Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 616/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti a přezkum pro „nového vývozce“ týkající se antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 616/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 616/2011
          ze dne 21. června 2011,
          kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti a přezkum pro "nového vývozce" týkající se antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 9 a čl. 11 odst. 2, 4, 5 a 6 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          1. POSTUP
          1.1 Platná opatření
          (1) V říjnu 2005 uložila Rada nařízením (ES) č. 1659/2005 [2] konečná antidumpingová cla v rozmezí od 2,7 % do 39,9 % na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR"). V návaznosti na dva prozatímní přezkumy, o něž požádali čínští vyvážející výrobci, bylo nařízení v roce 2009 pozměněno nařízeními Rady (ES) č. 825/2009 [3] a (ES) č. 826/2009 [4]. Na základě přezkumů činí v současnosti antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 1659/2005 0 % až 39,9 %.
          1.2 Žádost o přezkum před pozbytím platnosti
          (2) Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti [5] platných antidumpingových opatření uložených na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z ČLR obdržela Komise dne 9. července 2010 žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení. Žádost podalo Sdružení na ochranu výroby magnezitových cihel (dále jen "žadatel") jménem výrobců představujících podstatnou část, v tomto případě více než 25 %, celkové výroby některých magnezitových cihel v Unii.
          (3) Žádost obsahovala zjevné důkazy o pravděpodobném pokračování dumpingu a novém výskytu újmy, což bylo považováno za dostačující pro zahájení řízení o přezkumu před pozbytím platnosti. Žadatel rovněž uvedl, že by z definice výrobního odvětví Unie měla být vyloučena společnost se sídlem v Rakousku, RHI AG (dále jen "RHI"), a to z toho důvodu, že své hlavní obchodní činnosti přesunula do ČLR, kde má společnost ve spojení, která vyrábí dotčený výrobek, a v ČLR zvýšila své obchodní činnosti ve vztahu k dotčenému výrobku.
          1.3 Zahájení přezkumu před pozbytím platnosti
          (4) Oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen "oznámení o zahájení řízení") [6] informovala Komise po konzultaci s poradním výborem dne 8. října 2010 o zahájení řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkajícím se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z ČLR do Unie.
          1.4 Období šetření v přezkumu před pozbytím platnosti
          (5) Vzhledem k zjevně vysokému počtu stran účastnících se řízení Komise v oznámení o zahájení řízení uvedla, že v souladu s článkem 17 základního nařízení může použít výběr vzorku. Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, byli vyvážející výrobci, dovozci a výrobci v Unii požádáni, aby poskytli určité informace pro období od 1. července 2009 do 30. června 2010 (dále jen "období šetření").
          2. DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
          (6) Dotčeným výrobkem jsou chemicky vázané, nepálené magnezitové cihly, jejichž magnesiová složka obsahuje alespoň 80 % MgO, ať obsahují magnezit, či nikoli, v současnosti kódů KN ex68159100 a ex68159900.
          (7) Obdobný výrobek je vymezen jako chemicky vázané, nepálené magnezitové cihly, jejichž magnesiová složka obsahuje alespoň 80 % MgO, ať obsahují magnezit, či nikoli, vyráběné a prodávané na trhu Unie.
          (8) Při výrobě magnezitových cihel se jako hlavní surovina používá magnezitová ruda. Magnezitové cihly se obvykle vyrábějí podle běžných chemických specifikací, jež se poté mění tak, aby vyhovovaly požadavkům konečného uživatele. Magnezitové cihly se obvykle používají při výrobě oceli jako obložení kotlů, v nichž se taví ocel.
          3. STRANY DOTČENÉ ŠETŘENÍM
          (9) O zahájení řízení Komise oficiálně vyrozuměla žadatele, ostatní známé výrobce v Unii, známé vyvážející výrobce v ČLR, zástupce dotčené vyvážející země a známé dovozce a uživatele. Zúčastněné strany dostaly možnost se písemně vyjádřit a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení. Všechny zúčastněné strany, které o to požádaly a prokázaly, že mají zvláštní důvody ke slyšení, byly vyslechnuty.
          (10) Vzhledem k vysokému počtu zúčastněných stran se v oznámení o zahájení řízení u čínských vyvážejících výrobců, dovozců v Unii, kteří nejsou ve spojení, a u výrobců v Unii počítalo s výběrem vzorku. Z celkem 78 vyvážejících výrobců, kteří byli kontaktováni při zahájení řízení, poskytli informace pro výběr vzorku požadované v oznámení o zahájení řízení pouze čtyři výrobci.
          (11) Co se týká výrobců v Unii, požadované informace poskytlo celkem deset společností, včetně výrobců, jejichž jménem požádal žadatel o přezkum. Výrobci v Unii, kteří požádali o přezkum, jsou silně závislí na dodávkách hlavní suroviny z ČLR a vzhledem k možným odvetným opatřením požádali o důvěrný způsob zacházení s názvy jejich společností.
          (12) Před zahájením řízení kontaktovaly útvary Komise všechny výrobce magnezitových cihel v Unii, aby si vyžádaly informace o objemu výroby a zjistily, zda výrobci šetření podporují, či s ním nesouhlasí. Jedna ze společností, které odpověděly, RHI AG, vyslovila před zahájením řízení námitku vůči přezkumu před pozbytím platnosti.
          (13) Po zahájení řízení společnost RHI uvedla, že skutečnosti, které žadatel předložil v žádosti o přezkum, zejména s ohledem na objem výroby společnosti RHI, nejsou správné, a že by naopak společnost RHI měla být zahrnuta do definice výrobního odvětví Unie, jak tomu bylo v původním řízení v roce 2005. Tato společnost proto zpochybnila definici výrobního odvětví Unie, která vedla k zahájení řízení, a to z toho důvodu, že nebyly splněny požadavky stanovené v čl. 5 odst. 4 základního řízení, jelikož je největším výrobcem v Unii, na něhož připadá více než 50 % celkové výroby v Unii, a se zahájením řízení nesouhlasí.
          4. ŠETŘENÍ
          (14) Jak je uvedeno v 3. bodě odůvodnění, žadatel se domníval, že by společnost RHI AG měla být z definice výrobního odvětví Unie vyloučena z toho důvodu, že přesunula své hlavní obchodní činnosti do ČLR. Vzhledem k tomu a s ohledem na skutečnost, že společnost RHI AG vyslovila vůči přezkumu námitky, požádala Komise společnost RHI o poskytnutí doplňkových informací, aby mohla ověřit, zda by tato společnost měla být zahrnuta do definice výrobního odvětví Unie, či nikoli. Požadované informace se týkaly obchodních činností společnosti v EU i v ČLR a zahrnovaly údaje o její výrobní kapacitě, objemech výroby, hodnotě a objemu prodeje v EU a mimo ni a v ČLR a o hodnotě a objemu dovozu dotčeného výrobku na trh Unie. Společnost tyto doplňkové informace poskytla a v ústředí společnosti ve Vídni se uskutečnila inspekce na místě.
          (15) V původním šetření, které bylo zahájeno v červenci 2004, byla společnost RHI jedním ze žádajících výrobců v Unii. V té době společnost RHI rovněž dovážela dotčený výrobek od své společnosti v ČLR, s níž byla ve spojení, a zkoumalo se, zda by podle čl. 4 odst. 1 písm. a) základního nařízení měla být společnost vyloučena z definice výrobního odvětví Unie.
          (16) Připomíná se, že posouzení situace společnosti RHI bylo provedeno v nařízení Komise (ES) č. 552/2005 ze dne 11. dubna 2005, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky [7], a potvrzeno v nařízení (ES) č. 1659/2005. Za účelem posouzení byla přezkoumána tato kritéria:
          - umístění sídla společnosti, výzkumného a vývojového střediska a hlavních výrobních závodů,
          - objem/hodnota dovozu dotčeného výrobku z ČLR v porovnání s objemem a hodnotou celkového prodeje,
          - dopad dovozu na celkový prodej společnosti v Unii, zejména porovnání ziskovosti prodeje dotčeného dováženého výrobku uskutečněného společností RHI v EU s mírou ziskovosti spolupracujících výrobců v Unii.
          (17) V té době bylo zjištěno, že se hlavní činnost společnosti týkající se dotčeného výrobku nachází v Unii (její sídlo, výzkumné a vývojové středisko a největší výrobní závody jsou v Unii). Velká většina výrobků společnosti RHI prodaných na trhu Unie byla mimoto vyrobena v Unii a pouze menší část byla vyrobena v ČLR (5 % z celkového objemu prodeje v Unii), jelikož výroba společnosti ve spojení v ČLR byla zaměřena především na rychle rostoucí asijský trh. Mimoto bylo zjištěno, že při dalším prodeji tohoto dovozu byly ceny srovnatelné s cenami výrobního odvětví Unie, a společnosti proto neplynuly z dalšího prodeje dováženého výrobku významné výhody, pokud jde o ziskovost. Výslovně bylo rovněž uvedeno, že výrobní podnik společnosti RHI v Unii je samostatnou právnickou osobou nezávislou na čínské výrobní společnosti. Bylo zjištěno, že ačkoliv je společnost RHI AG celosvětovou skupinou s výrobním závodem v ČLR, který je samostatnou právnickou osobou, vyrábí přesto velkou většinu magnezitových cihel, které jsou následně prodány na trhu Unie, ve svých výrobních závodech v Unii. Z tohoto důvodu byl vyvozen závěr, že společnost RHI AG, která v té době podpořila uložení opatření, tvoří součást výrobního odvětví Unie.
          (18) Při inspekci na místě v rámci tohoto řízení bylo zjištěno, že se hlavní činnost společnosti dosud uskutečňuje v Unii. Ústředí společnosti, akcionáři a výzkumné a vývojové středisko se nachází v Unii. Společnost má v Unii pět výrobních závodů, které vyrábějí dotčený výrobek, a v období od roku 2005 do 30. června 2010 (konec období šetření) se výrobní kapacita v těchto výrobních závodech zvýšila. Údaje, které společnost RHI poskytla ohledně své výrobní kapacity v Unii pro obdobný výrobek a objemů výroby v jednotlivých výrobních závodech v období šetření, byly ověřeny, a bylo zjištěno, že jsou správné.
          (19) Společnost rovněž pokračovala v investicích do svých výrobních závodů v EU a v období od roku 2007 do konce období šetření představovaly investice týkající se obdobného výrobku značnou část celkových investic společnosti v EU.
          (20) Společnost RHI má v ČLR několik společností ve spojení, které se podílejí na výrobě žáruvzdorných výrobků, jako jsou magnezitové cihly, a obchodu s těmito výrobky, přičemž dotčený výrobek vyrábí společnost RHI Refractories Liaoning Co. Ltd, samostatná právnická osoba. Tato společnost je společným podnikem s jednou čínskou společností a výrobu zahájila v roce 1997. Má pouze jeden výrobní závod. Ačkoliv se v období od roku 2005 do konce období šetření výrobní kapacita tohoto výrobního závodu značně zvýšila, nepředstavuje přesto významný podíl na celkové výrobní kapacitě společnosti RHI (výrobní závody v EU a Číně dohromady).
          (21) Co se týká objemu dovozu dotčeného výrobku, po uložení opatření v roce 2005 dovezla společnost v období šetření od své společnosti ve spojení v ČLR pouze jednu malou zásilku, jelikož se na tuto společnost vztahuje nejvyšší sazba antidumpingového cla ve výši 39,9 %.
          (22) Společnost RHI poskytla údaje o hodnotě a objemu prodeje pro obdobný výrobek vyráběný v Unii i pro dotčený výrobek vyráběný v ČLR. Společnost prokázala, že většina prodeje její společnosti ve spojení v ČLR v období šetření byla určena na vývoz do jiných zemí než EU, přičemž zbytek byl prodán na čínském trhu.
          (23) Co se týká dopadu prodeje dováženého dotčeného výrobku na celkový prodej společnosti v Unii, objem tohoto dovozu v porovnání s celkovým objemem prodeje společnosti na trhu v Unii byl nepatrný, a dopad na prodej společnosti byl tudíž zanedbatelný.
          (24) Na základě údajů ověřených na místě se vyvozuje závěr, že by společnost RHI neměla být z definice výrobního odvětví Unie vyloučena. Situace společnosti se významně nezměnila od doby původního šetření, v němž bylo zjištěno, že jsou splněna všechna tři kritéria, a byl vyvozen závěr, že společnost je součástí výrobního odvětví Unie.
          (25) Zjištění potvrzují, že společnost má dosud své hlavní obchodní činnosti (ústředí, výzkumné a vývojové středisko a hlavní výrobní závody) v EU. Zvyšování výrobní kapacity ve výrobním závodě v ČLR v období od roku 2005 do konce období šetření nelze pokládat za přesun hlavních činností společnosti do ČLR. Tvrzení žadatele, že by společnost RHI měla být vyloučena na základě toho, že má v ČLR společnost ve spojení, která vyrábí dotčený výrobek, a zvýšila své obchodní činnosti v ČLR, se proto zamítá.
          (26) Informace, které žadatel poskytl, neodrážely přesně situaci společnosti RHI jakožto výrobce v Unii, zejména pokud jde o její objem výroby a výrobní kapacitu v Unii a její výrobní kapacitu v Čínské lidové republice. Po zahrnutí objemu výroby společnosti RHI do údaje o celkové výrobě v Unii představuje výroba žadatele méně než 50 % celkové výroby v Unii. Jak bylo mimoto objasněno výše: i) společnost RHI by se měla považovat za součást výrobního odvětví Unie ve smyslu článku 4 základního nařízení; ii) společnost RHI vyrábí více než 50 % celkové výroby v Unii ve smyslu čl. 5 odst. 4 druhé věty základního nařízení a iii) společnost RHI nesouhlasí s přezkumem před pozbytím platnosti. Řízení by proto mělo být zastaveno.
          5. ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
          (27) Na základě výše uvedených skutečností se usuzuje, že by stávající řízení mělo být v souladu s článkem 9 a čl. 11 odst. 2, 5 a 6 základního nařízení zastaveno.
          (28) Žadatel byl v tomto smyslu vyrozuměn a byla mu poskytnuta příležitost k vyjádření. Žadatel důrazně popřel závěry Komise a vyslovil pochybnosti, že výroba společnosti RHI v období šetření přesahovala výrobu ostatních výrobců v Unii, kteří stížnost podpořili. K doložení svých tvrzení, že společnost již nepokládá výrobu v Unii za svou hlavní činnost a že existuje jednoznačný posun ve strategii skupiny, jelikož ta oznámila masivní rozšíření svých výrobních kapacit v ČLR, předložil žadatel zejména různé tiskové zprávy týkající se činnosti společnosti RHI. Bylo však zjištěno, že tyto tiskové zprávy odkazují na celkové obchodní činnosti společnosti a netýkají se konkrétně výrobku, který byl předmětem šetření. S ohledem na období od roku 2005 do konce období šetření nepředložil žadatel žádné jiné důkazy o přesunu hlavních činností společnosti RHI, které by vedly k závěru, že by společnost RHI měla být z definice výrobního odvětví Unie vyloučena.
          (29) Usuzuje se proto, že by řízení o přezkumu před pozbytím platnosti týkající se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z ČLR do Unie mělo být zastaveno.
          (30) Vzhledem ke konkrétním okolnostem vysvětleným výše ve 26. bodě odůvodnění by konečná antidumpingová cla zaplacená nebo zaúčtovaná podle nařízení (ES) č. 1659/2005 o dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky propuštěných do volného oběhu ode dne 14. října 2010, tj. data pozbytí platnosti antidumpingových opatření, měla být výjimečně vrácena nebo prominuta.
          (31) O vrácení nebo prominutí je nutno požádat vnitrostátní celní orgány v souladu s příslušnými celními předpisy.
          (32) Vzhledem k okolnostem vysvětleným výše zejména ve 21. bodě odůvodnění, bude Komise monitorovat tok vývozu a dovozu dotčeného výrobku a rovněž příslušné kódy KN. Pokud by se jevilo, že se tok mění, Komise zváží další postup.
          6. ZASTAVENÍ PŘEZKUMU "PRO NOVÉHO VÝVOZCE"
          (33) Dne 27. května 2010 obdržela Komise žádost o přezkum pro "nového vývozce" podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost TRL China Ltd (dále jen "TRL"), vyvážející výrobce v ČLR.
          (34) Společnost TRL tvrdila, že působí v podmínkách tržního hospodářství vymezených v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení, případně že splňuje kritéria individuálního zacházení v souladu s čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Dále tvrdila, že nevyvážela dotčený výrobek do Unie v období šetření, na němž se antidumpingová opatření zakládala, tj. v období od 1. dubna 2003 do 31. března 2004 (dále jen "období původního šetření"), a že není ve spojení s žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na které se vztahují antidumpingová opatření uvedená v 1. bodě odůvodnění.
          (35) Společnost TRL dále tvrdila, že dotčený výrobek začala do Unie vyvážet po uplynutí období původního šetření.
          (36) Dne 28. září 2010 oznámila Komise po konzultaci s poradním výborem nařízením (EU) č. 850/2010 [8] zahájení přezkumu "pro nového vývozce" týkajícího se nařízení (ES) č. 1659/2005, zrušení cla z dovozu společnosti TRL a zavedení celní evidence tohoto dovozu.
          (37) Období šetření v přezkumu "pro nového vývozce" se týkalo období od 1. července 2009 do 30. června 2010.
          (38) Vzhledem k ukončení přezkumu před pozbytím platnosti a s ohledem na skutečnost, že společnost TRL nedovážela dotčený výrobek v období mezi datem vstupu nařízení (EU) č. 850/2010 v platnost a datem, k němuž antidumpingová opatření pozbyla platnosti ( 13. října 2010), se usuzuje, že by přezkum "pro nového dovozce" týkající se dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z ČLR do Unie měl být rovněž zastaven.
          (39) Zúčastněné strany dostaly možnost se vyjádřit a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Antidumpingová opatření týkající se dovozu chemicky vázaných, nepálených magnezitových cihel, jejichž magnesiová složka obsahuje alespoň 80 % MgO, ať obsahují magnezit, či nikoli, pocházejících z Čínské lidové republiky, v současnosti kódů KN ex68159100 a ex68159900, se zrušují a řízení týkající se tohoto dovozu se zastavuje.
          Článek 2
          Konečné antidumpingové clo zaplacené nebo zaúčtované podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1659/2005 o dovozu některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky propuštěných do volného oběhu ode dne 14. října 2010 se vrátí nebo promine.
          O vrácení nebo prominutí je nutno požádat vnitrostátní celní orgány v souladu s příslušnými celními předpisy.
          Článek 3
          Přezkum pro "nového vývozce" zahájený nařízením (EU) č. 850/2010 se zastavuje.
          Článek 4
          Celní orgány se vyzývají, aby ukončily celní evidenci dovozu vedenou podle článku 3 nařízení (EU) č. 850/2010.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 21. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Fazekas S.
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 240, 11.9.2009, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 240, 11.9.2009, s. 7.
          [5] Úř. věst. C 111, 30.4.2010, s. 29.
          [6] Úř. věst. C 272, 8.10.2010, s. 5.
          [7] Úř. věst. L 93, 12.4.2005, s. 6.
          [8] Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 42.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.