Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 579/2011 ze dne 8. června 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení Rady (ES) č. 1288/2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 579/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 579/2011
          ze dne 8. června 2011,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení Rady (ES) č. 1288/2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          v souladu s řádným legislativním postupem [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 [3] stanovilo pokračování uplatňování přechodných technických opatření uvedených dříve v příloze III nařízení Rady (ES) č. 43/2009 [4], čímž umožnilo pokračování uplatňování těchto opatření až do přijetí trvalých opatření.
          (2) S ohledem na nadcházející reformu společné rybářské politiky a její význam, pokud jde o obsah a oblast působnosti nových trvalých technických opatření, je vhodné odložit přijetí takových opatření až do doby, než bude platit nový legislativní rámec.
          (3) S cílem udržet náležité zachování a řízení mořských zdrojů a vzhledem k tomu, že lze odůvodněně očekávat, že od 1. ledna 2013 bude platit nový legislativní rámec, by se měla platná technická opatření nadále uplatňovat až do uvedeného data.
          (4) Vzhledem k tomu, že přechodná technická opatření stanovená v nařízení (ES) č. 1288/2009 se od 1. července 2011 nebudou nadále uplatňovat, měla by se platnost uvedeného nařízení prodloužit do 31. prosince 2012.
          (5) Rybolovné kvóty pro drsnatcovité (Caproidae) byly poprvé stanoveny podle nařízení Rady (EU) č. 57/2011 [5]. Je proto vhodné objasnit, že drsnatcovité lze cíleně lovit vlečnými sítěmi s velikostí ok v rozmezí od 32 do 54 milimetrů. V důsledku toho by měly být přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 850/98 [6] odpovídajícím způsobem změněny.
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:
          1) Do tabulky v příloze I se vkládá cílový druh
          "Drsnatcovití (Caproidae)" s velikostí ok sítě v rozmezí od 32 do 54 mm a s minimálním podílem cílového druhu v % 90/60.
          2) Do tabulky v příloze II se vkládá cílový druh
          "Drsnatcovití (Caproidae)" s velikostí ok sítě v rozmezí od 32 do 54 mm a s minimálním podílem cílového druhu 90 %.
          Článek 2
          Nařízení (ES) č. 1288/2009 se mění takto:
          1) Článek 1 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se slova " 30. června 2011" nahrazují slovy " 31. prosince 2012";
          b) odstavec 2 se mění takto:
          i) písmeno a) se mění takto:
          - v bodu i) se zrušují slova "podbodu 6.8 druhém pododstavci",
          - v bodu ii) se slova "od 1. ledna 2010 do 30. června 2011" nahrazují slovy "od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012",
          - v bodu iv) se slova " 30. června 2011" nahrazují slovy " 31. prosince 2012",
          - v bodu v) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Dotyčné členské státy předloží Komisi předběžnou zprávu o celkovém počtu úlovků a výmětů plavidel podléhajících programu pro pozorovatele, a to nejpozději do 30. června roku, v němž je program prováděn. Závěrečná zpráva týkající se dotčeného kalendářního roku se předloží nejpozději do 1. února následujícího kalendářního roku.",
          - doplňuje se nový bod vi), který zní:
          "vi) podbod 6.8 druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
          "Dotčené členské státy předloží Komisi výsledky zkoušek a experimentů nejpozději do 30. září roku, v němž tyto zkoušky a experimenty byly provedeny." ",
          ii) v písmenu e) se zrušují slova "v roce 2010 i v roce 2011",
          iii) v písmenu h) se zrušuje rok "2010".
          2) V článku 2 se slova " 30. června 2011" nahrazují slovy " 31. prosince 2012".
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 8. června 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předsedkyně
          Győri E.
          [1] Úř. věst. C 84, 17.3.2011, s. 47.
          [2] Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. května 2011.
          [3] Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 6.
          [4] Nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu (Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1).
          [5] Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 ze dne 18. ledna 2011, kterým se pro rok 2011 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU (Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1).
          [6] Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.