Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 541/2011 ze dne 1. června 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 541/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 541/2011
          ze dne 1. června 2011,
          kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Je vhodné zapsat účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a účinné látky schválené podle tohoto nařízení do seznamu do samostatných částí přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011. [2]
          (2) Nařízení (EU) č. 540/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (3) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
          (1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Účinné látky uvedené v části A přílohy se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
          Účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 jsou uvedeny v části B přílohy."
          (2) Příloha nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 14. června 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
          [2] Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
          1) V názvu přílohy se slova "ÚČINNÉ LÁTKY SCHVÁLENÉ PRO POUŽITÍ V PŘÍPRAVCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN" nahrazují tímto:
          "ČÁST A
          Účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009"
          2) Slova "Obecná ustanovení použitelná pro všechny látky uvedené v této příloze:" se nahrazují tímto: "Obecná ustanovení použitelná pro všechny látky uvedené v této části:"
          3) Doplňuje se nová část B, která zní:
          "ČÁST B
          Účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009
          Obecná ustanovení použitelná pro všechny látky uvedené v této části:
          - při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být u každé látky zohledněny závěry zprávy o jejím přezkoumání, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy;
          - členské státy trvale zpřístupní všechny zprávy o přezkoumání (s výjimkou důvěrných informací ve smyslu článku 63 nařízení (ES) č. 1107/2009) všem zúčastněným stranám nebo jim je poskytnou k nahlédnutí na zvláštní žádost.
          Číslo | Obecný název identifikační čísla | Název podle IUPAC | Čistota [1] | Datum schválení | Konec platnosti schválení | Zvláštní ustanovení |
          | | | | | | |
          [*] Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinných látek jsou uvedeny v příslušných zprávách o jejich přezkoumání."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.