloxyoctová | ≥ 930 g/kg | 1. května 2006 | 30. dubna 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání MCPA, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2005.Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny. |
          108 | MCPB CAS 94-81-5 CIPAC 50 | kyselina 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butanová | ≥ 920 g/kg | 1. května 2006 | 30. dubna 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání MCPB, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2005.Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny. |
          109 | Bifenazát CAS 149877-41-8 CIPAC 736 | isopropyl-2-(4-methoxybifenyl-3-yl)hydrazin-1-karboxylát | ≥ 950 g/kg | 1. prosince 2005 | 30. listopadu 2015 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako akaricid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících bifenazát pro jiná použití než u okrasných rostlin ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bifenazátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005. |
          110 | Milbemektin Milbemektin je směs M.A3 a M.A4 CAS M.A3: 51596-10-2M.A4: 51596-11-3CIPAC 660 | M.A3: (1′R,4′S,5S,6R,6′R,8′R,10′E,13′R,14′E,16′E,20′R,21′R,22′Z,24′S)-21′,24′-dihydroxy-5,6,11′,13′,22′-pentamethyl-3,4,5,6-tetrahydrospiro[pyran-2,6′-[3,7,19]trioxatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakosa[10,14,16,22]tetraen]-2′-onM.A4: (1′R,4′S,5S,6R,6′R,8′R,10′E,13′R,14′E,16′E,20′R,21′R,22′Z,24′S)-6-ethyl-21′,24′-dihydroxy-5,11′,13′,22′-tetramethyl-3,4,5,6-tetrahydrospiro[pyran-2,6′-[3,7,19]trioxatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakosa[10,14,16,22]tetraen]-2′-on | ≥ 950 g/kg | 1. prosince 2005 | 30. listopadu 2015 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako akaricid nebo insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání milbemektinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          111 | Chlorpyrifos CAS 2921-88-2 CIPAC 221 | O,O-diethyl ester kyseliny O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)thiofosforečné | ≥ 970 g/kg Za toxikologicky významnou se považuje nečistota O,O,O,O-tetraethyl dithiopyrofosfát (sulfotep) a jako nejvyšší přípustná hodnota byly stanoveny 3 g/kg. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorpyrifosu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů, včel a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizik pro ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl chlorpyrifos zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          112 | Chlorpyrifos-methyl CAS 5598-13-0 CIPAC 486 | O,O-dimethyl ester kyseliny O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)thiofosforečné | ≥ 960 g/kg Za toxikologicky významné se považují nečistoty O,O,O,O-tetramethyl dithiopyrofosfát (sulfotep) a O,O,O-trimethyl-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) difosforodithioát (sulfotep – ester). Jako nejvyšší přípustná hodnota bylo u každé z nečistot stanoveno 5 g/kg. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorpyrifos-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů, včel a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce při venkovním použití této látky. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl chlorpyrifos-methyl zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          113 | Maneb CAS 12427-38-2 CIPAC 61 | N,N′-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní manganatý komplex | ≥ 860 g/kg Ethylenthiomočovina, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska, a nesmí proto přesáhnout 0,5 % obsahu manebu. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání manebu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce a pro vývojovou toxicitu.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl maneb zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          114 | Mankozeb CAS 8018-01-7 (dříve 8065-67-5) CIPAC 34 | N,N′-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní manganato-zinečnatý komplex | ≥ 800 g/kg Ethylenthiomočovina, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska, a nesmí proto přesáhnout 0,5 % obsahu mankozebu. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mankozebu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce a pro vývojovou toxicitu.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl mankozeb zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          115 | Metiram CAS 9006-42-2 CIPAC 478 | N,N′-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní amminzinečnatý komplex a poly(ethylenthiuramdisulfid) | ≥ 840 g/kg Ethylenthiomočovina, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska, a nesmí proto přesáhnout 0,5 % obsahu metiramu. | 1. července 2006 | 30. června 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metiramu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizik pro ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl metiram zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          116 | Oxamyl CAS 23135-22-0 CIPAC 342 | methyl-2-(dimethylamino)-N-[(methylkarbamoyl)oxy]-2-oxothioacetimidát | 970 g/kg | 1. srpna 2006 | 31. července 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako nematicid a insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxamylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. července 2005. Při tomto celkovém hodnocenímusí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a savců, žížal, vodních organismů, povrchových vod a podzemních vod za citlivých podmínek.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro kontaminaci podzemních vod v kyselých půdách a pro ptáky, savce a žížaly. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl oxamyl zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          117 | 1-methylcyklopropen (obecný název podle ISO nebude pro tuto účinnou látku zvažován) CAS 3100-04-7 CIPAC Nepřiděleno | 1-methylcykloprop-1-en | ≥ 960 g/kg Nečistoty 1-chlor-2-methylprop-1-en a 3-chlor-2-methylprop-1-en, které vznikají při výrobě 1-methylcyklopropenu, jsou toxikologicky významné a žádná z nich nesmí překročit 0,5 g/kg v technickém materiálu. | 1. dubna 2006 | 31. března 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin pro posklizňové skladování v utěsnitelných skladech.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 1-methylcyklopropenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005. |
          118 | Forchlorfenuron CAS 68157-60-8 CIPAC 633 | 1-(2-chlorpyridin-4-yl)-3-fenylmočovina | ≥ 978 g/kg | 1. dubna 2006 | 31. března 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících forchlorfenuron pro jiná použití než u rostlin kiwi musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání forchlorfenuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          119 | Indoxakarb CAS 173584-44-6 CIPAC 612 | methyl-(S)-N-[7-chlor-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxykarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylkarbonyl]-4′-(trifluormethoxy)karbanilát | TC (technický materiál): ≥ 628 g/kg indoxakarbu | 1. dubna 2006 | 31. března 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání indoxakarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.Podmínky použití by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          120 | Warfarin CAS 81-81-2 CIPAC 70 | (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarin 3-(-acetonyl-benzyl)-4-hydroxykumarin | ≥ 990 g/kg | 1. října 2006 | 30. září 2013 | ČÁST APovolena jsou pouze použití jako rodenticid ve formě předpřipravených návnad, případně umístěných ve speciálně konstruovaných zásobnících.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání warfarinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy, ptáků a necílových savců.V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          121 | Klothianidin CAS 210880-92-5 CIPAC 738 | (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin | ≥ 960 g/kg | 1. srpna 2006 | 31. července 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.Za účelem ochrany necílových organismů, zejména včel, v případě použití k ošetření osiva:nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.Členské státy zajistí, aby:označení ošetřeného osiva obsahovalo informaci, že osivo bylo ošetřeno klothianidinem, a aby uvádělo opatření ke zmírnění rizika stanovená v povolení přípravku,podmínky povolení, zejména pro aplikace postřikem, zahrnovaly případně opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel klothianidinu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klothianidinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost nebezpečí pro ptáky a savce živící se zrním, pokud se látka používá k moření osiva.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          122 | Pethoxamid CAS 106700-29-2 CIPAC 655 | 2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamid | ≥ 940 g/kg | 1. srpna 2006 | 31. července 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pethoxamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodního prostředí, zejména vyšších vodních rostlin.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          123 | Klodinafop CAS 114420-56-3 CIPAC 683 | (R)-2-{4-[(5-chlor-3-fluor-2-pyridyl)oxy]fenoxy}propanová kyselina | ≥ 950 g/kg (vyjádřeno jako klodinafop-propargyl) | 1. února 2007 | 31. ledna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klodinafopu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006. |
          124 | Pirimikarb CAS 23103-98-2 CIPAC 231 | 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl-dimethylkarbamát | ≥ 950 g/kg | 1. února 2007 | 31. ledna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pirimikarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení dlouhodobého rizika pro ptáky a možné kontaminace podzemních vod, zejména pokud jde o metabolit R35140. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl pirimikarb zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          125 | Rimsulfuron CAS 122931-48-0 (rimsulfuron) CIPAC 716 | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(ethylsulfonyl)pyridin-2-sulfonyl]močovina | ≥ 960 g/kg (vyjádřeno jako rimsulfuron) | 1. února 2007 | 31. ledna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání rimsulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových rostlin a podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          126 | Tolklofos-methyl CAS 57018-04-9 CIPAC 479 | O-(2,6-dichlor-p-tolyl)-O,O-dimethyl-fosforothioátO-(2,6-dichlor-4-methylfenyl)-O,O-dimethyl-fosforothioát | ≥ 960 g/kg | 1. února 2007 | 31. ledna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tolklofos-methyl pro jiná použití než ošetření sadbových hlíz brambor před výsadbou a ošetření půdy u salátu ve sklenících věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tolklofos-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006. |
          127 | Tritikonazol CAS 131983-72-7 CIPAC 652 | (±)-(E)-5-(4-chlorbenzyliden)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyklopentan-1-ol | ≥ 950 g/kg | 1. února 2007 | 31. ledna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tritikonazol pro jiná použití než ošetření osiva musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tritikonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření,věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, zejména touto vysoce perzistentní účinnou látkou a jejím metabolitem RPA 406341, v ohrožených oblastech,věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků živících se zrním (dlouhodobé riziko).Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy musí požádat o předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky živící se zrním. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl tritikonazol zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          128 | Dimoxystrobin CAS 149961-52-4 CIPAC 739 | (E)-2-{2-[(2,5-dimethylfenoxy)methyl]fenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamid | ≥ 980 g/kg | 1. října 2006 | 30. září 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících dimoxystrobin pro použití ve vnitřních prostorách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimoxystrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, pokud je tato účinná látka používána v případech, kdy je faktor intercepce na plodinách nízký, nebo v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy musí požádat o předložení:propracovanějšího posouzení rizika pro ptáky a savce s ohledem na účinnou látku jako součást přípravku,komplexního posouzení rizika pro vodní ekosystém při zohlednění vysokého chronického rizika pro ryby a účinnosti případných opatření ke zmírnění rizika, zejména s ohledem na odtok a odvodňování.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl dimoxystrobin zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          129 | Klopyralid CAS 1702-17-6 CIPAC 455 | kyselina 3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová | ≥ 950 g/kg | 1. května 2007 | 30. dubna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících klopyralid pro jiná použití než jarní aplikace musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klopyralidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. dubna 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně necílových rostlin a podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být podle potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit výsledky týkající se metabolismu zvířat. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl klopyralid zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          130 | Cyprodinil CAS 121522-61-2 CIPAC 511 | N-(4-cyklopropyl-6-methylpyrimidin-2-yl)anilin | ≥ 980 g/kg | 1. května 2007 | 30. dubna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyprodinilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. dubna 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce a možné přítomnosti reziduí metabolitu CGA 304075 v potravinách živočišného původu. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl cyprodinil zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          131 | Fosetyl CAS 15845-66-6 CIPAC 384 | ethyl-hydrogen-fosfonát | ≥ 960 g/kg (vyjádřeno jako fosetyl-Al) | 1. května 2007 | 30. dubna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosetylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. dubna 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro necílové členovce, zejména s ohledem na znovuobnovení jejich populace na ošetřeném pozemku, a pro býložravé savce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fosetyl zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          132 | Trinexapak CAS 104273-73-6 CIPAC 732 | kyselina 4-(cyklopropylhydroxymethyliden)-3,5-dioxocyklohexan-1-karboxylová | ≥ 940g/kg (vyjádřeno jako trinexapak-ethyl) | 1. května 2007 | 30. dubna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání trinexapaku, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. dubna 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a savců.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          133 | Dichlorprop-P CAS 15165-67-0 CIPAC 476 | (R)-2-(2,4-dichlorfenoxy)propanová kyselina | ≥ 900 g/kg | 1. června 2007 | 31. května 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dichlorpropu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. května 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových rostlin. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit výsledky týkající se metabolismu zvířat a posouzení rizika akutní a krátkodobé expozice pro ptáky a akutní expozice pro býložravé savce.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl dichlorprop-P zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          134 | Metconazol CAS 125116-23-6 (bez stereochemického označení) CIPAC 706 | (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol | ≥ 940 g/kg (suma cis- a trans-izomerů) | 1. června 2007 | 31. května 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid a regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metconazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. května 2006.Při tomto celkovém hodnocení:musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, ptáků a savců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření. |
          135 | Pyrimethanil CAS 53112-28-0 CIPAC Nepřiděleno | N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin | ≥ 975 g/kg (Nečistota kyanamid, která vzniká při výrobě, je toxikologicky významná a nesmí překročit 0,5 g/kg v technickém materiálu) | 1. června 2007 | 31. května 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyrimethanilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. května 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.Dotčené členské státy si musí vyžádat předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ryby. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl pyrimethanil zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          136 | Triklopyr CAS 055335-06-3 CIPAC 376 | kyselina [(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)oxy]octová | ≥ 960 g/kg (jako triklopyr butoxyethylester) | 1. června 2007 | 31. května 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících triklopyr pro jiná použití než jarní aplikace na pastvinách a loukách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triklopyru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. května 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být v případě potřeby zahájeny programy monitorování,věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových rostlin. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení akutního a dlouhodobého rizika pro ptáky a savce a rizika expozice vodních organismů metabolitu 6-chlorpyridin-2-ol. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl triklopyr zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          137 | Metrafenon CAS 220899-03-6 CIPAC 752 | 3′-brom-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzofenon | ≥ 940 g/kg | 1. února 2007 | 31. ledna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metrafenonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          138 | Bacillus subtilis (Cohn 1872) Kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713 Sbírka kultur č. NRRL B -21661 CIPAC Nepřiděleno | Nepoužije se | | 1. února 2007 | 31. ledna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus subtilis, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006. |
          139 | Spinosad CAS 131929-60-7 (Spinosyn A) 131929-63-0 (Spinosyn D) CIPAC 636 | Spinosyn A:(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-{[4-(dimethylamino)-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyl]oxy}-9-ethyl-14-methyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacen-7,15-dionSpinosyn D:(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-4,14-dimethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-1H-8-oxacyclododeka[b]as-indacen-7,15-dionSpinosad je směsí 50–95 % spinosynu A a 5–50 % spinosynu D | ≥ 850 g/kg | 1. února 2007 | 31. ledna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání spinosadu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,věnovat zvláštní pozornost riziku pro žížaly při použití této látky ve sklenících.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          140 | Thiamethoxam CAS 153719-23-4 CIPAC 637 | (E,Z)-3-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-5-methyl-N-nitro-1,3,5-oxadiazinan-4-imin | ≥ 980 g/kg | 1. února 2007 | 31. ledna 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.Za účelem ochrany necílových organismů, zejména včel, v případě použití k ošetření osiva:nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.Členské státy zajistí, aby:označení ošetřeného osiva obsahovalo informaci, že osivo bylo ošetřeno thiamethoxamem, a aby uvádělo opatření ke zmírnění rizika stanovená v povolení přípravku,podmínky povolení, zejména pro aplikace postřikem, zahrnovaly případně opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel thiamethoxamu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiamethoxamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, zejména účinnou látkou a jejími metabolity NOA 459602, SYN 501406 a CGA 322704, je-li látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,věnovat zvláštní pozornost dlouhodobému nebezpečí pro malé býložravce při použití dané látky při ošetřování osiva.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          141 | Fenamifos CAS 22224-92-6 CIPAC 692 | ethyl-3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl-isopropylfosforamidát | ≥ 940 g/kg | 1. srpna 2007 | 31. července 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako nematicid používaný při systému zavlažování kropením ve sklenících s pevnou konstrukcí.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenamifosu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.Při tomto celkovém hodnocení:musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, necílových půdních organismů a podzemních vod za citlivých podmínek.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být podle potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod. |
          142 | Ethefon CAS 16672-87-0 CIPAC 373 | (2-chlorethyl)fosfonová kyselina | ≥ 910 g/kg (technický materiál) Nečistoty MEPHA (2-chlorethyl-hydrogen-(2-chlorethyl)fosfonát) a 1,2-dichlorethan, které vznikají při výrobě (2-chlorethyl)fosfonové kyseliny, jsou toxikologicky významné a nesmí přesáhnout 20 g/kg, resp. 0,5 g/kg v technickém materiálu. | 1. srpna 2007 | 31. července 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethefonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006. |
          143 | Flusilazol [2] CAS 85509-19-9 CIPAC 435 | bis(4-fluorofenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) silan | 925 g/kg | 1. ledna 2007 | 30. června 2008 [2] | ČÁST APovolena mohou být jen použití jako fungicid pro tyto plodiny:obiloviny jiné než rýže, [2]kukuřice, [2]semena řepky, [2]cukrová řepa, [2]v dávkách nepřesahujících 200 g účinné látky na hektar a aplikaci.Nesmí být povolena tato použití:aplikace do ovzduší,aplikace pomocí zádového a ručního postřikovače, ať už v rámci amatérského či profesionálního použití,zahrádkářství.Členské státy zajistí uplatňování všech odpovídajících opatření ke zmírnění rizika. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně:vodních organismů. Mezi ošetřenými plochami a útvary povrchových vod musí být dodržována odpovídající vzdálenost. Tato vzdálenost může záviset na tom, zda se použijí, či nepoužijí metody nebo prostředky omezující úlet,ptáků a savců. Podmínky pro povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, jako je uvážlivé načasování aplikace a volba takových forem přípravků, které vzhledem ke svým fyzickým vlastnostem nebo přítomnosti činitelů zajišťujících náležité předcházení riziku minimalizují expozici příslušných druhů,obsluhy, která musí mít vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, kombinézy, gumovou obuv a ochranu obličeje nebo ochranné brýle při míchání, plnění, aplikaci a čištění zařízení, pokud expozici látce přiměřeně nezamezuje zařízení svým konstrukčním návrhem a provedením nebo zvláštní ochranné komponenty, které jsou na zařízení instalovány.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flusilazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.Členské státy musí zajistit, aby držitelé povolení každý rok nejpozději do 31. prosince hlásili výskyt zdravotních problémů u obsluhy. Členské státy mohou požadovat poskytnutí prvků, jako jsou údaje o prodeji a průzkum způsobů použití, aby bylo možné získat reálnou představu o podmínkách použití a možném toxikologickém dopadu flusilazolu.Členské státy si vyžádají předložení dalších studií o vlastnostech flusilazolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let po přijetí pokynů ke zkouškám Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl flusilazol zařazen do této přílohy, předložil tyto studie Komisi do dvou let od přijetí výše uvedených pokynů ke zkouškám. |
          144 | Karbendazim (bez stereochemického označení) CAS 10605-21-7 CIPAC 263 | methylbenzimidazol-2-ylkarbamát | 980 g/kg | 1. ledna 2007 | 13. června 2011 | ČÁST APovolena mohou být jen použití jako fungicid pro tyto plodiny:obiloviny,semena řepky,cukrová řepa,kukuřice,v dávkách nepřesahujících0,25 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě obilovin a semen řepky,0,075 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě cukrové řepy,0,1 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě kukuřice.Nesmí být povolena tato použití:aplikace do ovzduší,aplikace pomocí zádového a ručního postřikovače, ať už v rámci amatérského či profesionálního použití,zahrádkářství.Členské státy zajistí uplatňování všech odpovídajících opatření ke zmírnění rizika. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně:vodních organismů. Mezi ošetřenými plochami a útvary povrchových vod musí být dodržována odpovídající vzdálenost. Tato vzdálenost může záviset na tom, zda se použijí, či nepoužijí metody nebo prostředky omezující úlet,žížal a dalších půdních makroorganismů. Podmínky pro povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například volbu nejvhodnější kombinace počtu a načasování aplikací, aplikačních dávek a v případě nutnosti koncentrace účinné látky,ptáků a savců. Podmínky pro povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, jako je uvážlivé načasování aplikace a volba takových forem přípravků, které vzhledem ke svým fyzickým vlastnostem nebo přítomnosti činitelů zajišťujících náležité předcházení riziku minimalizují expozici příslušných druhů,obsluhy, která musí mít vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, kombinézy, gumovou obuv a ochranu obličeje nebo ochranné brýle při míchání, plnění, aplikaci a čištění zařízení, pokud expozici látce přiměřeně nezamezuje zařízení svým konstrukčním návrhem a provedením nebo zvláštní ochranné komponenty, které jsou na zařízení instalovány.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karbendazimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.Členské státy musí zajistit, aby držitelé povolení každý rok nejpozději do 31. prosince hlásili výskyt zdravotních problémů u obsluhy. Členské státy si mohou vyžádat poskytnutí prvků, jako jsou údaje o prodeji a průzkum způsobů použití, aby bylo možné získat reálnou představu o podmínkách použití a možném toxikologickém dopadu karbendazimu. |
          145 | Kaptan CAS 133-06-02 CIPAC 40 | N-[(trichlormethyl)sulfanyl]cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid | ≥ 910 g/kg Nečistoty: Perchlormethylmerkaptan (R005406): nejvýše 5 g/kgFolpet: nejvýše 10 g/kgChlorid uhličitý: nejvýše 0,1 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících kaptan pro jiná použití než u rajčat musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kaptanu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. září 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí,ochraně podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být podle potřeby zahájeny programy monitorování,ochraně ptáků, savců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení dlouhodobého rizika pro ptáky a savce a toxikologické posouzení metabolitů potenciálně přítomných v podzemních vodách za citlivých podmínek. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl kaptan zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          146 | Folpet CAS 133-07-3 CIPAC 75 | N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid | ≥ 940 g/kg Nečistoty: Perchlormethylmerkaptan (R005406): nejvýše 3,5 g/kgChlorid uhličitý: nejvýše 4 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících folpet pro jiná použití než u ozimé pšenice musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání folpetu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. září 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí,ochraně ptáků, savců, vodních a půdních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce a žížaly. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl folpet zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          147 | Formetanát CAS 23422-53-9 CIPAC 697 | 3-{[(dimethylamino)methyl]amino}fenyl-methylkarbamát | ≥ 910 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících formetanát pro jiná použití než u polních rajčat a okrasných keřů musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání formetanátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. září 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, necílových členovců a včel a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika,věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce a necílové členovce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl formetanát zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          148 | Methiokarb CAS 2032-65-7 CIPAC 165 | 3,5-dimethyl-4-(methylsulfanyl)fenyl-methylkarbamát | ≥ 980 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent při ošetření osiva, jako insekticid a moluskocid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících methiokarb pro jiná použití než ošetření osiva u kukuřice musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methiokarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. září 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika,věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a okolních osob a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce a necílové členovce a toxikologické posouzení metabolitů potenciálně přítomných v plodinách. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl methiokarb zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          149 | Dimethoát CAS 60-51-5 CIPAC 59 | O,O-dimethyl-S-(N-methylkarbamoylmethyl) fosforodithioát; 2-dimethoxy-fosfinothioylthio-N-methylacetamid | ≥ 950 g/kg Nečistoty: omethoát: nejvýše 2 g/kgisodimethoát: nejvýše 3 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimethoátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a jiných necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny a snížení odtoku vody a úniku z kanalizace do povrchových vod,věnovat zvláštní pozornost dietární expozici spotřebitelů,věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce a necílové členovce a toxikologické posouzení metabolitů potenciálně přítomných v plodinách.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl dimethoát zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          150 | Dimethomorf CAS 110488-70-5 CIPAC 483 | (E,Z) 4-[3-(4-chlorofenyl)-3-(3,4-dimethoxyfenyl)acryloyl]morfolin | ≥ 965 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimethomorfu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně ptáků, savců a vodních organismů.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          151 | Glufosinát CAS 77182-82-2 CIPAC 437.007 | ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)fosfinát | 950 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících glufosinát pro jiná použití než v jabloňových sadech, zejména pokud jde o expozici obsluhy a spotřebitelů, musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glufosinátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy, pracovníků a okolních osob. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření,možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,ochraně savců, necílových členovců a necílových rostlin.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Příslušné členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro savce a necílové členovce v jabloňových sadech. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl glufosinát zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          152 | Metribuzin CAS 21087-64-9 CIPAC 283 | 4-amino-6-terc-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on | ≥ 910 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících metribuzin pro jiná použití než v postemergentním selektivním herbicidu v bramborách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metribuzinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně řas, vodních rostlin, necílových rostlin mimo ošetřovaná pole a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika,věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších údajů s cílem potvrdit posouzení rizika pro podzemní vody. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl metribuzin zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          153 | Fosmet CAS 732-11-6 CIPAC 318 | O,O-dimethyl S-fthalimidomethyl fosforodithioát; N-(dimethoxyfosfinothioylthiomethyl)fatalimid | ≥ 950 g/kg Nečistoty: fosmetoxon: nejvýše 0,8 g/kgizofosmet: nejvýše 0,4 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosmetu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů, včel a jiných necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny a snížení odtoku vody a úniku z kanalizace do povrchových vod,věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních a dýchacích ochranných pomůcek.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky (akutní riziko) a býložravé savce (dlouhodobé riziko). Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fosmet zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          154 | Propamokarb CAS 24579-73-5 CIPAC 399 | propyl 3-(dimethylamino)propylkarbamát | ≥ 920 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících propamokarb pro jiná použití než aplikace na listy musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o expozici pracovníků, a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propamokarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření,přenosu reziduí v půdě u víceletých a následných plodin,ochraně povrchových a podzemních vod v ohrožených oblastech,ochraně ptáků, savců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          155 | Ethoprofos CAS 13194-48-4 CIPAC 218 | O-ethyl-S,S-dipropyl-fosforodithioát | > 940 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako nematicid a insekticid v půdních aplikacích.Povolení by se měla vydávat pouze profesionálním uživatelům.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících ethoprofos pro jiná použití než u brambor pěstovaných k výživě lidí nebo zvířat musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethoprofosu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 16. března 2007.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:reziduím a hodnotit dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí,bezpečnosti obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních a dýchacích ochranných pomůcek a jiných opatření ke zmírnění rizika, například použití uzavřeného přečerpávacího systému pro distribuci tohoto produktu,ochraně ptáků, savců, vodních organismů, povrchových a podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny a dosažení úplného vpravení granulí do půdy.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení krátkodobého a dlouhodobého rizika pro ptáky a savce živící se žížalami. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl ethoprofos zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          156 | Pirimifos-methyl CAS 29232-93-7 CIPAC 239 | O-2-(diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-ylO,O-dimethylfosforothioát | > 880 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid pro posklizňové skladování.Nesmí být povoleny aplikace pomocí ručního postřikovače.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících pirimifos-methyl pro jiná použití než pro aplikace s automatizovaným systémem v prázdných obilních sýpkách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pirimifos-methyl, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. března 2007.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků včetně dýchacích ochranných pomůcek a opatření ke zmínění rizika s cílem snížit expozici,dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí. |
          157 | Fipronil CAS 120068-37-3 CIPAC 581 | (±)-5-amino-1-(2,6-dichlor-α,α,α-(trifluormethyl)fenyl]-4-[(trifluormethyl)sulfinyl]pyrazol-3-karbonitril | ≥ 950 g/kg | 1. října 2007 | 30. září 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid k ošetření osiva.Za účelem ochrany necílových organismů, zejména včel:nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.Členské státy zajistí, aby:označení ošetřeného osiva obsahovalo informaci, že osivo bylo ošetřeno fipronilem, a aby uvádělo opatření ke zmírnění rizika stanovená v povolení přípravku,byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel fipronilu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fipronilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 16. března 2007. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:balení výrobků uváděných na trh, aby se zabránilo vzniku nežádoucích produktů fotodegradace,možnosti kontaminace podzemních vod, zejména metabolity, které jsou perzistentnější než původní látka, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,ochraně ptáků a savců živících se zrním, vodních organismů, necílových členovců a včel.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce živící se zrním a včely, zejména včelí plod. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fipronil zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do jednoho roku od schválení. |
          158 | Beflubutamid CAS 113614-08-7 CIPAC 662 | (RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylfenoxy) butanamid | ≥ 970 g/kg | 1. prosince 2007 | 30. listopadu 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání beflubutamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. května 2007.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          159 | Jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua CIPAC Nepřiděleno | Nepoužije se | | 1. prosince 2007 | 30. listopadu 2017 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání JPV Spodoptera exigua, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. května 2007. |
          160 | Prosulfokarb CAS 52888-80-9 CIPAC 539 | S-benzyl dipropyl(thiokarbamát) | 970 g/kg | 1. listopadu 2008 | 31. října 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání prosulfokarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 9. října 2007.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkovou zónu,ochraně necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například neošetřené pásmo na poli. |
          161 | Fludioxonyl CAS 131341-86-1 CIPAC 522 | 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-karbonitril | 950 g/kg | 1. listopadu 2008 | 31. října 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fludioxonyl pro jiná použití než ošetření osiva musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno, a:věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména pokud jde o metabolity fotolýzy v půdě CGA 339833 a CGA 192155,věnovat zvláštní pozornost ochraně ryb a vodních bezobratlých.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fludioxonylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 9. října 2007. |
          162 | Klomazon CAS 81777-89-1 CIPAC 509 | 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-on | 960 g/kg | 1. listopadu 2008 | 31. října 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klomazonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 9. října 2007.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny. |
          163 | Benthiavalikarb CAS 413615-35-7 CIPAC 744 | [(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]karbamoyl}-2-methylpropyl]karbamát | ≥ 910 g/kg Následující nečistoty jsou považovány za toxikologicky významné a obsah žádné z nich nesmí v technickém výrobku překročit určitou výši: 6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazol: < 3,5 mg/kgbis(2-amino-5-fluorofenyl) disulfid: < 14 mg/kg | 1. srpna 2008 | 31. července 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání benthiavalikarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy,ochraně necílových členovců.Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících benthiavalikarb pro jiná použití než ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          164 | Boscalid CAS 188425-85-6 CIPAC 673 | 2-chloro-N-(4′-chlorobifenyl-2-yl)nicotinamid | ≥ 960 g/kg | 1. srpna 2008 | 31. července 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání boscalidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy,dlouhodobému riziku pro ptáky a půdní organismy,riziku kumulace v půdě, je-li látka používána u trvalých plodin nebo u následných plodin při střídání plodin.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          165 | Karvon CAS 99-49-0 (směs d/l) CIPAC 602 | 5-isopropenyl-2-methylcyklohex-2-en-1-on | ≥ 930 g/kg s poměrem d/l nejméně 100:1 | 1. srpna 2008 | 31. července 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karvonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          166 | Fluoxastrobin CAS 361377-29-9 CIPAC 746 | (E)-{2-[6-(2-chlorofenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]fenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanon O-methyloxim | ≥ 940 g/kg | 1. srpna 2008 | 31. července 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fluoxastrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy, zejména při zacházení s neředěným koncentrátem. Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat odpovídající ochranná opatření, jako např. nošení obličejového štítu,ochraně vodních organismů. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,množství reziduí metabolitů fluoxastrobinu, pokud je sláma z ošetřených oblastí používána jako krmivo. Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat omezení pro krmení zvířat,riziku kumulace na povrchu půdy, je-li látka používána u trvalých plodin nebo u následných plodin při střídání plodin.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení:údajů, které umožní podrobné posouzení rizika pro vodní ekosystém s ohledem na rozprášení, odtok a odvodnění a na účinnost případných opatření ke zmírnění rizika,údajů o toxicitě metabolitů jiných než krysích, pokud je sláma z ošetřených oblastí používána jako krmivo.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fluoxastrobin zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          167 | Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 kmen 251 (AGAL: č. 89/030550) CIPAC 753 | Nepoužije se | | 1. srpna 2008 | 31. července 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako nematicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Paecilomyces lilacinus, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy (ačkoli nebylo třeba stanovit přijatelnou úroveň expozice obsluhy, mikroorganismy by měly být obecně považovány za možné senzibilizátory),ochraně necílových členovců žijících na listech.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          168 | Prothiokonazol CAS 178928-70-6 CIPAC 745 | (RS)-2-[2-(1-chlorcyklopropyl)-3-(2-chlorfenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-thion | ≥ 970 g/kg Následující nečistoty jsou považovány za toxikologicky významné a obsah žádné z nich nesmí v technickém materiálu překročit určitou výši: Toluen: < 5 g/kgProthiokonazol-desthio (2-(1-chlorcyklopropyl)1-(2-chlorfenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD) | 1. srpna 2008 | 31. července 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání prothiokonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy při aplikaci postřikem. Podmínky použití by měly zahrnovat odpovídající ochranná opatření,ochraně vodních organismů. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,ochraně ptáků a drobných savců. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení:informací, které umožní posouzení expozice spotřebitelů derivátům metabolitů triazolu v základních plodinách, následných plodinách a produktech živočišného původu,srovnání způsobu působení prothiokonazolu a derivátů metabolitů triazolu za účelem posouzení toxicity způsobené expozicí těmto sloučeninám,informací zaměřených na dlouhodobé riziko pro ptáky a savce živící se zrním vyplývající z používání prothiokonazolu k ošetření osiva.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl prothiokonazol zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          169 | Amidosulfuron CAS 120923-37-7 CIPAC 515 | 3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)močovinanebo1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylmočovina | ≥ 970 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících amidosulfuron pro jiná použití než na loukách a pastvinách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání amidosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně podzemních vod vzhledem k možné kontaminaci podzemních vod některými produkty rozkladu, je-li tato látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,ochraně vodních rostlin.Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny. |
          170 | Nicosulfuron CAS 111991-09-4 CIPAC 709 | 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnikotinamidnebo1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylkarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)močovina | ≥ 910 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání nicosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:možné expozici vodního prostředí metabolitu DUDN v souvislosti s použitím nicosulfuronu v oblastech s citlivými půdními podmínkami,ochraně vodních rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,ochraně necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například neošetřené pásmo na poli,ochraně podzemních a povrchových vod za citlivých půdních a klimatických podmínek. |
          171 | Klofentezin CAS 74115-24-5 CIPAC 418 | 3,6-bis(2-chlorfenyl)-1,2,4,5-tetrazin | ≥ 980 g/kg (suchého materiálu) | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klofentezinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,možnosti dálkového přenosu vzduchem,riziku pro necílové organismy. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi nejpozději do 31. července 2011 monitorovací program za účelem posouzení možnosti dálkového atmosférického přenosu klofentezinu a s ním spojených rizik pro životní prostředí. Výsledky uvedeného monitorovacího programu musí být předloženy do 31. července 2013 jako monitorovací zpráva členskému státu zpravodaji a Komisi.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi do 30. června 2012 potvrzující studie pro metabolity klofentezinu týkající se posouzení toxikologického rizika a rizika pro životní prostředí. |
          172 | Dikamba CAS 1918-00-9 CIPAC 85 | 3,6-dichlor-2-methoxybenzoová kyselina | ≥ 850 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dikamba, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. |
          173 | Difenokonazol CAS 119446-68-3 CIPAC 687 | (4-chlorfenyl){3-chlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl}ether | ≥ 940 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání difenokonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          174 | Diflubenzuron CAS 35367-38-5 CIPAC 339 | 1-(4-chlorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina | ≥ 950 g/kg Nečistota: max. 0,03 g/kg 4-chloranilinu | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diflubenzuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,ochraně vodních organismů,ochraně suchozemských organismů,ochraně necílových členovců včetně včel.Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi do 30. června 2011 potvrzující studie s ohledem na případný toxikologický význam nečistoty a metabolitů 4-chloranilinu (PCA). |
          175 | Imazachin CAS 81335-37-7 CIPAC 699 | 2-[(4RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydroimidazol-2-yl]chinolin-3-karboxylová kyselina | ≥ 960 g/kg (racemická směs) | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imazachinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat. |
          176 | Lenacil CAS 2164-08-1 CIPAC 163 | 3-cyklohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyklopentapyrimidin-2,4(3H)-dion | ≥ 975 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání lenacilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:riziku pro vodní organismy, zejména řasy a vodní rostliny. Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny mezi ošetřovanými oblastmi a útvary povrchových vod,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech musí být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity IN-KF 313, M1, M2 a M3.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi potvrzující informace o identitě a specifikaci půdních metabolitů Polar B a Polars a metabolitů M1, M2 a M3, které se vyskytly v lysimetrických studiích, a potvrzující údaje o plodinách, které jsou součástí osevního postupu, včetně možných fytotoxických účinků. Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2012.Pokud je v rozhodnutí o klasifikaci lenacilu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [3] vyjádřena potřeba dalších informací o významu metabolitů IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M3, Polar B a Polars, vyžádají si dotčené členské státy předložení těchto informací. Zajistí, aby oznamovatel předložil uvedené informace Komisi do šesti měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí o klasifikaci. |
          177 | Oxadiazon CAS 19666-30-9 CIPAC 213 | 5-terc-butyl-3-(2,4-dichlor-5-isopropoxyfenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on | ≥ 940 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxadiazonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,možnosti kontaminace podzemních vod metabolitem AE0608022, je-li tato účinná látka používána v situacích, kde mohou být očekávány prodloužené anaerobní podmínky, nebo v oblastech s citlivými půdními nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:další studie s cílem řešit možný toxikologický význam nečistoty v navrhované technické specifikaci,informace s cílem dále vyjasnit přítomnost metabolitu AE0608033 v základních plodinách a v plodinách, které jsou součástí osevního postupu,další zkoušky u plodin, které jsou součástí osevního postupu (zejména u kořenových plodin a obilí), a studie metabolismu u přežvýkavců s cílem potvrdit posouzení rizik pro spotřebitele,informace k dalšímu posouzení rizika pro ptáky a savce živící se žížalami a dlouhodobého rizika pro ryby.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2012. |
          178 | Pikloram CAS 1918-02-1 CIPAC 174 | 4-amino-3,5,6-trichlorpyridin-2-karboxylová kyselina | ≥ 920 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pikloramu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:možnosti kontaminace podzemních vod, je-li pikloram používán v oblastech s citlivými půdními nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:další informace s cílem potvrdit, že analytická metoda monitorování použitá ve zkouškách na rezidua správně kvantifikuje rezidua pikloramu a jeho konjugátů,studii fotolýzy v půdě s cílem potvrdit zhodnocení rozkladu pikloramu.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2012. |
          179 | Pyriproxyfen CAS 95737-68-1 CIPAC 715 | (4-fenoxyfenyl)[(2RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl] ether | ≥ 970 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyriproxyfenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,riziku pro vodní organismy. Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace potvrzující posouzení rizika s ohledem na dva body, konkrétně riziko, které představuje pyriproxyfen a metabolit DPH-pyr pro vodní hmyz, a riziko, které představuje pyriproxyfen pro opylovače. Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2012. |
          180 | Bifenox CAS 42576-02-3 CIPAC 413 | methyl-5-(2,4-dichlorfenoxy)-2-nitrobenzoát | ≥ 970 g/kg Nečistoty: max. 3 g/kg 2,4-dichlorfenolumax. 6 g/kg 2,4-dichloranisolu | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bifenoxu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,dietární expozici spotřebitelů reziduím bifenoxu v produktech živočišného původu a v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu.Dotčené členské státy si vyžádají předložení:informací o reziduích bifenoxu a jeho metabolitu hydroxybifenox-kyseliny v potravinách živočišného původu a reziduích bifenoxu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu,informací pro další posouzení dlouhodobého rizika pro býložravé savce vyplývajícího z používání bifenoxu.Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto potvrzující údaje a informace poskytl do dvou let od schválení. |
          181 | Diflufenikan CAS 83164-33-4 CIPAC 462 | 2′,4′-difluor-2-[(3-(trifluormethyl)fenoxy]nikotinanilid | ≥ 970 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diflufenikanu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,ochraně necílových rostlin. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například neošetřená pásma na poli. |
          182 | Fenoxaprop-P CAS 113158-40-0 CIPAC 484 | (2R)-2-{4-[(6-chlorbenzoxazol-2-yl)oxy]-fenoxy}propanová kyselina | ≥ 920 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenoxapropu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně necílových rostlin,přítomnosti safeneru mefenpyr-diethylu ve formulovaných výrobcích, pokud jde o expozici obsluhy, pracovníků a okolních osob,perzistenci látky a některých jejích produktů rozkladu v chladnějších zónách a oblastech, kde mohou nastat anaerobní podmínky.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          183 | Fenpropidin CAS 67306-00-7 CIPAC 520 | 1-[(2RS)-3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]piperidin | ≥ 960 g/kg (racemát) | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenpropidinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy si vyžádají předložení:informací pro další posouzení dlouhodobého rizika pro býložravé a hmyzožravé ptáky vyplývajícího z používání fenpropidinu.Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto potvrzující údaje a informace poskytl do dvou let od schválení. |
          184 | Chinoklamin CAS 2797-51-5 CIPAC 648 | 2-amino-3-chlor-1,4-naftochinon | ≥ 965 g/kg Nečistota: dichlon (2,3-dichlor-1,4-naftochinon) max. 15 g/kg | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících chinoklamin pro jiná použití než na okrasné rostliny nebo rostliny pěstované ve školkách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chinoklaminu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy, pracovníků a okolních osob a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů,ochraně ptáků a drobných savců.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          185 | Chloridazon CAS 1698-60-8 CIPAC 111 | 5-amino-4-chlor-2-fenylpyridazin-3(2H)-on | 920 g/kg 4-amino-5-chlor-izomer, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska a nesmí přesáhnout 60 g/kg. | 1. ledna 2009 | 31. prosince 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid při aplikaci max. 2,6 kg/ha každý třetí rok na tomtéž poli.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chloridazonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. prosince 2007.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity B a B1. |
          186 | Tritosulfuron CAS 142469-14-5 CIPAC 735 | 1-(4-methoxy-6-trifluoromethyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl)močovina | ≥ 960 g/kg Níže uvedená nečistota, která vzniká při výrobě, je toxikologicky významná a nesmí v technickém materiálu překročit určené množství: 2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazin: <0,2 g/kg | 1. prosince 2008 | 30. listopadu 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tritosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,ochraně vodních organismů,ochraně drobných savců.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          187 | Flutolanil CAS 66332-96-5 CIPAC 524 | N-(3-isopropoxyfenyl)-2-trifluormethylbenzamid | ≥ 975 g/kg | 1. března 2009 | 28. února 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících flutolanil pro jiná použití než ošetření bramborových hlíz musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flutolanilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          188 | Benfluralin CAS 1861-40-1 CIPAC 285 | N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin | ≥ 960 g/kg Nečistoty: butyl(ethyl)nitrosamin: max. 0,1 mg/kg | 1. března 2009 | 28. února 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících benfluralin pro jiná použití než u salátu a endivie musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání benfluralinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně bezpečnosti obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,reziduím v potravinách rostlinného a živočišného původu a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů,ochraně ptáků, savců, povrchových vod a vodních organismů. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií o metabolismu plodin, které jsou součástí osevního postupu, a studií s cílem potvrdit posouzení rizika s ohledem na metabolit B12 a rizika pro vodní organismy. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl benfluralin zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          189 | Fluazinam CAS 79622-59-6 CIPAC 521 | 3-chlor-N-(3-chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin | ≥ 960 g/kg Nečistoty: 5-chlor-N-(3-chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluor-4,6-dinitro-o-toluidin nejvýše 2 g/kg | 1. března 2009 | 28. února 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fluazinam pro jiná použití než u brambor musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fluazinamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,reziduím v potravinách rostlinného a živočišného původu a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů,ochraně vodních organismů. Pokud jde o toto zjištěné riziko, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jeho zmírnění, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro vodní organismy a půdní makroorganismy. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fluazinam zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          190 | Fuberidazol CAS 3878-19-1 CIPAC 525 | 2-(2′-furyl)benzimidazol | ≥ 970 g/kg | 1. března 2009 | 28. února 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fuberidazol pro jiná použití než moření osiva musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fuberidazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,dlouhodobému riziku pro savce a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika. V takovém případě by mělo být použito odpovídající vybavení, které zajistí vysoký stupeň vpravení do půdy a minimalizaci úniku látky při její aplikaci.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          191 | Mepikvat CAS 15302-91-7 CIPAC 440 | 1,1-dimethylpiperidinium-chlorid (mepikvat-chlorid) | ≥ 990 g/kg | 1. března 2009 | 28. února 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících mepikvat pro jiná použití než u ječmene musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mepikvatu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách rostlinného a živočišného původu a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů. |
          192 | Diuron CAS 330-54-1 CIPAC 100 | 3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina | ≥ 930 g/kg | 1. října 2008 | 30. září 2018 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid v dávkách nepřesahujících 0,5 kg/ha (plošný průměr).ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy: v podmínkách použití musí být v případě potřeby předepsáno použití osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů a necílových rostlin.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          193 | Bacillus thuringiensis subsp. aizawai KMEN: ABTS-1857 Sbírka kultur: č. SD-1372, KMEN: GC-91 Sbírka kultur: č. NCTC 11821 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) a GC-91 (SANCO/1538/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          194 | Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) KMEN: AM65-52 Sbírka kultur: č. ATCC-1276 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          195 | Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki KMEN: ABTS 351Sbírka kultur: č. ATCC SD-1275KMEN: PB 54Sbírka kultur: č. CECT 7209KMEN: SA 11Sbírka kultur: č. NRRL B-30790KMEN: SA 12Sbírka kultur: č. NRRL B-30791KMEN: EG 2348Sbírka kultur: č. NRRL B-18208 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 a EG 2348 (SANCO/1543/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          196 | Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis KMEN: NB 176 (TM 14 1) Sbírka kultur: č. SD-5428 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          197 | Beauveria bassiana KMEN: ATCC 74040Sbírka kultur: č. ATCC 74040KMEN: GHASbírka kultur: č. ATCC 74250 | Nepoužije se | Maximální obsah beauvericinu: 5 mg/kg | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) a GHA (SANCO/1547/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          198 | Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) | Nepoužije se | Kontaminující mikroorganismy (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          199 | Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) KMEN: Ve 6 Sbírka kultur: č. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          200 | Metarhizium anisopliae var. anisopliae (dříve Metarhizium anisopliae) KMEN: BIPESCO 5/F52 Sbírka kultur: č. M.a. 43; č. 275-86 (zkratky V275 nebo KVL 275); č. KVL 99-112 (Ma 275 nebo V 275); č. DSM 3884; č. ATCC 90448; č. ARSEF 1095 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Metarhizium anisopliae var. anisopliae (dříve Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 a F52 (SANCO/1862/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          201 | Phlebiopsis gigantea KMEN: VRA 1835Sbírka kultur: č. ATCC 90304KMEN: VRA 1984Sbírka kultur: č. DSM16201KMEN: VRA 1985Sbírka kultur: č. DSM 16202KMEN: VRA 1986Sbírka kultur: č. DSM 16203KMEN: FOC PG B20/5Sbírka kultur: č. IMI 390096KMEN: FOC PG SP log 6Sbírka kultur: č. IMI 390097KMEN: FOC PG SP log 5Sbírka kultur: č. IMI390098KMEN: FOC PG BU 3Sbírka kultur: č. IMI 390099KMEN: FOC PG BU 4Sbírka kultur: č. IMI 390100KMEN: FOC PG 410.3Sbírka kultur: č. IMI 390101KMEN: FOC PG97/1062/116/1.1Sbírka kultur: č. IMI 390102KMEN: FOC PG B22/SP1287/3.1Sbírka kultur: č. IMI 390103KMEN: FOC PG SH 1Sbírka kultur: č. IMI 390104KMEN: FOC PG B22/SP1190/3.2Sbírka kultur: č. IMI 390105 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          202 | Pythium oligandrum KMENY: M1 Sbírka kultur: č. ATCC 38472 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          203 | Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis) KMEN: K61 Sbírka kultur: č. DSM 7206 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Streptomyces (dříve Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          204 | Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) KMEN: IMI 206040Sbírka kultur: č. IMI 206040, ATCC 20476;KMEN: T11Sbírka kultur č.Sbírka kultur španělského typu CECT 20498, totožná s IMI 352941 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) a T-11 (SANCO/1841/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          205 | Trichoderma polysporum KMEN: Trichoderma polysporum IMI 206039 Sbírka kultur č. IMI 206039, ATCC 20475 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          206 | Trichoderma harzianum Rifai KMEN:Trichoderma harzianum T-22;Sbírka kultur č. ATCC 20847KMEN: Trichoderma harzianum ITEM 908;Sbírka kultur č. CBS 118749 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) a ITEM 908 (SANCO/1840/208), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          207 | Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) KMEN: ICC012Sbírka kultur č. CABI CC IMI 392716KMEN: Trichoderma asperellum(dříve T. viride T25) T25Sbírka kultur č. CECT 20178KMEN: Trichoderma asperellum(dříve T. viride TV1) TV1Sbírka kultur č. MUCL 43093 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) a Trichoderma asperellum (dříve T. viride T25 a TV1) T25 a TV1 (SANCO/1868/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          208 | Trichoderma gamsii (dříve T. viride) KMEN: ICC080 Sbírka kultur č. IMI CC č. 392151 CABI | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          209 | Verticillium albo-atrum (dříve Verticillium dahliae) KMEN: Verticillium albo-atrum izolát WCS850 Sbírka kultur č. CBS 276.92 | Nepoužije se | Žádné relevantní nečistoty | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Verticillium albo-atrum (dříve Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          210 | Abamektin CAS 71751-41-2avermektin B1aCAS 65195-55-3avermektin B1bCAS 65195-56-4abamektinCIPAC 495 | avermektin B1a(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosidavermektinB1b(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid | ≥ 850 g/kg | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid, akaricid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících abamektin pro jiná použití než u citrusů, salátu a rajčat musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání (abamektinu), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,reziduím v potravinách rostlinného původu a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů,ochraně včel, necílových členovců, ptáků, savců a vodních organismů. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny a čekací lhůty.Dotčené členské státy si vyžádají předložení:dalších studií ohledně specifikace,informací pro další posouzení rizika pro ptáky a savce,informací pro posouzení rizika pro vodní organismy, pokud jde o významné metabolity v půdě,informací pro posouzení rizika pro podzemní vody, pokud jde o metabolit U8.Zajistí, aby oznamovatelé tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          211 | Epoxykonazol CAS 135319-73-2 (dříve 106325-08-0) CIPAC 609 | (2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorofenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorofenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol | ≥ 920 g/kg | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání epoxykonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,dietární expozici spotřebitelů metabolitům epoxykonazolu (triazolu),možnosti dálkového přenosu vzduchem,riziku pro vodní organismy, ptáky a savce. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další studie týkající se vlastností epoxykonazolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let od přijetí pokynů ke zkouškám OECD ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo případně uznaných zkušebních pokynů Společenství.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi nejpozději do 30. června 2009 monitorovací program za účelem posouzení dálkového přenosu epoxykonazolu vzduchem a s ním spojených rizik pro životní prostředí. Výsledky tohoto monitorování musí být Komisi předloženy ve formě monitorovací zprávy nejpozději do 31. prosince 2011.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil nejpozději do dvou let od schválení informace o reziduích metabolitů epoxykonazolu v základních plodinách, plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a produktech živočišného původu a informace pro další posouzení dlouhodobého rizika pro býložravé ptáky a savce. |
          212 | Fenpropimorf CAS 67564-91-4 CIPAC 427 | RS)-cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin | ≥ 930 g/kg | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenpropimorfu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice, například omezení denní pracovní zátěže,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny, snížení odtoku vody a trysky omezující rozprašování.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií za účelem potvrzení mobility metabolitu BF-421-7 v půdě. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fenpropimorf zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          213 | Fenpyroximát CAS 134098-61-6 CIPAC 695 | terc-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-fenoxypyrazol-4-ylmethylenamino-oxy)-p-toluát | > 960 g/kg | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako akaricid.Nesmí být povolena tato použití:použití ve vysokých porostech s velkým rizikem rozprášení postřiků, například použití vzdušného rozprašovače připojeného ke traktoru, a ruční použití.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenpyroximátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,vlivu na vodní organismy a necílové členovce a zajistit, aby podmínky povolení podle potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení informací k dalšímu posouzení:rizika, které představují pro vodní organismy metabolity obsahující složku benzyl,rizika biomagnifikace ve vodních potravních řetězcích.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fenpyroximát zařazen do této přílohy, tyto informace Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          214 | Tralkoxydim CAS 87820-88-0 CIPAC 544 | (RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyklohex-2-en-1-on | ≥ 960 g/kg | 1. května 2009 | 30. dubna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tralkoxydimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně podzemních vod, zejména před metabolitem R173642 v půdě, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,ochraně býložravých savců.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení:informací k dalšímu posouzení dlouhodobého rizika vyplývajícího z používání tralkoxydimu pro býložravé savce.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl tralkoxydim zařazen do této přílohy, tyto informace Komisi poskytli do dvou let od schválení. |
          215 | Aclonifen CAS 74070-46-5 CIPAC 498 | 2-chlor-3-fenoxy-6-nitroanilin | ≥ 970 g/kg Nečistota fenol je toxikologicky významná a stanoví se maximální množství 5 g/kg. | 1. srpna 2009 | 31. července 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících aclonifen pro jiná použití než u slunečnic musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání aclonifenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. září 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,ochraně bezpečnosti obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,reziduím v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů,ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových rostlin. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií věnovaných reziduím v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a příslušných informací s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce, vodní organismy a necílové rostliny.Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto potvrzující údaje a informace poskytl do dvou let od schválení. |
          216 | Imidakloprid CAS 138261-41-3 CIPAC 582 | (2E)-1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin | ≥ 970 g/kg | 1. srpna 2009 | 31. července 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.Za účelem ochrany necílových organismů, zejména včel a ptáků, v případě použití k ošetření osiva:nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.Členské státy zajistí, aby:označení ošetřeného osiva obsahovalo informaci, že osivo bylo ošetřeno imidaklopridem, a aby uvádělo opatření ke zmírnění rizika stanovená v povolení přípravku,podmínky povolení, zejména pro aplikace postřikem, zahrnovaly případně opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel imidaklopridu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících imidakloprid pro jiná použití než u rajčat ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imidaklopridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. září 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,vlivu na vodní organismy, necílové členovce, žížaly a jiné necílové půdní makroorganismy a zajistit, aby podmínky povolení podle potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení:informací pro další posouzení rizika pro obsluhu a pracovníky,informací pro další posouzení rizika pro ptáky a savce.Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto potvrzující údaje a informace poskytl do dvou let od schválení. |
          217 | Metazachlor CAS 67129-08-2 CIPAC 411 | 2-chlor-2′,6′-dimethyl-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetanilid | ≥ 940 g/kg Toluen, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska a nesmí přesáhnout 0,05 % v technickém materiálu. | 1. srpna 2009 | 31. července 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid; maximální aplikační dávka činí 1,0 kg/ha pouze jednou za tři roky na stejném poli.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metazachloru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. září 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12.Pokud je metazachlor podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako látka s "podezřením na vyvolání rakoviny", dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o významu metabolitů 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 s ohledem na rakovinu.Zajistí, aby oznamovatelé předložili uvedené informace Komisi do šesti měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí o klasifikaci. |
          218 | Kyselina octová CAS 64-19-7 CIPAC Nepřiděleno | kyselina octová | ≥ 980 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyseliny octové (SANCO/2602/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          219 | Síran hlinito-amonný CAS 7784-26-1 CIPAC Nepřiděleno | síran hlinito-amonný | ≥ 960 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání síranu hlinito-amonného (SANCO/2985/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          220 | Křemičitan hlinitý CAS 1332-58-7 CIPAC Nepřiděleno | Není k dispozici Chemický název: kaolin | ≥ 999,8 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání křemičitanu hlinitého (SANCO/2603/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          221 | Octan amonný CAS 631-61-8 CIPAC Nepřiděleno | octan amonný | ≥ 970 g/kg Relevantní nečistota: těžké kovy jako olovo (Pb) maximálně 10 ppm | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako návnada.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání octanu amonného (SANCO/2986/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          222 | Krevní moučka CAS Nepřiděleno CIPAC Nepřiděleno | Není k dispozici | ≥ 990 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent. Krevní moučka musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání krevní moučky (SANCO/2604/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          223 | Karbid vápníku CAS 75-20-7 CIPAC Nepřiděleno | karbid vápníkukalcium-acetylid | ≥ 765 g/kg S obsahem 0,08–0,52 g/kg fosfidu vápenatého | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karbidu vápníku (SANCO/2605/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          224 | Uhličitan vápenatý CAS 471-34-1 CIPAC Nepřiděleno | uhličitan vápenatý | ≥ 995 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání uhličitanu vápenatého (SANCO/2606/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          225 | Oxid uhličitý CAS 124-38-9 | oxid uhličitý | ≥ 99,9 % | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fumigant.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxidu uhličitého (SANCO/2987/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          226 | Denathonium-benzoát CAS 3734-33-6 CIPAC Nepřiděleno | benzyl{[N-(2,6-dimethylfenyl)karbamoyl]methyl}diethylamonium-benzoát | ≥ 995 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání denathonium-benzoátu (SANCO/2607/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          227 | Ethylen CAS 74-85-1 CIPAC Nepřiděleno | ethen | ≥ 99 % | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethylenu (SANCO/2608/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          228 | Výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree) CAS melaleukový olej 68647-73-4 Hlavní složky: terpinen-4-ol 562-74-3γ-terpinen 99-85-4α-terpinen 99-86-51,8-cineol 470-82-6CIPAC Nepřiděleno | Melaleukový olej je složitá směs chemických látek. | Hlavní složky: terpinen-4-ol ≥ 300 g/kgγ-terpinen ≥ 100 g/kgα-terpinen ≥ 50 g/kg1,8-cineol (stopy) | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání výtažku z kajeputu střídavolistého (SANCO/2609/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          229 | Destilační zbytky tuku CAS Nepřiděleno CIPAC Nepřiděleno | Není k dispozici | ≥ 40 % štěpených mastných kyselin Relevantní nečistota: nikl (Ni) nejvýše 200 mg/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent. Destilační zbytky tuku živočišného původu musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání destilačních zbytků tuku (SANCO/2610/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          230 | Mastné kyseliny C7 až C20 CAS 112-05-0 (pelargonová kyselina) 67701-09-1 (mastné kyseliny C7-C18 a C18 a draselné soli nenasycených kyselin)124-07-2 (kaprylová kyselina)334-48-5 (kaprinová kyselina)143-07-7 (laurová kyselina)112-80-1 (olejová kyselina)85566-26-3 (methylestery mastných kyselin C8-C10)111-11-5 (methyl-oktanoát)110-42-9 (methyl-dekanoát)CIPAC Nepřiděleno | nonanová kyselinakaprylová kyselina, pelargonová kyselina, kaprinová kyselina, laurová kyselina, olejová kyselina (u každé kyseliny je uveden kód ISO)oktanová kyselina, nonanová kyselina, dekanová kyselina, dodekanová kyselina, (Z)-oktadec-9-enová kyselina (u každé kyseliny je uveden název podle IUPAC)methylestery mastných kyselin, C7-C10 | ≥ 889 g/kg (pelargonová kyselina)≥ 838 g/kg mastné kyseliny≥ 99 % methylestery mastných kyselin | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid, akaricid, herbicid a regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mastných kyselin (SANCO/2610/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          231 | Výtažek z česneku CAS 8008-99-9 CIPAC Nepřiděleno | koncentrát česnekové šťávy potravinářské jakosti | ≥ 99,9 % | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent, insekticid a nematicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání výtažku z česneku (SANCO/2612/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          232 | Giberelová kyselina CAS 77-06-5 CIPAC 307 | (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methyliden-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-[1,2-b]furan-4-karboxylováAlt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-methyl-12-methyliden-2-oxo-4a,6-methano-3,8b-prop-enoperhydroindenol[1,2-b]furan-4-karboxylová | ≥ 850 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyseliny giberelové (SANCO/2613/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          233 | Gibereliny CAS GA4: 468-44-0GA7: 510-75-8GA4A7 směs: 8030-53-3CIPAC Nepřiděleno | GA4:(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methyliden-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-karboxylováGA7:(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methyliden-2-oxoperhy-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-karboxylová | Zpráva o přezkoumání (SANCO/2614/2008) | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání giberelinů (SANCO/2614/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          234 | Hydrolyzované bílkoviny CAS Nepřiděleno CIPAC Nepřiděleno | Není k dispozici | Zpráva o přezkoumání (SANCO/2615/2008) | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako návnada. Hydrolyzované bílkoviny živočišného původu musí být v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hydrolyzovaných bílkovin (SANCO/2615/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          235 | Síran železnatý Síran železnatý bezvodý: CAS 7720-78-7Síran železnatý monohydrát: CAS 17375-41-6Síran železnatý heptahydrát: CAS 7782-63-0CIPAC Nepřiděleno | síran železnatý | Síran železnatý bezvodý ≥ 367,5 g/kgSíran železnatý monohydrát ≥ 300 g/kgSíran železnatý heptahydrát ≥ 180 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání síranu železnatého (SANCO/2616/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          236 | Křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek) CAS 61790-53-2 CIPAC 647 | křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek) | 920 ± 20 g SiO2/kg DE Nejvýše 0,1 % částic krystalické siliky (o průměru menším než 50 μm) | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání křemeliny (SANCO/2617/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          237 | Vápenec CAS 1317-65-3 CIPAC Nepřiděleno | Není k dispozici | ≥ 980 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání vápence (SANCO/2618/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          238 | Methyl(nonyl)keton CAS 112-12-9 CIPAC Nepřiděleno | undekan-2-on | ≥ 975g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methyl(nonyl)ketonu (SANCO/2619/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          239 | Pepř CAS Nepřiděleno CIPAC Nepřiděleno | černý pepř — Piper nigrum | Jedná se o složitou směs chemických látek, obsah složky piperin jako ukazatele by měl být alespoň 4 % | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pepře (SANCO/2620/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          240 | Rostlinné oleje / olej z voňatky nardové (Cymbopogon nardus) CAS 8000-29-1 CIPAC Nepřiděleno | Olej z voňatky nardové je složitá směs chemických látek. Hlavními složkami jsou: citonellal (3,7-dimethyl-6-octenal).geraniol ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol)citronellol (3,7-dimethylokt-6-en-2-ol)geranyl-acetát (3,7-dimethylokt-6-en-1-yl- acetát) | Relevantní nečistoty: methyl eugenol a methyl isoeugenol nejvýše 0,1 %. | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oleje z voňatky nardové (SANCO/2621/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          241 | Rostlinné oleje / hřebíčkový olej CAS 94961-50-2 (hřebíčkový olej) 97-53-0 (hlavní složka – eugenol) CIPAC Nepřiděleno | Hřebíčkový olej je složitá směs chemických látek. Hlavní složkou je eugenol. | ≥ 800 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid a baktericid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hřebíčkového oleje (SANCO/2622/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          242 | Rostlinné oleje / řepkový olej CAS 8002-13-9 CIPAC Nepřiděleno | řepkový olej | Řepkový olej je složitá směs mastných kyselin. | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání řepkového oleje (SANCO/2623/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          243 | Rostlinné oleje / mátový olej CAS 8008-79-5 CIPAC Nepřiděleno | mátový olej | ≥ 550 g/kg jako L-karvon | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mátového oleje (SANCO/2624/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          244 | Hydrogenuhličitan draselný CAS 298-14-6 CIPAC Nepřiděleno | hydrogenuhličitan draselný | ≥ 99,5 % | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hydrogenuhličitanu draselného (SANCO/2625/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          245 | Butan1,4diamin (putrescin) CAS 110-60-1 CIPAC Nepřiděleno | butan-1,4-diamin | ≥ 990 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako návnada.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání butan1,4diaminu (SANCO/2626/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          246 | Pyrethriny CAS (A) a (B): Pyrethriny: 8003-34-7 Výtažek A: výtažky z Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7pyrethrin 1: CAS 121-21-1pyrethrin 2: CAS 121-29-9cinerin 1: CAS 25402-06-6cinerin 2: CAS 121-20-0jasmolin 1: CAS 4466-14-2jasmolin 2: CAS 1172-63-0Výtažek B: pyrethrin 1: CAS 121-21-1pyrethrin 2: CAS 121-29-9cinerin 1: CAS 25402-06-6cinerin 2: CAS 121-20-0jasmolin 1: CAS 4466-14-2jasmolin 2: CAS 1172-63-0CIPAC 32 | Pyrethriny jsou složitá směs chemických látek. | Výtažek A: ≥ 500 g/kg pyrethrinyVýtažek B: ≥ 480 g/kg pyrethriny | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyrethrinů (SANCO/2627/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          247 | Křemenný písek CAS 14808-60-7 CIPAC Nepřiděleno | křemen, oxid křemičitý, silika, SiO2 | ≥ 915 g/kg Nejvýše 0,1 % částic krystalické siliky (o průměru menším než 50 μm) | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání křemenného písku (SANCO/2628/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          248 | Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / rybí tuk CAS 100085-40-3 CIPAC Nepřiděleno | rybí tuk | ≥ 99 % | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent. Rybí tuk musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání rybího tuku (SANCO/2629/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          249 | Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk CAS 98999-15-6 CIPAC Nepřiděleno | ovčí tuk | Čistý ovčí tuk s obsahem vody nejvýše 0,18 % hmotn. | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent. Ovčí tuk musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ovčího tuku (SANCO/2630/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          250 | Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / surový tálový olej CAS 8002-26-4 CIPAC Nepřiděleno | surový tálový olej | Surový tálový olej je složitá směs tálové pryskyřice a mastných kyselin. | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprvy o přezkoumání surového tálového oleje (SANCO/2631/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          251 | Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / tálový olej smola CAS 8016-81-7 CIPAC Nepřiděleno | tálový olej smola | Složitá směs esterů mastných kyselin, kalafuny a malých množství dimerů a trimerů pryskyřičných a mastných kyselin. | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tálového oleje smoly (SANCO/2632/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          252 | Výtažek z mořských řas (dříve "výtažek z mořských řas" a "mořské řasy") CAS Nepřiděleno CIPAC Nepřiděleno | výtažek z mořských řas | Výtažek z mořských řas je složitá směs. Hlavními složkami jsou: mannitol, fukoidany a algináty. Zpráva o přezkoumání SANCO/2634/2008 | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání výtažku z mořských řas (SANCO/2634/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          253 | Křemičitan sodno-hlinitý CAS 1344-00-9 CIPAC Nepřiděleno | křemičitan sodno-hlinitý: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O | 1000 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako repelent.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání křemičitanu sodno-hlinitého (SANCO/2635/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          254 | Chlornan sodný CAS 7681-52-9 CIPAC Nepřiděleno | chlornan sodný | 10 % (w/w) vyjádřeno jako chlor | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako dezinfekční prostředek.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlornanu sodného (SANCO/2988/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          255 | Motýlí feromony s rovným řetězcem | Skupina acetátů: | Zpráva o přezkoumání (SANCO/2633/2008) | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako návnady.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání motýlích feromonů s rovným řetězcem (SANCO/2633/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          (E)-dodec-5-en-1-yl-acetát CAS 38421-90-8 CIPAC Nepřiděleno | (E)-dodec-5-en-1-yl-acetát |
          (E)-dodec-8-en-1-yl- acetát CAS 38363-29-0 CIPAC Nepřiděleno | (E)-dodec-8-en-1-yl- acetát |
          (E/Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát CAS Není k dispozici CIPAC Není k dispozici | (E/Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát jako jednotlivé izomery |
          (Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát CAS 28079-04-1 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-8-dodecen-1-yl acetate |
          (Z)-dodec-9-en-1-yl-acetát CAS 16974-11-1 CIPAC 422 | (Z)-dodec-9-en-1-yl-acetát |
          (E,Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát CAS 54364-62-4 CIPAC Nepřiděleno | (E,Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát |
          (E)-tetradec-11-en-1-yl -acetát CAS 33189-72-9 CIPAC Nepřiděleno | (E)-tetradec-11-en-1-yl -acetát |
          (Z)-tetradec-9-en-1-yl-acetát CAS 16725-53-4 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-tetradec-9-en-1-yl-acetát |
          (Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát CAS 20711-10-8 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát |
          (9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-yl-acetát CAS 31654-77-0 CIPAC Nepřiděleno | (9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-yl-acetát |
          (Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát CAS 34010-21-4 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát |
          (7Z,11E) hexadeka-7, 11-dien-1-yl-acetát CAS 51606-94-4 CIPAC Nepřiděleno | (7Z,11E) hexadeka-7, 11-dien-1-yl-acetát |
          (2E,13Z)-oktadeka-2,13-dien-1-yl-acetát CAS 86252-65-5 CIPAC Nepřiděleno | (2E,13Z)-oktadeka-2,13-dien-1-yl-acetát |
          Skupina alkoholů: | Skupina alkoholů: |
          (E)-dec-5-en-1-ol CAS 56578-18-8 CIPAC Nepřiděleno | (E)-dec-5-en-1-ol |
          (Z)-dodec-8-en-1-ol CAS 40642-40-8 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-dodec-8-en-1-ol |
          (8E,10E)-8,10-dodeka-8,10-dien-1-ol CAS 33956-49-9 CIPAC Nepřiděleno | (8E,10E)-8,10-dodeka-8,10-dien-1-ol |
          Tetradekan-1-ol CAS 112-72-1 CIPAC Nepřiděleno | tetradekan-1-ol |
          (Z)-hexadec -11-en-1-ol CAS 56683-54-6 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-hexadec -11-en-1-ol |
          Skupina aldehydů: | Skupina aldehydů: |
          (Z)-tetradec-7-enal CAS 65128-96-3 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-tetradec-7-enal |
          (Z)-hexadec-9-enal CAS 56219-04-6 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-hexadec-9-enal |
          (Z)-hexadec-11-enal CAS 53939-28-9 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-hexadec-11-enal |
          (Z)-oktadec-13-enal CAS 58594-45-9 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-oktadec-13-enal |
          Směsi acetátů: | Směsi acetátů: |
          i)(Z)-dodec-8-en-1-yl-acetátCAS 28079-04-1CIPAC Nepřidělenoa | i)(Z)-dodec-8-en-1-yl-acetáta |
          ii)dodecyl-acetátCAS 112-66-3CIPAC Nepřiděleno; | ii)dodecyl-acetát; |
          i)(Z)-dodec-9-en-1-yl-acetátCAS 16974-11-1CIPAC 422a | i)(Z)-dodec-9-en-1-yl-acetáta |
          ii)dodecyl-acetátCAS 112-66-3CIPAC 422; | ii)dodecyl-acetát; |
          i)(E,Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl- acetátCAS 55774-32-8CIPAC Nepřidělenoa | i)(E,Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl- acetát,a |
          ii)(7E,9E)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetátCAS 54364-63-5CIPAC Nepřiděleno; | ii)(7E,9E)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát; |
          i)(7Z,11Z)-hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetáta | i)(7Z,11Z)-hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetáta |
          ii)(7Z,11E)-hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetátCAS i) & ii) 53042-79-8CAS i) 52207-99-5CAS ii) 51606-94-4CIPAC Nepřiděleno; | ii)(7Z,11E)-hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetát; |
          Směsi aldehydů: | Směsi aldehydů: |
          i)(Z)-hexadec-9-enalCAS 56219-04-6CIPAC Nepřidělenoa | i)(Z)-hexadec-9-enala |
          ii)(Z)-hexadec-11-enalCAS 53939-28-9CIPAC Nepřidělenoa | ii)(Z)-hexadec-11-enala |
          iii)(Z)-oktadec-13-enalCAS 58594-45-9CIPAC Nepřiděleno; | iii)(Z)-oktadec-13-enal; |
          Směsi: | Směsi: |
          i)(E)-dec-5-en-1-yl- acetátCAS 38421-90-8CIPAC Nepřidělenoa | i)(E)-dec-5-en-1-yl- acetát a |
          ii)(E)-dec-5-en-1-olCAS 56578-18-8CIPAC Nepřiděleno; | ii)(E)-dec-5-en-1-ol; |
          i)(E/Z)-dodec-8-en-1-yl- acetátCAS jako jednotlivé izomeryCIPAC Nepřiděleno;a | i)(E/Z)-dodec-8-en-1-yl- acetáta |
          i)(E)-dodec-8-en-1-yl- acetátCAS (E) 38363-29-0CIPAC Nepřidělenoa | i)(E)-dodec-8-en-1-yl- acetáta |
          i)(Z)-dodec-8-en-1-yl-acetátCAS (Z) 28079-04-1CIPAC Nepřidělenoa | i)(Z)-dodec-8-en-1-yl-acetáta |
          ii)(Z)-dodec-8-en-1-olCAS ii) 40642-40-8CIPAC Nepřiděleno; | ii)(Z)-dodec-8-en-1-ol; |
          i)(Z)-hexadec-11-enalCAS 53939-28-9CIPAC Nepřidělenoa | i)(Z)-hexadec-11-enala |
          ii)(Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetátCAS 34010-21-4CIPAC Nepřiděleno | ii)(Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát |
          256 | Trimethylamin-hydrochlorid CAS 593-81-7 CIPAC Nepřiděleno | trimethylamin-hydrochlorid | ≥ 988 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako návnada.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání trimethylamin-hydrochloridu (SANCO/2636/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          257 | Močovina CAS 57-13-6 CIPAC 8352 | močovina | ≥ 98 % hmotn. | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako návnada a fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání močoviny (SANCO/2637/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          258 | (Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát CAS 78617-58-0 CIPAC Nepřiděleno | (Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát | ≥ 75 % | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako návnada.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání (Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetátu (SANCO/2649/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          259 | (7Z,13Z,16Z,19Z)- dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl- isobutyrát CAS 135459-81-3 CIPAC Nepřiděleno | (7Z,13Z,16Z,19Z)- dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl- isobutyrát | ≥ 90 % | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako návnada.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání (7Z,13Z,16Z,19Z)- dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl- isobutyrátu (SANCO/2650/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          260 | Fosfid hlinitý CAS 20859-73-8 CIPAC 227 | fosfid hlinitý | ≥ 830 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid, rodenticid, talpicid a leporicid ve formě přípravků připravených k použití obsahujících fosfid hlinitý.Jako rodenticid, talpicid a leporicid mohou být povolena pouze venkovní použití.Povolení by se měla vydávat pouze profesionálním uživatelům.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosfidu hlinitého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně spotřebitelů a zajistit, aby spotřebované přípravky připravené k použití obsahující fosfid hlinitý byly odstraněny z potravinových komodit při použití proti škodlivým organismům při skladování a aby se poté použila přiměřená dodatečná ochranná lhůta,bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných a dýchacích ochranných pomůcek,ochraně obsluhy a pracovníků během fumigace ve vnitřních prostorách,ochraně pracovníků před opětovným vstupem (po době fumigace) při použití ve vnitřních prostorách,ochraně okolních osob před únikem plynu při použití ve vnitřních prostorách,ochraně ptáků a savců. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například uzavření nor a případně dosažení úplného vpravení granulí do půdy,ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například případně nárazníkové zóny mezi ošetřovanými oblastmi a útvary povrchových vod. |
          261 | Fosfid vápenatý CAS 1305-99-3 CIPAC 505 | fosfid vápenatý | ≥ 160 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze venkovní použití jako rodenticid a talpicid ve formě přípravků připravených k použití obsahujících fosfid vápenatý.Povolení by se měla vydávat pouze profesionálním uživatelům.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosfidu vápenatého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných a dýchacích ochranných pomůcek,ochraně ptáků a savců. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například uzavření nor a případně dosažení úplného vpravení granulí do půdy,ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například případně nárazníkové zóny mezi ošetřovanými oblastmi a útvary povrchových vod. |
          262 | Fosfid hořečnatý CAS 12057-74-8 CIPAC 228 | fosfid hořečnatý | ≥ 880 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid, rodenticid, talpicid a leporicid ve formě přípravků připravených k použití obsahujících fosfid hořečnatý.Jako rodenticid, talpicid a leporicid mohou být povolena pouze venkovní použití.Povolení by se měla vydávat pouze profesionálním uživatelům.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosfidu hořečnatého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně spotřebitelů a zajistit, aby spotřebované přípravky připravené k použití obsahující fosfid hořečnatý byly odstraněny z potravinových komodit při použití proti škodlivým organismům při skladování a aby se poté použila přiměřená dodatečná ochranná lhůta,bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních a dýchacích ochranných pomůcek,ochraně obsluhy a pracovníků během fumigace ve vnitřních prostorách,ochraně pracovníků před opětovným vstupem (po době fumigace) při použití ve vnitřních prostorách,ochraně okolních osob před únikem plynu při použití ve vnitřních prostorách,ochraně ptáků a savců. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například uzavření nor a případně dosažení úplného vpravení granulí do půdy,ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například případně nárazníkové zóny mezi ošetřovanými oblastmi a útvary povrchových vod. |
          263 | Cymoxanil CAS 57966-95-7 CIPAC 419 | 1-[(E/Z)-2-kyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylmočovina | ≥ 970 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cymoxanilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny. |
          264 | Dodemorf CAS 1593-77-7 CIPAC 300 | cis/trans-[4-cyklododecyl]-2,6-dimethylmorfolin | ≥ 950 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid pro okrasné rostliny ve skleníku.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dodemorfu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními podmínkami,podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          265 | Methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové CAS 2905-69-3 CIPAC 686 | methyl-2,5-dichlorobenzoát | ≥ 995 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití ve vnitřních prostorách jako regulátor růstu rostlin a fungicid pro roubování révy.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methylesteru 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008. |
          266 | Metamitron CAS 41394-05-2 CIPAC 381 | 4-amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5-on | ≥ 960 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících metamitron pro jiná použití než u okopanin musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metamitronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití osobních ochranných prostředků,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,riziku pro ptáky a savce a necílové suchozemské rostliny.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o dopadu metabolitu M3 v půdě na podzemní vody, o reziduích v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, o dlouhodobém riziku pro hmyzožravé ptáky a o specifickém riziku pro ptáky a savce, kteří by mohli být kontaminováni příjmem vody v terénu. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl metamitron zařazen do této přílohy, předložili tyto informace Komisi nejpozději do 31. srpna 2011. |
          267 | Sulcotrion CAS 99105-77-8 CIPAC 723 | 2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)cyklohexan-1,3-dion | ≥ 950 g/kg Nečistoty: kyanovodík: nejvýše 80 mg/kgtoluen: nejvýše 4 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sulcotrionu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,riziku pro hmyzožravé ptáky, vodní a suchozemské necílové rostliny a necílové členovce.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o degradaci složky cyklohexadion v půdě a vodě a o dlouhodobém riziku pro hmyzožravé ptáky. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl sulcotrion zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. srpna 2011. |
          268 | Tebukonazol CAS 107534-96-3 CIPAC 494 | (RS)-1-p-chlorofenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol | ≥ 905 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tebukonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,dietární expozici spotřebitelů metabolitům tebukonazolu (triazolu),ochraně ptáků a savců živících se zrním a býložravých savců a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl tebukonazol zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. srpna 2011.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace týkající se vlastností tebukonazolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let od přijetí pokynů OECD ke zkouškám ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo případně uznaných zkušebních pokynů Společenství. |
          269 | Triadimenol CAS 55219-65-3 CIPAC 398 | (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorofenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol | ≥ 920 g/kg izomer A (1RS,2SR), izomer B (1RS,2RS) Diastereomer A, RS + SR, rozsah: 70–85 %Diastereomer B, RR + SS, rozsah: 15–30 % | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triadimenolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:přítomnosti N-methylpyrrolidonu ve formulovaných výrobcích, pokud jde o expozici obsluhy, pracovníků nebo okolních osob,ochraně ptáků a savců. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:další informace ohledně specifikace,informace pro další posouzení rizika pro ptáky a savce,informace pro další posouzení rizika narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí u ryb.Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl triadimenol zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. srpna 2011.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace týkající se vlastností triadimenolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let od přijetí pokynů OECD ke zkouškám ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo případně uznaných zkušebních pokynů Společenství. |
          270 | Methomyl CAS 16752-77-50 CIPAC 264 | S-methyl-(E,Z)-N-[(methylkarbamoyl)oxy]thioacetimidát | ≥ 980 g/kg | 1. září 2009 | 31. srpna 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid pro zeleninu v dávkách nepřesahujících 0,25 kg účinné látky na hektar a aplikaci a pro maximálně 2 aplikace za sezónu.Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methomylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. června 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti uživatele: v podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků. Zvláštní pozornost musí být věnována expozici obsluhy používající zádové postřikovače či jiná ruční zařízení pro aplikaci,ochraně ptáků,ochraně vodních organismů: podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny, snížení odtoku vody a trysky omezující rozprašování,ochraně necílových členovců, především včel: použijí se opatření ke zmírnění rizika pro zabránění jakémukoliv kontaktu se včelami.Členské státy zajistí, aby přípravky na bázi methomylu obsahujovaly účinné odpuzovací prostředky a/nebo emetika.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat další opatření ke zmírnění rizika. |
          271 | Bensulfuron CAS 83055-99-6 CIPAC 502.201 | 2-({N-[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}methyl)benzoová kyselina (bensulfuron)methyl-2-({N-[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}methyl)benzoát (bensulfuron-methyl) | ≥ 975 g/kg | 1. listopadu 2009 | 31. října 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bensulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. prosince 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:další studie ohledně specifikace,informace k dalšímu posouzení způsobu a rychlosti rozkladu bensulfuron-methylu za aerobních podmínek zaplavené půdy,informace zaměřené na význam metabolitů pro posouzení rizika pro spotřebitele.Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. října 2011. |
          272 | Natrium 5-nitroguajakolát CAS 67233-85-6 CIPAC číslo nepřiděleno | natrium-2-methoxy-5-nitrofenolát | ≥ 980 g/kg | 1. listopadu 2009 | 31. října 2019 | ČÁST APovoleno může být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu a natrium-4-nitrofenolátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. prosince 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií k posouzení rizika pro podzemní vody. Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. října 2011. |
          273 | Natrium-2-nitrofenolát CAS 824-39-5 CIPAC číslo nepřiděleno | natrium-2-nitrofenolát; natrium-o-nitrofenolát | ≥ 980 g/kg Toxikologicky významné jsou tyto nečistoty: fenolmaximální obsah: 0,1 g/kg2,4 dinitrofenolmaximální obsah: 0,14 g/kg2,6 dinitrofenolmaximální obsah: 0,32 g/kg | 1. listopadu 2009 | 31. října 2019 | ČÁST APovoleno může být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu a natrium-4-nitrofenolátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. prosince 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií k posouzení rizika pro podzemní vody. Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. října 2011. |
          274 | Natrium-4-nitrofenolát CAS 824-78-2 CIPAC číslo nepřiděleno | natrium-4-nitrofenolát; natrium-p-nitrofenolát | ≥ 998 g/kg Toxikologicky významné jsou tyto nečistoty: fenolmaximální obsah: 0,1 g/kg2,4 dinitrofenolmaximální obsah: 0,07 g/kg2,6 dinitrofenolmaximální obsah: 0,09 g/kg | 1. listopadu 2009 | 31. října 2019 | ČÁST APovoleno může být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu a natrium-4-nitrofenolátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. prosince 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií k posouzení rizika pro podzemní vody. Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. října 2011. |
          275 | Tebufenpyrad CAS 119168-77-3 CIPAC 725 | N-(4-terc-butylbenzyl)-4-chlor-3-ethyl-1-methylpyrazol-5-karboxamid | ≥ 980 g/kg | 1. listopadu 2009 | 31. října 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako akaricid a insekticid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tebufenpyrad ve formulacích jiných než balených ve vodorozpustných sáčcích musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tebufenpyradu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. prosince 2008.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,ochraně hmyzožravého ptactva a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:další informace potvrzující, že nejsou přítomny žádné relevantní nečistoty,informace k dalšímu posouzení rizika pro hmyzožravé ptactvo.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. října 2011. |
          276 | Chlormekvat CAS 7003-89-6 (chlormekvat)CAS 999-81-5 (chlormekvat chlorid)CIPAC 143 (chlormekvat)CIPAC 143.302 (chlormekvat chlorid) | (2-chlorethyl)trimethylamonium (chlormekvat)(2-chlorethyl)trimethylamonium-chlorid(chlormekvat chlorid) | ≥ 636 g/kg nečistoty: 1,2-dichlorethan: max. 0,1 g/kg (na obsah suchého chlormekvatu chloridu)chlorethen (vinylchlorid): max. 0,0005 g/kg (na obsah suchého chlormekvatu chloridu) | 1. prosince 2009 | 30. listopadu 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu u obilovin a použití u nejedlých plodin.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících chlormekvat pro jiná použití než u ječmene a triticale, zejména pokud jde o expozici spotřebitelů, musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlormekvatu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně ptáků a savců.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o osudu a chování (musí být provedeny studie adsorpce při 20 °C a přepočet předpokládaných koncentrací v podzemních vodách, povrchových vodách a v sedimentu), o monitorovacích metodách pro zjišťování přítomnosti této látky v živočišných produktech a ve vodě a o riziku pro vodní organismy, ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl chlormekvat zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 30. listopadu 2011. |
          277 | Sloučeniny mědi: | | | 1. prosince 2009 | 30. listopadu 2016 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako baktericid a fungicid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících měď pro jiná použití než u rajčat ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sloučenin mědi, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vody a necílových organismů. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,množství použité účinné látky a zajistit, aby povoleným množstvím, pokud jde o dávky a počet aplikací, byla minimální množství nezbytná pro dosažení požadovaných účinků.Dotčené členské státy si vyžádají informace k dalšímu posouzení:rizika z inhalace,rizika pro necílové organismy a pro půdu a vodu.Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byly sloučeniny mědi zařazeny do této přílohy, předložili tyto informace Komisi nejpozději do 30. listopadu 2011.Členské státy zahájí programy monitorování v ohrožených oblastech, kde hrozí kontaminace půdy mědí, s cílem stanovit v případě potřeby určitá omezení, například maximální míru používání. |
          Hydroxid měďnatý CAS 20427-59-2 CIPAC 44.305 | hydroxid měďnatý | ≥ 573 g/kg |
          Chlorid-oxid měďnatý CAS 1332-65-6 or 1332-40-7 CIPAC 44.602 | chlorid-trihydroxid diměďnatý | ≥ 550 g/kg |
          Oxid měďnatý CAS 1317-39-1 CIPAC 44.603 | oxid měďnatý | ≥ 820 g/kg |
          Bordeauxská jícha CAS 8011-63-0 CIPAC 44.604 | nepřiděleno | ≥ 245 g/kg |
          Zásaditý síran měďnatý CAS 12527-76-3 CIPAC 44.306 | nepřiděleno | ≥ 490 g/kg Následující nečistoty jsou považovány za významné z toxikologického hlediska a nesmí překročit níže uvedené hodnoty: Olovo: max. 0,0005 g/kg obsahu mědi.Kadmium: max. 0,0001 g/kg obsahu mědi.Arsen: max. 0,0001 g/kg obsahu mědi. |
          278 | Propachizafop CAS 111479-05-1 CIPAC 173 | 2-[(isopropylidenamino)oxy]ethyl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát | ≥ 920 g/kg Maximální obsah toluenu 5 g/kg | 1. prosince 2009 | 30. listopadu 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propachizafopu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů a necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,ochraně necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:další informace o relevantní nečistotě Ro 41-5259,informace k dalšímu posouzení rizika pro vodní organismy a necílové členovce.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. listopadu 2011. |
          279 | Chizalofop-P: | | | 1. prosince 2009 | 30. listopadu 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chizalofopu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. ledna 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace o rizicích pro necílové členovce.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. listopadu 2011. |
          Chizalofop-P-ethyl CAS 100646-51-3 CIPAC 641.202 | ethyl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát | ≥ 950 g/kg |
          Chizalofop-P-tefuryl CAS 119738-06-6 CIPAC 641.226 | (RS)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát | ≥ 795 g/kg |
          280 | Teflubenzuron CAS 83121-18-0 CIPAC 450 | 1-(3,5-dichlor-2,4-difluorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina | ≥ 970 g/kg | 1. prosince 2009 | 30. listopadu 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid ve sklenících (na umělém substrátu nebo v uzavřených hydroponických systémech).ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících teflubenzuron pro jiná použití než u rajčat ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání teflubenzuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů. Uvolňování při použití ve sklenících musí být minimalizováno a v žádném případě by nemělo hrozit, že se ve významném množství dostane do vodních útvarů v blízkosti skleníku,ochraně včel; mělo by se předejít tomu, aby se včely dostaly do skleníku,ochraně opylujících včelstev záměrně umístěných ve skleníku,bezpečné likvidaci kondenzované vody, vody z drenáže a substrátu s cílem zamezit rizikům pro necílové organismy a kontaminaci povrchových vod a podzemních vod.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          281 | Zeta-cypermethrin CAS 52315-07-8 CIPAC 733 | Směs stereoizomerů (S)-3-fenoxy-α-kyanbenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2 dimethylcyclopropan-1-karboxylát, kde se poměr stereoizomeru (S);(1RS,3RS) k stereoizomeru (S);(1RS,3SR) pohybuje v rozmezí 45–55, resp. 55–45 | ≥ 850 g/kg Nečistoty: toluen: max 2 g/kgdehet: max 12,5 g/kg | 1. prosince 2009 | 30. listopadu 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících zeta-cypermethrin pro jiná použití než u obilovin, zejména pokud jde o expozici spotřebitelů MPB aldehydu, produktu vzniklému rozkladem, který se může vytvářet při zpracování, musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání zeta-cypermethrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně ptáků, vodních organismů, včel, necílových členovců a necílových půdních makroorganismů.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o osudu a chování (aerobní rozklad v půdě), dlouhodobém riziku pro ptáky, vodní organismy a necílové členovce. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl zeta-cypermethrin zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 30. listopadu 2011. |
          282 | Chlorsulfuron CAS 64902-72-3 CIPAC 391 | 1-(2-chlorbenzen-1-sulfonyl)-3-(4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina | ≥ 950 g/kg Nečistoty: 2-chlorbenzen-1-sulfonamid (IN-A4097) nejvýše 5 g/kg a4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amin (IN-A4098) nejvýše 6 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorsulfuron, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů a necílových rostlin; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Dotčené členské státy:zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další studie ohledně specifikace do 1. ledna 2010.Pokud je chlorsulfuron klasifikován jako karcinogenní kategorie 2 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, vyžádají si dotčené členské státy předložení dalších informací o významu metabolitů IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 a IN-V7160 s ohledem na rakovinu a zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci této látky. |
          283 | Cyromazin CAS 66215-27-8 CIPAC 420 | N-cyklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin | ≥ 950 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid ve sklenících.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících cyromazin pro jiná použití než u rajčat, zejména pokud jde o expozici spotřebitelů, musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyromazinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,ochraně vodních organismů,ochraně opylovačů.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o osudu a chování metabolitu NOA 435343 v půdě a o riziku pro vodní organismy. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl cyromazin zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. prosince 2011. |
          284 | Dimethachlor CAS 50563-36-5 CIPAC 688 | N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(2-methoxyethyl)-2-chloracetamid | ≥ 950 g/kg Nečistota 2,6-dimethylanilin: nejvýše 0,5 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid při aplikaci max. 1,0 kg/ha každý třetí rok na tomtéž poli.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimethachloru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů a necílových rostlin; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech musí být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 a SYN 528702.Dotčené členské státy:zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další studie ohledně specifikace do 1. ledna 2010.Pokud je dimethachlor klasifikován jako karcinogenní kategorie 2 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, vyžádají si dotčené členské státy předložení dalších informací o významu metabolitů CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 a SYN 528702 s ohledem na rakovinu a zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci této látky. |
          285 | Etofenprox CAS 80844-07-1 CIPAC 471 | [2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl](3-fenoxybenzyl)ether | ≥ 980 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání etofenproxu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,ochraně včel a necílových členovců; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny.Dotčené členské státy:zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace o riziku pro vodní organismy včetně rizika pro organismy žijící v sedimentu a o biomagnifikaci,zajistí předložení dalších studií o potenciálním narušení žláz s vnitřní sekrecí u vodních organismů (studie celého životního cyklu ryb).Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. prosince 2011. |
          286 | Lufenuron CAS 103055-07-8 CIPAC 704 | (RS)-1-[2,5-dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)fenyl]-3-(2,6-difluorfenyl)močovina | ≥ 970 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid ve vnitřních prostorách nebo na venkovních stanovištích s návnadou.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání lufenuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:vysoké perzistenci v životním prostředí a vysokému riziku bioakumulace a zajistit, aby použití lufenuronu nemělo žádné dlouhodobé nepříznivé účinky na necílové organismy,ochraně ptáků, savců, necílových půdních organismů, včel, necílových členovců, povrchových vod a vodních organismů za citlivých podmínek.Dotčené členské státy:zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další studie ohledně specifikace do 1. ledna 2010. |
          287 | Penkonazol CAS 66246-88-6 CIPAC 446 | (RS)-1-[2-(2,4-dichlorfenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazol | ≥ 950 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání penkonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o osudu a chování metabolitu CGA179944 v kyselé půdě. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl penkonazol zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. prosince 2011. |
          288 | Triallat CAS 2303-17-5 CIPAC 97 | S-(2,3,3-trichlorallyl)-N,N -diisopropylthiokarbamát | ≥ 940 g/kg N-nitrosodiisopropylamin nejvýše 0,02 mg/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triallatu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,dietární expozici spotřebitelů reziduím triallatu v ošetřených plodinách a v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a v produktech živočišného původu,ochraně vodních organismů a necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,možné kontaminaci podzemních vod produkty rozkladu TCPSA, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:další informace k posouzení primárního metabolismu rostlin,další informace o osudu a chování metabolitu diisopropylaminu v půdě,další informace o možnosti biomagnifikace ve vodních potravních řetězcích,informace k dalšímu posouzení rizika pro savce živící se rybami a dlouhodobého rizika pro žížaly.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2011. |
          289 | Triflusulfuron CAS 126535-15-7 CIPAC 731 | 2-({N-[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluorethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]karbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoová kyselina | ≥ 960 g/kg N,N-dimethyl-6-(2,2,2-trifluorethoxy)-1,3,5-triazin-2,4-diamin nejvýše 6 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid při aplikaci na cukrovou nebo krmnou řepu v maximálním množství 60 g/ha každý třetí rok na tomtéž poli. Listy ošetřených plodin nesmí být zkrmovány hospodářským zvířatům.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triflusulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:dietární expozici spotřebitelů reziduím metabolitů IN-M7222 a IN-E7710 v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a v produktech živočišného původu,ochraně vodních organismů a vodních rostlin před rizikem plynoucím z triflusulfuronu a metabolitu IN-66036 a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,možné kontaminaci podzemních vod produkty rozkladu IN-M7222 a IN-W6725, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Pokud je triflusulfuron klasifikován jako karcinogenní kategorie 2 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, vyžádají si dotčené členské státy předložení dalších informací o významu metabolitů IN-M7222, IN-D8526 a IN-E7710 s ohledem na rakovinu. Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci této látky. |
          290 | Difenakum CAS 56073-07-5 CIPAC 514 | 3-(-3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxykumarin | ≥ 905 g/kg | 1. ledna 2010 | 30. prosince 2019 | ČÁST APovolena jsou pouze použití jako rodenticidy ve formě předpřipravených návnad uložených ve speciálně zhotovených krabicích odolných proti násilnému otevření.Nominální koncentrace účinné látky v přípravcích nesmí přesáhnout 50 mg/kg.Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání difenakumu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a necílových savců před primární a sekundární otravou. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy musí zajistit, aby oznamovatel předložil Komisi další informace o metodách pro stanovení reziduí difenakumu v tělních tekutinách.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. listopadu 2011.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace o specifikaci účinné látky v podobě, v jaké se vyrábí.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2009. |
          291 | Didecyldimethylamonium- chlorid CAS: nepřiděleno CIPAC: nepřiděleno | Didecyldimethylamonium-chlorid je směs alkylových kvartérních amoniových solí s typickou délkou alkylového řetězce C8, C10 a C12 s 90 % podílem C10. | ≥ 70 % (technický koncentrát) | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako baktericid, fungicid, herbicid a algacid ve vnitřních prostorách pro okrasné rostliny.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání didecyldimethylamonium-chloridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. března 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,ochraně vodních organismů.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace o specifikaci účinné látky v podobě, v jaké se vyrábí, do 1. ledna 2010 a o riziku pro vodní organismy do 31. prosince 2011. |
          292 | Síra CAS 7704-34-9 CIPAC 18 | síra | ≥ 990 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání síry, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. března 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce, organismy žijící v sedimentech a necílové členovce. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byla síra zařazena do této přílohy, předložil tyto údaje Komisi nejpozději do 30. června 2011. |
          293 | Tetrakonazol CAS 112281-77-3 CIPAC 726 | [(2RS)-2-(2,4-dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl](1,1,2,2-tetrafluorethyl)ether | ≥ 950 g/kg (racemická směs) Nečistota toluen: nejvýše 13 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tetrakonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů a necílových rostlin; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Dotčené členské státy si musí vyžádat:předložení dalších informací týkajících se podrobného posouzení rizika pro spotřebitele,další informace o vlastnostech týkajících se ekotoxikologie,další informace o osudu a chování případných metabolitů ve všech příslušných složkách životního prostředí,podrobné posouzení rizika takových metabolitů pro ptáky, savce, vodní organismy a necílové členovce,další informace o možném narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí u ptáků, savců a ryb.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2011. |
          294 | Parafinové oleje CAS 64742-46-7CAS 72623-86-0CAS 97862-82-3CIPAC Nepoužije se | parafinový olej | Evropský lékopis 6.0 | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si musí vyžádat:předložení specifikace komerčně vyráběného technického materiálu za účelem ověření souladu s kritérii čistoty stanovenými Evropským lékopisem 6.0.Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto informace Komisi do 30. června 2010. |
          295 | Parafinový olej CAS 8042-47-5 CIPAC Nepoužije se | parafinový olej | Evropský lékopis 6.0 | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání parafinového oleje 8042-47-5, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si musí vyžádat:Předložení specifikace komerčně vyráběného technického materiálu za účelem ověření souladu s kritérii čistoty stanovenými Evropským lékopisem 6.0.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2010. |
          296 | Cyflufenamid CAS 180409-60-3 CIPAC 759 | N-{(Z)-α-[(cyklopropylmethoxy)imino]-2,3-difluor-6-(trifluormethyl)benzyl}-2-fenylacetamid | > 980 g/kg | 1. dubna 2010 | 31. března 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyflufenamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. října 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          297 | Fluopikolid CAS 239110-15-7 CIPAC 787 | 2,6-dichlor-N-{[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]methyl}benzamid | ≥ 970 g/kg Nečistota toluen nesmí překročit 3 g/kg v technickém materiálu. | 1. června 2010 | 31. května 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fluopikolidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. listopadu 2009.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,bezpečnosti obsluhy během používání této látky,možnosti dálkového přenosu vzduchem.Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech musí být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možného hromadění a expozice.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace o významu metabolitu M15 pro podzemní vody nejpozději do 30. dubna 2012. |
          298 | Heptamaloxyloglukan CAS 870721-81-6 CIPAC Není k dispozici | Úplný název podle IUPAC v poznámce pod čarou (1) Xyl p: xylopyranosylGlc p: glukopyranosylFuc p: fukopyranosylGal p: galaktopyranosylGlc-ol: glucitol | ≥ 780 g/kg Nečistota patulin nesmí překročit 50 μg/kg v technickém materiálu. | 1. června 2010 | 31. května 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání heptamaloxyloglukanu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. listopadu 2009. |
          299 | 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl) CAS 90-43-7 CIPAC 246 | bifenyl-2-ol | ≥ 998 g/kg | 1. ledna 2010 | 31. prosince 2019 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid po sklizni ve vnitřních prostorách.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 2-fenylfenolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. listopadu 2009 a změněné Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,zavedení vhodných postupů nakládání s odpady, které se týkají zpracování odpadních roztoků, jež zbyly po použití, včetně vody používané k čištění van a ostatních aplikačních systémů. Členské státy, které umožňují vypouštění odpadních vod do kanalizace, zajistí, aby bylo provedeno místní posouzení rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:další informace o možném riziku depigmentace kůže u pracovníků a spotřebitelů z důvodu možné expozice metabolitu fenylhydrochinon (PHQ) (bifenyl-2,5-diol), který se vyskytuje na citrusové slupce,další informace, které potvrzují, že analytická metoda použitá v pokusech týkajících se reziduí správně stanovuje množství reziduí 2-fenylfenolu, PHQ a jeho konjugátů.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2011.Dále dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace potvrzující úrovně reziduí v důsledku způsobů aplikace jiných než v uzavřených vanách.Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2012. |
          300 | Malathion CAS 121-75-5 CIPAC 12 | diethyl-[(dimethoxyfosforothioyl)sulfanyl]sukcinátneboS-[1,2-bis(ethoxykarbonyl)ethyl]-O,O-dimethyl-fosforodithioátracemát | ≥ 950 g/kg Nečistoty: Isomalathion: nejvýše 2 g/kg | 1. května 2010 | 30. dubna 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid. Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání malathionu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků: v podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů: podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například odpovídající nárazníkové zóny,ochraně hmyzožravého ptactva a včel: podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. Pokud jde o včely, nezbytné údaje musí být uvedeny na označení a na přiložených návodech k použití, aby nedocházelo k expozici.Členské státy zajistí, aby byly formulace na bázi malathionu doprovázeny nezbytnými instrukcemi, aby se předešlo nebezpečí vzniku isomalathionu v množství překračujícím maximální povolené množství během skladování a přepravy.V případě potřeby musí podmínky povolení zahrnovat další opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:informace, které potvrzují posouzení rizika pro spotřebitele a posouzení akutního a dlouhodobého rizika pro hmyzožravé ptactvo,informace o kvantifikaci různé účinnosti malaoxonu a malathionu. |
          301 | Penoxsulam CAS 219714-96-2 CIPAC 758 | 3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluen-2-sulfonamid | > 980 g/kg Nečistota Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-methoxypyrimidin nesmí překročit 0,1 g/kg v technickém materiálu | 1. srpna 2010 | 31. července 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání penoxsulamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů,dietární expozici spotřebitelů reziduím metabolitu BSCTA v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace o rizicích pro vyšší vodní rostliny vyskytující se mimo ošetřovanou plochu. Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. července 2012.Členský stát zpravodaj informuje Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          302 | Proquinazid CAS 189278-12-4 CIPAC 764 | 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-on | > 950 g/kg | 1. srpna 2010 | 31. července 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání proquinazidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:dlouhodobému riziku pro ptáky živící se žížalami při použití u vinné révy,riziku pro vodní organismy,dietární expozici spotřebitelů reziduím proquinazidu v produktech živočišného původu a v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu,bezpečnosti obsluhy.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Členský stát zpravodaj informuje Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          303 | Spirodiklofen CAS 148477-71-8 CIPAC 737 | 3-(2,4-dichlorofenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrát | > 965 g/kg Obsah těchto nečistot nesmí překročit určitou výši v technickém materiálu: 3-(2,4-dichlorofenyl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-on (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kgN,N-dimethylacetamid: ≤ 4 g/kg | 1. srpna 2010 | 31. července 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako akaricid nebo insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání spirodiklofenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:dlouhodobému riziku pro vodní organismy,bezpečnosti obsluhy,riziku pro včelí plod.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          304 | Metalaxyl CAS 57837-19-1 CIPAC 365 | methyl-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alaninát | 950 g/kg Za toxikologicky významnou se považuje nečistota 2,6-dimethylanilin a jako nejvyšší přípustná hodnota byl stanoven 1 g/kg. | 1. července 2010 | 30. června 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metalaxylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. března 2010.Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod touto účinnou látkou nebo jejími produkty rozkladu CGA 62826 a CGA 108906, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. |
          305 | Flonikamid (IKI-220) CAS 158062-67-0 CIPAC 763 | N-(kyanmethyl)-4-(trifluormethyl)nikotinamid | ≥ 960 g/kg Nečistota toluen nesmí překročit 3 g/kg v technickém materiálu. | 1. září 2010 | 31. srpna 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flonikamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:riziku pro obsluhu a pracovníky po opětovném vstupu,riziku pro včely.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu. |
          306 | Triflumizol CAS 99387-89-0 CIPAC 730 | 4-chlor-N-[(E)-1-(imidazol-1-yl)-2-propoxyethyliden]-2-(trifluormethyl)anilin | ≥ 980 g/kg Nečistoty: Toluen: nejvýše 1 g/kg | 1. července 2010 | 30. června 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid ve sklenících na umělém substrátu.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triflumizolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. března 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků: v podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,možnému vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika. |
          307 | Sulfurylfluorid CAS 002699-79-8 CIPAC 757 | Sulfurylfluorid | > 994 g/kg | 1. listopadu 2010 | 31. října 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid/nematicid (fumigant) profesionálními uživateli v hermeticky uzavřených strukturách,které jsou prázdné, nebou nichž podmínky použití zajišťují, že expozice spotřebitele je na přijatelné úrovni.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sulfurylfluoridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:riziku způsobenému anorganickým fluoridem prostřednictvím kontaminovaných produktů, jako je mouka a otruby, které zůstaly v mlecím stroji během fumigace, nebo zrn skladovaných v silu mlýna. Musí být přijata opatření zajišťující, že se tyto produkty nedostanou do potravního a krmivového řetězce,riziku pro obsluhu a pro ostatní pracovníky, kteří vstupují po vyvětrání do struktury, která předtím prošla fumigací. Vyžadují se opatření zajišťující, že uvedené osoby používají autonomní dýchací přístroj nebo jiné odpovídající osobní ochranné prostředky,riziku pro okolní osoby, a to prostřednictvím vymezení vhodné ochranné zóny kolem struktury, která prochází fumigací.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatelé Komisi předložili další informace, a zejména potvrzující údaje o:opatřeních, která musí během procesu mletí zajistit, že rezidua fluoridových iontů v mouce, otrubách a zrnu nepřekročí přirozenou koncentraci prostředí,koncentracích sulfurylfluoridu v troposféře. Naměřené koncentrace by měly být pravidelně aktualizovány. Mez detekce pro analýzu je alespoň 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng sulfurylfluoridu/m3 v troposféře),odhadech životnosti sulfurylfluoridu v atmosféře založených na nejnepříznivějším možném vývoji s ohledem na potenciál globálního oteplování (GWP).Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. srpna 2012. |
          308 | FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice) CAS Nepřiděleno CIPAC Nepřiděleno Účinná látka je připravena z prášku ze semen rostliny Trigonella foenum-graecum L. (řecké seno). | Nepoužije se | 100 % prášek ze semen pískavice bez jakýchkoli přísad či výtažků; semena odpovídají požadavkům na potraviny určené k lidské spotřebě. | 1. listopadu 2010 | 31. října 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako spouštěč sebeobranného mechanismu plodiny.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání FEN 560 (prášek ze semen pískavice), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy, pracovníků a okolních osob.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          309 | Haloxyfop-P CAS Kyselina: 95977-29-0 Ester: 72619-32-0 CIPAC Kyselina: 526 Ester: 526.201 | Kyselina: (2R)-2-(4-{[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy}fenoxy)propanová kyselinaEster: methyl-(2R)-2-(4-{[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy}fenoxy)propanoát | ≥ 940 g/kg (haloxyfop-P-methyl ester) | 1. ledna 2011 | 31. prosince 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání haloxyfopu-P, a zejména a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy: v podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů: podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například odpovídající nárazníkové zóny,bezpečnosti spotřebitelů, pokud jde o výskyt metabolitů DE-535 pyridinolu a DE-535 pyridinonu v podzemních vodách.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi nejpozději do 31. prosince 2012 informace, které potvrzují posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o tuto účinnou látku a její půdní metabolity DE-535 fenol, DE-535 pyridinol a DE-535 pyridinon. |
          310 | Napropamid CAS 15299-99-7 | (RS)-N,N-diethyl-2-(1-naftyloxy)propanamid | ≥ 930 g/kg (racemická směs) Relevantní nečistota Toluen: nejvýše 1,4 g/kg | 1. ledna 2011 | 31. prosince 2020 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání napropamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy: v podmínkách použití musí být v případě potřeby předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů: podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například odpovídající nárazníkové zóny,bezpečnosti spotřebitelů, pokud jde o výskyt metabolitu 2-(1-naftyl)oxypropionová kyselina (dále jen "NOPA") v podzemních vodách.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi nejpozději do 31. prosince 2012 informace, které potvrzují posouzení expozice povrchových vod, pokud jde o metabolity fotolýzy a metabolit NOPA a informace o posouzení rizika pro vodní rostliny. |
          311 | Chinmerak CAS 90717-03-6 CIPAC 563 | 7-chlor-3-methylchinolin-8-karboxylová kyselina | ≥ 980 g/kg | 1. května 2011 | 30. dubna 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chinmeraku, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,dietární expozici spotřebitelů reziduím chinmeraku (a jeho metabolitů) v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu,riziku pro vodní organismy a dlouhodobému riziku pro žížaly.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení informací ohledně:schopnosti metabolismu rostlin způsobit otevření chinolinového kruhu,reziduí v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a dlouhodobého rizika, které představuje metabolit BH 518-5 pro žížaly.Zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující údaje a informace Komisi do 30. dubna 2013. |
          312 | Metosulam CAS 139528-85-1 CIPAC 707 | 2′,6′-dichlor-5,7-dimethoxy-3′-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-sulfonanilid | ≥ 980 g/kg | 1. května 2011 | 30. dubna 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metosulamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,riziku pro vodní organismy,riziku pro necílové rostliny mimo ošetřovanou plochu.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi do 30. října 2011 další informace o specifikaci účinné látky v podobě, v jaké se vyrábí.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi do 30. dubna 2013 potvrzující informace, pokud jde o:možnou závislost pH na adsorpci metabolitů M01 a M02 v půdě, jejich vyplavování do podzemních vod a expozici povrchových vod,možnou genotoxicitu jedné nečistoty. |
          313 | Pyridaben CAS 96489-71-3 CIPAC 583 | 2-terc-butyl-5-[(4-terc-butylbenzyl)sulfanyl]-4-chlorpyridazin-3(2H)-on | > 980 g/kg | 1. května 2011 | 30. dubna 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyridabenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,riziku pro vodní organismy a savce,riziku pro necílové členovce, včetně včel medonosných.Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v případě potřeby by měly být zahájeny monitorovací programy k ověření skutečné expozice včel pyridabenu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:rizika pro vodní prostředí, které vyplývá z expozice metabolitům W-1 a B-3 vznikajícím při fotolýze ve vodném prostředí,možného dlouhodobého rizika pro savce,hodnocení reziduí rozpustných v tucích.Zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. dubna 2013. |
          314 | Fosfid zinečnatý CAS 1314-84-7 CIPAC 69 | fosfid zinečnatý | ≥ 800g/kg | 1. května 2011 | 30. dubna 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako rodenticid ve formě návnad připravených k použití umístěných na stanovištích s návnadou nebo na cílových místech.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosfidu zinečnatého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně necílových organismů. Podle potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika, zejména aby se zabránilo šíření návnad, v nichž byla zkonzumována pouze část obsahu. |
          315 | Fenbukonazol CAS 114369-43-6 CIPAC 694 | 2RS)-4-(4-chlorfenyl)-2-fenyl-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]butannitril | ≥ 965 g/kg | 1. května 2011 | 30. dubna 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenbukonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,dietární expozici spotřebitelů reziduím derivátů metabolitů triazolu,riziku pro vodní organismy a savce.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících údajů o reziduích derivátů metabolitů triazolu v základních plodinách, plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a produktech živočišného původu.Zajistí, aby žadatel předložil tyto studie Komisi do 30. dubna 2013.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi další informace týkající se vlastností fenbukonazolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let od přijetí pokynů OECD ke zkouškám ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo případně uznaných zkušebních pokynů Společenství. |
          316 | Cykloxydim CAS 101205-02-1 CIPAC 510 | (5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-[(3RS)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-on | ≥ 940 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cykloxydimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. listopadu 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost riziku pro necílové rostlinyPodmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o metodách analýzy reziduí cykloxydimu v rostlinných a živočišných produktech.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi tyto metody analýzy do 31. května 2013. |
          317 | 6-benzyladenine CAS 1214-39-7 CIPAC 829 | N6-benzyladenin | ≥ 973 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 6-benzyladeninu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. listopadu 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny. |
          318 | Bromuconazol CAS 116255-48-2 CIPAC 680 | 1-[(2RS,4RS)-4-brom-2-(2,4-dichlorfenyl)tetrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazol | ≥ 960 g/kg | 1. února 2011 | 31. ledna 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bromuconazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. listopadu 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například odpovídající nárazníkové zóny.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi:další informace o reziduích derivátů metabolitů triazolu v základních plodinách, plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a produktech živočišného původu,informace pro další posouzení dlouhodobého rizika pro býložravé savce.Zajistí, aby žadatel, na jehož žádost byl bromuconazol zařazen do této přílohy, předložil tyto potvrzující informace Komisi nejpozději do 31. ledna 2013.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi další informace o vlastnostech bromuconazolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let po přijetí pokynů OECD ke zkouškám ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo případně po přijetí uznaných zkušebních pokynů Společenství. |
          319 | Myklobutanil CAS 88671-89-0 CIPAC 442 | (RS) 2-(4-chlorfenyl)-2-[(H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]hexanitril | ≥ 925 g/kg Obsah nečistoty 1-methyl-2-pyrrolidon v technickém materiálu nesmí překročit 1 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání myklobutanilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. listopadu 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací týkajících se reziduí myklobutanilu a jeho metabolitů v následujících vegetačních obdobích a informací potvrzujících, že dostupné údaje o reziduích zahrnují všechny složky definice reziduí.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. ledna 2013. |
          320 | Buprofezin CAS 953030-84-7 CIPAC 681 | (Z)-2-terc-butylimino-3-isopropyl-5-fenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-on | ≥ 985 g/kg | 1. února 2011 | 31. ledna 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání buprofezinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. listopadu 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití byly případně předepsány odpovídající osobní ochranné prostředky,dietární expozici spotřebitelů metabolitům buprofezinu (anilin) ve zpracovaných potravinách,uplatnění přiměřené čekací lhůty pro následné plodiny ve sklenících,riziku pro vodní organismy a zajistit, aby podmínky použití případně ukládaly opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si za účelem posouzení rizika pro spotřebitele vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně faktorů zpracování a přeměny.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. ledna 2013. |
          321 | Triflumuron CAS 64628-44-0 CIPAC 548 | 1-(2-chlorobenzoyl)-3-[4-trifluoromethoxyfenyl]močovina | ≥ 955 g/kg Nečistoty: N,N′-bis-[4-(trifluoromethoxy)fenyl]močovina: nejvýše 1 g/kg4-trifluoro-methoxyanilin: nejvýše 5 g/kg | 1. dubna 2011 | 31. března 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triflumuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodního prostředí,ochraně včel. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi potvrzující informace, pokud jde o dlouhodobé riziko pro ptáky, riziko pro vodní bezobratlé a riziko pro vývoj včelího plodu.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto informace Komisi do 31. března 2013. |
          322 | Hymexazol CAS 10004-44-1 CIPAC 528 | 5-methylisoxazol-3-ol (nebo 5-methyl-1,2-oxazol-3-ol) | ≥ 985 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid pro peletování osiva cukrové řepy v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hymexazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. listopadu 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a pracovníků. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření,riziku pro ptáky a savce živící se zrním.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací, pokud jde o povahu reziduí v kořenových plodinách a riziko pro ptáky a savce živící se zrním.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. května 2013. |
          323 | Dodin CAS 2439-10-3 CIPAC 101 | dodecylguanidinium-acetát | ≥ 950 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dodinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. listopadu 2010.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:možnému dlouhodobému riziku pro ptáky a savce,riziku pro vodní organismy a zajistit, aby podmínky použití ukládaly odpovídající opatření ke zmírnění rizika,riziku pro necílové rostliny vyskytující se mimo ošetřovanou plochu a zajistit, aby podmínky použití ukládaly odpovídající opatření ke zmírnění rizika,sledování hladin reziduí u jádrového ovoce.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:posouzení dlouhodobého riziku pro ptáky a savce,posouzení rizika v systémech přírodních povrchových vod, kde se mohly vytvořit hlavní metabolity.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. května 2013. |
          324 | Diethofenkarb CAS 87130-20-9 CIPAC 513 | isopropyl 3,4-diethoxykarbanilát | ≥ 970 g/kg Nečistoty: Toluen: nejvýše 1 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diethofenkarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy a necílové členovce a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:možného příjmu metabolitu 6-NO2-DFC následnými plodinami,posouzení rizika pro necílové druhy členovců.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto informace Komisi do 31. května 2013. |
          325 | Etridiazol CAS 2593-15-9 CIPAC 518 | ethyl-3-trichloromethyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl ether | ≥ 970 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid ve sklenících při pěstování v umělých substrátech.ČÁST BPři hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících etridiazol pro jiná použití než u okrasných rostlin musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné informace před tím, než je takové povolení uděleno.Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání etridiazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost riziku pro obsluhu a pracovníky a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících opatření ke zmírnění rizika,zajistit, aby se používaly vhodné postupy nakládání s odpady, pokud jde o odpadní vody ze zavlažování při pěstování v umělých substrátech; členské státy, které umožňují vypouštění odpadních vod do kanalizace či do přírodních vodních útvarů, zajistí, aby bylo provedeno odpovídající posouzení rizika,věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:1.specifikace komerčně vyráběného technického materiálu na základě vhodných analytických údajů;2.významu nečistot;3.rovnocennosti specifikací komerčně vyráběného technického materiálu a specifikací zkušebního materiálu použitého pro ekotoxikologickou dokumentaci;4.významu rostlinných metabolitů kyseliny 5-hydroxy-ethoxyetridiazolové a 3-hydroxymethyletridiazolu;5.nepřímé expozice podzemních vod a půdních organismů etridiazolu a jeho metabolitům dichloretridiazolu a kyselině etridiazolové v půdě;6.přenosu kyseliny etridiazolové vzduchem na dlouhé a krátké vzdálenosti.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v bodech 1, 2 a 3 do 30. listopadu 2011 a informace uvedené v bodech 4, 5 a 6 do 31. května 2013. |
          326 | Kyselina indolylmáselná CAS 133-32-4 CIPAC 830 | kyselina 4-(1H-indol-3-yl)butyrová | ≥ 994 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu okrasných rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyseliny indolylmáselné, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V podmínkách použití musí být zahrnuto použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací pro potvrzení:neexistence klastogenického potenciálu kyseliny indolylmáselné,tlaku par kyseliny indolylmáselné, a z toho důvodu i studii inhalační toxicity,přirozené hladiny koncentrace kyseliny indolylmáselné v půdě.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. května 2013. |
          327 | Oryzalin CAS 19044-88-3 CIPAC 537 | 3,5-dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamid | ≥ 960 g/kg N-nitrosodipropylamin: ≤ 0,1mg/kgToluen: ≤ 4 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oryzalinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně vodních organismů a necílových rostlin,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,riziku pro býložravé ptáky a savce,riziku pro včely během období květu.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy musí v případě potřeby provádět programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity OR13 [4] a OR15 [5] v ohrožených oblastech. Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:1)specifikace komerčně vyráběného technického materiálu na základě vhodných analytických údajů, včetně informací o významu nečistot, jež jsou z důvodů zachování důvěrnosti uváděny jako nečistoty 2, 6, 7, 9, 10, 11 a 12;2)význam zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci s ohledem na specifikaci technického materiálu;3)rizika pro vodní organismy;4)významu metabolitů OR13 a OR15 a příslušného posouzení rizika pro podzemní vody, pokud bude oryzalin klasifikován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 jako látka s "podezřením na vyvolání rakoviny".Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v bodech 1 a 2 do 30. listopadu 2011 a informace uvedené v bodě 3 do 31. května 2013. Informace uvedené v bodě 4 musí být předloženy do šesti měsíců po oznámení rozhodnutí o klasifikaci oryzalinu. |
          328 | Tau-fluvalinát CAS 102851-06-9 CIPAC 786 | RS)-α-kyano-3-fenoxybenzyl N-(2-chlor- α,α α- trifluor-p-tolyl)-D-valinát (Poměr izomerů 1:1) | ≥ 920 g/kg (poměr izomerů R-α-kyano a S-α-kyano 1:1) Nečistoty: Toluen: nejvýše 5 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tau-fluvalinátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:riziku pro vodní organismy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno uplatnění odpovídajících opatření ke zmírnění rizika,riziku pro necílové členovce a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno uplatnění odpovídajících opatření ke zmírnění rizika,zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:rizika bioakumulace/biomagnifikace ve vodním prostředí,rizika pro necílové členovce.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. května 2013.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel dva roky po přijetí příslušných pokynů předložil potvrzující informace ohledně:možného dopadu potenciální enantioselektivní degradace v environmentálních matricích na životní prostředí. |
          329 | Clethodim CAS 99129-21-2 CIPAC 508 | 5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chlorallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-en-1-on | ≥ 930 g/kg Nečistoty: toluen max. 4 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid na cukrovou řepu.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání clethodimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, ptáků a savců a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací, zakládajících se na nejnovějších vědeckých poznatcích, ohledně:posouzení expozice půdy a podzemních vod,definice reziduí pro posouzení rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. května 2013. |
          330 | Bupirimát CAS 41483-43-6 CIPAC 261 | 5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamát | ≥945 g/kg Nečistoty: Ethirimol: max. 2 g/kgToluen: max. 3 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bupirimátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,riziku pro necílové členovce na ošetřované ploše.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:1)specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, podložené vhodnými analytickými údaji, včetně informací o významu nečistot;2)rovnocennosti specifikací komerčně vyráběného technického materiálu a specifikací zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci;3)kinetických parametrů, rozkladu v půdě a adsorpčních a desorpčních parametrů hlavního metabolitu DE-B [6] v půdě.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v bodech 1 a 2 do 30. listopadu 2011 a informace uvedené v bodě 3 do 31. května 2013. |
          331 | Fenbutatinoxid CAS 13356-08-6 CIPAC 359 | bis[tris(2-methyl-2-fenylpropyl)-tin]oxid | ≥ 970 g/kg Nečistoty: bis[hydroxybis(2-methyl-2-fenylpropyl)tin]oxid (SD 31723): nejvýše 3 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako akaricid ve sklenících.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenbutatinoxidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:technické specifikaci obsahu nečistot,limitům reziduí v odrůdách malých rajčat (třešňových rajčat),bezpečnosti obsluhy. V podmínkách použití musí být v případě potřeby předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,riziku pro vodní organismy.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení informací za účelem potvrzení výsledků posouzení rizika, zakládajících se na nejnovějších vědeckých poznatcích, pokud jde o nečistotu SD 31723. Uvedené informace se musí týkat těchto vlastností:genotoxického potenciálu,ekotoxikologické relevance,spektra, stability při skladování a metod analýzy v přípravku.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. května 2013. |
          332 | Fenoxykarb CAS 79127-80-3 CIPAC 425 | ethyl 2-(4-fenoxyfenoxy)ethylkarbamát | ≥ 970 g/kg Nečistoty: Toluen: max. 1 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenoxykarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,riziku pro včely a necílové členovce. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení informací za účelem potvrzení posouzení rizika pro necílové členovce a včelí plod.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto informace Komisi do 31. května 2013. |
          333 | Dekan-1-ol CAS 112-30-1 CIPAC 831 | dekan-1-ol | ≥ 960g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dekan-1-olu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:riziku pro spotřebitele spojenému s rezidui v případě použití u potravinářských a krmných plodin,riziku pro obsluhu a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,riziku pro vodní organismy,riziku pro necílové členovce a včely, jež mohou být účinné látce vystaveny na kvetoucím plevelu vyskytujícím se v době použití v plodinách.V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně rizika pro vodní organismy a informací za účelem potvrzení posouzení expozice podzemních a povrchových vod a sedimentu.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto potvrzující informace Komisi do 31. května 2013. |
          334 | Isoxaben CAS 82558-50-7 CIPAC 701 | N-[3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamid | ≥ 910 g/kg Toluen: ≤ 3 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání isoxabenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. ledna 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy, riziku pro necílové suchozemské rostliny a možnému prosakování metabolitů do podzemních vod.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:a)specifikace komerčně vyráběného technického materiálu;b)významu nečistot;c)reziduí v plodinách, které jsou součástí osevního postupu;d)možného rizika pro vodní organismy.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmenech a) a b) do 30. listopadu 2011 a informace uvedené v písmenech c) a d) do 31. května 2013. |
          335 | Fluometuron CAS 2164-17-2 CIPAC 159 | 1,1-dimethyl-3-(-a,a,a, -trifluoro-m-tolyl)močovina | ≥ 940 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid u bavlny.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fluometuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami; zajistit, aby podmínky povolení obsahovaly opatření ke zmírnění rizika a povinnost provádět programy monitorování za účelem ověření možného prosakování fluometuronu a půdních metabolitů desmethyl-fluometuronu a trifluoromethylanilinu v ohrožených oblastech,věnovat zvláštní pozornost riziku pro necílové půdní makroorganismy, kromě žížal, a necílové rostliny a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatelé předložili Komisi potvrzující informace ohledně:a)toxikologických vlastností rostlinných metabolitů kyseliny trifluoroctové;b)analytických metod pro monitorování fluometuronu ve vzduchu;c)analytických metod pro monitorování půdního metabolitu trifluoromethylanilinu v půdě a vodě;d)půdních metabolitů desmethyl-fluometuronu a trifluoromethylanilinu pro podzemní vody, jestliže je fluometuron podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako látka s "podezřením na vyvolání rakoviny".Dotčené členské státy zajistí, aby žadatelé předložili Komisi informace uvedené v písmenech a), b) a c) do 31. března 2013 a informace uvedené v písmeni d) do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci fluometuronu. |
          336 | Karbetamid CAS 16118-49-3 CIPAC 95 | (R)-1-(ethylkarbamoyl)ethyl karbanilát | 950 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karbetamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:a)ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami;b)riziku pro necílové rostliny;c)riziku pro vodní organismy.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          337 | Karboxin CAS 5234-68-4 CIPAC 273 | 5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-karboxanilid | ≥ 970 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid pro ošetření osiva.Členské státy zajistí, aby povolení stanovila, že nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva a že tato zařízení musí používat nejlepší dostupné techniky pro vyloučení rozptylu oblaků prachu během skladování, přepravy a používání.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karboxinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:riziku pro obsluhu,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,riziku pro ptáky a savce.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:a)specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, včetně vhodných analytických údajů;b)významu nečistot;c)srovnání a ověření zkušebního materiálu použitého pro dokumentaci o toxicitě u savců a ekotoxicitě v porovnání se specifikací technického materiálu;d)analytických metod pro monitorování metabolitu M6 [7] v půdě, podzemních a povrchových vodách a monitorování metabolitu M9 [8] v podzemních vodách;e)dodatečných hodnot, pokud jde o dobu nutnou k 50 % rozptylu v půdě u půdních metabolitů P/V-54 [9] a P/V-55 [10];f)metabolismu plodin, které jsou součástí osevního postupu;g)dlouhodobého rizika pro ptáky a savce živící se zrním a býložravé savce;h)půdních metabolitů P/V-54 [11], P/V-55 [12] a M9 [13] pro podzemní vody, jestliže je karboxin podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako látka s "podezřením na vyvolání rakoviny".Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmenech a), b) a c) do 30. listopadu 2011, informace uvedené v písmenech d), e), f) a g) do 31. května 2013 a informace uvedené v písmeni h) do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci karboxinu. |
          338 | Cyprokonazol CAS 94361-06-5 CIPAC 600 | (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol | ≥ 940 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyprokonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:dietární expozici spotřebitelů reziduím derivátů metabolitů triazolu,riziku pro vodní organismy.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:a)toxikologického významu nečistot v technických specifikacích;b)analytických metod pro monitorování cyprokonazolu v půdě, tělních tekutinách a tkáních;c)reziduí derivátů metabolitů triazolu v základních plodinách, plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a produktech živočišného původu;d)dlouhodobého rizika pro býložravé savce;e)možného vlivu preferenčního rozkladu a/nebo přeměny směsi izomerů na životní prostředí.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmeni a) do 30. listopadu 2011, informace uvedené v písmenech b, c) a d) do 31. května 2013 a informace uvedené v písmeni e) do dvou let od přijetí příslušných pokynů. |
          339 | Dazomet CAS 533-74-4 CIPAC 146 | 3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinan-2-thionnebotetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion | ≥ 950 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako nematicid, fungicid, herbicid a insekticid. Povolena mohou být pouze použití jako půdní fumigant. Použití musí být omezeno na jednu aplikaci za tři roky.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dazometu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:riziku pro obsluhu, pracovníky a okolní osoby,ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,riziku pro vodní organismy.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:a)možné kontaminace podzemních vod methylisothiokyanátem;b)posouzení možnosti dálkového atmosférického přenosu methylisothiokyanátu a souvisejících rizik pro životní prostředí;c)akutního rizika pro hmyzožravé ptáky;d)dlouhodobého rizika pro ptáky a savce.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmenech a), b), c) a d) do 31. května 2013. |
          340 | Metaldehyd CAS 108-62-3 (tetramer) 9002-91-9 (homopolymer) CIPAC 62 | r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7- tetroxokan | ≥ 985 g/kg acetaldehyd max. 1,5 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako moluskocid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metaldehydu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:riziku pro obsluhu a pracovníky,dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí,akutnímu riziku a dlouhodobému riziku pro ptáky a savce.Členské státy zajistí, aby povolení obsahovala účinný repelentní přípravek proti psům.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika. |
          341 | Sintofen CAS 130561-48-7 CIPAC 717 | 1-(4-chlorofenyl)-1,4-dihydro-5-(2- methoxyethoxy)-4-oxocinnolin-3-karboxylová kyselina | ≥ 980 g/kg Nečistoty: 2-methoxyethanol, nejvýše 0,25 g/kgN,N-dimethylformamid, nejvýše 1,5 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin u pšenice k produkci hybridních osiv, která nejsou určena k lidské spotřebě.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sintofenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost riziku pro obsluhu a pracovníky a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících opatření ke zmírnění rizika. Zajistí, že pšenice ošetřená sintofenem nevstoupí do krmivového a potravního řetězce.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:1)specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, podložené vhodnými analytickými údaji;2)významu nečistot v technických specifikacích, s výjimkou nečistot 2-methoxyetanolu a N,N- dimethylformamidu;3)významu zkušebního materiálu použitého pro toxikologickou dokumentaci s ohledem na specifikaci technického materiálu;4)metabolického profilu sintofenu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi: informace uvedené v bodech 1), 2) a 3) do 30. listopadu 2011 a informace uvedené v bodě 4) do 31. května 2013. |
          342 | Fenazaquin CAS 120928-09-8 CIPAC 693 | 4-terc-butylfenethyl quinazolin-4-yl ether | ≥ 975 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako akaricid na okrasné rostliny ve sklenících.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenazaquinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,věnovat zvláštní pozornost riziku pro obsluhu a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost ochraně včel a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,stanovit podmínky použití, které zajistí, že v plodinách určených pro lidskou spotřebu a krmení zvířat nejsou přítomna žádná rezidua fenazaquinu. |
          343 | Azadirachtin CAS 11141-17-6 (azadirachtin A) CIPAC 627 (azadirachtin A) | azadirachtin A: dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}oktahydro-1H-nafto[1,8a-c:4,5-b’c’]difuran-5,10a(8H)-dikarboxylát. | Vyjádřeno jako azadirachtin A: ≥ 111 g/kg Suma aflatoxinů B1, B2, G1, G2 nesmí přesahovat 300 μg/kg obsahu azadirachtinu A. | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání azadirachtinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí,ochraně necílových členovců a vodních organismů. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:vztahu mezi azadirachtinem A a dalšími účinnými složkami ve výtažku ze semen stromu neem, pokud jde o množství, biologickou aktivitu a perzistenci, aby se potvrdil výběr azadirachtinu A jako hlavní účinné složky a také specifikace technického materiálu, definice reziduí a posouzení rizika pro podzemní vody.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2013. |
          344 | Diklofop CAS 40843-25-2 (výchozí látka)CAS 257-141-8 (diklofop-methyl)CIPAC 358 (výchozí látka)CIPAC 358.201 (diklofop-methyl) | diklofop(RS)-2-[4-(2,4-dichlorfenoxy)fenoxy]propionová kyselinadiklofop-methylmethyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorfenoxy)fenoxy]propionát | ≥ 980 g/kg (vyjádřeno jako diklofop-methyl) | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako herbicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diklofopu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy a necílové rostliny a požadovat uplatnění opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:a)studie metabolismu na obilovinách;b)aktualizace posouzení rizika, pokud jde o možný vliv preferenčního rozkladu/přeměny izomerů na životní prostředí.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmeni a) do 31. května 2013 a informace uvedené v písmeni b) nejpozději dva roky po přijetí metodického dokumentu o hodnocení směsí izomerů. |
          345 | Polysulfid vápenatý CAS 1344 - 81 - 6 CIPAC 17 | polysulfid vápenatý | ≥ 290 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání polysulfidu vápenatého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby podmínky povolení obsahovaly vhodná ochranná opatření,ochraně vodních organismů a necílových členovců a zajistit, aby podmínky použití v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika. |
          346 | Síran hlinitý CAS 10043-01-3 CIPAC Není k dispozici | síran hlinitý | 970 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití ve vnitřních prostorách jako baktericid určený pro ošetření okrasných rostlin po sklizni.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání síranu hlinitého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Dotčené členské státy si vyžádají předložení informací za účelem potvrzení specifikace komerčně vyráběného technického materiálu, a to v podobě vhodných analytických údajů.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto informace Komisi do 30. listopadu 2011. |
          347 | Bromadiolon CAS 28772-56-7 CIPAC 371 | 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxykumarin | ≥ 970g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako rodenticid ve formě předpřipravených návnad umístěných do chodeb vyhloubených hlodavci.Nominální koncentrace účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin nesmí přesáhnout 50 mg/kg.Povolení se udělují pouze pro používání přípravku profesionálními uživateli.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bromadiolonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost riziku pro profesionální obsluhu a zajistit, aby v podmínkách použití bylo v případě potřeby zahrnuto použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost riziku primární a sekundární otravy pro ptáky a necílové savce.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:a)specifikace komerčně vyráběného technického materiálu v podobě vhodných analytických údajů;b)významu nečistot;c)stanovení bromadiolonu ve vodě s mezí kvantifikace 0,01 μg/l;d)účinnosti navrhovaných opatření ke zmírnění rizika pro ptáky a necílové savce;e)posouzení expozice podzemních vod, pokud jde o metabolity.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmenech a), b) a c) do 30. listopadu 2011 a informace uvedené v písmenech d) a e) do 31. května 2013. |
          348 | Paklobutrazol CAS 76738-62-0 CIPAC 445 | (2RS,3RS)-1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol | ≥ 930 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání paklobutrazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní rostliny a zajistit, aby v podmínkách použití byla v případě potřeby zahrnuta odpovídající opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:1)specifikace komerčně vyráběného technického materiálu;2)analytických metod pro metabolit NOA457654 v půdě a povrchových vodách;3)reziduí derivátů metabolitů triazolu v základních plodinách, plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a produktech živočišného původu;4)vlastností paklobutrazolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí;5)potenciálních nepříznivých účinků produktů rozkladu různých optických struktur paklobutrazolu a jeho metabolitu CGA 149907 na složky životního prostředí: půdu, vodu a vzduch.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v bodech 1) a 2) do 30. listopadu 2011, informace uvedené v bodu 3) do 31. května 2013, informace uvedené v bodu 4) do dvou let od přijetí pokynů OECD ke zkouškám ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí a informace uvedené v bodu 5) do dvou let od přijetí specifických pokynů. |
          349 | Pencykuron CAS 66063-05-6 CIPAC 402 | 1-(4-chlorbenzyl)-1-cyklopentyl-3-fenylmočovina | ≥ 980 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pencykuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně velkých všežravých savců.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:1)osudu a chování chlorfenylových a cyklopentylových zbytků pencykuronu v půdě;2)osudu a chování chlorfenylových a cyklopentylových zbytků pencykuronu v přírodních povrchových vodách a v sedimentech;3)dlouhodobého rizika pro velké všežravé savce.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmenech 1), 2) a 3) do 31. května 2013. |
          350 | Tebufenozid CAS 112410-23-8 CIPAC 724 | N-terc-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazid | ≥ 970 g/kg Relevantní nečistota t-butyl hydrazin < 0,001 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako insekticid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tebufenozidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti uživatelů a pracovníků po opětovném vstupu na místo použití a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících ochranných pomůcek,věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby v podmínkách povolení byla předepsána opatření ke zmírnění rizika,věnovat zvláštní pozornost riziku pro necílové motýly.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:1)významu metabolitů RH-6595, RH-2651, M2;2)odbourávání tebufenozidu v anaerobních a zásaditých půdách.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmenech 1) a 2) do 31. května 2013. |
          351 | Dithianon CAS 3347-22-6 CIPAC 153 | 5,10-dihydro-5,10-dioxonaftho[2,3-b]-1,4-dithiin-2,3-dikarbonitril | ≥ 930 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dithianonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů; podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost dlouhodobému riziku pro ptáky; podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:stability při skladování a povahy reziduí ve zpracovaných produktech,expozice povrchových a podzemních vod, pokud jde o kyselinu ftalovou,posouzení rizik pro vodní organismy, pokud jde o kyselinu ftalovou, ftalaldehyd a 1,2 benzenedimethanol.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil tyto informace Komisi do 31. května 2013. |
          352 | Hexythiazox CAS 78587-05-0 CIPAC 439 | 4RS,5RS)-5-(4-chlorfenyl)-N-cyklohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-karboxamid | ≥ 976 g/kg (směs 1:1 z (4R, 5R) a (4S, 5S)) | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako akaricid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hexythiazoxu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:ochraně vodních organismů. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,bezpečnosti obsluhy a pracovníků. Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření.Dotčené členské státy si vyžádají předložení potvrzujících informací ohledně:a)toxikologického významu metabolitu PT-1-3 [14];b)možného výskytu metabolitu PT-1-3 ve zpracovaných komoditách;c)možných nepříznivých účinků hexythiazoxu pro včelí plod;d)možného dopadu preferenčního rozkladu a/nebo přeměny směsi izomerů na hodnocení rizik pro pracovníky, spotřebitele a životní prostředí.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmenech a), b) a c) do 31. května 2013 a informace uvedené v písmeni d) do dvou let od přijetí specifických pokynů. |
          353 | Flutriafol CAS 76674-21-0 CIPAC 436 | (RS)-2,4′-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alkohol | ≥ 920 g/kg (racemát) Relevantní nečistoty: dimethyl sulfát: maximální obsah 0,1 g/kgdimethylformamid: maximální obsah 1 g/kgmethanol: maximální obsah 1 g/kg | 1. června 2011 | 31. května 2021 | ČÁST APovolena mohou být pouze použití jako fungicid.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flutriafolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. března 2011.Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:věnovat zvláštní pozornost ochraně pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo zahrnuto použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,věnovat zvláštní pozornost dlouhodobému riziku pro hmyzožravé ptáky.Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi potvrzující informace ohledně:a)významu nečistot přítomných v technických specifikacích;b)reziduí derivátů metabolitů triazolu v základních plodinách, plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a produktech živočišného původu;c)dlouhodobého rizika pro hmyzožravé ptáky.Dotčené členské státy zajistí, aby žadatel předložil Komisi informace uvedené v písmeni a) do 30. listopadu 2011 a informace uvedené v písmenech b) a c) do 31. května 2013. |
          [1] Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny v příslušných zprávách o jejich přezkoumání.
          [2] Pozastaveno rozsudkem Tribunálu ze dne 19. července 2007 ve věci Du Pont de Nemours (Francie) SAS a ostatní v. Komise, T-31/07 R, Sb. rozh. 2007, s. II-2767.
          [3] Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.
          [4] 2-ethyl-7-nitro-1-propyl-1H-benzimidazol-5-sulfonamid
          [5] 2-ethyl-7-nitro-1H-benzimidazol-5-sulfonamid
          [6] De-ethyl-bupirimát.
          [7] 2-{[anilino(oxo)acetyl]sulfanyl}ethyl acetát
          [8] (2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-fenyl-1,4-oxathian-3-karboxamid 4-oxid
          [9] 2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiin-3-karboxamid 4-oxid
          [10] 2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiin-3-karboxamid 4,4-dioxid
          [11] 2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiin-3-karboxamid 4-oxid
          [12] 2-methyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiin-3-karboxamid 4,4-dioxid
          [13] (2RS)-2-hydroxy-2-methyl-N-fenyl-1,4-oxathian-3-karboxamid 4-oxid
          [14] (4S,5S)-5-(4-chlorofenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-on a (4R,5R)-5-(4-chlorofenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-on
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.