Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 589/2011 ze dne 20. června 2011 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 302/2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 589/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 589/2011
          ze dne 20. června 2011,
          kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 302/2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ceny cukru na světovém trhu byly v prvních měsících hospodářského roku 2010/11 konstantně na vysoké úrovni, což zpomalilo dovozy zejména z těch třetích zemí, které využívaly některých preferenčních dohod.
          (2) Vzhledem k této situaci Komise nedávno přijala řadu opatření s cílem přivést na trh Unie dodatečné zásoby. Tato opatření zahrnovala nařízení Komise (EU) č. 222/2011 ze dne 3. března 2011, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11 [2], které zvýšilo kombinovanou dostupnost cukru a isoglukózy na trhu Unie o 526000 tun, a provádění nařízení Komise (EU) č. 302/2011 ze dne 28. března 2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11 [3], kterým se pozastavilo ukládání dovozního cla na cukr kódu KN 1701 pro množství 300000 tun.
          (3) Dovozy cukru v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku v souladu s kapitolou 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4], byly omezeny a zpracovatelský průmysl zvýšil využití cukru podléhajícího kvótám ve vyvážených výrobcích. Vzhledem k tomuto vývoji přetrvávala na trhu problematická situace, během níž hrozilo do příchodu nové sklizně nedostatečné zásobování během posledních měsíců hospodářského roku.
          (4) Vysoké ceny cukru na světovém trhu proto ohrožovaly dostupnost zásob na trhu Unie. Z tohoto důvodu je třeba množství 300000 tun stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 302/2011, pro něž má být pozastaveno ukládání dovozního cla na cukr, zvýšit o 200000 tun.
          (5) V souladu s článkem 11 nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru [5] musí být otevření celních kvót pro dovozy výrobků z cukru podle článku 187 nařízení (ES) č. 1234/2007 s pořadovým číslem 09.4380 (cukr výjimečného dovozu), množství těchto výrobků, pro která má být ukládání dovozního cla pozastaveno, a celní kvótové období stanoveno samostatným právním aktem. Prováděcím nařízením (ES) č. 302/2011 se ukládání dovozního cla na cukr kódu KN 1701 v množství 300000 tun pozastavuje.
          (6) Prováděcí nařízení (EU) č. 302/2011 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V ustanovení čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 302/2011 se doplňuje následující věta:
          "Ukládání dovozního cla pro dodatečné množství 200000 tun se pozastavuje od 1. července 2011 do 30. září 2011."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 60, 5.3.2011, s. 6.
          [3] Úř. věst. L 81, 29.3.2011, s. 8.
          [4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.