Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 562/2011 ze dne 10. června 2011 , kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 562/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 562/2011
          ze dne 10. června 2011,
          kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2012 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení (EU) č. 807/2010
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 43 písm. f) a g) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [2], a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 2 nařízení Komise (EU) č. 807/2010 ze dne 14. září 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Unii [3], musí Komise přijmout distribuční plán, který se má financovat z prostředků dostupných v rozpočtovém roce 2012. Uvedený plán má pro každý členský stát, který opatření používá, zejména stanovit maximální dostupné finanční zdroje k uskutečnění jeho části plánu, jakož i množství každého typu produktu, které má být odebráno ze zásob držených intervenčními agenturami.
          (2) Členské státy dotčené distribučním plánem na rozpočtový rok 2012 sdělily Komisi informace požadované v souladu s článkem 1 nařízení (EU) č. 807/2010.
          (3) Za účelem přidělení zdrojů musí být vzaty v úvahu zkušenosti a rozsah, v jakém členské státy využily zdroje, které jim byly přiděleny v předchozích rozpočtových letech.
          (4) S ohledem na skutečnost, že dostupnost intervenčních zásob pro dodávky v rámci režimu rozdělování potravin nejchudším osobám je v porovnání s předchozím rokem podstatně nižší, je vhodné, aby roční plán pro rok 2012 byl přijat, jakmile členské státy poskytnou Komisi informace požadované v článku 1 nařízení (EU) č. 807/2010. Cílem rychlého přijetí je poskytnout členským státům dodatečnou lhůtu na organizaci provádění ročního plánu Unie za účelem umožnění vnitrostátním orgánům a dobročinným organizacím najít alternativní zdroje potravin.
          (5) V článku 4 nařízení (EU) č. 807/2010 se stanoví, že pokud v intervenčních zásobách není dostupná rýže, může Komise povolit odebrání obilovin z intervenčních zásob úplatou za dodávku rýže a produktů z rýže mobilizovaných na trhu. Vzhledem k tomu, že momentálně nejsou intervenční zásoby rýže, mělo by se povolit odebrání obilovin z intervenčních zásob úplatou za mobilizování produktů z rýže na trhu.
          (6) Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 807/2010 stanoví, že mezi členskými státy lze přesunout produkty nedostupné v intervenčních zásobách členského státu, ve kterém se takové produkty požadují pro provádění ročního distribučního plánu. Za podmínek stanovených v článku 8 nařízení (EU) č. 807/2010 je proto třeba povolit přesun uvnitř EU nezbytný k provádění uvedeného plánu na rok 2012.
          (7) Vzhledem k momentální situaci na trhu v odvětví obilovin, jež je poznamenána vysokou úrovní tržních cen, je třeba k zajištění finančních zájmů Unie zvýšit jistotu, kterou musí skládat úspěšný uchazeč, se kterým byla uzavřena smlouva o dodávce obilovin podle čl. 4 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 807/2010.
          (8) Pro provádění ročního distribučního plánu je vhodné stanovit jako rozhodnou skutečnost ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98 datum začátku rozpočtového roku pro správu zásob ve veřejných skladech.
          (9) Komise při vypracování ročního distribučního plánu konzultovala v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 807/2010 hlavní organizace, které mají zkušenosti s problémy nejchudších osob v Unii.
          (10) Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V roce 2012 se dodávky potravin určených nejchudším osobám v Unii v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 1234/2007 uskutečňují podle ročního distribučního plánu stanoveného v příloze I tohoto nařízení.
          Použití obilovin jako úplaty za mobilizaci produktů z rýže na trhu se podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 807/2010 povoluje.
          Článek 2
          Za podmínek stanovených v článku 8 nařízení (EU) č. 807/2010 se povoluje přesun produktů uvedených v příloze II tohoto nařízení uvnitř Unie.
          Článek 3
          Odchylně od čl. 4 odst. 3 pátého pododstavce a od čl. 8 odst. 4 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 807/2010 u distribučního plánu na rok 2012 platí, že před odebráním obilovin z intervenčních zásob musí úspěšný uchazeč, se kterým byla uzavřena smlouva o dodávce obilovin, složit jistotu ve výši 150 EUR za tunu.
          Článek 4
          Pro provádění ročního distribučního plánu uvedeného v článku 1 tohoto nařízení je datem rozhodné skutečnosti ve smyslu článku 3 nařízení (ES) č. 2799/98 1. říjen 2011.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. června 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 242, 15.9.2010, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          ROČNÍ DISTRIBUČNÍ PLÁN NA ROZPOČTOVÝ ROK 2012
          (a) Finanční zdroje dostupné pro účely provedení plánu na rok 2012 v jednotlivých členských státech:
          (v EUR) |
          Členský stát | Rozdělení |
          Belgique/België | 2795058 |
          България | 4183873 |
          Česká republika | 122600 |
          Eesti | 718782 |
          Éire/Ireland | 1304105 |
          Elláda | 4805742 |
          España | 18084154 |
          France | 15869928 |
          Italia | 22103802 |
          Latvija | 1558586 |
          Lietuva | 1849759 |
          Luxembourg | 47463 |
          Magyarország | 3237794 |
          Malta | 131505 |
          Polska | 17310824 |
          Portugal | 4524628 |
          România | 12035925 |
          Slovenija | 515467 |
          Slovakia | 959383 |
          Suomi/Finland | 1327965 |
          Celkem | 113487343 |
          (b) Množství každého typu produktu, která se odebírají z intervenčních zásob EU k distribuci v každém členském státě v rámci nejvyšších částek stanovených v písmenu a) této přílohy:
          (v tunách) |
          Členský stát | Obiloviny | Máslo | Sušené odstředěné mléko |
          Belgique/België | — | | 1560,273 |
          България | 39144,763 | | — |
          Česká republika [1] | 450,000 | | — |
          Eesti [2] | — | | 383,316 |
          Éire/Ireland | — | | 727,985 |
          Elláda | — | | 2682,689 |
          España | — | | 10095,040 |
          France | — | | 8859,003 |
          Italia | — | | 12338,912 |
          Latvija | — | | 870,043 |
          Lietuva | — | | 1032,583 |
          Luxembourg [3] | — | | — |
          Magyarország | — | | 1807,420 |
          Malta | 1230,373 | | — |
          Polska | — | | 9663,348 |
          Portugal | — | | 2525,764 |
          România | 112609,424 | | — |
          Slovenija | — | | 287,747 |
          Slovakia | 8976,092 | | — |
          Suomi/Finland | — | | 741,304 |
          Celkem | 162410,652 | | 53575,425 |
          [*] Česká republika: přidělené finanční prostředky na nákup mléčných výrobků na trhu EU: 37356 EUR, které se započtou oproti přiděleným finančním prostředkům na nákup sušeného odstředěného mléka, a dodatečná částka ve výši 33263 EUR, která se započte oproti přiděleným finančním prostředkům České republiky na nákup másla.
          [**] Estonsko: přidělené finanční prostředky na nákup mléčných výrobků na trhu EU: 30440 EUR, které se započtou oproti přiděleným finančním prostředkům Estonska na nákup másla.
          [***] Lucembursko: přidělené finanční prostředky na nákup mléčných výrobků na trhu EU: 44989 EUR, které se započtou oproti přiděleným finančním prostředkům Lucemburska na nákup sušeného odstředěného mléka.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          (a) Přesuny obilovin uvnitř Unie povolené v souladu s plánem na rozpočtový rok 2012:
          | Množství (v tunách) | Držitel | Příjemce |
          1 | 33988,763 | Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland | Държавен фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция, България |
          2 | 5156,000 | RPA, UK | Държавен фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция, България |
          3 | 450,000 | SJV, Sverige | SZIF, Česká Republika |
          4 | 1230,373 | SJV, Sverige | Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta |
          5 | 16880,298 | BLE, Deutschland | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România |
          6 | 41360,295 | Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România |
          7 | 54368,831 | SJV, Sverige | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România |
          8 | 147,000 | FranceAgriMer, France | Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika |
          9 | 8829,092 | SJV, Sverige | Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika |
          (b) Přesuny sušeného odstředěného mléka uvnitř Unie povolené v souladu s plánem na rozpočtový rok 2012:
          | Množství (vtunách) | Držitel | Příjemce |
          1 | 2682,688 | BLE, Deutschland | OPEKEPE, Elláda |
          2 | 330,350 | SZIF, Česká Republika | FEGA, España |
          3 | 6308,486 | OFI, Ireland | FEGA, España |
          4 | 3456,204 | RPA, UK | FEGA, España |
          5 | 2118,853 | RPA, UK | FranceAgriMer, France |
          6 | 7905,602 | BIRB, Belgique | AGEA, Italia |
          7 | 1476,378 | OFI, Ireland | AGEA, Italia |
          8 | 2749,632 | Dienst Regelingen Roermond, Netherlands | AGEA, Italia |
          9 | 207,300 | SJV, Sverige | AGEA, Italia |
          10 | 870,042 | Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva | Rural Support Service, Latvia |
          11 | 1807,420 | RPA, UK | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország |
          12 | 3294,212 | BLE, Deutschland | ARR, Polska |
          13 | 1675,024 | Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva | ARR, Polska |
          14 | 4693,285 | RPA, UK | ARR, Polska |
          15 | 2525,314 | RPA, UK | IFAP I.P., Portugal |
          16 | 287,747 | Dienst Regelingen Roermond, Netherlands | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija |
          17 | 252,008 | PRIA, Eesti | Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland |
          18 | 489,296 | Dienst Regelingen Roermond, Netherlands | Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.