Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 621/2011 ze dne 24. června 2011 , kterým se po sto padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 621/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 621/2011
          ze dne 24. června 2011,
          kterým se po sto padesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a), čl. 7a odst. 1 a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 14. června 2011 se Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl odstranit dvě fyzické osoby ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Dne 16. června 2011 se rozhodl přidat jednu fyzickou osobu na seznam a změnit jeden záznam na seznamu.
          (3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
          (4) V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. června 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1. V oddílu "Fyzické osoby" se zrušují tyto záznamy:
          (a) "Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (také znám jako a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Adresa: Vordere Gasse 29, 7012 Felsberg, Švýcarsko. Datum narození: 31.3.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L579603 (tuniský cestovní pas vydaný v Miláně dne 19. 11. 1997, platný do 18. 11. 2002). Národní identifikační číslo: 007-99090. Další informace: a) italské daňové číslo: CHRTRK70C31Z352U, b) jméno matky je Charaabi Hedia. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.4.2002."
          (b) "Safet Ekrem Durguti. Adresa: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosna a Hercegovina. Datum narození: 10.5.1967. Místo narození: Orahovac, Kosovo. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: 6371551 (biometrický pas Bosny a Hercegoviny vydaný v Travniku, dne 9. 4. 2009, platný do 4. 9. 2014. Národní identifikační číslo: a) JMB 1005967953038 osobní identifikační číslo Bosny a Hercegoviny), b) 04DFC71259 (průkaz totožnosti Bosny a Hercegoviny), c) 04DFA8802 (řidičský průkaz Bosny a Hercegoviny vydaný Ministerstvem vnitra Středobosenského kantonu v Travniku v Bosně a Hercegovině). Další informace: a) otec se jmenuje Ekrem; b) zakladatel a vedoucí představitel nadace Al-Haramain Islamic Foundation od roku 1998 do roku 2002; c) učitel na Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah v Travniku, Bosna a Hercegovina. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 26.12.2003."
          2. Do oddílu "Fyzické osoby" se doplňuje následující záznam:
          Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi (také znám jako a) Othman al-Ghamdi, b) Uthman al-Ghamdi, c) Uthman al-Ghamidi, d) Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi, e) Othman Ahmed Othman Al Omairah, f) Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi, g) Othman Ahmed Othman al-Omirah, h) Al Umairah al-Ghamdi, i) Othman Bin Ahmed Bin Othman). Adresa: Jemen. Datum narození: a) 27.5.1979, b) 1973 (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Místo narození: a) Saúdská Arábie, b) Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Státní příslušnost: a) Saúdská Arábie, b) Jemen (Othman Ahmed Othman Al Omairah). Národní identifikační číslo: 1089516791 (saúdskoarabský vnitrostátní průkaz totožnosti). Další informace: a) otec se jmenuje Ahmed Othman Al Omirah, b) operační velitel Al-Kajdy na Arabském poloostrově (AQAP). Účastnil se získávání finančních prostředků a skladování zbraní pro operace a činnosti AQAP v Jemenu, c) známý společník Qasima Yahya Mahdi al-Rimiho and Fahda Mohammeda Ahmeda al-Quso, d) oranžový stupeň varování INTERPOLU (číslo svazku 2009/52/OS/CCC, #14). Červený stupeň varování INTERPOLU (kontrolní číslo A-596/3-2009, číslo svazku 2009/3731), e) datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.6.2011.
          3. Záznam "Al-Haramain Islamic Foundation (také známa jako a) Vazir, b) Vezir). Adresa: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosna a Hercegovina; b) Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Další informace: mezi zaměstnance a přidružené členy patří Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz a Safet Durguti. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 13.3.2002." V položce "Právnické osoby, skupiny a subjekty" se nahrazuje tímto:
          "Al-Haramain Islamic Foundation (také známa jako a) Vazir, b) Vezir). Adresa: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosna a Hercegovina; b) Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Další informace: mezi zaměstnance a přidružené členy patří Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 13.3.2002."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.