Nařízení Komise (EU) č. 557/2011 ze dne 9. června 2011 , kterým se zakazuje rybolov tuňáka obecného plavidly lovícími košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku v Atlantském oceánu a ve Středozemním moři

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 557/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 557/2011
          ze dne 9. června 2011,
          kterým se zakazuje rybolov tuňáka obecného plavidly lovícími košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku v Atlantském oceánu a ve Středozemním moři
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky [1], a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU [2], stanoví množství tuňáka obecného, které mohou rybářská plavidla Evropské unie v roce 2011 odlovit v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři [3], o změně nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007 žádá členské státy, aby Komisi informovaly o individuálních kvótách přidělených jejich plavidlům delším než 24 metry.
          (3) Cílem společné rybářské politiky je zajistit dlouhodobou životaschopnost odvětví rybolovu prostřednictvím udržitelného využívání živých vodních zdrojů na základě preventivního přístupu.
          (4) Pokud Komise na základě informací poskytnutých členskými státy nebo z vlastního podnětu zjistí, že rybolovná práva pro Evropskou unii, členský stát nebo skupinu členských států jsou považována za vyčerpaná, pak v souladu s čl. 36 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o tom vyrozumí dotyčné členské státy a zakáže rybolovné činnosti pro příslušnou oblast, lovné zařízení, populaci, skupinu populací nebo loďstvo, kterých se dotyčné rybolovné činnosti týkají.
          (5) Podle informací, jež má Komise k dispozici, budou rybolovná práva pro tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři přidělená plavidlům s košelkovými nevody plujícím pod vlajkou Španělska nebo registrovaným ve Španělsku považována za vyčerpaná ke dni 9. června 2011.
          (6) Je proto nezbytné, aby Komise od 10. června 2009 17:00 zakázala lov tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly lovícími košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Španělska nebo zaregistrovanými v této zemi,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Rybolov tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly lovícími košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Španělska nebo registrovanými ve Španělsku se zakazuje ode dne 10. června 2011 17:00.
          Od tohoto data je rovněž zakázáno tuto populaci odlovenou uvedenými plavidly uchovávat na palubě, umísťovat do klecí za účelem výkrmu nebo chovu, překládat, přemísťovat nebo vykládat.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. června 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Maria Damanaki
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 24, 21.1.2011, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.