Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 617/2011 ze dne 24. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 617/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 617/2011
          ze dne 24. června 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2008, kterým se stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění dovozního režimu pro určité zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], a zejména na článek 18 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [2], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 900/2008 [3] stanoví metody analýzy a jiná technická ustanovení nezbytná k provádění nařízení (ES) č. 1216/2009 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 514/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro úpravu režimu preferenčního obchodu s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle čl. 7 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 [4]. Tyto metody a ustanovení se použijí pro dovoz některých zpracovávaných zemědělských produktů s cílem stanovit jejich snížené zemědělské složky a klasifikovat tyto produkty v kombinované nomenklatuře.
          (2) V zájmu jasnosti je nutno aktualizovat oblast působnosti nařízení (ES) č. 900/2008 a přizpůsobit ji opatřením stanoveným v uvedeném nařízení.
          (3) Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování nařízení (ES) č. 900/2008, je nutno stanovit, že vzorce, postupy a metody stanovené v uvedeném nařízení pro účely provádění příloh II a III nařízení (EU) č. 514/2011 se musí rovněž používat pro stanovení obsahu mléčného tuku, obsahu mléčné bílkoviny, obsahu škrobu/glukózy a obsahu sacharózy/invertního cukru/isoglukózy pro účely výběru vhodné zemědělské složky, dodatečných cel z cukru a dodatečných cel z mouky v případě nepreferenčních dovozů podle části druhé a části třetí oddílu I přílohy 1 v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.
          (4) Aby bylo zajištěno účinné uplatňování nařízení (ES) č. 900/2008, je nutno stanovit, že metody a postupy stanovené v uvedeném nařízení pro klasifikaci některého zboží spadajícího do některých kódů KN pro účely provádění přílohy I nařízení (EU) č. 514/2011 by měly také být používány pro klasifikaci uvedeného zboží v případě nepreferenčních dovozů podle přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87.
          (5) Aby byly zohledněny změny kombinované nomenklatury, je nutno upravit některé odkazy na kódy KN.
          (6) Nařízení (ES) č. 900/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 900/2008 se mění takto:
          1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení stanoví:
          a) metodiku a metody analýzy, které se použijí pro stanovení obsahu zemědělských produktů ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 [*****] nebo jejich specifických složek považovaných za začleněné v dováženém zboží ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1216/2009;
          b) metody analýzy nezbytné k provádění nařízení (ES) č. 1216/2009, pokud jde o dovoz některého zboží, přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/1987 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 514/2011 [******] nebo – pokud metody analýzy nejsou k dispozici – druh analytických postupů, které je třeba provést, nebo princip metody, která má být použita.
          2) Článek 2 se mění takto:
          a) Vkládá se nový nadpis, který zní: "Výpočet obsahu".
          b) Uvozující věta se nahrazuje tímto:
          "V souladu s definicemi uvedenými v poznámkách pod čarou 1, 2 a 3 přílohy III nařízení (EU) č. 514/2011 a v poznámkách pod čarou 1, 2 a 3 v části třetí oddílu I příloze 1 tabulce 1 v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87, které se týkají obsahu mléčné bílkoviny, obsahu škrobu/glukózy a obsahu sacharózy/invertního cukru/isoglukózy, se níže uvedené vzorce, postupy a metody použijí:
          a) k provádění příloh II a III nařízení (EU) č. 514/2011;
          b) ke stanovení obsahu mléčného tuku, obsahu mléčné bílkoviny, obsahu škrobu/glukózy a obsahu sacharózy/invertního cukru/isoglukózy pro účely výběru vhodné zemědělské složky, dodatečných cel z cukru a dodatečných cel z mouky v případě nepreferenčních dovozů podle přílohy I části druhé a části třetí oddílu I přílohy 1 nařízení (EHS) č. 2658/87:".
          3) Článek 3 se mění takto:
          a) Vkládá se nový nadpis, který zní: "Klasifikace zboží".
          b) Úvodní věta se nahrazuje tímto:
          "Pro účely provádění přílohy I nařízení (EU) č. 514/2011 a přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 se pro klasifikaci tohoto zboží použijí tyto metody a postupy:".
          c) Body 2 a 3 se nahrazují tímto:
          "2) Pro účely klasifikace zboží spadajícího do kódů KN 17041010 a 17041090 a 19052010 až 19052090 se obsah sacharózy včetně obsahu invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza stanoví metodou HPLC; (invertní cukr vyjádřený jako sacharóza se vypočte jako součet stejných množství glukózy a fruktózy vynásobený koeficientem 0,95).
          3) Pro účely klasifikace zboží spadajícího do kódů KN 18061015 až 18061090 se obsah sacharózy, invertního cukru a isoglukózy stanoví podle vzorců, metody a postupů uvedených v čl. 2 bodu 2 tohoto nařízení."
          4) V článku 4 se doplňuje nový název, který zní: "Zkušební zpráva".
          5) V článku 5 se doplňuje nový název, který zní: "Závěrečná ustanovení".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 10.
          [2] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 248, 17.9.2008, s. 8.
          [4] Úř. věst. L 138, 26.5.2011, s. 18.
          [*****] Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 10.
          [******] Úř. věst. L 138, 26.5.2011, s. 18."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.