Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 576/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 576/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 576/2011
          ze dne 16. června 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 121 písm. e) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Předmětem přílohy XI nařízení Komise (ES) č. 543/2008 [2] je seznam národních referenčních laboratoří.
          (2) Příslušné orgány Francie, Itálie, Kypru, Lotyšska, Litvy, Nizozemska a Rakouska Komisi oznámily nové názvy svých stávajících příslušných národních referenčních laboratoří.
          (3) Nařízení (ES) č. 543/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha XI nařízení (ES) č. 543/2008 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 157, 17.6.2008, s. 46.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA XI
          SEZNAM NÁRODNÍCH REFERENČNÍCH LABORATOŘÍ
          Belgie
          Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
          Eenheid Technologie en Voeding
          Productkwaliteit en voedselveiligheid
          Brusselsesteenweg 370
          9090 Melle
          BELGIQUE
          Bulharsko
          Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт
          (National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)
          бул. "Пенчо Славейков" 15
          (15, Pencho Slaveikov s.)
          1606София/Sofia
          BULGARIA
          Česká republika
          Státní veterinární ústav Jihlava
          Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,
          chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků
          Rantířovská 93
          586 05 Jihlava
          ČESKÁ REPUBLIKA
          Dánsko
          Fødevarestyrelsen
          Fødevareregion Øst
          Afdeling for Fødevarekemi
          Søndervang 4
          4100 Ringsted
          DANMARK
          Německo
          Max Rubner-Institut
          Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel
          (Federal Research Institute of Nutrition and Food)
          – Institut für Sicherheit und Qualität bei Fleisch –
          (Department of Safety and Quality of Meat)
          E.-C.-Baumann-S. 20
          95326 Kulmbach
          DEUTSCHLAND
          Estonsko
          Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
          Kreutzwaldi 30
          51006 Tartu
          EESTI/ESTONIA
          Irsko
          National Food Centre
          Teagasc
          Dunsinea
          Castleknock
          Dublin 15
          IRELAND
          Řecko
          Ministry of Rural Development & Food
          Veterinary Laboratory of Larisa
          7th km Larisa-Trikalοn st.
          411 10 Larisa
          GREECE
          Španělsko
          Laboratorio Arbitral Agroalimentario
          Carretera de La Coruña, km 10,700
          28023 Madrid
          ESPAŇA
          Francie
          SCL Laboratoire de Montpellier
          parc Euromédecine
          205, rue de la Croix-Verte
          34196 MONTPELLIER Cedex 5
          FRANCE
          Itálie
          Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
          Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
          Laboratorio di Modena
          Via Jacopo Cavedone N. 29
          41100 Modena
          ITALIA
          Kypr
          Analytical Laboratories Section
          Department of Agriculture
          Ministry of agriculture, Natural Resources and Environment
          Loukis Akritas Ave
          1412 Nicosia
          CYPRUS
          Lotyšsko
          Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
          Lejupes iela 3,
          Rīga, LV-1076
          LATVIA
          Litva
          Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
          J. Kairiūkščio g. 10
          LT-08409 Vilnius
          LIETUVA/LITHUANIA
          Lucembursko
          Laboratoire National de Santé
          Rue du Laboratoire, 42
          L-1911 Luxembourg
          LUXEMBOURG
          Maďarsko
          Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
          (Central Agricultural Office Food and Feed Safety Directorate)
          Budapest 94. Pf. 1740
          Mester u. 81
          1465
          MAGYARORSZÁG/HUNGARY
          Malta
          Malta National Laboratory
          UB14, San Gwann Industrial Estate
          San Gwann,
          SGN 09
          MALTA
          Nizozemsko
          RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid
          Wageningen University and Research Centre
          Akkermaalsbos 2, gebouw 123
          6708 WB Wageningen
          NEDERLAND
          Rakousko
          Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
          Spargelfeldstraße 191
          1226 Wien
          OSTERREICH
          Polsko
          Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości
          Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
          ul. Reymonta 11/13
          60-791 Poznań
          POLSKA/POLAND
          Portugalsko
          Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE
          Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA
          Av. Conde Valbom, 98
          1050-070 Lisboa
          PORTUGAL
          Rumunsko
          Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
          S. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2
          București
          ROMANIA
          Slovinsko
          Univerza v Ljubljani
          Veterinarska fakulteta
          Nacionalni veterinarski inštitut
          Gerbičeva 60
          SI-1115 Ljubljana
          SLOVENIJA
          Slovensko
          Štátny veterinárny a potravinový ústav
          Botanická 15
          842 52 Bratislava
          SLOVENSKÁ REPUBLIKA
          Finsko
          Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
          Mustialankatu 3
          FI-00710 Helsinki
          SUOMI/FINLAND
          Švédsko
          Livsmedelsverket
          Box 622
          SE-75126 Uppsala
          SVERIGE
          Spojené království
          Laboratory of the Government Chemist
          Queens Road
          Teddington
          TW11 0LY
          UNITED KINGDOM"
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.