Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 554/2011 ze dne 30. května 2011 o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 554/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 554/2011
          ze dne 30. května 2011
          o zastavení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 9 a čl. 11 odst. 2, 5 a 6 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          1. POSTUP
          1.1 Platná opatření
          (1) V návaznosti na antidumpingové šetření provedené v souladu s článkem 5 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 428/2005 [2] uložila konečné antidumpingové clo na dovoz polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky. Sazba antidumpingového cla se pohybovala mezi 4,9 % a 49,7 % v závislosti na výrobci dotčeného výrobku.
          1.2 Žádost o přezkum
          (2) Po zveřejnění oznámení o blížícím se pozbytí platnosti [3] některých antidumpingových opatření na dovoz polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky Komise obdržela dne 14. prosince 2009 žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.
          (3) Žádost podalo Evropské sdružení pro umělá vlákna (European Man-made Fibres Association) (dále jen "žadatel") jménem výrobců Unie představujících významný podíl, v tomto případě více než 25 %, celkové výroby polyesterových střižových vláken v Unii.
          (4) Žádost obsahovala dostatečné důkazy o tom, že by ukončení platnosti opatření pravděpodobně vedlo k obnovení dumpingu a újmy pro výrobní odvětví Unie.
          1.3 Zahájení přezkumu
          (5) Komise po konzultaci s poradním výborem zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie [4] oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření týkjících se dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky do Unie.
          (6) Komise o zahájení přezkumného šetření oficiálně informovala vyvážející výrobce, dotčené dovozce, zástupce z Čínské lidové republiky, reprezentativní uživatele a výrobce v Unii. Zúčastněné strany dostaly příležitost, aby písemně sdělily svá stanoviska a požádaly o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení přezkumu.
          2. STAŽENÍ ŽÁDOSTI
          (7) Dopisem ze dne 7. března 2011 zaslaným Komisi žadatel formálně svou žádost stáhl.
          (8) V souladu s čl. 9 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 základního nařízení může být řízení v případě stažení žádosti o přezkum zastaveno, ledaže by toto zastavení nebylo v zájmu Unie.
          (9) Bylo shledáno, že by stávající řízení mělo být zastaveno, jelikož šetření neodhalilo žádné okolnosti, které by naznačovaly, že by zastavení řízení nebylo v zájmu Unie. Zúčastněné strany o tom byly informovány a dostaly příležitost k vyjádření. Nebyly však obdrženy žádné připomínky, jež by odůvodňovaly vyvození odlišného závěru.
          (10) Proto byl učiněn závěr, že by řízení o přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření ohledně dovozu polyesterových střižových vláken pocházejících z Čínské lidové republiky do Unie mělo být zastaveno a stávající opatření by měla být zrušena,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Antidumpingová opatření uvalená na dovoz syntetických střižových vláken z polyesterů, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání, v současnosti kódu KN 55032000 a pocházejících z Čínské lidové republiky se zrušují a řízení týkající se tohoto dovozu se zastavuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. května 2011.
          Za Radu
          předseda
          Cséfalvay Z.
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 71, 17.3.2005, s. 1.
          [3] Úř. věst. C 249, 17.10.2009, s. 19.
          [4] Úř. věst. C 64, 16.3.2010, s. 10.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.