Nařízení Rady (EU) č. 555/2011 ze dne 6. června 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 555/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 555/2011
          ze dne 6. června 2011,
          kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 179/2009 ze dne 5. března 2009, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], na dobu dvou let úplně pozastavilo všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé černobílé nebo jiné monochromní monitory využívající technologie tekutých krystalů a spadající pod kódy kombinované nomenklatury (KN) 85285910 a 85285990.
          (2) Z důvodů hospodářské a průmyslové politiky je v zájmu Unie prodloužit pozastavení všeobecných cel podle nařízení (ES) č. 179/2009 o dobu šesti měsíců počínaje 1. lednem 2011.
          (3) Po přepracování čísla KN 8528 spadají nyní dotčené monitory do kódů KN 85285910 a 85285940. Pozastavení cel podle tohoto nařízení by se proto mělo týkat uvedených kódů KN.
          (4) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 [2] by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Pozastavení stanovená tímto nařízením prodlužují pozastavení udělená nařízením (ES) č. 179/2009, jež pozbyla platnosti dnem 31. prosince 2010. Vzhledem k tomu, že není v zájmu Unie, aby bylo sazební zacházení s monitory, na které se vztahuje toto pozastavení, přerušeno, mělo by být toto nařízení použitelné ode dne 1. ledna 2011,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Část dvě oddíl XVI kapitola 85 přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění takto:
          1) Hodnota v sloupci 3 pro kód KN 85285910 se nahrazuje tímto:
          "14 [***]
          2) Hodnota v sloupci 3 pro kód KN 85285940 se nahrazuje tímto:
          "14 [****]
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 6. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Réthelyi M.
          [1] Úř. věst. L 63, 7.3.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [***] Clo všeobecně pozastaveno do dne 30. června 2011 pro černobílé nebo jiné monochromní monitory využívající technologie tekutých krystalů, vybavené zásuvkou rozhraní DVI (pro propojení videozařízení s počítačem) nebo standardu VGA (pro počítačovou zobrazovací techniku) nebo oběma s promítacím zařízením s úhlopříčkou nejvýše 77,50 cm (tj. 30,5 palců), s poměrem šířka/výška 1:1, 4:3, 5:4 nebo 16:10, s rozlišením obrazových prvků více než 1,92 megapixelů a s roztečí bodů nejvýše 0,3 mm (kód TARIC 8528591010)."
          [****] Clo všeobecně pozastaveno do dne 30. června 2011 pro barevné monitory využívající technologie tekutých krystalů s promítacím zařízením s úhlopříčkou nejvýše 55,9 cm (tj. 22 palců), s poměrem šířka/výška 1:1, 4:3, 5:4 nebo 16:10 (kód TARIC 8528594040)."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.