Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 580/2011 ze dne 8. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 580/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 580/2011
          ze dne 8. června 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          v souladu s řádným legislativním postupem [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V roce 2004 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení (ES) č. 460/2004 [3] o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (dále jen "agentura").
          (2) Evropský parlament a Rada přijaly v roce 2008 nařízení (ES) č. 1007/2008 [4], kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004, pokud jde o období činnosti agentury.
          (3) Od listopadu 2008 probíhala veřejná diskuse o obecném zaměření evropského úsilí na zvýšení bezpečnosti sítí a informací, včetně diskuze o agentuře. Komise v souladu se svou strategií pro zlepšování právní úpravy a jako příspěvek k této diskusi zahájila veřejnou konzultaci o cílech pro posílenou politiku bezpečnosti sítí a informací na úrovni Unie, která probíhala od listopadu 2008 do ledna 2009. Výsledkem diskuse bylo v prosinci 2009 usnesení Rady ze dne 18. prosince 2009 o společném evropském přístupu k bezpečnosti sítí a informací [5].
          (4) S ohledem na výsledky veřejné diskuse se předpokládá, že nařízení (ES) č. 460/2004 bude nahrazeno.
          (5) Legislativní postup pro reformování agentury si může vyžádat delší čas na posouzení, a protože mandát agentury skončí dnem 13. března 2012, je nutné schválit jeho prodloužení, které umožní dostatečné projednání v Evropském parlamentu a v Radě a zajistí i soulad a kontinuitu.
          (6) Období činnosti agentury by proto mělo být prodlouženo do dne 13. září 2013,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 460/2004 se článek 27 nahrazuje tímto:
          "Článek 27
          Doba trvání
          Agentura se zřizuje ke dni 14. března 2004 na dobu devíti let a šesti měsíců."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku dne 8. června 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předsedkyně
          Győri E.
          [1] Úř. věst. C 54, 19.2.2011, s. 35.
          [2] Postoj Evropského parlamentu ze dne 24. března 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. května 2011.
          [3] Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 1.
          [5] Úř. věst. C 321, 29.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.