Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 618/2011 ze dne 24. června 2011 , kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci celní kvóty 09.4380

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 618/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 618/2011
          ze dne 24. června 2011,
          kterým se odvolává pozastavení podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci celní kvóty 09.4380
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru [2], a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 302/2011 ze dne 28. března 2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11 [3] se pozastavuje ukládání dovozního cla na cukr kódu KN 1701 s pořadovým číslem 09.4380 v množství 300000 tun.
          (2) Podávání žádostí o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4380 bylo pozastaveno ode dne 20. dubna 2011 prováděcím nařízením Komise (EU) č. 393/2011 ze dne 19. dubna 2011, kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. dubna 2011, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence [4], podle nařízení (ES) č. 891/2009.
          (3) Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 589/2011 ze dne 20. června 2011, kterým se mění prováděcím nařízení (EU) č. 302/2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11 [5], se množství, pro něž se do 30. září 2011 pozastavuje ukládání dovozního cla na cukr kódu KN 1701 s pořadovým číslem 09.4380, zvýšilo o 200000 tun.
          (4) Pozastavení podávání žádostí by proto mělo být odvoláno.
          (5) Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pozastavení podávání žádostí o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4380 ode dne 20. dubna 2011 stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 393/2011 se odvolává.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.
          [3] Úř. věst. L 81, 29.3.2011, s. 8.
          [4] Úř. věst. L 104, 20.4.2011, s. 39.
          [5] Úř. věst. L 161, 21.6.2011, s. 7.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.