Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 542/2011 ze dne 1. června 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek, s cílem zohlednit směrnici 2011/58/EU, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení účinné látky karbendazim Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 542/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 542/2011
          ze dne 1. června 2011,
          kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek, s cílem zohlednit směrnici 2011/58/EU, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem obnovení zařazení účinné látky karbendazim
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 78 odst. 3 uvedeného nařízení,
          po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Část A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 [2] obsahuje seznam účinných látek zařazených do přílohy I směrnice 91/414/EHS [3].
          (2) Příloha I směrnice 91/414/EHS byla změněna směrnicí 2011/58/EU [4].
          (3) Nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 14. června 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
          [2] Viz strana 1 v tomto čisle Úředniko vestniku
          [3] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 71.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se znění položky 144 nahrazuje tímto:
          Číslo | Obecný název, identifikační čísla | Název podle IUPAC | Čistota [1] | Datum schválení | Konec platnosti schválení | Zvláštní ustanovení |
          "144 | Karbendazim CAS 10605-21-7 CIPAC 263 | methylbenzimidazol-2-ylkarbamát | ≥ 980 g/kg relevantní nečistoty 2-amino-3-hydroxyfenazin (AHP): nejvýše 0,0005 g/kg2,3-diaminofenazin (DAP): nejvýše 0,003 g/kg | 1. června 2011 | 30. listopadu 2014 | ČÁST APovolena mohou být jen použití jako fungicid pro tyto plodiny:obiloviny,semena řepky,cukrová a krmná řepa,kukuřicev dávkách nepřesahujících0,25 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě obilovin a semen řepky,0,075 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě cukrové a krmné řepy,0,1 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě kukuřice.Nesmějí být povolena tato použití:aplikace do ovzduší,aplikace pomocí zádového a ručního postřikovače, ať už v rámci amatérského či profesionálního použití,zahrádkářství.Členské státy zajistí uplatňování všech odpovídajících opatření ke zmírnění rizika. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně:vodních organismů. Musí být použita odpovídající opatření ke zmírnění úletu, aby se minimalizovala expozice útvarů povrchových vod. Opatření by měla zahrnovat dodržování vzdálenosti mezi ošetřenými plochami a útvary povrchových vod samostatně nebo v kombinaci s použitím metod nebo prostředků omezujících úlet,žížal a dalších půdních makroorganismů. Podmínky pro povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například volbu nejvhodnější kombinace počtu a načasování aplikací a v případě nutnosti koncentrace účinné látky,ptáků (dlouhodobé riziko). V závislosti na výsledcích posouzení rizika pro specifická použití mohou být nezbytná cílená zmírňující opatření k minimalizaci expozice,obsluhy, která musí mít vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, kombinézy, gumovou obuv a ochranu obličeje nebo ochranné brýle při míchání, plnění, aplikaci a čištění zařízení, pokud expozici látce přiměřeně nezamezuje zařízení svým konstrukčním návrhem a provedením nebo zvláštní ochranné komponenty, které jsou na zařízení instalovány.ČÁST BPři uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karbendazimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.Dotčené členské státy požádají žadatele o poskytnutí následujících údajů Komisi:nejpozději do 1. prosince 2011 informace týkající se toxikologické a ekotoxikologické relevance nečistoty AEF037197,nejpozději do 1. června 2012 prozkoumání studií na seznamu v návrhu nové hodnotící zprávy ze dne 16. července 2009 (svazek 1, úroveň 4 "Další informace", s. 155 – 157),nejpozději do 1. června 2013 informace o osudu a chování (způsob aerobního rozkladu v půdě) a dlouhodobém riziku pro ptáky." |
          [1] Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.