Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 604/2011 ze dne 20. června 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 604/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 604/2011
          ze dne 20. června 2011
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. června 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Ocelová nádoba válcového tvaru o délce asi 30 cm a průměru asi 3 cm (tzv. "inflátor airbagu").Zařízení se skládá z elektrických kontaktních kolíků, zapalovače, komory s pyrotechnickým iniciátorem, komory se směsí plynů, filtrů a z otvorů pro uvolnění plynu.Směs plynů obsahuje oxid dusný, argon a helium.Když elektrický signál ze systému snímačů motorového vozidla aktivuje zapalovač, zahájí se proces, během kterého zahoří pyrotechnický iniciátor, v důsledku čehož se plyn zahřeje a vytvoří velký tlak. Následně je plyn vytlačen otvory a naplní airbag.Zařízení je určeno pro začlenění do systému záchranných airbagů motorového vozidla. | 87089599 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XVII a na znění kódů KN 8708, 870895 a 87089599. Funkcí zařízení je naplnit airbag plynem, nikoliv vyrobit pyrotechnické efekty ve smyslu kapitoly 36. Zařazení do čísla 3604 je proto vyloučeno. "Plynové generátory pro výrobu generátorového plynu" jsou zboží, které vyrábí plynnou pohonnou hmotu z koksu, antracitu nebo jiného uhlíkatého materiálu. Postup výroby plynu v důsledku rychlých chemických reakcí (výbuchů) pyrotechnického materiálu není předmětem čísla 8405. Zařazení "inflátoru airbagu" do čísla 8405 je proto vyloučeno. (Viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8405 (A), (B).) Protože zařízení je součástí záchranných airbagů s nafukovacím systémem (viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8708 (O)), musí být zařazeno do kódu KN 87089599. |
          2.Ocelová nádoba válcového tvaru o délce asi 21 cm a průměru asi 5 cm (tzv. "inflátor airbagu").Zařízení se skládá z elektrických kontaktních kolíků, zapalovače, komory s pyrotechnickým iniciátorem, expanzní komory, filtrů a z otvorů pro uvolnění plynu.Když elektrický signál ze systému snímačů motorového vozidla aktivuje zapalovač, zahájí se proces, během kterého zahoří pyrotechnický iniciátor, v důsledku čehož se expanzní komora naplní plynem, který vytvoří velký tlak. Následně je plyn vytlačen otvory a naplní airbag.Zařízení je určeno pro začlenění do systému záchranných airbagů motorového vozidla. | 87089599 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XVII a na znění kódů KN 8708, 870895 a 87089599. Funkcí zařízení je naplnit airbag plyny, nikoliv vyrobit pyrotechnické efekty ve smyslu kapitoly 36. Zařazení do čísla 3604 je proto vyloučeno. "Plynové generátory pro výrobu generátorového plynu" jsou zboží, které vyrábí plynnou pohonnou hmotu z koksu, antracitu nebo jiného uhlíkatého materiálu. Postup výroby plynu v důsledku rychlých chemických reakcí (výbuchů) pyrotechnického materiálu není předmětem čísla 8405. Zařazení "inflátoru airbagu" do čísla 8405 je proto vyloučeno. (Viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8405 (A), (B).) Protože zařízení je součástí záchranných airbagů s nafukovacím systémem (viz také vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8708 (O)), musí být zařazeno do kódu KN 87089599. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.