Nařízení Komise (EU) č. 575/2011 ze dne 16. června 2011 o Katalogu pro krmné suroviny Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 575/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 575/2011
          ze dne 16. června 2011
          o Katalogu pro krmné suroviny
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES [1], a zejména na čl. 26 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EU) č. 242/2010 ze dne 19. března 2010, kterým se vytváří Katalog pro krmné suroviny [2], vytvořilo první verzi Katalogu pro krmné suroviny. Skládá se ze seznamu krmných surovin uvedených v části B přílohy směrnice 96/25/ES a ve sloupcích 2, 3 a 4 přílohy směrnice 82/471/EHS a z výkladu pojmů přebírajícího bod IV části A přílohy směrnice 96/25/ES.
          (2) Příslušní zástupci evropských krmivářských odvětví po konzultaci s jinými dotčenými stranami, ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány a s přihlédnutím k příslušným zkušenostem ze stanovisek vydaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a k vědeckému nebo technologickému vývoji, vypracovali změny nařízení (EU) č. 242/2010. Tyto změny se týkají nových položek a vylepšení stávajících položek.
          (3) Komise předložené změny posoudila, ověřila, že byl dodržen postup a splněny podmínky stanovené v článku 26 nařízení (ES) č. 767/2009, a souhlasí se změnami ve znění pozměněném v průběhu posouzení.
          (4) S ohledem na velmi vysoký počet změn, které mají být v nařízení (EU) č. 242/2010 provedeny, je pro účely celistvosti, jasnosti a zjednodušení vhodné uvedené nařízení zrušit a nahradit.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vytváří se Katalog pro krmné suroviny uvedený v článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009, jak je stanoven v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Nařízení (EU) č. 242/2010 se zrušuje.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 77, 24.3.2010, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          KATALOG PRO KRMNÉ SUROVINY
          ČÁST A
          Obecná ustanovení
          (1) Používání tohoto katalogu provozovateli krmivářských podniků je dobrovolné. Název krmné suroviny uvedený v části C se však může používat pouze pro krmnou surovinu splňující požadavky příslušné položky.
          (2) Všechny položky v seznamu krmných surovin v části C musí splňovat omezení týkající se používání krmných surovin v souladu s příslušnými právními předpisy Unie. Provozovatelé krmivářských podniků používající krmné suroviny uvedené v katalogu musí zajistit, aby byly v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 767/2009.
          (3) V souladu se správnou praxí uvedenou v článku 4 nařízení (ES) č. 183/2005 nesmějí být v krmných surovinách přítomny chemické nečistoty pocházející z výrobního procesu ani pomocné technické látky, pokud není v katalogu stanoven specifický maximální obsah.
          (4) Botanická čistota krmných surovin nesmí být nižší než 95 %. Botanické nečistoty, jako například zbytky jiných olejnatých semen nebo olejnatých plodů, pocházející z předchozího procesu zpracování však nesmějí překročit 0,5 % pro každý druh olejnatého semene nebo plodu. Odchylně od těchto obecných pravidel se v seznamu krmných surovin v části C stanoví specifická hodnota.
          (5) Obecný název/pojem označující jeden nebo více postupů uvedený v posledním sloupci glosáře postupů v části B může být připojen k názvu krmné suroviny, aby bylo zřejmé, že byla podrobena příslušnému postupu nebo postupům.
          (6) Pokud se výrobní postup krmné suroviny odlišuje od popisu příslušného postupu uvedeného v glosáři postupů v části B, uvede se výrobní postup v popisu dotčené krmné suroviny.
          (7) U řady krmných surovin lze používat synonymní výrazy. Tyto synonymní výrazy jsou uvedeny v hranatých závorkách ve sloupci "Název" v položce pro dotčenou krmnou surovinu v seznamu krmných surovin v části C.
          (8) V popisu krmných surovin v seznamu krmných surovin v části C se namísto slova "vedlejší výrobek" používá slovo "výrobek", aby se zohlednila situace na trhu a jazyk používaný v praxi provozovateli krmivářských podniků pro zdůraznění obchodní hodnoty krmných surovin.
          (9) Botanický název rostliny se uvádí pouze v popisu první položky v seznamu krmných surovin v části C týkajících se uvedené rostliny.
          (10) Základní zásadou pro povinné označování analytických složek určitých krmných surovin v katalogu je to, zda určitý výrobek obsahuje vysokou koncentraci určité složky, nebo zda výrobní postup změnil nutriční vlastnosti výrobku.
          (11) V čl. 15 písm. g) nařízení (ES) č. 767/2009 ve spojení s bodem 6 přílohy I uvedeného nařízení jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o obsah vlhkosti. V čl. 16 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení ve spojení s jeho přílohou V jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o další analytické složky. Kromě toho bod 5 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009 vyžaduje deklaraci obsahu popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, pokud překročí 2,2 % obecně, nebo pokud u určitých krmných surovin překročí obsah stanovený v příslušném oddíle přílohy V uvedeného nařízení. Některé položky v seznamu krmných surovin v části C se však od uvedených pravidel následujícím způsobem odchylují:
          a) Povinné deklarace uvedené v příslušném oddíle přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009 se nahrazují povinnými deklaracemi týkajícími se analytických složek v seznamu krmných surovin v části C.
          b) Je-li sloupec týkající se povinných deklarací v seznamu krmných surovin v části C ponechán prázdný, pokud jde o analytické složky, které by musely být deklarovány v souladu s příslušným oddílem přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009, nemusí být žádná z těchto složek uvedena v označení. Pokud však jde o obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, není-li v seznamu krmných surovin v části C stanoven žádný obsah, musí být obsah deklarován, pokud překročí 2,2 %.
          c) Je-li ve sloupci "Povinné deklarace" v seznamu krmných surovin v části C uvedena jedna nebo více specifických hodnot obsahu vlhkosti, použijí se uvedené hodnoty namísto hodnot v bodě 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009. Je-li však obsah vlhkosti nižší než 14 %, není jeho deklarace povinná. Není-li v uvedeném sloupci stanoven žádný specifický obsah vlhkosti, použije se bod 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009.
          (12) "Technicky čistý" znamená, že látka je vyráběna kontrolovaným chemickým nebo fyzikálním postupem splňujícím příslušné požadavky v souladu s právem Unie týkajícím se krmiv.
          (13) Provozovatel krmivářského podniku, který uvádí tvrzení, že daná krmná surovina má více vlastností, než jsou vlastnosti uvedené ve sloupci "Popis" v seznamu krmných surovin v části C, musí splňovat ustanovení článku 13 nařízení (ES) č. 767/2009. Krmné suroviny mohou dále splňovat zvláštní účel výživy v souladu s články 9 a 10 nařízení (ES) č. 767/2009.
          ČÁST B
          Glosář postupů
          | Technologický postup | Definice | Obecný název/pojem |
          1 | frakcionace vzduchem / oddělování vzduchem | oddělení částic prostřednictvím proudu vzduchu | frakcionovaný vzduchem / oddělený vzduchem |
          2 | aspirace | postup pro odstranění prachu, jemných částic a dalších částí se suspendovanými jemnými podíly obilovin z volně loženého zrna přepravou prostřednictvím proudu vzduchu | aspirovaný |
          3 | blanšírování | postup sestávající z tepelného ošetření organického materiálu varem nebo párou za účelem denaturace přírodních enzymů, změkčení tkáně a odstranění pachutí, po kterém následuje ponoření do studené vody, aby byl proces vaření zastaven | blanšírovaný |
          4 | bělení | odstranění přirozeně se vyskytující barvy | bělený |
          5 | zchlazení | snížení teploty pod teplotu okolí, ale nad bod mrazu pro usnadnění konzervace | zchlazený |
          6 | řezání | zmenšení velikosti částic s použitím jednoho nebo více nožů | řezaný/nařezaný |
          7 | čištění | odstranění předmětů (kontaminantů, např. kamenů) nebo vegetativních částí rostlin (např. úlomků slámy, slupek nebo plevele) | vyčištěný/vytříděný |
          8 | koncentrace/zahuštění [1] | zvýšení určitých obsahů odstraněním vody a/nebo jiných složek | koncentrát/zahuštěný |
          9 | kondenzace | přeměna látky z plynné fáze na kapalnou | kondenzovaný |
          10 | vaření | použití tepla za účelem změny fyzikálních a chemických vlastností krmných surovin | vařený |
          11 | šrotování/drcení | zmenšení velikosti částic za použití šrotovníku/drtiče | šrotovaný, šrot / drcený |
          12 | krystalizace | pročištění vytvořením pevných krystalů z kapalného roztoku. Nečistoty v kapalině obvykle nejsou spojeny s mřížkovou strukturou krystalu | krystalizovaný/krystalický |
          13 | loupání [2] | úplné nebo částečné odstranění vnějších vrstev zrn, semen, plodů, ořechů apod. | loupaný, částečně loupaný |
          14 | vylušťování/odslupkování | odstraňování vnějších obalů bobů, zrn a semen obvykle fyzikálním způsobem | vyluštěný/odslupkovaný |
          15 | depektinizace | extrakce pektinů z krmné suroviny | depektinizovaný |
          16 | desikace | proces odjímání vlhkosti | desikovaný |
          17 | odslizení | postup používaný pro odstranění povrchové vrstvy slizu | odslizený |
          18 | odcukření | celkové nebo částečné odstranění monosacharidů a disacharidů z melasy a jiných materiálů obsahujících cukr, chemickým nebo fyzikálním způsobem | odcukřený, částečně odcukřený |
          19 | detoxifikace | postup, kterým se zničí toxické kontaminující látky nebo je snížena jejich koncentrace | detoxifikovaný/detoxikovaný |
          20 | destilace | oddělování kapalných látek varem a odvodem kondenzované páry do oddělené nádoby | destilovaný/destilát |
          21 | sušení | dehydratace umělým nebo přirozeným způsobem | sušený (přirozeně / na slunci, nebo uměle) |
          22 | silážování | skladování krmných surovin v silážních prostorách případně s přidáním konzervantů nebo použitím anaerobních podmínek případně s doplňkovými látkami k silážování | silážovaný |
          23 | odpařování | snížení obsahu vody | odpařený/odparek |
          24 | expanze | tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu prudce změní v páru, což vede ke zvětšení objemu výrobku | expandovaný |
          25 | lisování | odstraňování olejů/tuků lisováním | výlisek/expeler/pokrutina a olej/tuk |
          26 | extrakce | odstraňování tuků nebo olejů z určitých materiálů pomocí organického rozpouštědla nebo odstraňování cukru nebo jiných ve vodě rozpustných složek vodným roztokem | extrahovaný/moučka/šrot a oleje/tuky, melasa/pulpa/řízky a cukr nebo jiné ve vodě rozpustné složky |
          27 | extruze | tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu prudce změní v páru, což vede ke zvětšení objemu výrobku, v kombinaci se speciálním tvarováním průchodem matricí | extrudovaný |
          28 | fermentace | proces, při němž dochází k produkci mikroorganismů, jako jsou například bakterie, houby nebo kvasinky, nebo k jejich použití k působení na materiály, aby podpořily změnu jejich chemického složení/vlastností | fermentovaný |
          29 | filtrace | oddělování směsi kapalných a pevných materiálů průchodem kapaliny přes porézní prostředí nebo membránu | filtrovaný |
          30 | vločkování | zpracování/úprava vlhkého tepelně upraveného materiálu pomocí válců | vločky |
          31 | mletí mouky | zmenšení velikosti částic suchých zrn a pro účely snadnější separace jednotlivých frakcí (především mouky, otrub a middlings) | mouka, otruby, middlings [3], krmná mouka |
          32 | frakcionace | oddělení fragmentů krmné suroviny proséváním a/nebo proudem vzduchu, který odnese pryč lehké části slupek | frakcionovaný |
          33 | fragmentace | proces dělení krmné suroviny na zlomky | fragmentovaný |
          34 | smažení | proces vaření krmných surovin v oleji nebo tuku | smažený |
          35 | želírování | postup pro vytvoření želé, pevného, rosolovitého materiálu, jehož konzistence může být měkká a křehká až tvrdá a tuhá, obvykle za použití želírujících látek | želírovaný |
          36 | granulování/tvarování/briketování | úprava krmných surovin za účelem získání specifické velikosti částic a konzistence | granulovaný/tvarovaný/briketovaný, brikety |
          37 | drcení/mletí | zmenšení velikosti částic pevných krmných surovin suchou nebo mokrou cestou | drcený, drť / mletý / šrotovaný, šrot |
          38 | ohřev | způsoby tepelné úpravy / tepelného ošetření, které se provádějí za určitých podmínek | tepelně upravený / tepelně ošetřený |
          39 | hydrogenace | přeměna (za použití katalyzátoru) nenasycených glyceridů na nasycené glyceridy (olejů a tuků) nebo volné mastné kyseliny nebo redukovaných cukrů na analogické polyoly | hydrogenovaný, částečně hydrogenovaný |
          40 | hydrolýza | zmenšení velikosti molekul vhodným působením vody a enzymů nebo kyselin/zásad | hydrolyzovaný |
          41 | zkapalnění | přeměna z pevné nebo plynné fáze na kapalnou | zkapalněný/kapalný |
          42 | macerace | zmenšování částic krmných surovin za použití mechanických prostředků, obvykle za přítomnosti vody nebo jiných kapalin | macerovaný |
          43 | sladování | nakličování zrna za účelem aktivace v něm obsažených enzymů schopných štěpit škrob na fermentovatelné sacharidy a proteiny na aminokyseliny a peptidy | sladovaný/slad |
          44 | rozpuštění/zkapalnění | přeměna z pevné fáze na kapalnou zahřátím | rozpuštěný/zkapalněný |
          45 | mikronizace | proces zmenšení středního průměru částic pevného materiálu na velikost v řádu mikrometrů | mikronizovaný |
          46 | předvaření / částečné ovaření | proces částečného uvaření krátkodobým varem | předvařený / částečně ovařený |
          47 | pasterizace | zahřátí na kritickou teplotu po specifikovanou dobu za účelem eliminace škodlivých mikroorganismů, následovaný rychlým zchlazením | pasterizovaný |
          48 | loupání | odstranění slupky/kůry z ovoce a zeleniny | loupaný |
          49 | peletování | tvarování protlačováním otvory | pelety, peletovaný |
          50 | leštění | leštění odslupkovaných zrn, např. rýže, rotací v bubnech, jehož výsledkem je zrno, které má jasný lesklý povrch | leštěný |
          51 | předželatinizace | přeměna škrobu za účelem významného zvýšení bobtnavosti ve studené vodě | předželatinizovaný [4], nabobtnalý/máčený/pufovaný |
          52 | lisování [5] | fyzikální odstraňování kapalin jako tuku, oleje, vody nebo šťávy z pevných materiálů | výlisek/expeler/pokrutina (u olejnatých materiálů) pulpa, výlisky (u ovoce atd.) řízky (u cukrovky) |
          53 | rafinace | celkové nebo částečné odstraňování nečistot nebo nežádoucích složek chemickou nebo fyzikální úpravou | rafinovaný, částečně rafinovaný |
          54 | pražení | ohřev krmných surovin za sucha za účelem zlepšení stravitelnosti, zvýraznění barvy a/nebo snížení přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů | pražený/opražený |
          55 | válcování/vločkování | zmenšení velikosti částic průchodem krmné suroviny, např. zrnin, mezi páry válců | mačkaný/vločkovaný |
          56 | ochrana v bachoru | postup, jehož účelem je, buď fyzikální úpravou za použití tepla, tlaku, páry a kombinace takových podmínek a/nebo působením pomocných technických látek, chránit živiny před rozkladem v bachoru | ruminálně chráněný / chráněný před trávením v bachoru |
          57 | prosévání | oddělení částic různých velikostí průchodem krmných surovin přes síto (síta) při jejich současném přetřásání nebo přesypávání | prosetý/tříděný/prosev/propad/přečištěný |
          58 | odstředění | mechanické oddělení horní plovoucí vrstvy kapaliny, např. mléčného tuku | odstředěný |
          59 | nakrájení na plátky | nakrájení krmných surovin na ploché kousky | nakrájený na plátky / plátkovaný / plátky |
          60 | máčení/vyluhování | máčení a měkčení krmných surovin, obvykle semen, za účelem zkrácení doby vaření, snadnějšího odstranění obalu semen, umožnění nasáknutí vodou pro aktivaci procesu klíčení nebo snížení koncentrace přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů | máčený/vyloužený |
          61 | sprejové sušení | snížení obsahu vlhkosti kapaliny tím, že se krmná surovina za účelem zvýšení poměru plochy k hmotnosti rozpráší na jemné nebo velmi jemné kapičky, kterými se prohání proud horkého vzduchu | sušený sprejově |
          62 | napařování | postup používající tlakovou vodní páru pro ohřev a vaření za účelem zvýšení stravitelnosti | napařený |
          63 | toastování | ohřev suchým teplem, obvykle aplikovaný na olejnatá semena, např. za účelem snížení nebo odstranění přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů | toastovaný |
          64 | ultrafiltrace | filtrace kapalin prostřednictvím membrány propustné pouze pro malé molekuly | ultrafiltrovaný |
          ČÁST C
          Seznam krmných surovin
          1. Zrna obilovin a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          1.1.1 | ječmen | Zrna druhu Hordeum vulgare L. Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          1.1.2 | ječmen předželatinizovaný | Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ječmene úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem. | škrob |
          1.1.3 | ječmen pražený | Výrobek získaný pražením ječmene, který je částečně pražený, světlé barvy. | škrob, pokud > 10 % hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 15 % |
          1.1.4 | ječné vločky | Výrobek získaný napařením a vločkováním loupaného ječmene. Může obsahovat malé množství ječných plev. Může být ruminálně chráněný. | škrob v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          1.1.5 | ječná vláknina | Výrobek z výroby ječného škrobu. Sestává z částic endospermu a převážně z vlákniny. | hrubá vláknina hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 % |
          1.1.6 | ječné plevy | Výrobek z výroby ethanolu ze škrobu po suchém mletí, přečištění a loupání ječných zrn. | hrubá vláknina hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 % |
          1.1.7 | ječné middlings (omelky, opišky) | Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ječmene na kroupy, krupičnou mouku (semolina) nebo mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn. | hrubá vláknina škrob |
          1.1.8 | ječný protein | Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu a otrub. Sestává převážně z proteinu. | hrubý protein (dusíkaté látky) škrob |
          1.1.9 | ječný protein krmný | Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu. Sestává převážně z proteinu a z částic endospermu. Může být sušený. | vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 % pokud vlhkost < 45 %: hrubý protein (dusíkaté látky)škrob |
          1.1.10 | ječná rozpustná frakce | Výrobek z ječmene získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.1.11 | ječné otruby | Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ječmene. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu. | hrubá vláknina |
          1.1.12 | tekutý ječný škrob | Sekundární škrobová frakce z výroby škrobu z ječmene. | pokud vlhkost < 50 %: škrob |
          1.1.13 | prosev sladovnického ječmene | Výrobek z čištění sladovnického ječmene sestávající z malých zrn sladovnického ječmene a frakcí zlomkových zrn sladovnického ječmene oddělených před sladováním. | hrubá vláknina hrubý popel, pokud > 2,2 % |
          1.1.14 | zlomky ječného sladu a sladový prach | Prachové podíly zrn získané aspirací z technologie. | hrubá vláknina |
          1.1.15 | plevy ze sladovnického ječmene | Výrobek z čištění sladovnického ječmene sestávající z frakcí plev a jemných podílů. | hrubá vláknina |
          1.1.16 | ječné výpalky zahuštěné | Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tuhou krmnou frakci po destilaci. | vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 % pokud vlhkost < 65 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.1.17 | ječné výpalky mokré | Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tekutou krmnou frakci po destilaci. | vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 % pokud vlhkost < 45 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.1.18 | slad [6] | Výrobek z naklíčeného obilí, sušený, mletý a/nebo extrahovaný. | |
          1.1.19 | sladový květ [6] | Výrobek z klíčení sladovnických obilovin a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladovaných obilovin. Může být mletý. | |
          1.2.1 | kukuřice [7] | Zrna druhu Zea mays L. ssp. mays. Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          1.2.2 | kukuřičné vločky | Výrobek získaný napařením a vločkováním loupané kukuřice. Může obsahovat malé množství kukuřičných slupek. | škrob |
          1.2.3 | kukuřičné middlings | Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u kukuřičných otrub. | hrubá vláknina škrob |
          1.2.4 | kukuřičné otruby | Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků kukuřičných klíčků, s malým podílem částic endospermu. | hrubá vláknina |
          1.2.5 | kukuřičné palice | Vřeteno kukuřičného klasu. Obsahuje neoddělená vřetena, zrna a listeny. | hrubá vláknina škrob |
          1.2.6 | kukuřičný prosev | Frakce kukuřice zbylé po procesu přečištění. | |
          1.2.7 | kukuřičná vláknina | Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z vlákniny. | vlhkost, pokud < 50 % nebo > 70 % pokud vlhkost < 50 %: hrubá vláknina |
          1.2.8 | kukuřičný lepek (gluten) | Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z lepku získaného během separace škrobu. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud < 70 % nebo > 90 % |
          1.2.9 | kukuřičný lepek (gluten) krmný | Výrobek získaný při výrobě kukuřičného škrobu. Skládá se z otrub a kukuřičné rozpustné frakce. Výrobek může také obsahovat zlomkovou kukuřici a zbytky po extrakci oleje z kukuřičných klíčků. Mohou být přidány další výrobky získané ze škrobu a z rafinace nebo fermentace škrobových výrobků, může být sušený. | vlhkost, pokud < 40 % nebo > 65 % pokud vlhkost < 40 %: hrubý protein (dusíkaté látky)hrubá vlákninaškrobhrubý tuk |
          1.2.10 | kukuřičné klíčky | Výrobek z výroby krupičné mouky (semolina), mouky nebo škrobu z kukuřice. Sestává především z kukuřičných klíčků, vnějších obalů a částic endospermu. | vlhkost, pokud < 40 % nebo > 60 % pokud vlhkost < 40 %: hrubý protein (dusíkaté látky)hrubý tuk |
          1.2.11 | expelery z kukuřičných klíčků | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním zpracovaných kukuřičných klíčků, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk |
          1.2.12 | extrahovaná moučka z kukuřičných klíčků | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí zpracovaných kukuřičných klíčků. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.2.13 | surový olej z kukuřičných klíčků | Výrobek získaný z kukuřičných klíčků. | hrubý tuk |
          1.2.14 | kukuřice předželatinizovaná | Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové kukuřice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem. | škrob |
          1.2.15 | kukuřičný výluh | Koncentrovaná tekutá frakce z namáčení kukuřice. | vlhkost, pokud < 45 % nebo > 65 % pokud vlhkost < 45 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.2.16 | siláž z cukrové kukuřice | Vedlejší výrobek odvětví zpracování cukrové kukuřice sestávající z nařezaných a zaschlých nebo vylisovaných vřeten, slupek a lůžek zrn. Vzniká nařezáním klasů, slupek a listů cukrové kukuřice s obsahem zrn cukrové kukuřice. | hrubá vláknina |
          1.3.1 | proso | Zrna druhu Panicum miliaceum L. | |
          1.4.1 | oves | Zrna druhu Avena sativa L. a jiných kultivarů ovsa. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          1.4.2 | oves loupaný | Loupaná zrna ovsa. Může být ošetřený párou. | |
          1.4.3 | ovesné vločky | Výrobek získaný napařením a vločkováním loupaného ovsa. Může obsahovat malý podíl ovesných slupek. | škrob |
          1.4.4 | ovesné middlings | Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu. | hrubá vláknina škrob |
          1.4.5 | ovesné otruby | Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ovsa. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu. | hrubá vláknina |
          1.4.6 | ovesné slupky | Výrobek získaný při loupání ovesných zrn. | hrubá vláknina |
          1.4.7 | oves předželatinizovaný | Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ovsa úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem. | škrob |
          1.4.8 | ovesné kroupy | Vyčištěný oves s odstraněnými slupkami. | hrubá vláknina škrob |
          1.4.9 | ovesná mouka | Výrobek získaný mletím ovesných zrn. | hrubá vláknina škrob |
          1.4.10 | ovesná mouka krmná | Výrobek z ovsa s vysokým obsahem škrobu, po vyloupání. | hrubá vláknina |
          1.4.11 | ovesné zbytky po zpracování ovsa, krmné | Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu. | hrubá vláknina |
          1.5.1 | semena merlíku chilského (chinoa) extrahovaná | Vyčištěná celá semena rostliny merlík chilský (Chenopodium quinoa Willd.), z nichž byl odstraněn saponin obsažený v obalové části semen. | |
          1.6.1 | rýže zlomková | Výrobek z mletí rýže (Oryza sativa L.) sestávající převážně z malých zrn a/nebo zlomkových zrn vzniklých při mletí. | škrob |
          1.6.2 | rýže omletá | Loupaná rýže, ze které byly mletím úplně nebo částečně odstraněny otruby a klíčky. | škrob |
          1.6.3 | rýže předželatinizovaná | Výrobek získaný z omleté nebo zlomkové rýže úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem. | škrob |
          1.6.4 | rýže extrudovaná | Výrobek získaný extruzí rýžové mouky. | škrob |
          1.6.5 | rýžové vločky [rýže předželatinizovaná] | Výrobek získaný vločkováním zrn nebo zlomků zrn předželatinizované rýže. | škrob |
          1.6.6 | rýže loupaná/hnědá | Neopracovaná rýže zbavená pouze slupek. | škrob hrubá vláknina |
          1.6.7 | rýžový krmný šrot | Výrobek získaný šrotováním krmné rýže sestávající buď ze zelených, křídových nebo nezralých zrn odstraněných během zpracování loupané rýže mletím, nebo z běžných loupaných zrn, která jsou žlutá nebo skvrnitá. | škrob |
          1.6.8 | rýžová mouka | Výrobek získaný mletím omleté rýže. | škrob |
          1.6.9 | mouka z hnědé rýže | Výrobek získaný mletím hnědé rýže. | hrubá vláknina škrob |
          1.6.10 | rýžové otruby | Výrobek z mletí loupané rýže sestávající z obalových částí zrna (oplodí, osemení, jádra, aleuronu) s částí klíčku. | hrubá vláknina |
          1.6.11 | rýžové otruby s uhličitanem vápenatým | Výrobek z leštění loupané rýže sestávající hlavně ze stříbřitých obalových částic, částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků; obsahuje různá množství uhličitanu vápenatého z leštění. | hrubá vláknina uhličitan vápenatý |
          1.6.12 | rýžové otruby odtučněné | Rýžové otruby pocházející z extrakce oleje. | hrubá vláknina |
          1.6.13 | olej z rýžových otrub | Olej extrahovaný ze stabilizovaných rýžových otrub. | hrubý tuk |
          1.6.14 | rýžové middlings | Výrobek z výroby rýžové mouky a škrobu získaný suchým nebo mokrým mletím a proséváním. Sestává převážně ze škrobu, proteinu, tuku a vlákniny. | škrob, pokud > 20 % hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 % hrubý tuk, pokud > 5 % hrubá vláknina |
          1.6.15 | krmná mouka z částečně ovařené rýže | Výrobek z leštění loupané částečně ovařené rýže sestávající převážně ze stříbřitých obalových částic, částic aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků; obsahuje různá množství uhličitanu vápenatého pocházejícího z leštění. | hrubá vláknina uhličitan vápenatý |
          1.6.16 | pivovarská rýže | Nejmenší zlomkové fragmenty z procesu mletí rýže, obvykle přibližně jedna čtvrtina celého zrna. | škrob |
          1.6.17 | rýžové klíčky | Výrobek sestávající hlavně z klíčků, které byly odstraněny během procesu mletí rýže a odděleny od otrub. | hrubý tuk hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.6.18 | expelery z rýžových klíčků | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním rýžových klíčků, na kterých ještě ulpívají částice endospermu a osemení. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          1.6.19 | moučka z rýžových klíčků | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí rýžových klíčků, na kterých ještě ulpívají částice endospermu a osemení. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.6.20 | rýžový protein | Výrobek z výroby rýžového škrobu ze zlomkové rýže získaný mokrým mletím, proséváním, separací, koncentrací a sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.6.21 | tekutá leštěná krmná rýže | Koncentrovaný tekutý výrobek z mokrého mletí a prosévání rýže. | škrob |
          1.7.1 | žito | Zrna druhu Secale cereale L. | |
          1.7.2 | žitné middlings | Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem různých částí zrna. | škrob hrubá vláknina |
          1.7.3 | žitná mouka krmná | Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u žitných otrub. | škrob hrubá vláknina |
          1.7.4 | žitné otruby | Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna většina endospermu. | škrob hrubá vláknina |
          1.8.1 | čirok [milo] | Zrna/semena druhu Sorghum bicolor (L.) Moench. | |
          1.8.2 | čirok bílý | Zrna čiroku bílého. | |
          1.8.3 | čirokový lepek (gluten) krmný | Sušený výrobek získaný při separaci čirokového škrobu. Sestává převážně z otrub a malého množství lepku. Výrobek může také obsahovat sušené zbytky macerační vody a mohou být přidány klíčky. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.9.1 | pšenice špalda | Zrna druhu Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum. | |
          1.9.2 | špaldové otruby | Výrobek z výroby špaldové mouky. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků klíčků pšenice špaldy, s malým podílem částic endospermu. | hrubá vláknina |
          1.9.3 | plevy pšenice špaldy | Výrobek získaný při loupání zrn pšenice špaldy. | hrubá vláknina |
          1.9.4 | špaldové middlings | Výrobek získaný při zpracování přečištěné loupané pšenice špaldy na špaldovou mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn. | hrubá vláknina škrob |
          1.10.1 | tritikale | Zrna hybridu Triticum × Secale cereale L. Hybrid. | |
          1.11.1 | pšenice | Zrna druhu Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice. Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          1.11.2 | pšeničný sladový květ | Výrobek z klíčení sladovnické pšenice a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladované pšenice. | |
          1.11.3 | pšenice předželatinizovaná | Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové pšenice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem. | škrob |
          1.11.4 | pšeničné middlings | Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn. | hrubá vláknina škrob |
          1.11.5 | pšeničné vločky | Výrobek získaný napařením a vločkováním loupané pšenice. Může obsahovat malý podíl pšeničných slupek. Může být ruminálně chráněný. | hrubá vláknina škrob v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          1.11.6 | pšeničná mouka krmná | Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u pšeničných otrub. | hrubá vláknina |
          1.11.7 | pšeničné otruby [8] | Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu. | hrubá vláknina |
          1.11.8 | pšeničná sladovaná fermentovaná drť | Výrobek získaný kombinací sladování a fermentace pšenice a pšeničných otrub. Výrobek je pak sušen a drcen. | škrob hrubá vláknina |
          1.11.10 | pšeničná vláknina | Vláknina získaná při zpracování pšenice. Sestává převážně z vlákniny. | vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 % pokud vlhkost < 60 %: hrubá vláknina |
          1.11.11 | pšeničné klíčky | Výrobek z mletí mouky sestávající převážně z pšeničných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk |
          1.11.12 | pšeničné klíčky fermentované | Výrobek z fermentace pšeničných klíčků s inaktivovanými mikroorganismy. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk |
          1.11.13 | expelery z pšeničných klíčků | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním pšeničných klíčků (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice a loupané pšenice špaldy (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.11.15 | pšeničný protein | Pšeničný protein získaný při výrobě škrobu nebo ethanolu, případně částečně hydrolyzovaný. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.11.16 | pšeničný lepek (gluten) krmný | Výrobek z výroby pšeničného škrobu a lepku. Sestává z otrub, ze kterých mohly být částečně odstraněny klíčky. Může být přidána pšeničná rozpustná frakce, zlomková pšenice a další výrobky získané ze škrobu a z rafinace škrobových výrobků. | vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 % pokud vlhkost < 45 %: hrubý protein (dusíkaté látky)škrob |
          1.11.18 | pšeničný lepek (gluten) vitální | Pšeničný protein vyznačující se vysokou viskoelasticitou v hydratovaném stavu, s minimálně 80 % proteinu (N × 6,25) a maximálně 2 % popela v sušině. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.11.19 | pšeničný škrob tekutý | Výrobek získaný z výroby škrobu/glukosy a lepku z pšenice. | vlhkost, pokud < 65 % nebo > 85 % pokud vlhkost < 65 %: škrob |
          1.11.20 | pšeničný škrob obsahující protein, částečně odcukřený | Výrobek získaný při výrobě pšeničného škrobu, sestávající hlavně z částečně zcukřeného škrobu, rozpustných proteinů a dalších rozpustných částí endospermu. | hrubý protein (dusíkaté látky) škrob veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa |
          1.11.21 | pšeničná rozpustná frakce | Výrobek z pšenice získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu. Může být hydrolyzovaný. | vlhkost, pokud < 55 % nebo > 85 % pokud vlhkost < 55 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.11.22 | pšeničné kvasnice – koncentrát | Tekutý vedlejší výrobek, který je uvolněn po fermentaci pšeničného škrobu pro výrobu alkoholu. | vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 % pokud vlhkost < 60 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.11.23 | prosev sladovnické pšenice | Výrobek z čištění sladovnické pšenice sestávající z malých zrn sladovnické pšenice a frakcí zlomkových zrn sladovnické pšenice oddělených před sladováním. | hrubá vláknina |
          1.11.24 | zlomky pšeničného sladu a sladový prach | Prachové podíly zrn získané aspirací z technologie. | hrubá vláknina |
          1.11.25 | vnější obalové části sladovnické pšenice | Výrobek z čištění sladovnické pšenice sestávající z frakcí vnějších obalových částí a jemných podílů. | hrubá vláknina |
          1.12.2 | obilná mouka [9] | Mouka z mletí obilí. | škrob hrubá vláknina |
          1.12.3 | koncentrát z obilného proteinu [9] | Koncentrát a sušený výrobek získaný z obilí po odstranění škrobu prostřednictvím fermentace kvasinek. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.12.4 | prosev po čištění obilných zrn [9] | Zbytky z čištění obilí a sladu. | hrubá vláknina |
          1.12.5 | obilné klíčky [9] | Výrobek z mletí mouky a výroby škrobu sestávající převážně z obilných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk |
          1.12.6 | obilní výpalky [9] | Obilný výrobek získaný odpařením koncentrátu vyčerpaného rmutu z fermentace a destilace obilí používaného při výrobě obilných destilátů. | vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 % pokud vlhkost < 45 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.12.7 | zahuštěné výpalky [9] | Vlhký výrobek vyrobený jako pevná frakce odstředěním a/nebo filtrací vyčerpaného rmutu z fermentovaného a destilovaného obilí používaného při výrobě obilných destilátů. | vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 % pokud vlhkost < 65 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.12.8 | koncentrované výpalky z destilace [9] | Vlhký výrobek z výroby alkoholu destilací pšeničné zápary a cukerného sirupu po předchozí separaci otrub a lepku. | vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 % pokud vlhkost < 65 %: hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 % |
          1.12.9 | zrna a výpalky z destilace [9] | Výrobek získaný při výrobě alkoholu destilací obilné zápary a/nebo jiných škrobnatých výrobků a výrobků obsahujících cukr. Může být ruminálně chráněný. | vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 % pokud vlhkost < 60 %: hrubý protein (dusíkaté látky)v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          1.12.10 | lihovarské výpalky sušené [9] | Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných zbytků fermentovaných obilovin. Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          1.12.11 | lihovarské výpalky tmavé [9][sušená zrna a výpalky z destilace] [9] | Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných zbytků fermentovaných obilovin, do kterých byl přidán výpalkový sirup nebo zahuštěný vyčerpaný rmut. Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          1.12.12 | pivovarské mláto | Pivovarský výrobek, který se skládá ze zbytků sladu a nesladovaných obilovin a jiných škrobnatých výrobků, které mohou obsahovat určité částice z chmelu. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu, může být ale také prodáván sušený. | vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 % pokud vlhkost < 65 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.12.13 | mláto z výroby whisky | Pevný výrobek z výroby sladové whisky. Sestává ze zbytků z horkovodní extrakce sladovaného ječmene. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn usazením. | vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 % pokud vlhkost < 65 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.12.14 | lisované mláto | Pevný výrobek získaný při výrobě piva, sladového výtažku a whiskového destilátu. Sestává ze zbytků horkovodní extrakce mletého sladu a případně dalších cukerných nebo na škrob bohatých doplňků. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn lisováním. | vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 % pokud vlhkost < 65 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          1.12.15 | výpalky | Výrobek zbylý v destilačním přístroji z první (rmutové) destilace sladových destilátů. | hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 % |
          1.12.16 | výpalkový sirup | Výrobek z první (rmutové) destilace sladových destilátů vyrobený odpařením výpalku zbylého v destilačním přístroji. | vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 % pokud vlhkost < 45 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          2. Olejnatá semena, olejnaté plody a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          2.1.1 | babassové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním ořechů palmy babassu odrůd Orbignya. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.2.1 | semeno lničky | Semena druhu Camelina sativa L. Crantz. | |
          2.2.2 | lničkové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen lničky. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.2.3 | lničkový extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lničkových expelerů. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          2.3.1 | kakaové slupky | Slupky sušených a pražených kakaových bobů Theobroma cacao L. | hrubá vláknina |
          2.3.2 | kakaové vyluštěné lusky | Výrobek získaný zpracováním kakaových bobů. | hrubá vláknina hrubý protein (dusíkaté látky) |
          2.3.3 | kakaový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených a pražených kakaových bobů Theobroma cacao L., ze kterých byla odstraněna část slupek. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          2.4.1 | kokosové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.4.2 | kokosové expelery hydrolyzované | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním a enzymatickou hydrolýzou sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.4.3 | kokosový extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          2.5.1 | bavlníkové semeno | Semena bavlníku Gossypium ssp., ze kterých byla odstraněna vlákna. Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.5.2 | bavlníkový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna a část slupek (hrubá vláknina nejvýše 22,5 % v sušině). Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.5.3 | bavlníkové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina hrubý tuk |
          2.6.1 | podzemnicové částečně loupané expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním částečně loupaných plodů podzemnice olejné Arachis hypogaea L. a jiných druhů rodu Arachis (obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině). | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.6.2 | podzemnicový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových částečně loupaných expelerů (obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině). | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          2.6.3 | podzemnicové loupané expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním loupaných plodů podzemnice olejné. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.6.4 | podzemnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových loupaných expelerů. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          2.7.1 | kapokové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen kapoku (Ceiba pentadra L. Gaertn.). | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          2.8.1 | lněné semeno | Semena lnu Linum usitatissimum L. (botanická čistota nejméně 93 %) celá, mačkaná nebo drcená. Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.8.2 | lněné expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen (botanická čistota nejméně 93 %). | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.8.3 | lněný extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných expelerů. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.9.1 | hořčičné otruby | Výrobek ze zpracování hořčice (Brassica juncea L.). Sestává z částic vnějších obalů a z částí zrn. | hrubá vláknina |
          2.9.2 | extrahovaný šrot (moučka) z hořčičných semen | Výrobek získaný extrakcí těkavého hořčičného oleje z hořčičných semen. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          2.10.1 | semeno nigeru | Semena nigeru Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. | |
          2.10.2 | nigerové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen nigeru (popel nerozpustný v HCl nejvýše 3,4 %). | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.11.1 | olivová pulpa | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí lisovaných oliv Olea europea L. co možná nejvíce zbavených částí pecek. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina hrubý tuk |
          2.12.1 | palmojádrové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader palmy Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina hrubý tuk |
          2.12.2 | palmojádrový extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí jader palmy, ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          2.13.1 | tykvové (dýňové) semeno | Semena druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita. | |
          2.13.2 | tykvové (dýňové) expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk |
          2.14.1 | řepkové semeno [10] | Semena řepky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indické Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a řepky Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Botanická čistota nejméně 94 %. Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.14.2 | řepkové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.14.3 | řepkový extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových expelerů. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.14.4 | řepkové semeno extrudované | Výrobek získaný z celého semene řepky úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.14.5 | řepkoproteinový koncentrát | Výrobek z výroby oleje získaný oddělením proteinové frakce řepkových expelerů nebo semene řepky. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          2.15.1 | saflorové semeno | Semena safloru Carthamus tinctorius L. | |
          2.15.2 | saflorový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí částečně loupaných semen safloru. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          2.15.3 | saflorové slupky | Výrobek získaný loupáním semen safloru. | hrubá vláknina |
          2.16.1 | sezamové semeno | Semena druhu Sesamum indicum L. | |
          2.17.1 | částečně loupané sezamové semeno | Výrobek z výroby oleje získaný odstraněním části slupek. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          2.17.2 | sezamové slupky | Výrobek získaný loupáním sezamových semen. | hrubá vláknina |
          2.17.3 | sezamové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sezamu (popel nerozpustný v HCl nejvýše 5 %). | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina hrubý tuk |
          2.18.1 | sójové boby toastované | Sójové boby (Glycine max. L. Merr.) podrobené vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.). Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.18.2 | sójové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sóji. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.18.3 | sójový extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.). Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky nebo jiných filtračních pomocných látek z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina pokud > 8 % v sušině v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.18.4 | sójový loupaný extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný z loupaných sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek (aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.). Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.18.5 | sójové slupky | Výrobek získaný loupáním sójových bobů. | hrubá vláknina |
          2.18.6 | sójové boby extrudované | Výrobek získaný ze sójových bobů úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.18.7 | sójoproteinový koncentrát | Výrobek získaný z loupaných odtučněných sójových bobů po fermentaci nebo další extrakci za účelem snížení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          2.18.8 | sójová extrahovaná pulpa [pasta ze sójových bobů] | Výrobek získaný při extrakci sójových bobů pro výrobu potravin. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          2.18.9 | sójová melasa | Výrobek získaný při zpracování sójových bobů. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk |
          2.18.10 | vedlejší výrobek ze zpracování sójových bobů | Výrobky získané při zpracování sójových bobů pro výrobu potravin ze sójových bobů. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          2.19.1 | slunečnicové semeno | Semena slunečnice Helianthus annuus L. Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.19.2 | slunečnicové expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen slunečnice. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.19.3 | slunečnicový extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou slunečnicových expelerů. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek. Může být ruminálně chráněný. | hrubý protein (dusíkaté látky) v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          2.19.4 | slunečnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. Může obsahovat nejvýše 1 % použité bělicí hlinky z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci, nebo filtračních pomocných látek (hrubá vláknina nejvýše 27,5 % v sušině). | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          2.19.5 | slupky ze slunečnicových semen | Výrobek získaný loupáním slunečnicových semen. | hrubá vláknina |
          2.20.1 | rostlinný olej a tuk [11] | Olej a tuk získané z rostlin (s výjimkou ricinového oleje z ricinovníku), může být odslizený, rafinovaný a/nebo hydrogenovaný. | vlhkost, pokud > 1 % |
          2.21.1 | surové lecitiny | Fosfolipidy získané při odstraňování slizovitých látek ze surového oleje z olejnatých semen a olejnatých plodů. | |
          2.22.1 | konopné semeno | Kontrolovaná semena konopí druhu Cannabis sativa L. s maximálním obsahem THC podle právních předpisů EU. | |
          2.22.2 | konopné expelery | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen konopí. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          2.22.3 | konopný olej | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním rostlin a semen konopí. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubá vláknina |
          2.23.1 | makové semeno | Semena druhu Papaver somniferum L. | |
          2.23.2 | makový extrahovaný šrot (moučka) | Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí expelerů z makových semen. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3. Semena luskovin a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          3.1.1 | boby toastované | Semena rostliny Phaseolus spp. nebo Vigna spp. podrobená vhodné tepelné úpravě. Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          3.1.2 | bobový proteinový koncentrát | Výrobek získaný z oddělené plodové vody z bobů při výrobě škrobu. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.2.1 | svatojánský chléb sušený | Sušené plody stromu rohovníku Ceratonia siliqua L. | hrubá vláknina |
          3.2.3 | sušené lusky svatojánského chleba | Výrobek získaný šrotováním sušených plodů (lusků) stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena. | hrubá vláknina |
          3.2.4 | mikronizovaná moučka ze sušených lusků svatojánského chleba | Výrobek získaný mikronizací sušených plodů stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena. | hrubá vláknina veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa |
          3.2.5 | klíčky svatojánského chleba | Klíčky semen stromu rohovníku. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.2.6 | expelery z klíčků svatojánského chleba | Výrobek z výroby oleje získaný lisováním klíčků rohovníku. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.2.7 | semena svatojánského chleba | Semena stromu rohovníku. | hrubá vláknina |
          3.3.1 | cizrna | Semena rostliny Cicer arietinum L. | |
          3.4.1 | ervil | Semena rostliny Ervum ervilia L. | |
          3.5.1 | semeno pískavice | Semena pískavice (Trigonella foenum-graecum). | |
          3.6.1 | guarová moučka | Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí ze semen guarových bobů Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.6.2 | guarová moučka z klíčků | Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí z klíčků semen guarových bobů. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.7.1 | bob koňský | Semena rostliny Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf. | |
          3.7.2 | vločky z bobu koňského | Výrobek získaný napařením a mačkáním loupaného bobu koňského. | škrob hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.7.3 | obalové blány bobu koňského [bobové slupky] | Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z vnějších obalů. | hrubá vláknina hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.7.4 | bob koňský loupaný | Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z endospermů bobu koňského. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          3.7.5 | protein z bobu koňského | Výrobek získaný mletím (šrotováním) bobu koňského a jeho frakcionací vzduchem. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.8.1 | čočka | Semena rostliny Lens culinaris a.o. Medik. | |
          3.8.2 | slupky čočky | Výrobek získaný loupáním semen čočky. | hrubá vláknina |
          3.9.1 | sladká lupina | Semena rostliny Lupinus spp. s nízkým obsahem hořkých semen. | |
          3.9.2 | sladká lupina loupaná | Loupaná semena lupiny. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.9.3 | obalové blány lupiny [lupinové slupky] | Výrobek získaný loupáním semen lupiny, sestávající hlavně z vnějších obalů. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          3.9.4 | lupinová pulpa | Výrobek získaný po extrakci složek lupiny. | hrubá vláknina |
          3.9.5 | lupinové middlings | Výrobek získaný při výrobě lupinové mouky z lupiny. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          3.9.6 | lupinový protein | Výrobek získaný z oddělené plodové vody z lupiny při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.9.7 | lupinový protein (moučka) | Výrobek ze zpracování lupiny pro výrobu moučky s vysokým obsahem proteinu. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.10.1 | fazole mungo | Boby druhu Vigna radiata L. | |
          3.11.1 | hrách | Semena rostliny Pisum spp. Výrobek může být ruminálně chráněný. | v příslušném případě metoda ochrany v bachoru |
          3.11.2 | hrachové otruby | Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění hrachu. | hrubá vláknina |
          3.11.3 | hrachové vločky | Výrobek získaný napařením a mačkáním loupaných semen hrachu. | škrob |
          3.11.4 | hrachová mouka | Výrobek získaný při mletí hrachu. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.11.5 | hrachové slupky | Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění a malého podílu endospermu. | hrubá vláknina |
          3.11.6 | hrách loupaný | Loupaná semena hrachu. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          3.11.7 | hrachové middlings | Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          3.11.8 | propad po čištění hrachu | Frakce hrachu zbylé po procesu čištění. | hrubá vláknina |
          3.11.9 | hrachový protein | Výrobek získaný z oddělené plodové vody z hrachu při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.11.10 | hrachová pulpa | Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z vnitřní vlákniny a škrobu. | vlhkost, pokud < 70 % nebo > 85 % škrob hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          3.11.11 | hrachová rozpustná frakce | Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z rozpustných proteinů a oligosacharidů. | vlhkost, pokud < 60 % nebo > 85 % veškerý cukr hrubý protein (dusíkaté látky) |
          3.11.12 | hrachová vláknina | Výrobek získaný extrakcí po umletí a prosetí loupaného hrachu. | hrubá vláknina |
          3.12.1 | vikve | Semena rostliny Vicia sativa L. var. sativa a dalších variet. | |
          3.13.1 | hrachor [12] | Semena rostliny Lathyrus sativus L. podrobená vhodné tepelné úpravě. | |
          3.14.1 | vikev monantha | Semena rostliny Vicia monanthos Desf. | |
          4. Hlízy, kořeny a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          4.1.1 | cukrovka | Kořen rostliny Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell. | |
          4.1.2 | cukrovkové skrojky | Čerstvý výrobek z výroby cukru sestávající hlavně z očištěných částí cukrovky a případně částí listů řepy. | popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině vlhkost, pokud < 50 % |
          4.1.3 | cukr (řepný) [sacharosa] | Cukr získaný vodní extrakcí z cukrovky. | sacharosa |
          4.1.4 | řepná melasa | Sirupovitý výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru z cukrovky. | veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa vlhkost, pokud > 28 % |
          4.1.5 | řepná melasa částečně odcukřená a/nebo zbavená betainu | Výrobek získaný po další vodní extrakci sacharosy a/nebo betainu z řepné melasy. | veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa vlhkost, pokud > 28 % |
          4.1.6 | melasa z isomaltulosy | Nekrystalizovaná frakce z výroby isomaltulosy enzymatickou přeměnou sacharosy z cukrovky. | vlhkost, pokud > 40 % |
          4.1.7 | cukrovarské řízky vyloužené | Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených řízků cukrovky. Obsah vlhkosti nejméně 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná). | popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině vlhkost, pokud < 82 % nebo > 92 % |
          4.1.8 | cukrovarské řízky lisované | Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených a mechanicky lisovaných řízků cukrovky. Obsah vlhkosti nejvýše 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná). | popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 % |
          4.1.9 | cukrovarské řízky lisované melasové | Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených a mechanicky lisovaných řízků cukrovky, ke kterým byla přidána melasa. Obsah vlhkosti nejvýše 82 %. Obsah cukru se snižuje v důsledku fermentace (kyselina mléčná). | popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 % |
          4.1.10 | cukrovarské řízky sušené | Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených a sušených řízků cukrovky. | popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud >10,5 % |
          4.1.11 | cukrovarské řízky sušené melasové | Výrobek z výroby cukru sestávající z vyloužených a sušených řízků cukrovky, ke kterým byla přidána melasa. | popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa |
          4.1.12 | cukerný sirup | Výrobek získaný zpracováním cukru a/nebo melasy. | veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa vlhkost, pokud > 35 % |
          4.1.13 | cukrovarské řízky vařené | Výrobek z výroby jedlého sirupu z cukrovky, může být lisovaný nebo sušený. | pokud sušený: popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině pokud lisovaný: popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušiněvlhkost, pokud < 50 % |
          4.1.14 | fruktooligosacharidy | Výrobek získaný z cukru cukrovky enzymatickým procesem. | vlhkost, pokud > 28 % |
          4.2.1 | šťáva z červené řepy | Šťáva z lisování červené řepy (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) s následnou koncentrací a pasterizací, která si zachovává typickou zeleninovou chuť a aroma. | vlhkost, pokud < 50 % nebo > 60 % popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.3.1 | mrkev | Kořeny žluté nebo červené mrkve druhu Daucus carota L. | |
          4.3.2 | slupky z napařené mrkve | Vlhký výrobek z průmyslového zpracování mrkve sestávající ze slupek odstraněných z kořene mrkve napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový mrkvový škrob. Obsah vlhkosti nejvýše 97 %. | škrob hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině vlhkost, pokud < 87 % nebo > 97 % |
          4.3.3 | oškrabky z mrkve | Vlhký výrobek odpadlý mechanickou separací při zpracování mrkve a převážně sestávající ze sušených mrkví a zbytků mrkve. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě. Obsah vlhkosti nejvýše 97 %. | škrob hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině vlhkost, pokud < 87 % nebo > 97 % |
          4.3.4 | mrkvové vločky | Výrobek získaný vločkováním kořenů žluté nebo červené mrkve, které jsou následně usušeny. | |
          4.3.5 | mrkev sušená | Kořeny žluté nebo červené mrkve, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny. | hrubá vláknina |
          4.3.6 | krmná mrkev sušená | Výrobek sestávající z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou usušené. | hrubá vláknina |
          4.4.1 | čekankový kořen | Kořeny rostliny Cichorium intybus L. | |
          4.4.2 | čekankové skrojky | Čerstvý výrobek ze zpracování čekanky. Sestává převážně z očištěných částí čekanky a částí listů. | popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině vlhkost, pokud < 50 % |
          4.4.3 | čekankové semeno | Semena rostliny Cichorium intybus L. | |
          4.4.4 | čekankové řízky lisované | Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně odstraněny. | hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 % |
          4.4.5 | čekankové řízky sušené | Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky, které jsou následně usušeny. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně extrahovány. | hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.4.6 | prášek z kořenů čekanky | Výrobek získaný řezáním, sušením a mletím kořenů čekanky. | hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.4.7 | čekanková melasa | Výrobek získaný při výrobě inulinu a oligofruktosy z čekanky. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 % |
          4.4.8 | čekanková vináza | Výrobek získaný při rafinaci inulinu a oligofruktosy z čekanky. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud < 30 % nebo > 40 % |
          4.4.9 | čekankový inulin | Inulin je fruktan extrahovaný z kořenů rostliny Cichorium intybus L. | |
          4.4.10 | oligofruktosový sirup | Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L. | vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 % |
          4.4.11 | oligofruktosa sušená | Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L. a následným sušením. | |
          4.5.1 | česnek sušený | Bílý až žlutý prášek z čistého mletého česneku druhu Allium sativum L. | |
          4.6.1 | maniok [tapioka] [kasava] | Kořeny rostliny Manihot esculenta Crantz, bez ohledu na způsob úpravy. | vlhkost, pokud < 60 % nebo > 70 % |
          4.6.2 | maniok [tapioka] [kasava] sušený | Kořeny manioku, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny. | škrob popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.7.1 | cibulová pulpa | Vlhký výrobek odpadlý při zpracování cibule (rodu Allium) a sestávající ze slupek a celých cibulí. Pokud se jedná o výrobek z výroby cibulového oleje, obsahuje převážně vařené zbytky cibule. | hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.7.2 | cibule smažená | Oloupané a rozdrobené kousky cibule, které jsou poté usmaženy. | hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině hrubý tuk |
          4.8.1 | brambory | Hlízy rostliny Solanum tuberosum L. | vlhkost, pokud < 72 % nebo > 88 % |
          4.8.2 | brambory loupané | Brambory, z nichž byla odstraněna slupka napařením. | škrob hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.8.3 | slupky z napařených brambor | Vlhký výrobek z průmyslového zpracování brambor sestávající ze slupek odstraněných z hlízy bramboru napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový bramborový škrob. Může být rozmačkaný. | vlhkost, pokud < 82 % nebo > 93 % škrob hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.8.4 | odřezky ze syrových brambor | Výrobek odpadlý z loupaných nebo neloupaných brambor při přípravě bramborových výrobků pro lidskou spotřebu. | vlhkost, pokud < 72 % nebo > 88 % škrob hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.8.5 | oškrabky z brambor | Výrobek odpadlý mechanickou separací při zpracování brambor a převážně sestávající ze sušených brambor a zbytků brambor. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě. | vlhkost, pokud < 82 % nebo > 93 % škrob hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.8.6 | brambory mačkané | Blanšírovaný nebo vařený a poté rozmačkaný výrobek z brambor. | škrob hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.8.7 | bramborové vločky | Výrobek získaný sušením opraných, loupaných nebo neloupaných, pařených brambor na válcové sušárně. | škrob hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          4.8.8 | bramborová dřeň (pulpa) | Výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající z extrahovaných mletých brambor. | vlhkost, pokud < 77 % nebo > 88 % |
          4.8.9 | bramborová dřeň (pulpa) sušená | Sušený výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající z extrahovaných mletých brambor. | |
          4.8.10 | bramborová bílkovina | Výrobek z výroby škrobu získaný po separaci škrobu, obsahující převážně bílkovinné složky. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          4.8.11 | bramborová bílkovina hydrolyzovaná | Výrobek získaný kontrolovanou enzymatickou hydrolýzou bramborových bílkovin. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          4.8.12 | bramborová bílkovina fermentovaná | Výrobek získaný fermentací bramborové bílkoviny a následným sprejovým sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          4.8.13 | bramborová bílkovina fermentovaná tekutá | Tekutý výrobek získaný fermentací bramborové bílkoviny. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          4.8.14 | koncentrované plodové vody z brambor | Koncentrovaný výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající ze zbylých složek po částečném odstranění vlákniny, proteinů a škrobu z celé bramborové dřeně (pulpy) a odpaření části vody. | vlhkost, pokud < 50 % nebo > 60 % pokud vlhkost < 50 %: hrubý protein (dusíkaté látky)hrubý popel |
          4.8.15 | bramborové granule | Sušené brambory (brambory po oprání, oloupání, zmenšení velikosti – nakrájení, vločkování atd. a odstranění obsahu vody). | |
          4.9.1 | batáty [sladké brambory] | Kořenové hlízy rostliny Ipomoea batatas L., bez ohledu na způsob úpravy. | vlhkost, pokud < 57 % nebo > 78 % |
          4.10.1 | jeruzalémské artyčoky [topinambury] | Hlízy rostliny Helianthus tuberosus L., bez ohledu na způsob úpravy. | vlhkost, pokud < 75 % nebo > 80 % |
          5. Ostatní semena a plody a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          5.1.1 | žaludy | Celé plody dubu letního Quercus robur L., dubu zimního Quercus petraea (Matt.) Liebl., dubu korkového Quercus suber L. nebo jiných druhů dubu. | |
          5.1.2 | žaludy loupané | Výrobek získaný loupáním žaludů. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          5.2.1 | mandle | Celé plody rostliny Prunus dulcis, se slupkami nebo bez slupek, nebo jejich zlomky. | |
          5.2.2 | mandlové slupky | Mandlové slupky získané z loupaných mandlových semen fyzikálním oddělením od jader a umleté. | hrubá vláknina |
          5.3.1 | anýzové semeno | Semena rostliny Pimpinella anisum. | |
          5.4.1 | jablečná dřeň (pulpa) sušená [jablečné výlisky sušené] | Výrobek získaný při výrobě šťávy z Malus domestica nebo při výrobě jablečného vína (cidru). Sestává převážně z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou usušené. Může být depektinizovaný. | hrubá vláknina |
          5.4.2 | jablečná dřeň (pulpa) lisovaná [jablečné výlisky] | Vlhký výrobek získaný při výrobě šťávy z jablek nebo při výrobě jablečného vína (cidru). Sestává převážně z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou lisované. Může být depektinizovaný. | hrubá vláknina |
          5.4.3 | jablečná melasa | Výrobek získaný po výrobě pektinu z jablečné dřeně (pulpy). Může být depektinizovaný. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina hrubé oleje a tuky, pokud > 10 % |
          5.5.1 | cukrovkové semeno | Semena řepy cukrovky. | |
          5.6.1 | pohanka | Semena rostliny Fagopyrum esculentum. | |
          5.6.2 | pohankové slupky a otruby | Výrobek získaný při mletí pohankových zrn. | hrubá vláknina |
          5.6.3 | pohankové middlings | Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěné pohanky. Sestává převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem různých částí zrna. Nesmí obsahovat více než 10 % hrubé vlákniny. | hrubá vláknina škrob |
          5.7.1 | semeno červeného hlávkového zelí | Semena rostliny Brassica oleracea var. capitata f. Rubra. | |
          5.8.1 | semeno lesknice kanárské | Semena rostliny Phalaris canariensis. | |
          5.9.1 | semeno kmínu | Semena rostliny Carum carvi L. | |
          5.12.1 | zlomky kaštanů | Výrobek z výroby kaštanové mouky sestávající převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi obalů a malým podílem zbytků kaštanu (Castanea spp.). | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          5.13.1 | citrusová pulpa | Výrobek získaný lisováním citrusových plodů Citrus (L.) spp. nebo při výrobě šťávy z citrusových plodů. Může být depektinizovaný. | hrubá vláknina |
          5.13.2 | citrusová pulpa sušená | Výrobek získaný lisováním citrusových plodů nebo při výrobě šťávy z citrusových plodů, který je následně usušen. Může být depektinizovaný. | hrubá vláknina |
          5.14.1 | semeno jetele lučního | Semena rostliny Trifolium pratense L. | |
          5.14.2 | semeno jetele plazivého | Semena rostliny Trifolium repens L. | |
          5.15.1 | kávové slupky | Výrobek získaný z loupaných semen kávovníku (Coffea). | hrubá vláknina |
          5.16.1 | semeno chrpy | Semena rostliny Centaurea cyanus L. | |
          5.17.1 | semeno okurky | Semena rostliny Cucumis sativus L. | |
          5.18.1 | semeno cypřiše | Semena rostliny Cupressus L. | |
          5.19.1 | datle | Plody rostliny Phoenix dactylifera L. Výrobek může být sušený. | |
          5.19.2 | semeno datle | Celá semena datlovníku. | hrubá vláknina |
          5.20.1 | semeno fenyklu | Semena rostliny Foeniculum vulgare Mill. | |
          5.21.1 | fíky | Plody rostliny Ficus carica L. Výrobek může být sušený. | |
          5.22.1 | ovocná jádra [13] | Výrobek sestávající z vnitřních, jedlých semen ořechů nebo ovocných pecek. | |
          5.22.2 | ovocné výlisky [13] | Výrobek získaný při výrobě ovocných šťáv a ovocného pyré. Může být depektinizovaný. | hrubá vláknina |
          5.22.3 | ovocné výlisky sušené [13] | Výrobek získaný při výrobě ovocných šťáv a ovocného pyré, který je následně usušen. Může být depektinizovaný. | hrubá vláknina |
          5.23.1 | řeřicha zahradní | Semena rostliny Lepidium sativum L. | hrubá vláknina |
          5.24.1 | travní semena | Semena trav čeledí Poaceae, Cyperaceae a Juncaceae. | |
          5.25.1 | jádra z hroznového vína | Jádra oddělená od hroznových výlisků, která nejsou odtučněná. | hrubý tuk hrubá vláknina |
          5.25.2 | jádra z hroznového vína extrahovaná (moučka) | Výrobek získaný při extrakci oleje z jader z hroznového vína. | hrubá vláknina |
          5.25.3 | hroznové výlisky sušené [matolina (matoliny)] | Hroznové výlisky sušené ihned po extrakci alkoholu, ze kterých byly co možná nejvíce odstraněny stopky a jádra. | hrubá vláknina |
          5.26.1 | lískové ořechy | Celé plody rostliny Corylus (L.) spp., se slupkami nebo bez slupek, nebo jejich zlomky. | |
          5.27.1 | pektin | Pektin extrahovaný z vhodného rostlinného materiálu. | |
          5.28.1 | semeno perilly | Semena rostliny Perilla frutescens L. a výrobky z jejího umletí. | |
          5.29.1 | piniové oříšky | Semena rostliny Pinus (L.) spp. | |
          5.30.1 | pistácie | Plody rostliny Pistacia vera L. | |
          5.31.1 | semeno jitrocele | Semena rostliny Plantago (L.) spp. | |
          5.32.1 | semeno ředkve | Semena rostliny Raphanus sativus L. | |
          5.33.1 | semeno špenátu | Semena rostliny Spinacia oleracea L. | |
          5.34.1 | semeno ostropestřce | Semena rostliny Carduus marianus L. | |
          5.35.1 | pulpa (dřeň) z rajských jablek [rajčatové výlisky] | Výrobek získaný lisováním rajských jablek rostliny Solanum lycopersicum L. při výrobě rajčatové šťávy. Sestává převážně ze slupek a semen rajských jablek. | hrubá vláknina |
          5.36.1 | semeno řebříčku | Semena rostliny Achillea millefolium L. | |
          6. Pícniny a objemná krmiva a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          6.1.1 | řepný chrást | Listy rostliny Beta spp. | |
          6.2.1 | obiloviny (rostliny) [14] | Celé rostliny obilovin nebo jejich části. Výrobek může být sušený, čerstvý nebo silážovaný. | |
          6.3.1 | obilní sláma [14] | Sláma z obilovin. | |
          6.3.2 | obilní sláma ošetřená [14] [15] | Výrobek získaný vhodným ošetřením slámy z obilovin. | sodík, při ošetření hydroxidem sodným |
          6.4.1 | jetelová moučka | Výrobek získaný sušením a šrotováním jetele Trifolium spp. Může obsahovat do 20 % vojtěšky (Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn) nebo jiných pícnin sušených a šrotovaných současně s jetelem. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          6.5.1 | moučka z pícnin [16] [travní moučka] [16] [zelená moučka] [16] | Výrobek získaný sušením a šrotováním a v některých případech tvarováním pícnin. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          6.6.1 | tráva přirozeně sušená [seno] | Druh jakékoliv trávy přirozeně sušené. | popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          6.6.2 | tráva horkovzdušně sušená | Výrobek získaný z trávy (jakéhokoliv druhu), která byla uměle zbavena vlhkosti (v jakékoliv formě). | hrubý protein (dusíkaté látky) vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          6.6.3 | tráva, byliny, luskoviny [zelená píce] | Čerstvé, silážované nebo sušené plodiny na orné půdě sestávající z trávy, luskovin nebo bylin, obecně popisované jako siláž, senáž, seno nebo zelená píce. | popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          6.7.1 | konopná moučka | Moučka získaná mletím sušených listů rostliny Cannabis sativa L. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          6.7.2 | konopná vláknina | Výrobek získaný při zpracování konopí, zeleně zbarvený, sušený, vláknitý. | |
          6.8.1 | sláma z bobu koňského | Sláma z bobu koňského. | |
          6.9.1 | lněné stonky | Stonky lnu (Linum usitatissimum L.). | |
          6.10.1 | vojtěška [alfalfa] | Rostliny Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn nebo jejich části. | popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          6.10.2 | vojtěška přirozeně sušená [alfalfa přirozeně sušená] | Vojtěška přirozeně sušená. | popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          6.10.3 | vojtěška horkovzdušně sušená [alfalfa horkovzdušně sušená] | Vojtěška, která byla uměle zbavena vlhkosti, v jakékoliv formě. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          6.10.4 | vojtěška extrudovaná [alfalfa extrudovaná] | Extrudované vojtěškové pelety. | |
          6.10.5 | vojtěšková moučka [alfalfa moučka] [17] | Výrobek získaný sušením a šrotováním vojtěšky. Může obsahovat do 20 % jetele nebo jiných pícnin sušených a šrotovaných současně s vojtěškou. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině |
          6.10.6 | vojtěškové výlisky [alfalfa výlisky] | Sušený výrobek získaný lisováním šťávy z vojtěšky. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubá vláknina |
          6.10.7 | vojtěškový proteinový koncentrát [alfalfa proteinový koncentrát] | Výrobek získaný umělým sušením frakcí vojtěškové vylisované šťávy, které byly za účelem vysrážení proteinů odděleny odstředěním a tepelně upraveny. | hrubý protein (dusíkaté látky) karoten |
          6.10.8 | vojtěšková rozpustná frakce | Výrobek získaný po extrakci proteinů z vojtěškové šťávy, může být sušený. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          6.11.1 | kukuřičná siláž | Silážované rostliny Zea mays L. ssp. mays nebo jejich části. | |
          6.12.1 | hrachová sláma | Sláma z rostliny Pisum spp. | |
          7. Ostatní rostliny, řasy a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          7.1.1 | řasy [18] | Řasy, živé nebo zpracované, bez ohledu na způsob úpravy, včetně čerstvých, chlazených nebo zmrazených řas. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel |
          7.1.2 | řasy sušené [18] | Výrobek získaný sušením řas. Tento výrobek může být upraven promytím za účelem snížení obsahu jodu. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel |
          7.1.3 | moučka z řas [18] | Výrobek z výroby oleje z řas získaný extrakcí řas. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel |
          7.1.4 | olej z řas [18] | Výrobek z výroby oleje z řas získaný extrakcí. | hrubý tuk vlhkost, pokud > 1 % |
          7.1.5 | výtažek z řas [18] [frakce z řas] [18] | Vodný nebo alkoholový výtažek z řas, který obsahuje převážně sacharidy. | |
          7.2.6 | moučka z mořských řas | Výrobek získaný sušením a šrotováním makrořas, zejména hnědých mořských řas. Tento výrobek může být upraven promytím za účelem snížení obsahu jodu. | hrubý popel |
          7.3.1 | kůra [11] | Očištěná a sušená kůra stromů nebo keřů. | hrubá vláknina |
          7.4.1 | květy [11] sušené | Všechny části sušených květů jedlých rostlin a jejich frakce. | hrubá vláknina |
          7.5.1 | brokolice sušená | Výrobek získaný sušením rostliny Brassica oleracea L. po oprání, zmenšení velikosti (nakrájení, vločkování atd.) a odstranění obsahu vody. | |
          7.6.1 | třtinová melasa | Sirupovitý výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru z rostliny Saccharum L. | veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa vlhkost, pokud > 30 % |
          7.6.2 | třtinová melasa částečně odcukřená | Výrobek získaný po další vodní extrakci sacharosy z třtinové melasy. | veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa vlhkost, pokud > 28 % |
          7.6.3 | třtinový cukr [sacharosa] | Cukr získaný vodní extrakcí z cukrové třtiny. | sacharosa |
          7.6.4 | třtinová bagasa | Výrobek získaný vodní extrakcí cukru z cukrové třtiny. Sestává hlavně z vlákniny. | hrubá vláknina |
          7.7.1 | listy [11] sušené | Sušené listy jedlých rostlin a jejich frakce. | hrubá vláknina |
          7.8.1 | lignocelulosa [11] | Výrobek získaný mechanickým zpracováním sušeného surového přírodního dřeva, který sestává převážně z lignocelulosy. | hrubá vláknina |
          7.9.1 | lékořicový kořen | Kořen rostliny Glycyrrhiza L. | |
          7.10.1 | máta | Výrobek získaný ze sušení nadzemních částí rostlin Mentha apicata, Mentha piperita nebo Mentha viridis (L.), bez ohledu na způsob úpravy. | |
          7.11.1 | špenát sušený | Výrobek získaný ze sušení rostliny Spinacia oleracea L., bez ohledu na způsob úpravy. | |
          7.12.1 | juka, mohave | Prášek z rostliny Yucca schidigera Roezl. | hrubá vláknina |
          7.13.1 | rostlinné uhlí [dřevěné uhlí] | Výrobek získaný zuhelnatěním organického rostlinného materiálu. | hrubá vláknina |
          7.14.1 | dřevo [11] | Chemicky neošetřené vyzrálé dřevo nebo dřevná vlákna. | hrubá vláknina |
          8. Mléčné výrobky a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          8.1.1 | máslo a výrobky z másla | Máslo a výrobky získané při výrobě nebo zpracování másla (např. podmáslí), pokud nejsou uvedeny samostatně. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk laktosa vlhkost, pokud > 6 % |
          8.2.1 | podmáslí / podmáslí zahuštěné / podmáslí sušené [19] | Výrobek získaný při stloukání másla ze smetany nebo podobnými postupy. Může být upraven zahuštěním nebo sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk laktosa vlhkost, pokud > 6 % |
          8.3.1 | kasein | Výrobek získaný z odtučněného mléka nebo podmáslí sušením kaseinu vysráženého s použitím kyselin nebo syřidla. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 10 % |
          8.4.1 | kaseinát | Výrobek extrahovaný ze sýřeniny nebo kaseinu použitím neutralizujících látek a sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 10 % |
          8.5.1 | sýr a výrobky ze sýra | Sýr a výrobky ze sýra a mléčných výrobků. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk |
          8.6.1 | mlezivo | Sekret mléčných žláz zvířat produkujících mléko do pěti dní po porodu. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          8.7.1 | mléčné vedlejší výrobky | Výrobky získané při výrobě mléčných výrobků (včetně, ale nikoliv pouze: někdejších mléčných výrobků, které se již nepoužívají jako potraviny, kalu z odstředivky nebo separátoru, výplachové vody, mléčných minerálních látek). | vlhkost hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk veškerý cukr |
          8.8.1 | fermentované mléčné výrobky | Výrobky získané fermentací mléka (např. jogurt atd.). | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk |
          8.9.1 | laktosa | Cukr oddělený z mléka nebo syrovátky purifikací a sušením. | laktosa vlhkost, pokud > 5 % |
          8.10.1 | mléko / mléko zahuštěné / mléko sušené [19] | Syrové mléko získané z jednoho nebo více dojení. Může být upraveno zahuštěním nebo sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk vlhkost, pokud > 5 % |
          8.11.1 | mléko odtučněné / mléko odtučněné zahuštěné / mléko odtučněné sušené [19] | Mléko, jehož obsah tuku byl snížen jeho oddělením. Může být upraveno zahuštěním nebo sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 5 % |
          8.12.1 | mléčný tuk | Výrobek získaný oddělením tuku z mléka. | hrubý tuk |
          8.13.1 | mléčná bílkovina (prášek) | Výrobek získaný sušením bílkovinných složek extrahovaných z mléka chemickým nebo fyzikálním postupem. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 8 % |
          8.14.1 | kondenzované a odpařené mléko a výrobky z něho | Kondenzované a odpařené mléko a výrobky získané výrobou nebo zpracováním těchto výrobků. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk vlhkost, pokud > 5 % |
          8.15.1 | mléčný permeát / mléčný permeát (prášek) [19] | Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) mléka (proniklý přes membránu), z něhož byla případně částečně odstraněna laktosa. Může být upraven reverzní osmózou a sušením. | hrubý popel hrubý protein (dusíkaté látky) laktosa vlhkost, pokud > 8 % |
          8.16.1 | mléčný retentát / mléčný retentát (prášek) [19] | Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) mléka (zadržený membránou). Může být upraven sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý popel laktosa vlhkost, pokud > 8 % |
          8.17.1 | syrovátka / syrovátka zahuštěná / syrovátka sušená [19] | Výrobek z výroby sýrů, tvarohu nebo kaseinu nebo podobných postupů. Může být upraven zahuštěním nebo sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) laktosa vlhkost, pokud > 8 % hrubý popel |
          8.18.1 | syrovátka delaktosovaná / syrovátka delaktosovaná sušená [19] | Syrovátka, z níž byla částečně odstraněna laktosa. Může být upravena sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) laktosa vlhkost, pokud > 8 % hrubý popel |
          8.19.1 | albumin mléčný / albumin mléčný (prášek) [19] | Výrobek získaný sušením bílkovinných složek syrovátky extrahovaných ze syrovátky chemickým nebo fyzikálním postupem. Může být upraven sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 8 % |
          8.20.1 | syrovátka demineralizovaná delaktosovaná / syrovátka demineralizovaná delaktosovaná sušená [19] | Syrovátka, z níž byly částečně odstraněny laktosa a minerální látky. Může být upravena sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) laktosa hrubý popel vlhkost, pokud > 8 % |
          8.21.1 | syrovátkový permeát / syrovátkový permeát (prášek) [19] | Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) syrovátky (proniklý přes membránu), z něhož byla případně částečně odstraněna laktosa. Může být upraven reverzní osmózou a sušením. | hrubý popel hrubý protein (dusíkaté látky) laktosa vlhkost, pokud > 8 % |
          8.22.1 | syrovátkový retentát / syrovátkový retentát (prášek) [19] | Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) syrovátky (zadržený membránou). Může být upraven sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý popel laktosa vlhkost, pokud > 8 % |
          9. Výrobky ze suchozemských zvířat a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          9.1.1 | vedlejší produkty živočišného původu [20] | Celá těla teplokrevných suchozemských zvířat nebo jejich části, čerstvé, zmrazené, vařené, okyselené nebo sušené. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk vlhkost, pokud > 8 % |
          9.2.1 | živočišný tuk [20] | Výrobek složený z tuku teplokrevných suchozemských zvířat. | hrubý tuk vlhkost, pokud > 1 % |
          9.3.1 | vedlejší produkty včelařství | Med, včelí vosk, mateří kašička, propolis, pyl, zpracované nebo nezpracované. | veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa |
          9.4.1 | zpracované živočišné proteiny (PAP) [20] | Výrobek získaný ohřevem, sušením a drcením celých těl teplokrevných suchozemských zvířat nebo jejich částí, ze kterého může být částečně extrahován nebo fyzikálně odstraněn tuk. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel vlhkost, pokud > 8 % |
          9.5.1 | bílkoviny získané z výroby želatiny [20] | Sušené živočišné bílkoviny potravinářské jakosti získané z výroby želatiny. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel vlhkost, pokud > 8 % |
          9.6.1 | hydrolyzované živočišné proteiny [20] | Hydrolyzované proteiny získané chemickou, mikrobiologickou nebo enzymatickou hydrolýzou živočišných bílkovin. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 8 % |
          9.7.1 | krevní moučka [20] | Výrobek získaný z tepelné úpravy krve poražených teplokrevných zvířat. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 8 % |
          9.8.1 | krevní výrobky [20] | Výrobky získané z krve nebo frakcí krve poražených teplokrevných zvířat; zahrnují sušenou/zmrazenou/tekutou krevní plazmu, sušenou plnou krev, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky nebo jejich frakce a směsi. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 8 % |
          9.9.1 | zbytky ze stravování [recyklát ze stravování] | Veškerý potravinářský odpad obsahující materiál živočišného původu včetně použitého stolního oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel vlhkost, pokud > 8 % |
          9.10.1 | kolagen [20] | Výrobek na bázi proteinu získaný z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 8 % |
          9.11.1 | péřová moučka | Výrobek získaný sušením a šrotováním peří poražených zvířat, může být hydrolyzovaný. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 8 % |
          9.12.1 | želatina [20] | Přírodní rozpustný protein, želírující nebo neželírující, získaný částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 8 % |
          9.13.1 | škvarky [20] | Výrobek získaný při výrobě loje, sádla a jiných extrahovaných nebo fyzikálně odstraněných tuků živočišného původu, čerstvý, zmrazený nebo sušený. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel vlhkost, pokud > 8 % |
          9.14.1 | produkty živočišného původu [20] | Produkty, které z obchodních důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami, z nichž nevzniká žádné riziko pro zdraví lidí ani zvířat, již nejsou určeny k lidské spotřebě; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk vlhkost, pokud > 8 % |
          9.15.1 | vejce | Celá vejce od Gallus gallus L. se skořápkami nebo bez nich. | |
          9.15.2 | bílek | Výrobek získaný z vajec po oddělení skořápek a žloutku, pasterizovaný a případně denaturovaný. | hrubý protein (dusíkaté látky) v příslušném případě metoda denaturace |
          9.15.3 | vaječné výrobky sušené | Výrobky sestávající z pasterizovaných sušených vajec bez skořápek nebo ze směsi různých podílů sušeného bílku a sušeného vaječného žloutku. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk vlhkost, pokud > 5 % |
          9.15.4 | vejce v prášku slazená | Sušená celá slazená vejce nebo jejich části. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk vlhkost, pokud > 5 % |
          9.15.5 | vaječné skořápky sušené | Výrobek získaný z vajec drůbeže po odstranění obsahu (žloutku a bílku). Skořápky jsou sušené. | hrubý popel |
          9.16.1 | suchozemští bezobratlí [20] | Celá těla suchozemských bezobratlých nebo jejich části, ve všech jejich životních stadiích, kromě druhů patogenních pro člověka a zvířata; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené. | |
          10. Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          10.1.1 | vodní bezobratlí [21] | Celá těla mořských nebo sladkovodních bezobratlých nebo jejich části, ve všech jejich životních stadiích, kromě druhů patogenních pro člověka a zvířata; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené. | |
          10.2.1 | vedlejší produkty z vodních živočichů [21] | Pocházející ze zařízení nebo podniků zpracovávajících nebo vyrábějících výrobky určené k lidské spotřebě; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel |
          10.3.1 | moučka z korýšů | Výrobek vyrobený ohřevem, lisováním a sušením celých korýšů nebo jejich částí, včetně volně žijících garnátů/krevet a garnátů/krevet z farmových chovů. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel, pokud > 20 % vlhkost, pokud > 8 % |
          10.4.1 | ryby [22] | Celé ryby nebo jejich části: čerstvé, zmrazené, vařené, okyselené nebo sušené. | hrubý protein (dusíkaté látky) vlhkost, pokud > 8 % |
          10.4.2 | rybí moučka [22] | Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením celých ryb nebo jejich částí, do něhož může být před sušením znovu přidán rybí vývar. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel, pokud > 20 % vlhkost, pokud > 8 % |
          10.4.3 | rybí vývar | Zahuštěný výrobek získaný při výrobě rybí moučky, který byl separován a stabilizován okyselením nebo sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk vlhkost, pokud > 5 % |
          10.4.4 | rybí protein hydrolyzovaný | Výrobek získaný kyselou hydrolýzou celých ryb nebo jejich částí, často koncentrovaný sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel, pokud > 20 % vlhkost, pokud > 8 % |
          10.4.5 | moučka z rybích kostí | Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením částí ryb. Sestává převážně z rybích kostí. | hrubý popel |
          10.4.6 | rybí tuk | Tuk získaný z ryb nebo jejich částí, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním (může zahrnovat údaje specifické pro daný druh, např. tuk z tresčích jater). | hrubý tuk vlhkost, pokud > 1 % |
          10.4.7 | rybí tuk hydrogenovaný | Tuk získaný hydrogenací rybího tuku. | vlhkost, pokud > 1 % |
          10.5.1 | krilový olej | Olej získaný z vařeného a lisovaného mořského planktonního krilu, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním. | vlhkost, pokud > 1 % |
          10.5.2 | krilový proteinový koncentrát hydrolyzovaný | Výrobek získaný enzymatickou hydrolýzou celého krilu nebo jeho částí, často koncentrovaný sušením. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel, pokud > 20 % vlhkost, pokud > 8 % |
          10.6.1 | moučka z mořských kroužkovců | Výrobek vyrobený ohřevem a sušením celých mořských kroužkovců nebo jejich částí, včetně Nereis virens M. Sars. | tuk popel, pokud > 20 % vlhkost, pokud > 8 % |
          10.7.1 | moučka z mořského zooplanktonu | Výrobek vyrobený ohřevem, lisováním a sušením mořského zooplanktonu, např. krilu. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel, pokud > 20 % vlhkost, pokud > 8 % |
          10.7.2 | olej z mořského zooplanktonu | Olej získaný z vařeného a lisovaného mořského zooplanktonu, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním. | vlhkost, pokud > 1 % |
          10.8.1 | moučka z měkkýšů | Výrobek vyrobený ohřevem a sušením celých měkkýšů nebo jejich částí, včetně olihní a mlžů. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel, pokud > 20 % vlhkost, pokud > 8 % |
          10.9.1 | moučka z olihní | Výrobek vyrobený ohřevem, lisováním a sušením celých olihní nebo jejich částí. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý tuk hrubý popel, pokud > 20 % vlhkost, pokud > 8 % |
          11. Minerální látky a výrobky z nich získané
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          11.1.1 | uhličitan vápenatý [23] [vápenec] | Výrobek získaný mletím zdrojů uhličitanu vápenatého, např. vápence, nebo vysrážením z kyselých roztoků. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.2 | mořské lastury zvápenatělé | Výrobek přírodního původu získaný z mořských lastur, mletých nebo granulovaných, např. lastur ústřic nebo mořských mušlí. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.3 | uhličitan hořečnatý a vápenatý | Přírodní směs uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého. | vápník, hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.4 | Maerl | Výrobek přírodního původu získaný ze zvápenatělých mořských řas, mletých nebo granulovaných. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.5 | lithothamnium [lithothamn] | Výrobek přírodního původu získaný ze zvápenatělých mořských řas (Phymatolithon calcareum (Pall.)), mletých nebo granulovaných. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.6 | chlorid vápenatý | Technicky čistý chlorid vápenatý. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.7 | hydroxid vápenatý | Technicky čistý hydroxid vápenatý. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.8 | síran vápenatý bezvodý | Technicky čistý síran vápenatý bezvodý získaný mletím síranu vápenatého bezvodého nebo dehydratací síranu vápenatého dihydrátu. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.9 | síran vápenatý hemihydrát | Technicky čistý síran vápenatý hemihydrát získaný částečnou dehydratací síranu vápenatého dihydrátu. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.10 | síran vápenatý dihydrát | Technicky čistý síran vápenatý dihydrát získaný mletím síranu vápenatého dihydrátu nebo hydratací síranu vápenatého hemihydrátu. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.11 | vápenaté soli organických kyselin [24] | Vápenaté soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku. | vápník, organická kyselina |
          11.1.12 | oxid vápenatý | Technicky čistý oxid vápenatý získaný kalcinací přírodního vápence. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.13 | glukonan vápenatý | Vápenatá sůl kyseliny glukonové obecně vyjádřená jako Ca(C6H11O7)2 a její hydratované formy. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.15 | síran/uhličitan vápenatý | Výrobek získaný při výrobě uhličitanu sodného. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.1.16 | pyroglutaman (pidolát) vápenatý | Technicky čistý L-pyroglutaman (pidolát) vápenatý. | vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.2.1 | oxid hořečnatý | Kalcinovaný oxid hořečnatý (MgO), nejméně 70 % MgO. | hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 % |
          11.2.2 | síran hořečnatý heptahydrát | Technicky čistý síran hořečnatý (MgSO4.7H2O). | hořčík, síra, popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 % |
          11.2.3 | síran hořečnatý monohydrát | Technicky čistý síran hořečnatý (MgSO4.H2O). | hořčík, síra, popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 % |
          11.2.4 | síran hořečnatý bezvodý | Technicky čistý síran hořečnatý bezvodý (MgSO4). | hořčík, síra, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.2.5 | propionát hořečnatý | Technicky čistý propionát hořečnatý. | hořčík |
          11.2.6 | chlorid hořečnatý | Technicky čistý chlorid hořečnatý nebo roztok získaný přirozenou koncentrací mořské vody po usazení chloridu sodného. | hořčík, chlor, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.2.7 | uhličitan hořečnatý | Přírodní uhličitan hořečnatý. | hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.2.8 | hydroxid hořečnatý | Technicky čistý hydroxid hořečnatý. | hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.2.9 | síran draselno-hořečnatý | Technicky čistý síran draselno-hořečnatý. | hořčík, draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.2.10 | hořečnaté soli organických kyselin [24] | Hořečnaté soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku. | hořčík, organická kyselina |
          11.3.1 | hydrogenfosforečnan vápenatý [25] [dikalcium-fosfát] [hydrogenorthofosforečnan vápenatý] | Technicky čistý hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát získaný z kostí nebo anorganických zdrojů (CaHPO4.H2O). Ca/P > 1,2 | vápník, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.3.2 | dihydrogen- a hydrogenfosforečnan vápenatý [mono-dikalcium-fosfát] | Výrobek získaný chemickou cestou a složený z dihydrogen- a hydrogenfosforečnanu vápenatého (CaHPO4.Ca(H2PO4)2.H2O). 0,8 < Ca/P < 1,3 | celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.3 | dihydrogenfosforečnan vápenatý [monokalcium-fosfát] [tetrahydrogen-diorthofosforečnan vápenatý] | Technicky čistý dihydrogenfosforečnan vápenatý (Ca(H2PO4)2.H2O). Ca/P < 0,9 | celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.4 | fosforečnan vápenatý [trikalcium-fosfát] [orthofosforečnan trivápenatý] | Technicky čistý fosforečnan vápenatý z kostí nebo anorganických zdrojů (Ca3(PO4)2.H2O). Ca/P > 1,3 | vápník, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.5 | fosforečnan hořečnato-vápenatý | Technicky čistý fosforečnan hořečnato-vápenatý. | vápník, hořčík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.6 | defluorizovaný fosfát | Přírodní fosfát, kalcinovaný a dále žíhaný při teplotě vyšší než pro odstranění nečistot. | celkový fosfor, vápník, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % |
          11.3.7 | pyrofosforečnan vápenatý [difosforečnan divápenatý] | Technicky čistý pyrofosforečnan vápenatý. | celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.8 | fosforečnan hořečnatý | Výrobek sestávající z technicky čistého monobasického a/nebo dibasického a/nebo tribasického fosforečnanu hořečnatého. | celkový fosfor, hořčík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.3.9 | fosforečnan sodno-vápenato-hořečnatý | Výrobek sestávající z technicky čistého fosforečnanu sodno-vápenato-hořečnatého. | celkový fosfor, hořčík, vápník, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.10 | dihydrogenfosforečnan sodný [mononatrium-fosfát] [dihydrogenorthofosforečnan sodný] | Technicky čistý dihydrogenfosforečnan sodný (NaH2PO4.H2O). | celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.11 | hydrogenfosforečnan sodný [dinatrium-fosfát] [hydrogenorthofosforečnan disodný] | Technicky čistý hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4.H2O). | celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.12 | fosforečnan sodný [trinatrium-fosfát] [orthofosforečnan trisodný] | Technicky čistý fosforečnan sodný (Na3PO4). | celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.13 | pyrofosforečnan sodný [difosforečnan tetrasodný] | Technicky čistý pyrofosforečnan sodný. | celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.14 | dihydrogenfosforečnan draselný [dihydrogenorthofosforečnan draselný] | Technicky čistý dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4.H2O). | celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.15 | hydrogenfosforečnan draselný [hydrogenorthofosforečnan didraselný] | Technicky čistý hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4.H2O). | celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.16 | fosforečnan sodno-vápenatý | Technicky čistý fosforečnan sodno-vápenatý. | celkový fosfor, vápník, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.17 | dihydrogenfosforečnan amonný [monoamonium-fosfát] [dihydrogenorthofosforečnan amonný] | Technicky čistý dihydrogenfosforečnan amonný (NH4H2PO4). | celkový dusík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.18 | hydrogenfosforečnan amonný [diamonium-fosfát] [hydrogenorthofosforečnan diamonný] | Technicky čistý hydrogenfosforečnan amonný ((NH4)2HPO4). | celkový dusík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.19 | tripolyfosforečnan sodný [trifosforečnan pentasodný] | Technicky čistý tripolyfosforečnan sodný. | celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.20 | fosforečnan sodno-hořečnatý | Technicky čistý fosforečnan sodno-hořečnatý. | celkový fosfor, hořčík, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.21 | fosfornan hořečnatý | Technicky čistý fosfornan hořečnatý (Mg(H2PO2)2.6H2O). | hořčík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 % |
          11.3.22 | kostní moučka vyklížená | Vyklížené, sterilizované a drcené kosti, odtučněné. | celkový fosfor, vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.3.23 | popel z kostí | Minerální zbytky ze spalování, spalování pro energetické účely nebo zplyňování vedlejších produktů živočišného původu. | celkový fosfor, vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.4.1 | chlorid sodný [23] | Technicky čistý chlorid sodný nebo výrobek získaný odpařovací krystalizací ze solanky (vakuovaná sůl) nebo odpařením mořské vody (mořská sůl) nebo mletím kamenné soli. | sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.4.2 | hydrogenuhličitan sodný [bikarbonát sodný] | Technicky čistý hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3). | sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.4.3 | uhličitan sodný / hydrogenuhličitan sodný / hydrogenuhličitan amonný [karbonát sodný / bikarbonát sodný / bikarbonát amonný] | Výrobek získaný při výrobě uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu sodného, se stopami hydrogenuhličitanu amonného (hydrogenuhličitan amonný nejvýše 5 %). | sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.4.4 | uhličitan sodný | Technicky čistý uhličitan sodný (Na2CO3). | sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.4.5 | sesquiuhličitan sodný [uhličitan-hydrogenuhličitan trisodný] | Technicky čistý sesquiuhličitan sodný (Na3H(CO3)2). | sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.4.6 | síran sodný | Technicky čistý síran sodný. | sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.4.7 | sodné soli organických kyselin | Sodné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku. | sodík, organická kyselina |
          11.5.1 | chlorid draselný | Technicky čistý chlorid draselný nebo výrobek získaný mletím přírodních zdrojů chloridu draselného. | draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.5.2 | síran draselný | Technicky čistý síran draselný (K2SO4). | draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.5.3 | uhličitan draselný | Technicky čistý uhličitan draselný (K2CO3). | draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.5.4 | hydrogenuhličitan draselný [bikarbonát draselný] | Technicky čistý hydrogenuhličitan draselný (KHCO3). | draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 % |
          11.5.5 | draselné soli organických kyselin [24] | Draselné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku. | draslík, organická kyselina |
          11.6.1 | sirný květ | Technicky čistý prášek získaný z přírodních usazenin minerálu. Také výrobek získaný z rafinace ropy podle postupů výrobců síry. | síra |
          11.7.1 | attapulgit | Přírodní minerál obsahující hořčík, hliník a křemík. | hořčík |
          11.7.2 | křemen | Přírodní minerál získaný mletím zdrojů křemene. | |
          11.7.3 | kristobalit | Oxid křemičitý získaný rekrystalizací křemene. | |
          11.8.1 | síran amonný | Technicky čistý síran amonný ((NH4)2SO4) získaný chemickou syntézou. | dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky), síra |
          11.8.2 | roztok síranu amonného | Síran amonný ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 35 % síranu amonného. | dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky) |
          11.8.3 | amonné soli organických kyselin | Amonné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku. | dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky), organická kyselina |
          11.8.4 | mléčnan amonný [laktát amonný] | Mléčnan amonný (CH3CHOHCOONH4). Zahrnuje mléčnan amonný vyráběný fermentací syrovátky pomocí Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, obsahující nejméně 44 % dusíku vyjádřeného jako hrubý protein (dusíkaté látky). | dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky), hrubý popel |
          11.8.5 | octan amonný | Octan amonný (CH3COONH4) ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 55 % octanu amonného. | dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky) |
          12. (Vedlejší) výrobky z fermentace mikroorganismů, jejichž buňky byly inaktivovány nebo devitalizovány
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          12.1 | Výrobky získané z biomasy specifických mikroorganismů kultivovaných na určitých substrátech |
          12.1.1 | protein z Methylophilus methylotrophus | Proteinový produkt vzniklý fermentací, získaný kultivací organismu Methylophilus methylotrophus (kmen NCIMB 10.515) na methanolu, hrubý protein (dusíkaté látky) nejméně 68 % a reflexní index nejméně 50. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý popel hrubý tuk |
          12.1.2 | protein z Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis a Bacillus firmus | Proteinový produkt vzniklý fermentací pomocí Methylococcus capsulatus (Bath) (kmen NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (kmen NCIMB 12387), Bacillus brevis (kmen NCIMB 13288) a Bacillus firmus (kmen NCIMB 13280) na přírodním plynu (přibližně 91 % methan, 5 % ethan, 2 % propan, 0,5 % isobutan, 0,5 % n-butan), čpavku a minerálních solích, hrubý protein (dusíkaté látky) nejméně 65 %. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý popel hrubý tuk |
          12.1.3 | bakteriální protein z Escherichia coli | Proteinový produkt, vedlejší produkt výroby aminokyselin kultivací Escherichia coli K12 na substrátech rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích; může být hydrolyzovaný. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          12.1.4 | bakteriální protein z Corynebacterium glutamicum | Proteinový produkt, vedlejší produkt výroby aminokyselin kultivací Corynebacterium glutamicum na substrátech rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích; může být hydrolyzovaný. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          12.1.5 | kvasnice a podobné výrobky [pivovarské kvasnice] [kvasničný výrobek] | Všechny kvasnice a jejich části získané ze Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis / Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii nebo Brettanomyces ssp. [26] kultivovaných na substrátech většinou rostlinného původu, jako jsou například melasa, cukerný sirup, alkohol, lihovarské výpalky, obilí a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátku, kyselinu mléčnou, cukr, hydrolyzovaná rostlinná vlákna a fermentační živiny, jako například čpavek nebo minerální soli. | vlhkost, pokud < 75 % nebo > 97 % pokud vlhkost < 75 %: hrubý protein (dusíkaté látky) |
          12.1.6 | silážované mycelium po výrobě penicilinu | Mycelium (dusíkaté sloučeniny), vlhký vedlejší produkt výroby penicilinu pomocí Penicillium chrysogenum (ATCC 48271) kultivací na různých zdrojích sacharidů a jejich hydrolyzátů, tepelně upravený a silážovaný pomocí Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides a Streptococcus lactis pro inaktivaci penicilinu, dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky) nejméně 7 %. | dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý popel |
          12.2 | Jiné vedlejší výrobky z fermentace |
          12.2.1 | vinázy [zahuštěné rozpustné sirupy] | Vedlejší výrobky získané z průmyslového zpracování moštů/zápar z fermentačních procesů, například při výrobě alkoholu, organických kyselin a kvasnic. Skládají se z tekuté/viskózní frakce získané po oddělení moštů/zápar z fermentace. Mohou také obsahovat devitalizované buňky mikroorganismů použitých při fermentaci a/nebo jejich části. Substráty jsou většinou rostlinného původu, jako například melasa, cukerný sirup, alkohol, lihovarské výpalky, obilí a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátku, kyselinu mléčnou, cukr, hydrolyzovaná rostlinná vlákna a fermentační živiny, jako například čpavek nebo minerální soli. | hrubý protein (dusíkaté látky) v příslušném případě uvést substrát a výrobní postup |
          12.2.2 | vedlejší produkty výroby kyseliny L-glutamové | Koncentrované, tekuté vedlejší produkty výroby kyseliny L-glutamové fermentací pomocí Corynebacterium melassecola kultivací na substrátu složeném ze sacharosy, melasy, škrobových produktů a jejich hydrolyzátů, amonných solí a jiných dusíkatých sloučenin. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          12.2.3 | vedlejší produkty výroby L-lysinu monohydrochloridu pomocí Brevibacterium lactofermentum | Koncentrované, tekuté vedlejší produkty výroby L-lysinu monohydrochloridu fermentací pomocí Brevibacterium lactofermentum kultivací na substrátu složeném ze sacharosy, melasy, škrobových produktů a jejich hydrolyzátů, amonných solí a jiných dusíkatých sloučenin. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          12.2.4 | vedlejší produkty výroby aminokyselin pomocí Corynbacterium glutamicum | Tekuté vedlejší produkty výroby aminokyselin fermentací pomocí Corynbacterium glutamicum kultivací na substrátu rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý popel |
          12.2.5 | vedlejší produkty výroby aminokyselin pomocí Escherichia coli K12 | Tekuté vedlejší produkty výroby aminokyselin fermentací pomocí Escherichia coli K12 kultivací na substrátu rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích. | hrubý protein (dusíkaté látky) hrubý popel |
          12.2.6 | vedlejší produkt výroby enzymů pomocí Aspergillus niger | Vedlejší produkt výroby enzymů fermentací pomocí Aspergillus niger na pšenici a sladu. | hrubý protein (dusíkaté látky) |
          13. Různé
          Číslo | Název | Popis | Povinné deklarace |
          13.1.1 | výrobky z průmyslové výroby pečiva a těstovin | Výrobky získané při výrobě a z výroby chleba, sušenek, oplatek nebo těstovin. Mohou být sušené. | škrob veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa hrubý tuk, pokud > 5 % |
          13.1.2 | výrobky z průmyslové cukrářské výroby | Výrobky získané při výrobě a z výroby cukrářských výrobků a koláčů. Mohou být sušené. | škrob veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa hrubý tuk, pokud > 5 % |
          13.1.3 | výrobky z výroby snídaňových cereálií | Látky nebo výrobky, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované. Mohou být sušené. | hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 % hrubá vláknina hrubé oleje/tuky, pokud > 10 % škrob, pokud > 30 % veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud > 10 % |
          13.1.4 | výrobky z průmyslové výroby cukrovinek | Výrobky získané při výrobě a z výroby cukrovinek včetně čokolády. Mohou být sušené. | škrob hrubý tuk, pokud > 5 % veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa |
          13.1.5 | výrobky z průmyslové výroby zmrzliny | Výrobky získané při výrobě zmrzliny. Mohou být sušené. | škrob veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa hrubý tuk |
          13.1.6 | výrobky a vedlejší výrobky ze zpracování čerstvého ovoce a zeleniny [27] | Výrobky získané při zpracování čerstvého ovoce a zeleniny (včetně slupek, celých kusů ovoce/zeleniny a jejich směsí). Mohou být sušené nebo zmrazené. | škrob hrubá vláknina hrubý tuk, pokud > 5 % popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % |
          13.1.7 | výrobky ze zpracování rostlin [27] | Výrobky získané zmrazením nebo sušením celých rostlin nebo jejich částí. | hrubá vláknina |
          13.1.8 | výrobky ze zpracování koření a ochucovadel [27] | Výrobky získané zmrazením nebo sušením koření a ochucovadel nebo jejich částí. | hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 % hrubá vláknina hrubé oleje/tuky, pokud > 10 % škrob, pokud > 30 % veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud > 10 % |
          13.1.9 | výrobky ze zpracování bylin [27] | Výrobky získané drcením, mletím, zmrazením nebo sušením bylin nebo jejich částí. | hrubá vláknina |
          13.1.10 | výrobky z průmyslového zpracování brambor | Výrobky získané při zpracování brambor. Mohou být sušené nebo zmrazené. | škrob hrubá vláknina hrubý tuk, pokud > 5 % popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % |
          13.1.11 | výrobky a vedlejší výrobky z výroby omáček | Látky z výroby omáček, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované. Mohou být sušené. | hrubý tuk |
          13.1.12 | výrobky a vedlejší výrobky z průmyslové výroby ochucených snacků | Výrobky a vedlejší výrobky z odvětví výroby ochucených snacků získané při výrobě a z výroby ochucených snacků – bramborových lupínků, snacků na bázi brambor a/nebo obilovin (snacků přímo extrudovaných, na bázi těsta nebo peletovaných) a ořechů. | hrubý tuk |
          13.1.13 | výrobky z průmyslové výroby potravin určených k přímé spotřebě | Výrobky získané při výrobě potravin určených k přímé spotřebě. Mohou být sušené. | hrubý tuk, pokud > 5 % |
          13.1.14 | rostlinné vedlejší výrobky z výroby destilátů | Tuhé výrobky z rostlin (včetně bobulí a semen, jako je anýz) získané po maceraci těchto rostlin v alkoholovém roztoku nebo po odpaření/destilaci alkoholu nebo obojího, při přípravě aromat pro výrobu destilátů. Tyto výrobky musí být destilovány za účelem odstranění zbytků alkoholu. | hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 % hrubá vláknina hrubé oleje/tuky, pokud > 10 % |
          13.1.15 | krmné pivo | Výrobek z výroby piva, který nelze prodávat jako nápoj určený ke konzumaci člověkem. | obsah alkoholu |
          13.2.1 | karamelizovaný cukr | Výrobek získaný kontrolovaným ohřevem jakéhokoliv cukru. | veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa |
          13.2.2 | dextrosa | Dextrosa se získává po hydrolýze škrobu a sestává z vyčištěné krystalizované glukosy, s krystalickou vodou nebo bez ní. | veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa |
          13.2.3 | fruktosa | Fruktosa jako vyčištěný krystalický prášek. Získává se z glukosy v glukosovém sirupu pomocí glukoso-isomerasy a inverzí sacharosy. | veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa |
          13.2.4 | glukosový sirup | Glukosový sirup je vyčištěný a koncentrovaný vodný roztok cukrů vhodných k výživě, získaných hydrolýzou ze škrobu. | veškerý cukr vlhkost, pokud > 30 % |
          13.2.5 | glukosová melasa | Výrobek vyrobený při procesu rafinace glukosových sirupů. | veškerý cukr |
          13.2.6 | xylosa | Cukr extrahovaný ze dřeva. | |
          13.2.7 | laktulosa | Polosyntetický disacharid (4-O-D-galaktopyranosyl-D-fruktosa) získaný z laktosy pomocí isomerace glukosy na fruktosu. Vyskytuje se v tepelně ošetřeném mléce a mléčných výrobcích. | laktulosa |
          13.2.8 | glukosamin (chitosamin) | Aminocukr (monosacharid), který je součástí struktury polysacharidů chitosanu a chitinu. Vyrábí se hydrolýzou exoskeletů korýšů a jiných členovců nebo fermentací obilí, jako například kukuřice nebo pšenice. | v příslušném případě sodík nebo draslík |
          13.3.1 | škrob [28] | Technicky čistý škrob. | škrob |
          13.3.2 | škrob [28] předželatinizovaný | Výrobek sestávající ze škrobu expandovaného tepelnou úpravou. | škrob |
          13.3.3 | směs škrobů [28] | Výrobek sestávající z přírodního a/nebo modifikovaného potravinářského škrobu získaného z různých botanických zdrojů. | škrob |
          13.3.4 | koláč ze škrobových [28] hydrolyzátů | Výrobek z hydrolýzy škrobu. Sestává z proteinu, tuku a filtračních pomocných látek (např. křemeliny, dřevného vlákna). | vlhkost, pokud < 25 % nebo > 45 % pokud vlhkost < 25 %: hrubý tukhrubý protein (dusíkaté látky) |
          13.3.5 | dextrin | Dextrin je produkt částečné kyselé hydrolýzy škrobu. | |
          13.3.6 | maltodextrin | Maltodextrin je produkt částečné hydrolýzy škrobu. | |
          13.4.1 | polydextrosa | Nahodilý polymer glukosy pevný, získaný tepelnou polymerací D-glukosy. | |
          13.5.1 | polyoly | Výrobek získaný hydrogenací nebo fermentací, sestávající z redukovaných mono-, di- nebo oligosacharidů nebo polysacharidů. | |
          13.5.2 | isomalt | Cukerný alkohol získaný ze sacharosy po enzymatické přeměně a hydrogenaci. | |
          13.5.3 | mannitol | Výrobek získaný hydrogenací nebo fermentací, sestávající z redukované glukosy a/nebo fruktosy. | |
          13.5.4 | xylitol | Výrobek získaný hydrogenací a fermentací xylosy. | |
          13.5.5 | sorbitol | Výrobek získaný hydrogenací glukosy. | |
          13.6.1 | mastné kyseliny [29] | Výrobek získaný při odkyselení olejů a tuků neurčeného rostlinného nebo živočišného původu pomocí hydroxidů nebo destilací. Také výrobek získaný různými způsoby zpracování tuků a olejů podle postupů výrobců mastných kyselin. | hrubý tuk vlhkost, pokud > 1 % |
          13.6.2 | mastné kyseliny esterifikované glycerolem [29] | Glyceridy získané esterifikací glycerolu rostlinného původu s mastnými kyselinami. | vlhkost, pokud > 1 % hrubý tuk |
          13.6.3 | mono- a diglyceridy mastných kyselin [29] | Mono- a diglyceridy mastných kyselin sestávají ze směsí glycerolu, mono-, di- a triesterů mastných kyselin vyskytujících se v potravinových olejích a tucích. Mohou obsahovat malá množství volných mastných kyselin a glycerolu. | hrubý tuk |
          13.6.4 | soli mastných kyselin [29] | Výrobek získaný reakcí mastných kyselin s nejméně čtyřmi atomy uhlíku se sloučeninami vápníku, hořčíku, sodíku nebo draslíku. | hrubý tuk (po hydrolýze) vlhkost Ca nebo Na nebo K nebo Mg (v příslušném případě) |
          13.7.1 | chondroitin-sulfát | Výrobek získaný extrakcí ze šlach, kostí a dalších živočišných tkání obsahujících chrupavku a měkkou pojivovou tkáň. | sodík |
          13.8.1 | glycerin surový | Výrobek z výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) získaný transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu. V glycerinu mohou zůstat minerální a organické soli. (Obsah methanolu nejvýše 0,2 %.) Také výrobek oleochemického zpracování minerálních tuků a olejů, včetně transesterifikace, hydrolýzy nebo saponifikace. | glycerol draslík sodík |
          13.8.2 | glycerin | Výrobek z výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) získaný transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu, s následnou rafinací glycerinu. (Obsah glycerolu nejméně 99 % v sušině.) Také výrobek oleochemického zpracování minerálních tuků a olejů, včetně transesterifikace, hydrolýzy nebo saponifikace. | glycerol draslík sodík |
          13.9.1 | methylsulfonylmethan | Organická sloučenina síry ((CH3)2SO2) získaná synteticky, která je totožná s přirozeně se vyskytujícím zdrojem v rostlinách. | síra |
          13.10.1 | rašelina | Produkt z přírodního rozkladu rostliny (převážně rašeliníku) v anaerobním a oligotrofním prostředí. | hrubá vláknina |
          13.11.1 | propylenglykol | Organická sloučenina (diol neboli dvojsytný alkohol) se vzorcem C3H8O2, také nazývaná 1,2-propandiol nebo propan-1,2-diol. Je to viskózní kapalina s nasládlou chutí, hygroskopická a mísitelná s vodou, acetonem a chloroformem. | propylenglykol |
          [1] V němčině může být v příslušném případě výraz "Konzentrieren" nahrazen výrazem "Eindicken", v takovém případě by obecný pojem měl být "eingedickt".
          [2] Výraz "loupání" lze v příslušném případě nahradit výrazem "vylušťování" nebo "odslupkování", v takovém případě by obecný pojem měl být "vyluštěný" nebo "odslupkovaný".
          [3] Ve francouzštině se může použít označení "issues".
          [4] V němčině se může použít pojem "aufgeschlossen" a název "Quellwasser" (odkazující na škrob). V dánštině se může použít pojem "Kvældning" a název "Kvældet" (odkazující na škrob).
          [5] Ve francouzštině může být v příslušném případě výraz "Pressage" nahrazen výrazem "Extraction mécanique".
          [6] Název může být doplněn druhem obilí.
          [7] V angličtině se používá výraz "maize" nebo "corn". To platí pro všechny kukuřičné výrobky.
          [8] Pokud byl tento výrobek umlet jemněji, může se k názvu připojit slovo "jemné" nebo se název může nahradit odpovídajícím označením.
          [9] Název může být doplněn druhem obilí.
          [10] V příslušných případech lze název doplnit o slova "nízký obsah glukosinolátů" podle definice v právních předpisech Společenství. To platí pro všechny výrobky z řepkového semene.
          [11] Název musí být doplněn druhem rostliny.
          [12] Název musí být doplněn způsobem tepelné úpravy.
          [13] Název musí být doplněn přesnějším popisem ovoce.
          [14] V názvu musí být uveden druh rostliny.
          [15] Název musí být doplněn způsobem provedeného ošetření.
          [16] K názvu může být přidán druh pícniny.
          [17] Název "moučka" může být nahrazen názvem "pelety". Způsob sušení může být připojen k názvu.
          [18] Název musí být doplněn druhem.
          [19] Výrazy nejsou synonymní a liší se hlavně v obsahu vlhkosti, v příslušném případě je nutno použít odpovídající výraz.
          [20] Název musí být v příslušném případě doplněn o
          - živočišný druh a/nebo
          - část živočišného výrobku a/nebo
          - zpracovaný živočišný druh (např. prasata, přežvýkavci, ptáci) a/nebo
          - uvedení živočišného druhu, který nebyl zpracován s ohledem na zákaz recyklace v rámci téhož druhu (např. neobsahuje drůbež), a/nebo
          - zpracovanou surovinu (např. kosti, vysoký nebo nízký obsah popela) a/nebo použitý postup (např. odtučněný, rafinovaný).
          [21] Název musí být doplněn druhem.
          [22] Název musí být doplněn druhem, pokud se jedná o výrobu z farmových chovů.
          [23] Původ zdroje může být doplněn k názvu nebo může název nahradit.
          [24] Název musí být upraven nebo doplněn uvedením organické kyseliny.
          [25] Výrobní postup může být uveden v názvu.
          [26] Používané názvy kmenů kvasinek se mohou odchylovat od vědeckého názvosloví, proto lze používat i synonyma uvedených kmenů kvasinek.
          [27] Název musí být v příslušném případě doplněn druhem ovoce, zeleniny, rostliny, koření nebo byliny.
          [28] Název musí být doplněn uvedením botanického původu.
          [29] Název musí být upraven nebo doplněn uvedením použitých mastných kyselin.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.