Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 574/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 574/2011
          ze dne 16. června 2011,
          kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech [1], a zejména na čl. 8 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 první odrážku uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů ke krmení, ve kterých obsahy nežádoucích látek přesahují maximální limity stanovené v příloze I uvedené směrnice. U některých nežádoucích látek musí členské státy provádět šetření, aby se zjistily zdroje těchto látek, jsou-li prahy stanovené v příloze II uvedené směrnice překročeny.
          (2) Pokud jde o dusitany, bylo zjištěno, že výrobky a vedlejší výrobky z cukrovky a třtiny cukrové a z výroby škrobu za určitých podmínek obsahují úrovně dusitanů přesahující maximální limity, jež byly nedávno stanoveny v příloze I směrnice 2002/32/ES. Dále se ukázalo, že analytická metoda zjišťování dusitanů v krmivech neposkytuje vždy spolehlivé výsledky rozboru, pokud jde o výrobky a vedlejší výrobky z cukrovky a třtiny cukrové a z výroby škrobu. Vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "EFSA") ve svém stanovisku ze dne 25. března 2009 [2] došel k závěru, že přítomnost dusitanů v živočišných produktech nevzbuzuje žádnou příčinu k obavám, pokud jde o lidské zdraví, by se na dotčené výrobky prozatím neměly vztahovat maximální limity dusitanů v krmných surovinách, přičemž úrovně dusitanů v těchto výrobcích a vhodné analytické metody se budou dále zkoumat.
          (3) Pokud jde o melamin, EFSA přijal dne 18. března 2010 vědecké stanovisko týkající se melaminu v potravinách a krmivech [3]. Ze zjištění úřadu EFSA vyplývá, že expozice melaminu může vést k tvorbě krystalů v močovém ústrojí. Tyto krystaly způsobují poškození proximálního tubulu a byly zaznamenány u zvířat a dětí v důsledku případů falšování krmiv a počáteční kojenecké výživy melaminem, jež v některých případech vedlo k úmrtí. Komise pro Codex Alimentarius stanovila maximální limity pro melamin v krmivech a potravinách [4]. V zájmu ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví je vhodné tyto maximální limity zařadit do přílohy I směrnice 2002/32/ES, protože tyto limity jsou v souladu se závěry stanoviska EFSA. Je vhodné, aby se na některé doplňkové látky nevztahovaly maximální limity, vzhledem k tomu, že v důsledku běžného výrobního procesu nevyhnutelně obsahují vyšší hodnotu melaminu, než je maximální limit.
          (4) Pokud jde o Ambrosia spp., EFSA ve svém stanovisku ze dne 4. června 2010 [5] došel k závěru, že produkty ke krmení ptáků mohou být významným zdrojem šíření Ambrosia spp., zejména v dříve nezamořených oblastech, vzhledem k tomu, že často obsahují značné množství nezpracovaných semen Ambrosia spp. Proto je pravděpodobné, že předcházení použití produktů ke krmení ptáků kontaminovaných nezpracovanými semeny Ambrosia spp. zmírní další šíření Ambrosia spp. v Unii. Pyl Ambrosia spp. má alergenní vlastnosti, a proto je problémem veřejného zdraví. Vdechnutí pylu této rostliny může mimo jiné potíže způsobit rinokonjunktivitis a astma. Alergenní účinek pylu Ambrosia spp. byl prokázán rovněž u zvířat. Je proto vhodné omezit přítomnost semen Ambrosia spp. v krmných surovinách a krmných směsích obsahujících nedrcená zrna a semena a stanovit maximální obsah semen Ambrosia spp. v nedrcených zrnech a semenech na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni za použití správné zemědělské praxe a metod čištění.
          (5) Pokud jde o kokcidiostatika a histomonostatika, používají-li se tyto látky jako povolené doplňkové látky, může dojít k jejich přenosu z jedné výrobní šarže do další. Takový přenos může vést ke kontaminaci následně vyrobených krmiv přítomností technicky nevyhnutelných stop takových látek, tzv. nevyhnutelné křížové kontaminaci, v krmivech, v nichž nejsou kokcidiostatika a histomonostatika povolena, tzv. necílových krmivech. S přihlédnutím k uplatňování správné výrobní praxe by měly být maximální limity nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv kokcidiostatiky nebo histomonostatiky stanoveny na základě zásady co nejnižší rozumně dosažitelné úrovně. Aby mohli výrobci krmiv zvládat nevyhnutelnou křížovou kontaminaci, měla by být u krmiv pro méně vnímavé necílové druhy zvířat považována za přijatelnou křížová kontaminace ve výši přibližně 3 % povoleného maximálního obsahu, zatímco u krmiv určených pro vnímavé necílové druhy zvířat a u krmiv používaných v období před porážkou by měla být považována za přijatelnou křížová kontaminace ve výši přibližně 1 % povoleného maximálního obsahu. Křížová kontaminace ve výši 1 % by měla být rovněž považována za přijatelnou u jiných krmiv pro cílové druhy, do kterých nejsou žádná kokcidiostatika nebo histomonostatika přidávána, a v případě necílových krmiv pro "zvířata kontinuálně produkující potraviny", jako jsou dojnice nebo nosnice, pokud byl prokázán přenos z krmiv do potravin živočišného původu. Pokud se zvířatům zkrmují krmné suroviny přímo nebo pokud se používají doplňková krmiva, nemělo by to vést k vystavení zvířat vyšší úrovni expozice kokcidiostatikům nebo histomonostatikům, než je odpovídající maximální úroveň expozice stanovená pro případ, kdy se denní dávka skládá pouze z kompletních krmiv.
          (6) Pokud jde o kokcidiostatika narasin, nikarbazin a lasalocid sodný, měla by být příloha I směrnice 2002/32/ES změněna tak, aby zohlednila nedávné změny povolení těchto látek, a nařízení Komise (ES) č. 124/2009 ze dne 10. února 2009, kterým se stanoví maximální limity pro přítomnost kokcidiostatik nebo histomonostatik v potravinách, jež je důsledkem nevyhnutelné křížové kontaminace necílových krmiv těmito látkami [6], by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Přílohy I a II směrnice 2002/32/ES již byly v minulosti mnohokrát podstatně upraveny. Proto je vhodné tyto přílohy konsolidovat. V zájmu větší jasnosti a srozumitelnosti těchto příloh je vhodné změnit jejich strukturu a sjednotit terminologii. Vzhledem k tomu, že ustanovení obsažená v přílohách se používají přímo a jsou závazná v celém rozsahu, je vhodné stanovit tyto přílohy nařízením.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II směrnice 2002/32/ES se nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2011.
          Ustanovení týkající se Ambrosia spp. se použijí ode dne 1. ledna 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.
          [2] EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain, Scientific Opinion on Nitrite a. s. undesirable substances in animal feed, The EFSA Journal (2009) 1017, 1–47. Dostupné on-line: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf.
          [3] EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) and EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing AIDS (CEF); Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed. EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Dostupné on-line: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.
          [4] Report on the Thirty-Third Session of the Joint FAO/WHO Food Standards Programme (Zpráva ze 33. zasedání společného programu FAO a WHO o normách pro potraviny), Komise pro Codex Alimentarius, Ženeva, Švýcarsko, 5.– 9. července 2010 (ALINORM 10/33/REP).
          [5] EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) and EFSA Panel on Plant Health (PLH); Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed. EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Dostupné on-line: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf.
          [6] Úř. věst. L 140, 11.2.2009, s. 7.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy I a II směrnice 2002/32/ES se nahrazují tímto:
          "
          PŘÍLOHA I
          MAXIMÁLNÍ OBSAHY NEŽÁDOUCÍCH LÁTEK, JAK JE UVEDENO V ČL. 3 ODST. 2
          KAPITOLA I: ANORGANICKÉ KONTAMINANTY A DUSÍKATÉ SLOUČENINY
          Nežádoucí látky | Produkty ke krmení | Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti |
          1.Arsen [1] | Krmné suroviny | 2 |
          s výjimkou: | |
          —travní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovkových řízků a sušených cukrovarských řízků; | 4 |
          —palmojádrových expelerů; | 4 [2] |
          —fosfátů a vápenatých mořských řas; | 10 |
          —uhličitanu vápenatého; | 15 |
          —oxidu hořečnatého a uhličitanu hořečnatého; | 20 |
          —ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků; | 25 [2] |
          —moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas. | 40 [2] |
          Částice železa použité jako značkovací látka. | 50 |
          Doplňkové látky z funkčních skupin sloučenin stopových prvků | 30 |
          s výjimkou: | |
          —síranu měďnatého pentahydrátu a uhličitanu měďnatého; | 50 |
          —oxidu zinečnatého, oxidu manganatého a oxidu měďnatého. | 100 |
          Doplňková krmiva | 4 |
          s výjimkou: | |
          —minerálních krmiv. | 12 |
          Kompletní krmiva | 2 |
          s výjimkou: | |
          —kompletních krmiv pro ryby a pro kožešinová zvířata. | 10 [2] |
          2.Kadmium | Krmné suroviny rostlinného původu. | 1 |
          Krmné suroviny živočišného původu. | 2 |
          Krmné suroviny minerálního původu | 2 |
          s výjimkou: | |
          —fosfátů. | 10 |
          Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků | 10 |
          s výjimkou: | |
          —oxidu měďnatého, oxidu manganatého, oxidu zinečnatého a síranu manganatého monohydrátu. | 30 |
          Doplňkové látky z funkčních skupin pojiva a protispékavé látky. | 2 |
          Premixy [6] | 15 |
          Doplňková krmiva | 0,5 |
          s výjimkou: | |
          —minerálních krmiv | |
          – –s obsahem < 7 % fosforu [8]; | 5 |
          – –s obsahem ≥ 7 % fosforu [8]; | 0,75 na 1 % fosforu [8], s maximem 7,5 |
          —doplňkových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. | 2 |
          Kompletní krmiva | 0,5 |
          s výjimkou: | |
          —kompletních krmiv pro skot (kromě telat), ovce (kromě jehňat), kozy (kromě kůzlat) a ryby; | 1 |
          —kompletních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. | 2 |
          3.Fluor [7] | Krmné suroviny | 150 |
          s výjimkou: | |
          —krmných surovin živočišného původu kromě mořských korýšů, jako je mořský kril; | 500 |
          —mořských korýšů, jako je mořský kril; | 3000 |
          —fosfátů; | 2000 |
          —uhličitanu vápenatého; | 350 |
          —oxidu hořečnatého; | 600 |
          —vápenatých mořských řas. | 1000 |
          Vermiculit (E 561). | 3000 |
          Doplňková krmiva: | |
          —s obsahem ≤ 4 % fosforu [8] | 500 |
          —s obsahem > 4 % fosforu [8]. | 125 na 1 % fosforu [8] |
          Kompletní krmiva | 150 |
          s výjimkou: | |
          —kompletních krmiv pro prasata; | 100 |
          —kompletních krmiv pro drůbež (s výjimkou kuřat/mláďat drůbeže) a ryby; | 350 |
          —kompletních krmiv pro kuřata/mláďata drůbeže; | 250 |
          —kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy | |
          —v laktaci; | 30 |
          —ostatní. | 50 |
          4.Olovo | Krmné suroviny | 10 |
          s výjimkou: | |
          —pícnin [3]; | 30 |
          —fosfátů a vápenatých mořských řas; | 15 |
          —uhličitanu vápenatého; | 20 |
          —kvasnic. | 5 |
          Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků | 100 |
          s výjimkou: | |
          —oxidu zinečnatého; | 400 |
          —oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého. | 200 |
          Doplňkové látky z funkční skupiny pojiv a protispékavých látek | 30 |
          s výjimkou: | |
          —klinoptilolitu sopečného původu. | 60 |
          Premixy [6]. | 200 |
          Doplňková krmiva | 10 |
          s výjimkou: | |
          —minerálních krmiv. | 15 |
          Kompletní krmiva. | 5 |
          5.Rtuť [4] | Krmné suroviny | 0,1 |
          s výjimkou: | |
          —ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků; | 0,5 |
          —uhličitanu vápenatého. | 0,3 |
          Krmné směsi | 0,1 |
          s výjimkou: | |
          —minerálních krmiv; | 0,2 |
          —krmných směsí pro ryby; | 0,2 |
          —krmných směsí pro psy, kočky a kožešinová zvířata. | 0,3 |
          6.Dusitany [5] | Krmné suroviny | 15 |
          s výjimkou: | |
          —rybí moučky; | 30 |
          —siláže; | — |
          —výrobků a vedlejších výrobků z cukrovky a třtiny cukrové a z výroby škrobu. | — |
          Kompletní krmiva | 15 |
          s výjimkou: | |
          —kompletních krmiv pro psy a kočky s obsahem vlhkosti přesahujícím 20 %. | — |
          7.Melamin [9] | Produkty ke krmení | 2,5 |
          s výjimkou doplňkových látek: | |
          —N-Amidinoglycinu (GAA); | — |
          —močoviny; | — |
          —biuretu. | — |
          KAPITOLA II: MYKOTOXINY
          Nežádoucí látky | Produkty ke krmení | Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti |
          1.Aflatoxin B1 | Krmné suroviny | 0,02 |
          Doplňková a kompletní krmiva | 0,01 |
          s výjimkou: | |
          —krmných směsí pro dojnice a telata, pro ovce pro produkci mléka a jehňata, pro kozy pro produkci mléka a kůzlata, pro selata a mláďata drůbeže; | 0,005 |
          —krmných směsí pro skot (s výjimkou dojnic a telat), ovce (s výjimkou ovcí pro produkci mléka a jehňat), kozy (s výjimkou koz pro produkci mléka a kůzlat), prasata (s výjimkou selat) a drůbež (s výjimkou mláďat drůbeže). | 0,02 |
          2.Námel (Claviceps purpurea) | Krmné suroviny a krmné směsi obsahující nemleté obiloviny. | 1000 |
          KAPITOLA III: TOXICKÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V ROSTLINÁCH
          Nežádoucí látky | Produkty ke krmení | Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti |
          1.Gossypol volný | Krmné suroviny | 20 |
          s výjimkou: | |
          —bavlníkových semen; | 5000 |
          —bavlníkových pokrutin a bavlníkové moučky. | 1200 |
          Kompletní krmiva | 20 |
          s výjimkou: | |
          —kompletních krmiv pro skot (s výjimkou telat); | 500 |
          —kompletních krmiv pro ovce (s výjimkou jehňat) a kozy (s výjimkou kůzlat); | 300 |
          —kompletních krmiv pro drůbež (s výjimkou nosnic) a telata; | 100 |
          —kompletních krmiv pro králíky, jehňata, kůzlata a prasata (s výjimkou selat). | 60 |
          2.Kyselina kyanovodíková | Krmné suroviny | 50 |
          s výjimkou: | |
          —lněného semene; | 250 |
          —lněných pokrutin; | 350 |
          —výrobků z manioku a mandlových pokrutin. | 100 |
          Kompletní krmiva | 50 |
          s výjimkou: | |
          —kompletních krmiv pro kuřata (< 6 týdnů). | 10 |
          3.Teobromin | Kompletní krmiva | 300 |
          s výjimkou: | |
          —kompletních krmiv pro prasata; | 200 |
          —kompletních krmiv pro psy, králíky, koně a kožešinová zvířata. | 50 |
          4.vinyl thiooxazolidon (5-vinyloxazolidin-2-thion) | Kompletní krmiva pro drůbež | 1000 |
          s výjimkou: | |
          —kompletních krmiv pro nosnice. | 500 |
          5.Hořčičný olej těkavý [10] | Krmné suroviny | 100 |
          s výjimkou: | |
          —řepkových pokrutin. | 4000 |
          Kompletní krmiva | 150 |
          s výjimkou: | |
          —kompletních krmiv pro skot (s výjimkou telat), ovce (s výjimkou jehňat) a kozy (s výjimkou kůzlat); | 1000 |
          —kompletních krmiv pro prasata (s výjimkou selat) a drůbež. | 500 |
          KAPITOLA IV: ORGANOCHLOROVÉ SLOUČENINY (KROMĚ DIOXINŮ A PCB)
          Nežádoucí látky | Produkty ke krmení | Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti |
          1.Aldrin [11] | Krmné suroviny a krmné směsi | 0,01 [12] |
          2.Dieldrin [11] | s výjimkou: | |
          —tuků a olejů; | 0,1 [12] |
          —krmných směsí pro ryby. | 0,02 [12] |
          3.Campechlor (toxafen) - souhrn ukazatelů kongenerů CHB 26, 50 a 62 [13] | Ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky | 0,02 |
          s výjimkou | |
          —rybího tuku. | 0,2 |
          Kompletní krmiva pro ryby. | 0,05 |
          4.Chlordan (suma cis- a trans-izomerů a oxychlordanu vyjádřená jako chlordan) | Krmné suroviny a krmné směsi | 0,02 |
          s výjimkou: | |
          —tuků a olejů. | 0,05 |
          5.DDT (suma DDT-, DDD- (nebo TDE-) a DDE- izomerů, vyjádřená jako DDT) | Krmné suroviny a krmné směsi | 0,05 |
          s výjimkou: | |
          —tuků a olejů. | 0,5 |
          6.Endosulfan (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan sulfátu vyjádřená jako endosulfan) | Krmné suroviny a krmné směsi | 0,1 |
          s výjimkou: | |
          —kukuřice a kukuřičných výrobků vzniklých jejím zpracováním; | 0,2 |
          —olejnatých semen a výrobků vzniklých jejich zpracováním, kromě surového rostlinného oleje; | 0,5 |
          —surového rostlinného oleje; | 1,0 |
          —kompletních krmiv pro ryby. | 0,005 |
          7.Endrin (suma endrinu a delta-keto-endrinu vyjádřená jako endrin) | Krmné suroviny a krmné směsi | 0,01 |
          s výjimkou: | |
          —tuků a olejů. | 0,05 |
          8.Heptachlor (suma heptachloru a heptachlorepoxidu vyjádřená jako heptachlor) | Krmné suroviny a krmné směsi | 0,01 |
          s výjimkou: | |
          —tuků a olejů. | 0,2 |
          9.Hexachlorbenzen (HCB) | Krmné suroviny a krmné směsi | 0,01 |
          s výjimkou: | |
          —tuků a olejů. | 0,2 |
          10.Hexachlorcyklohexan (HCH)
          —alfa-izomery | Krmné suroviny a krmné směsi | 0,02 |
          s výjimkou: | |
          —tuků a olejů. | 0,2 |
          —beta-izomery | Krmné suroviny | 0,01 |
          s výjimkou: | |
          —tuků a olejů. | 0,1 |
          Krmné směsi | 0,01 |
          s výjimkou: | |
          —krmných směsí pro skot určený k produkci mléka. | 0,005 |
          —gama-izomery | Krmné suroviny a krmné směsi | 0,2 |
          s výjimkou: | |
          —tuků a olejů. | 2,0 |
          KAPITOLA V: DIOXINY A PCB
          Použité zkratky: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = hexa; "Hp" = hepta; "O" = okta; "CDD" = chlorodibenzodioxin; "CDF" = chlorodibenzofuran; "CB" = chlorobifenyl.
          Nežádoucí látky | Produkty ke krmení | Maximální obsah v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) ( [14], [15]) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti |
          1.Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity, 1997)) [17] | Krmné suroviny rostlinného původu | 0,75 |
          s výjimkou: | |
          —rostlinných olejů a vedlejší výrobků z nich. | 0,75 |
          Krmné suroviny minerálního původu. | 1,0 |
          Krmné suroviny živočišného původu: | |
          —živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku; | 2,0 |
          —jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec; | 0,75 |
          —rybí tuk; | 6,0 |
          —ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku [16]; | 1,25 |
          —bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku. | 2,25 |
          Doplňkové látky: kaolinit, síran vápenatý, bezvodý, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenité a klinoptilolit sedimentárního původu z funkční skupiny pojiv a protispékavých látek. | 0,75 |
          Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků. | 1,0 |
          Premixy. | 1,0 |
          Krmné směsi | 0,75 |
          s výjimkou: | |
          —krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby; | 2,25 |
          —krmných směsí pro kožešinová zvířata. | — |
          2.Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity, 1997)) [17] | Krmné suroviny rostlinného původu | 1,25 |
          s výjimkou: | |
          —rostlinných olejů a vedlejší výrobků z nich. | 1,5 |
          Krmné suroviny minerálního původu. | 1,5 |
          Krmné suroviny živočišného původu: | |
          —živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku; | 3,0 |
          —jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec; | 1,25 |
          —rybí tuk; | 24,0 |
          —ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku [16]; | 4,5 |
          —bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku. | 11,0 |
          Doplňkové látky: kaolinit, síran vápenatý, bezvodý, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenité a klinoptilolit sedimentárního původu z funkční skupiny pojiv a protispékavých látek. | 1,5 |
          Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků. | 1,5 |
          Premixy. | 1,5 |
          Krmné směsi | 1,5 |
          s výjimkou: | |
          —krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby; | 7,0 |
          —krmných směsí pro kožešinová zvířata. | — |
          KAPITOLA VI: ŠKODLIVÉ BOTANICKÉ NEČISTOTY
          Nežádoucí látky | Produkty ke krmení | Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti |
          1.Semena plevelů a nemleté a nedrcené plody obsahující alkaloidy, glykosidy a jiné toxické látky samostatně nebo v kombinaci, včetně: | Krmné suroviny a krmné směsi | 3000 |
          —Datura sp. | | 1000 |
          2.Crotalaria spp. | Krmné suroviny a krmné směsi | 100 |
          3.Semena a slupky/lusky druhů Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. a výrobky vzniklé jejich zpracováním [18], samostatně nebo v kombinaci | Krmné suroviny a krmné směsi | 10 [19] |
          4.Bukvice neloupané – Fagus silvatica L.5.Dávivec černý – Jatropha curcas L.6.Indická hnědá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.7.Sareptská hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. Czern. et Coss. ssp. juncea8.Čínská žlutá hořčice – Brassica juncea (L.) Czern. Czern. et Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin9.Černá hořčice – Brassica nigra (L.) Koch10.Etiopská hořčice – Brassica carinata A. Braun | Krmné suroviny a krmné směsi | Semena a plody uvedených rostlinných druhů a výrobky vzniklé jejich zpracováním smějí být přítomné v krmivu jen ve stopových množstvích, která nejsou kvantitativně stanovitelná |
          11.Semena druhu Ambrosia spp. | Krmné suroviny | 50 |
          s výjimkou | |
          —prosa (zrna Panicum miliaceum L.) a čiroku (zrna Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) nezkrmovaných přímo zvířatům. | 200 |
          Krmné směsi obsahující nemletá zrna a semena | 50 |
          KAPITOLA VII: POVOLENÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY V NECÍLOVÝCH KRMIVECH JAKO NÁSLEDEK NEVYHNUTELNÉ KŘÍŽOVÉ KONTAMINACE
          Kokcidiostatikum | Produkty ke krmení [20] | Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti |
          1.Dekochinát | Krmné suroviny. | 0,4 |
          Krmné směsi pro | |
          —ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů); | 0,4 |
          —výkrm kuřat v období před porážkou, ve kterém je použití dekochinátu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty); | 0,4 |
          —ostatní druhy zvířat. | 1,2 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání dekochinátu. | [21] |
          2.Diclazuril | Krmné suroviny. | 0,01 |
          Krmné směsi pro | |
          —ptáky v období snášky, odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů) a výkrm krůt (> 12 týdnů); | 0,01 |
          —výkrm králíků a chovné králíky v období před porážkou, ve kterém je použití diclazurilu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty); | 0,01 |
          —ostatní druhy zvířat jiné než odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů), výkrm kuřat, perliček a výkrm krůt (< 12 týdnů). | 0,03 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání diclazurilu. | [21] |
          3.Halofuginon hydrobromid | Krmné suroviny. | 0,03 |
          Krmné směsi pro | |
          —ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice a krůty (> 12 týdnů); | 0,03 |
          —výkrm kuřat a krůty (< 12 týdnů) v období před porážkou, ve kterém je použití halofuginonu hydrobromidu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty); | 0,03 |
          —ostatní druhy zvířat. | 0,09 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání halofuginonu hydrobromidu. | [21] |
          4.Lasalocid sodný | Krmné suroviny. | 1,25 |
          Krmné směsi pro | |
          —psy, telata, králíky, koňovité, zvířata v období produkce mléka, ptáky v období snášky, krůty (> 16 týdnů) a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů); | 1,25 |
          —výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů) a krůty (< 16 týdnů) v období před porážkou, ve kterém je použití lasalocidu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty); | 1,25 |
          —ostatní druhy zvířat. | 3,75 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání lasalocidu sodného. | [21] |
          5.Maduramicin amonium alfa | Krmné suroviny. | 0,05 |
          Krmné směsi pro | |
          —koňovité, králíky, krůty (> 16 týdnů), ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů); | 0,05 |
          —výkrm kuřat a krůty (< 16 týdnů) v období před porážkou, ve kterém je použití maduramicinu amonium alfa zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty); | 0,05 |
          —ostatní druhy zvířat. | 0,15 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání maduramicinu amonium alfa. | [21] |
          6.Monensinát sodný | Krmné suroviny. | 1,25 |
          Krmné směsi pro | |
          —koňovité, psy, malé přežvýkavce (ovce a kozy), kachny, skot, skot v období produkce mléka, ptáky v období snášky, odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů) a krůty (> 16 týdnů); | 1,25 |
          —výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 16 týdnů) a krůty (< 16 týdnů) pro období před porážkou, ve kterém je použití monensinátu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty); | 1,25 |
          —ostatní druhy zvířat. | 3,75 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání monensinátu sodného. | [21] |
          7.Narasin | Krmné suroviny. | 0,7 |
          Krmné směsi pro | |
          —krůty, králíky, koňovité, ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů); | 0,7 |
          —ostatní druhy zvířat. | 2,1 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání narasinu. | [21] |
          8.Nikarbazin | Krmné suroviny. | 1,25 |
          Krmné směsi pro | |
          —koňovité, ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů); | 1,25 |
          —ostatní druhy zvířat. | 3,75 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání nikarbazinu (v kombinaci s narasinem). | [21] |
          9.Robenidin hydrochlorid | Krmné suroviny. | 0,7 |
          Krmné směsi pro | |
          —ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů); | 0,7 |
          —výkrm kuřat, výkrm králíků, chovné králíky a krůty v období před porážkou, ve kterém je použití robenidinu hydrochloridu zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty); | 0,7 |
          —ostatní druhy zvířat. | 2,1 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání robenidinu hydrochloridu. | [21] |
          10.Salinomycinát sodný | Krmné suroviny. | 0,7 |
          Krmné směsi pro | |
          —koňovité, krůty, ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 12 týdnů); | 0,7 |
          —výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (< 12 týdnů) a výkrm králíků v období před porážkou, ve kterém je použití salinomycinátu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty); | 0,7 |
          —ostatní druhy zvířat. | 2,1 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání salinomycinátu sodného. | [21] |
          11.Semduramicinát sodný | Krmné suroviny. | 0,25 |
          Krmné směsi pro | |
          —ptáky v období snášky a odchov kuřat a kuřice (> 16 týdnů); | 0,25 |
          —výkrm kuřat v období před porážkou, ve kterém je použití semduramicinátu sodného zakázáno (krmivo (produkty ke krmení) určené pro období ochranné lhůty); | 0,25 |
          —ostatní druhy zvířat. | 0,75 |
          Premixy pro použití v krmivech, ve kterých není povoleno používání semduramicinátu sodného. | [21] |
          PŘÍLOHA II
          AKČNÍ PRAHY, PŘI JEJICHŽ PŘEKROČENÍ VEDOU ČLENSKÉ STÁTY ŠETŘENÍ, JAK JE UVEDENO V ČL. 4 ODST. 2
          KAPITOLA: DIOXINY A PCB
          Použité zkratky: : "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = hexa; "Hp" = hepta; "O" = okta; "CDD" = chlorodibenzodioxin; "CDF" = chlorodibenzofuran; "CB" = chlorobifenyl.
          Nežádoucí látky | Produkty ke krmení | Akční prahy v ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) [2], [3] krmiva s 12 % obsahem vlhkosti | Poznámky a dodatečné informace (např. povaha šetření, které má být provedeno) |
          1.Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF)) vyjádřené v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity, 1997 [1]) | Krmné suroviny rostlinného původu | 0,5 | [4] |
          s výjimkou: | | |
          —rostlinných olejů a vedlejší výrobků z nich. | 0,5 | [4] |
          Krmné suroviny minerálního původu. | 0,5 | [4] |
          Krmné suroviny živočišného původu: | | |
          —živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku; | 1,0 | [4] |
          —jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec; | 0,5 | [4] |
          —rybí tuk; | 5,0 | [5] |
          —ryby, jiní vodní živočichové, výrobky a vedlejší výrobky z nich s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku [3]; | 1,0 | [5] |
          —bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku. | 1,75 | [5] |
          Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek. | 0,5 | [5] |
          Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků. | 0,5 | [4] |
          Premixy. | 0,5 | [4] |
          Krmné směsi | 0,5 | [4] |
          s výjimkou: | | |
          —krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby; | 1,75 | [5] |
          —krmných směsí pro kožešinová zvířata. | — | |
          2.PCB s dioxinovým efektem (suma polychlorovaných bifenylů (PCB)) vyjádřené v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní toxicity, 1997 [1]) | Krmné suroviny rostlinného původu | 0,35 | [4] |
          s výjimkou: | | |
          —rostlinných olejů a vedlejší výrobků z nich. | 0,5 | [4] |
          Krmné suroviny minerálního původu. | 0,35 | [4] |
          Krmné suroviny živočišného původu: | | |
          —živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku; | 0,75 | [4] |
          —jiné produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec; | 0,35 | [4] |
          —rybí tuk; | 14,0 | [5] |
          —ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku [3]; | 2,5 | [5] |
          —bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku. | 7,0 | [5] |
          Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek. | 0,5 | [4] |
          Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků. | 0,35 | [4] |
          Premixy. | 0,35 | [4] |
          Krmné směsi | 0,5 | [4] |
          s výjimkou: | | |
          —krmných směsí pro zvířata v zájmovém chovu a ryby; | 3,5 | [5] |
          —krmných směsí pro kožešinová zvířata. | — | |
          "
          [1] Maximální obsahy se vztahují k celkovému arzenu.
          [2] Na žádost příslušných orgánů musí odpovědný hospodářský subjekt provést analýzu, aby prokázal, že obsah anorganického arzenu je nižší než 2 ppm. Tato analýza je zvláště důležitá u mořských řas druhu Hizikia fusiforme.
          [3] Pícniny zahrnují produkty ke krmení, jako je seno, siláž, travní porost atd.
          [4] Maximální obsahy se vztahují k celkové rtuti.
          [5] Maximální obsahy jsou vyjádřeny jako NaNO2.
          [6] Maximální obsah stanovený pro premixy zohledňuje doplňkové látky s nejvyšším obsahem olova a kadmia a nikoli citlivost různých druhů zvířat na olovo a kadmium. Podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29) je odpovědností výrobce premixů, aby za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat zabezpečil, aby kromě dodržování maximálních obsahů stanovených pro premixy byl návod na použití na premixu v souladu s maximálními obsahy stanovenými pro doplňková a kompletní krmiva.
          [7] Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení fluoru, přičemž extrakce se provádí s kyselinou chlorovodíkovou 1 N po dobu 20 minut při laboratorní teplotě. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno dokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
          [8] Procento fosforu se vztahuje ke krmivu s 12 % obsahem vlhkosti.
          [9] Maximální obsah se vztahuje pouze k melaminu. Zařazení strukturně příbuzných sloučenin kyanurové kyseliny, ammelinu a ammelidu do maximálního obsahu se zváží v pozdější fázi.
          [10] Maximální obsahy jsou vyjádřeny jako allylisothiokyanát.
          [11] Jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako dieldrin.
          [12] Maximální obsah aldrinu a dieldrinu, jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřený jako dieldrin.
          [13] Systém číslování podle Parlara, s předčíslím "CHB" nebo "Parlar":
          - CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,10,10-oktochlorbornan,
          - CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,9,10,10-nonachlorbornan,
          - CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan.
          [14] Horní hranice koncentrace; při výpočtu horní hranice koncentrace se vychází z předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů pod mezí kvantifikace se rovnají mezi kvantifikace.
          [15] Jednotlivé maximální hodnoty pro dioxiny (PCDD/F) zůstanou dočasně platné. Produkty ke krmení uvedené v bodě 1 musí během uvedeného období splňovat maximální hodnoty pro dioxiny a maximální hodnoty pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem.
          [16] Na čerstvé ryby a jiné vodní živočichy přímo dovezené a používané bez předchozího zpracování k výrobě krmiv pro kožešinová zvířata se maximální hodnoty nevztahují, přičemž na čerstvé ryby se vztahují hodnoty 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu a 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu a na rybí játra používaná k přímému krmení zvířat v zájmovém chovu, zvířat v zoo a cirkuse nebo používaná jako krmná surovina k výrobě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu 25.0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu. Produkty nebo zpracované živočišné bílkoviny z těchto zvířat (kožešinových zvířat, zvířat v zájmovém chovu, zvířat v zoo a cirkusech) nemohou vstupovat do potravinového řetězce a je zakázáno jimi krmit hospodářská zvířata držená, vykrmovaná nebo chovaná pro výrobu potravin.
          [17]
          [18] V rozsahu stanovitelnosti pomocí analytické mikroskopie.
          [19] Včetně úlomků.
          [20] Aniž jsou dotčeny povolené limity v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).
          [21] Maximální limit látky v premixu je koncentrace, která nemá za následek vyšší limit látky, než je 50 % maximálních limitů stanovených v krmivu při dodržení návodu na používání premixu.
          [1] WHO-TEF k posuzování rizik pro lidské zdraví na základě závěrů zasedání Světové zdravotnické organizace ve Stockholmu, Švédsko, ve dnech 15.– 18. června 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).
          [2] Horní hranice koncentrace; při výpočtu horní hranice koncentrace se vychází z předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů pod mezí kvantifikace se rovnají mezi kvantifikace.
          [3] Komise tyto akční hodnoty přezkoumá zároveň s maximálními obsahy pro sumu dioxionů a PCB s dioxinovým efektem.
          [4] Určení zdroje kontaminace. Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
          [5]
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.