Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 573/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 573/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 573/2011
          ze dne 16. června 2011,
          kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi [1], a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k tomu, že:
          s ohledem na vývoj situace v Libyi by měl být změněn seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V seznamu obsaženém v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 se zrušuje položka týkající se osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Osoba uvedená v článku 1
          14. ZARTÍ, Mustafa (ZARTI, Mustafa)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.