Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 583/2011 ze dne 9. června 2011 , kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení a kterým se kodifikují přílohy A, B a C uvedeného nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 583/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 583/2011
          ze dne 9. června 2011,
          kterým se mění seznamy úpadkových řízení, likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení a kterým se kodifikují přílohy A, B a C uvedeného nařízení
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení [1], a zejména na článek 45 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 uvádějí názvy používané ve vnitrostátních právních předpisech členských států pro řízení a správce podstaty, na něž se uvedené nařízení vztahuje. Příloha A vyjmenovává úpadková řízení podle čl. 2 písm. a) uvedeného nařízení. Příloha B vyjmenovává likvidační řízení podle čl. 2 písm. c) uvedeného nařízení a příloha C vyjmenovává správce podstaty podle čl. 2 písm. b) uvedeného nařízení.
          (2) Dne 15. září 2010 oznámilo Rakousko Komisi v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 1346/2000 změny v seznamech uvedených v přílohách A, B a C uvedeného nařízení.
          (3) Dne 23. listopadu 2010 oznámilo Lotyšsko Komisi v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 1346/2000 změny v seznamech uvedených v přílohách A a B uvedeného nařízení.
          (4) V důsledku změn příloh A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000, které mají být provedeny v návaznosti na výše zmíněná oznámení Rakouska a Lotyšska, by měly být přílohy A, B a C uvedeného nařízení kodifikovány s cílem poskytnout nezbytnou právní jistotu všem stranám účastnícím se úpadkových řízení, na něž se uvedené nařízení vztahuje.
          (5) Pro Spojené království a Irsko je nařízení (ES) č. 1346/2000 závazné, a na základě článku 45 uvedeného nařízení se proto účastní přijímání a používání tohoto nařízení.
          (6) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a toto nařízení není pro ně závazné ani použitelné.
          (7) Přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000 by tedy měly být odpovídajícím způsobem pozměněny a kodifikovány,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1346/2000 se mění takto:
          1) Příloha A se mění takto:
          a) výrazy týkající se Lotyšska se nahrazují tímto:
          "LATVIJA
          - Tiesiskās aizsardzības process
          - Juridiskās personas maksātnespējas process
          - Fiziskās personas maksātnespējas process";
          b) výrazy týkající se Rakouska se nahrazují tímto:
          "ÖSTERREICH
          - Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)
          - Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
          - Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
          - Das Schuldenregulierungsverfahren
          - Das Abschöpfungsverfahren
          - Das Ausgleichsverfahren".
          2) Příloha B se mění takto:
          a) výrazy týkající se Lotyšska se nahrazují tímto:
          "LATVIJA
          - Juridiskās personas maksātnespējas process
          - Fiziskās personas maksātnespējas process";
          b) výraz týkající se Rakouska se nahrazuje tímto:
          "ÖSTERREICH
          - Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)".
          3) V příloze C se výrazy týkající se Rakouska nahrazují tímto:
          "ÖSTERREICH
          - Masseverwalter
          - Sanierungsverwalter
          - Ausgleichsverwalter
          - Besonderer Verwalter
          - Einstweiliger Verwalter
          - Sachwalter
          - Treuhänder
          - Insolvenzgericht
          - Konkursgericht".
          Článek 2
          Přílohy A, B a C nařízení (ES) č. 1346/2000, ve znění článku 1 tohoto nařízení, se kodifikují a nahrazují zněním uvedeným v přílohách I, II a III tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
          
          V Lucemburku dne 9. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Pintér S.
          [1] Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA A
          Úpadková řízení uvedená v čl. 2 písm. a)
          BELGIË/BELGIQUE
          - Het faillissement/La faillite
          - De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif
          - De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice
          - De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes
          - De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
          - De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
          - De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l’article 8 de la loi sur les faillites
          БЪЛГАРИЯ
          - Производство по несъстоятелност
          ČESKÁ REPUBLIKA
          - Konkurs
          - Reorganizace
          - Oddlužení
          DEUTSCHLAND
          - Das Konkursverfahren
          - Das gerichtliche Vergleichsverfahren
          - Das Gesamtvollstreckungsverfahren
          - Das Insolvenzverfahren
          EESTI
          - Pankrotimenetlus
          ΕΛΛΑΣ
          - Η πτώχευση
          - Η ειδική εκκαθάριση
          - Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών
          - Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές
          ESPAÑA
          - Concurso
          FRANCE
          - Sauvegarde
          - Redressement judiciaire
          - Liquidation judiciaire
          IRELAND
          - Compulsory winding-up by the court
          - Bankruptcy
          - The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
          - Winding-up in bankruptcy of partnerships
          - Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation of a court)
          - Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution
          - Company examinership
          ITALIA
          - Fallimento
          - Concordato preventivo
          - Liquidazione coatta amministrativa
          - Amministrazione straordinaria
          ΚΥΠΡΟΣ
          - Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
          - Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος
          - Εκούσια εκκαθάριση από μέλη
          - Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
          - Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος
          - Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα
          LATVIJA
          - Tiesiskās aizsardzības process
          - Juridiskās personas maksātnespējas process
          - Fiziskās personas maksātnespējas process
          LIETUVA
          - Įmonės restruktūrizavimo byla
          - Įmonės bankroto byla
          - Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka
          LUXEMBOURG
          - Faillite
          - Gestion contrôlée
          - Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif)
          - Régime spécial de liquidation du notariat
          MAGYARORSZÁG
          - Csődeljárás
          - Felszámolási eljárás
          MALTA
          - Xoljiment
          - Amministrazzjoni
          - Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri
          - Stralċ mill-Qorti
          - Falliment f’każ ta‘ negozjant
          NEDERLAND
          - Het faillissement
          - De surséance van betaling
          - De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
          ÖSTERREICH
          - Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)
          - Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
          - Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)
          - Das Schuldenregulierungsverfahren
          - Das Abschöpfungsverfahren
          - Das Ausgleichsverfahren
          POLSKA
          - Postępowanie upadłościowe
          - Postępowanie układowe
          - Upadłość obejmująca likwidację
          - Upadłość z możliwością zawarcia układu
          PORTUGAL
          - Processo de insolvência
          - Processo de falência
          - Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:
          - Concordata
          - Reconstituição empresarial
          - Reestruturação financeira
          - Gestão controlada
          ROMÂNIA
          - Procedura insolvenței
          - Reorganizarea judiciară
          - Procedura falimentului
          SLOVENIJA
          - Stečajni postopek
          - Skrajšani stečajni postopek
          - Postopek prisilne poravnave
          - Prisilna poravnava v stečaju
          SLOVENSKO
          - Konkurzné konanie
          - Reštrukturalizačné konanie
          SUOMI/FINLAND
          - Konkurssi/konkurs
          - Yrityssaneeraus/företagssanering
          SVERIGE
          - Konkurs
          - Företagsrekonstruktion
          UNITED KINGDOM
          - Winding-up by or subject to the supervision of the court
          - Creditors‘ voluntary winding-up (with confirmation by the court)
          - Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court
          - Voluntary arrangements under insolvency legislation
          - Bankruptcy or sequestration".
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA B
          Likvidační řízení uvedená v čl. 2 písm. c)
          BELGIË/BELGIQUE
          - Het faillissement/La faillite
          - De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire
          - De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire
          - De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice
          БЪЛГАРИЯ
          - Производство по несъстоятелност
          ČESKÁ REPUBLIKA
          - Konkurs
          DEUTSCHLAND
          - Das Konkursverfahren
          - Das Gesamtvollstreckungsverfahren
          - Das Insolvenzverfahren
          EESTI
          - Pankrotimenetlus
          ΕΛΛΑΣ
          - Η πτώχευση
          - Η ειδική εκκαθάριση
          ESPAÑA
          - Concurso
          FRANCE
          - Liquidation judiciaire
          IRELAND
          - Compulsory winding-up
          - Bankruptcy
          - The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent
          - Winding-up in bankruptcy of partnerships
          - Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)
          - Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution
          ITALIA
          - Fallimento
          - Concordato preventivo con cessione dei beni
          - Liquidazione coatta amministrativa
          - Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali
          - Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni
          ΚΥΠΡΟΣ
          - Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο
          - Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου
          - Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)
          - Πτώχευση
          - Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα
          LATVIJA
          - Juridiskās personas maksātnespējas process
          - Fiziskās personas maksātnespējas process
          LIETUVA
          - Įmonės bankroto byla
          - Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka
          LUXEMBOURG
          - Faillite
          - Régime spécial de liquidation du notariat
          MAGYARORSZÁG
          - Felszámolási eljárás
          MALTA
          - Stralċ volontarju
          - Stralċ mill-Qorti
          - Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut
          NEDERLAND
          - Het faillissement
          - De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
          ÖSTERREICH
          - Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)
          POLSKA
          - Postępowanie upadłościowe
          - Upadłość obejmująca likwidację
          PORTUGAL
          - Processo de insolvência
          - Processo de falência
          ROMÂNIA
          - Procedura falimentului
          SLOVENIJA
          - Stečajni postopek
          - Skrajšani stečajni postopek
          SLOVENSKO
          - Konkurzné konanie
          SUOMI/FINLAND
          - Konkurssi/konkurs
          SVERIGE
          - Konkurs
          UNITED KINGDOM
          - Winding-up by or subject to the supervision of the court
          - Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court
          - Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)
          - Bankruptcy or sequestration".
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          "PŘÍLOHA C
          Správci podstaty uvedení v čl. 2 písm. b)
          BELGIË/BELGIQUE
          - De curator/Le curateur
          - De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué
          - De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice
          - De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes
          - De vereffenaar/Le liquidateur
          - De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire
          БЪЛГАРИЯ
          - Назначен предварително временен синдик
          - Временен синдик
          - (Постоянен) синдик
          - Служебен синдик
          ČESKÁ REPUBLIKA
          - Insolvenční správce
          - Předběžný insolvenční správce
          - Oddělený insolvenční správce
          - Zvláštní insolvenční správce
          - Zástupce insolvenčního správce
          DEUTSCHLAND
          - Konkursverwalter
          - Vergleichsverwalter
          - Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)
          - Verwalter
          - Insolvenzverwalter
          - Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)
          - Treuhänder
          - Vorläufiger Insolvenzverwalter
          EESTI
          - Pankrotihaldur
          - Ajutine pankrotihaldur
          - Usaldusisik
          ΕΛΛΑΣ
          - Ο σύνδικος
          - Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών
          - Ο ειδικός εκκαθαριστής
          - Ο επίτροπος
          ESPAÑA
          - Administradores concursales
          FRANCE
          - Mandataire judiciaire
          - Liquidateur
          - Administrateur judiciaire
          - Commissaire à l’exécution du plan
          IRELAND
          - Liquidator
          - Official Assignee
          - Trustee in bankruptcy
          - Provisional Liquidator
          - Examiner
          ITALIA
          - Curatore
          - Commissario giudiziale
          - Commissario straordinario
          - Commissario liquidatore
          - Liquidatore giudiziale
          ΚΥΠΡΟΣ
          - Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής
          - Επίσημος Παραλήπτης
          - Διαχειριστής της Πτώχευσης
          - Εξεταστής
          LATVIJA
          - Maksātnespējas procesa administrators
          LIETUVA
          - Bankrutuojančių įmonių administratorius
          - Restruktūrizuojamų įmonių administratorius
          LUXEMBOURG
          - Le curateur
          - Le commissaire
          - Le liquidateur
          - Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat
          MAGYARORSZÁG
          - Vagyonfelügyelő
          - Felszámoló
          MALTA
          - Amministratur Proviżorju
          - Riċevitur Uffiċjali
          - Stralċjarju
          - Manager Speċjali
          - Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment
          NEDERLAND
          - De curator in het faillissement
          - De bewindvoerder in de surséance van betaling
          - De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
          ÖSTERREICH
          - Masseverwalter
          - Sanierungsverwalter
          - Ausgleichsverwalter
          - Besonderer Verwalter
          - Einstweiliger Verwalter
          - Sachwalter
          - Treuhänder
          - Insolvenzgericht
          - Konkursgericht
          POLSKA
          - Syndyk
          - Nadzorca sądowy
          - Zarządca
          PORTUGAL
          - Administrador da insolvência
          - Gestor judicial
          - Liquidatário judicial
          - Comissão de credores
          ROMÂNIA
          - Practician în insolvență
          - Administrator judiciar
          - Lichidator
          SLOVENIJA
          - Upravitelj prisilne poravnave
          - Stečajni upravitelj
          - Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave
          - Sodišče, pristojno za stečajni postopek
          SLOVENSKO
          - Predbežný správca
          - Správca
          SUOMI/FINLAND
          - Pesänhoitaja/boförvaltare
          - Selvittäjä/utredare
          SVERIGE
          - Förvaltare
          - Rekonstruktör
          UNITED KINGDOM
          - Liquidator
          - Supervisor of a voluntary arrangement
          - Administrator
          - Official Receiver
          - Trustee
          - Provisional Liquidator
          - Judicial factor".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.