Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 590/2011 ze dne 20. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 590/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 590/2011
          ze dne 20. června 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 [1], a zejména na čl. 33 odst. 2 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 [2] stanovilo kontrolním subjektům a kontrolním orgánům poměrně krátké období pro zasílání žádostí o uznání pro účely shody v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007. Protože dosud nejsou žádné zkušenosti s přímým použitím pravidel Unie pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů mimo území Unie, je třeba kontrolním subjektům a kontrolním orgánům, které chtějí požádat o zařazení do seznamu pro účely shody, poskytnout více času.
          (2) V souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 byl v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 stanoven seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné s těmi, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 834/2007. Vzhledem k nové žádosti a informacím, které třetí země předložily Komisi od posledního zveřejnění seznamu, některé změny by měly být zohledněny a seznam by měl být odpovídajícím způsobem upraven.
          (3) Určité zemědělské produkty dovážené z Kanady jsou v současnosti uváděny na trh Unie podle přechodných pravidel stanovených v článku 19 nařízení (ES) č. 1235/2008. Kanada předložila Komisi žádost o zařazení na seznam v příloze III uvedeného nařízení. Předložila informace požadované podle článků 7 a 8 uvedeného nařízení. Z posouzení těchto informací a následných jednání s kanadskými orgány vyplynulo, že pravidla, kterými se v této zemi řídí produkce a kontrola zemědělských produktů, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. Komise provedla kontrolu na místě týkající se pravidel produkce a kontrolních opatření skutečně uplatňovaných v Kanadě, jak stanoví čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.
          (4) Kostarické, indické, izraelské, japonské a tuniské orgány požádaly Komisi, aby na seznam zařadila nové kontrolní a certifikační subjekty, a poskytly Komisi nezbytné záruky, že tyto subjekty splňují požadavky stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008.
          (5) Zařazení Kostariky a Nového Zélandu na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 skončí dnem 30. června 2011. Aby se zabránilo přerušení obchodu, je nutné prodloužit zařazení Kostariky a Nového Zélandu do seznamu. Vzhledem ke zkušenosti by mělo být zařazení prodlouženo na neomezené období.
          (6) Nový Zéland zaslal po nedávném sloučení ministerstva zemědělství a lesnictví a novozélandského úřadu pro bezpečnost potravin redakční změny příslušných specifikací stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.
          (7) Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:
          1) V článku 4 se slova "před 31. říjnem 2011" nahrazují slovy "před 31. říjnem 2014".
          2) Příloha III se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:
          1) Za text, který se vztahuje k Austrálii, se vkládá nový text, který zní:
          "KANADA
          1. Kategorie produktů :
          a) živé nebo nezpracované zemědělské produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely;
          b) zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny;
          c) krmiva.
          2. Původ : produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vypěstované v Kanadě.
          3. Normy produkce : Organic Products Regulation.
          4. Příslušné orgány : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca
          5. Kontrolní subjekty :
          - Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca
          - British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca
          - Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org
          - Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com
          - Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it
          - Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com
          - Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com
          - Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca
          - Global Organic Alliance, www.goa-online.org
          - International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com
          - LETIS S.A., www.letis.com.ar
          - Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org
          - Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com
          - Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/
          - Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com
          - Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca
          - Pro-Cert Organic Systems Ltd. (Pro-Cert), www.ocpro.ca/
          - Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com
          - Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org
          - Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org
          - SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com
          6. Subjekty vydávající potvrzení : jako v bodě 5
          7. Doba trvání zařazení : do 30. června 2014".
          2) V bodě 5 týkajícím se Kostariky se doplňuje nová odrážka, která zní:
          - "— Mayacert, www.mayacert.com".
          3) Bod 7 vztahující se ke Kostarice se nahrazuje tímto zněním:
          "7. Doba trvání zařazení : neurčeno."
          4) V bodě 5 týkajícím se Indie se doplňují nové odrážky, které znějí:
          - "— Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com
          - — Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net
          - — TUV India Pvt. Ltd., www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm
          - — Intertek India Pvt. Ltd., www.intertek.com".
          5) V bodě 5 týkajícím se Izraele se doplňuje nová odrážka, která zní:
          - "— LAB-PATH Ltd., www.lab-path.co.il".
          6) V bodě 5 týkajícím se Japonska se doplňují nové odrážky, které znějí:
          - "— AINOU., www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm
          - — SGS Japan Incorporation., www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm
          - — Ehime Organic Agricultural Association., www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html
          - — Center for Eco-design Certification Co.,Ltd.., http://www.eco-de.co.jp/list.html
          - — Organic Certification Association., www.yuukinin.jimdo.com
          - — Japan Eco-system Farming Association., www.npo-jefa.com
          - — Hiroshima Environment & Health Association., www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05 A.html
          - — Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability., www.accis.jp
          - — Organic Certification Organization Co.,Ltd., www.oco45.net".
          7) V bodě 5 týkajícím se Tuniska se doplňuje nová odrážka, která zní:
          - "— Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info".
          8) V bodě 2 týkajícím se Nového Zélandu se slova "MAF Food Official Organic Assurance Programme" nahrazují slovy "MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production".
          9) Body 3 a 7 vztahující se k Novému Zélandu se nahrazují tímto zněním:
          "3. Normy produkce : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.
          4. Příslušný orgán : Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/
          5. Kontrolní subjekty :
          - AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz
          - BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz
          6. Orgán vydávající potvrzení : Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)
          7. Doba trvání zařazení : neurčeno".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.