Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 610/2011 ze dne 22. června 2011 o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 610/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 610/2011
          ze dne 22. června 2011
          o přidělení dovozních práv pro žádosti podané pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 431/2008 pro zmrazené hovězí maso
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 431/2008 ze dne 19. května 2008 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a pro produkty kódu KN 02062991 [3] byla otevřena celní kvóta pro dovoz produktů z hovězího a telecího masa.
          (2) Žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 přesahují dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní práva vydávána, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro žádosti o dovozní práva spadající do kvóty pořadového čísla 09.4003 a podané pro období od 1. července 2011 do 30. června 2012 na základě nařízení (ES) č. 431/2008 se určuje koeficient přidělení 28,953811 %.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 23. června 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. června 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.