Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 608/2011 ze dne 22. června 2011 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v červnu 2011 pro některé mléčné výrobky v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 608/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 608/2011
          ze dne 22. června 2011,
          kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v červnu 2011 pro některé mléčné výrobky v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Žádosti o dovozní licence podané od 1. do 10. června 2011 na některé celní kvóty uvedené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót [3], se týkají množství, která jsou větší než dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělové koeficienty, které se použijí pro požadovaná množství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro žádosti o dovozní licence na produkty v rámci celních kvót uvedených v částech I.A, I.F, I.H, I.I, a I.J přílohy I nařízení (ES) č. 2535/2001, které byly podány v období od 1. do 10. června 2011, se vydají dovozní licence pro požadovaná množství, na něž se použijí přídělové koeficienty stanovené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. června 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. června 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          I.A
          "—" : Komise neobdržela žádnou žádost o licenci.
          Číslo celní kvóty | Přídělový koeficient |
          09.4590 | — |
          09.4599 | — |
          09.4591 | — |
          09.4592 | — |
          09.4593 | — |
          09.4594 | — |
          09.4595 | 10,484082 % |
          09.4596 | 100 % |
          I.F
          Produkty pocházející ze Švýcarska
          Číslo celní kvóty | Přídělový koeficient |
          09.4155 | 48,007681 % |
          I.H
          Produkty pocházející z Norska
          Číslo celní kvóty | Přídělový koeficient |
          09.4179 | 100 % |
          I.I
          Produkty pocházející z Islandu
          Číslo celní kvóty | Přídělový koeficient |
          09.4205 | 100 % |
          09.4206 | 100 % |
          I.J
          Produkty pocházející z Moldavské republiky
          "—" : Komise neobdržela žádnou žádost o licenci.
          Číslo celní kvóty | Přídělový koeficient |
          09.4210 | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.