Nařízení Rady (EU) č. 572/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 572/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 572/2011
          ze dne 16. června 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi [1],
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí 2011/137/SZBP ve znění rozhodnutí Rady 2011/332/SZBP [2] stanoví zvláštní výjimku, pokud jde o zmrazení aktiv určitých subjektů (přístavů).
          (2) Je vhodné zajistit pokračování humanitárních operací a poskytování materiálu a zásob k pokrytí základních potřeb civilního obyvatelstva, jakož i operací nezbytných pro evakuace z Libye.
          (3) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
          (4) Vzhledem k závažnosti situace v Libyi a v souladu s rozhodnutím 2011/137/SZBP by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení Rady (EU) č. 204/2011 [3] zařazeny další subjekty
          (5) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) č. 204/2011 se mění takto:
          1) článek 8a se nahrazuje tímto:
          "Článek 8a
          Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů náležejících osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III, a to za podmínek, které uznají za vhodné, pokud se domnívají, že je to nezbytné pro humanitární účely, jakými jsou dodávky či usnadnění dodávek humanitární pomoci, dodávky materiálu a zásob nezbytných k pokrytí základních potřeb civilního obyvatelstva, včetně potravin a zemědělských surovin nezbytných k jejich výrobě, zdravotnického materiálu a dodávky elektrické energie, nebo pro evakuace z Libye. Dotyčný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o povoleních podle tohoto článku do dvou týdnů od udělení povolení.";
          2) vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 10a
          Odchylně od čl. 5 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze IV, povolit zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přístavním orgánům uvedeným v příloze III v souvislosti s plněním – do 15. července 2011 – smluv uzavřených před 7. červnem 2011, s výjimkou smluv týkajících se ropy, zemního plynu a produktů z rafinované ropy. Členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o povoleních podle tohoto článku do dvou týdnů od udělení povolení."
          Článek 2
          Subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení se doplňují do seznamu uvedeného v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53.
          [2] Úř. věst. L 149, 8.6.2011, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Subjekty uvedené v článku 2
          | Název | Identifikační údaje | Odůvodnění | Datum zařazení na seznam |
          | Přístavní orgán města Tripolis | Přístavní orgán: Socialist Ports Company (pokud jde o provoz přístavu Tripolis) Tel.: +218 21 43946 | Pod kontrolou Kaddáfího režimu | 7.6.2011 |
          | Přístavní orgán města Chums | Přístavní orgán: Socialist Ports Company (pokud jde o provoz přístavu Chums) Tel.: +218 21 43946 | Pod kontrolou Kaddáfího režimu | 7.6.2011 |
          | Přístavní orgán města Briga | | Pod kontrolou Kaddáfího režimu | 7.6.2011 |
          | Přístavní orgán města Rás Lanúf | Přístavní orgán: Veba Oil Operations BV adresa: PO Box 690 Tripolis, Libye Tel.: +218 21 333 0081 | Pod kontrolou Kaddáfího režimu | 7.6.2011 |
          | Přístavní orgán města Závíja | | Pod kontrolou Kaddáfího režimu | 7.6.2011 |
          | Přístavní orgán města Zuára | Přístavní orgán: Port Authority of Zuwara adresa: PO Box 648 Port Affairs and Marine Transport Tripolis Libye Tel.: +218 25 25305 | Pod kontrolou Kaddáfího režimu | 7.6.2011 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.