Nařízení Rady (EU) č. 631/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 631/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 631/2011
          ze dne 21. června 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V zájmu Evropské unie je zcela pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku pro určitý počet nových produktů, které momentálně nejsou uvedeny v příloze nařízení Rady (ES) č. 1255/96 [1].
          (2) Čtyři produkty s kódy KN a TARIC 2933399970, 2933399980, 8507803040 a 8507803050, jež jsou momentálně uvedeny v příloze nařízení (ES) č. 1255/96, by z ní měly být vypuštěny, neboť již není v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel celního sazebníku u uvedených produktů.
          (3) Je nutno změnit popis zboží u patnácti pozastavení cel na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1255/96 s ohledem na technický vývoj produktů a hospodářské trendy na trhu. Tato pozastavení by měla být vyjmuta ze seznamu v příloze a vložena jako nová pozastavení s novým popisem. Kromě toho je třeba změnit kódy TARIC u dvanácti produktů.
          (4) Pozastavení, pro něž jsou uvedené technické změny nezbytné, by měla být vypuštěna ze seznamu pozastavení obsaženého v příloze nařízení (ES) č. 1255/96 a měla by být znovu zařazena na uvedený seznam s novými popisy zboží nebo novými kódy TARIC.
          (5) V zájmu jasnosti by měly být pozměněné záznamy opatřeny hvězdičkou v seznamech zařazených a zrušených pozastavení, jež jsou obsaženy v přílohách I a II tohoto nařízení.
          (6) Zkušenosti ukázaly, že je nutno stanovit den konce platnosti pozastavení uvedených v příloze nařízení (ES) č. 1255/96, aby se zajistilo zohlednění technologických a hospodářských změn. Tím by nemělo být vyloučeno předčasné ukončení některých opatření nebo jejich pokračování po uplynutí uvedeného období, pokud to bude hospodářsky odůvodněno, a to v souladu se zásadami stanovenými ve sdělení Komise z roku 1998 o pozastavení všeobecných cel a autonomních celních kvótách [2].
          (7) Nařízení (ES) č. 1255/96 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Protože pozastavení stanovená v tomto nařízení je nutné použít od 1. července 2011, mělo by se toto nařízení použít od uvedeného dne a vstoupit v platnost okamžitě,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se mění takto:
          1) vkládají se řádky pro produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení;
          2) zrušují se řádky pro produkty, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 21. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Fazekas S.
          [1] Úř. věst. L 158, 29.6.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. C 128, 25.4.1998, s. 2.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Produkty uvedené v čl. 1 bodě 1
          Kód KN | TARIC | Popis zboží | Všeobecná celní sazba | Doba platnosti |
          08119050 08119070 [1]ex08119095 | 70 | Plody rodu Vaccinium, též vařené v páře nebo ve vodě, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex15179099 | 10 | Rostlinný olej, rafinovaný, obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny arachidonové nebo 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny dokosahexaenové a standardizovaný slunečnicovým olejem s vysokým obsahem kyseliny olejové | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2011 |
          ex20079950 ex20089948 | 40 93 | Koncentrát na výrobu protlaku (pyré) z manga: rodu Mangifera,s hodnotou Brix 28 nebo vyšší, avšak nejvýše 30,pro použití při výrobě ovocných šťáv(1) | 6 %(3) | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex20079950 ex20089949 | 50 50 | Koncentrát na výrobu protlaku (pyré) z aceroly: roduMalpighia,s hodnotou Brix 20,pro použití při výrobě ovocných šťáv (1) | 9 %(3) | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex20079950 ex20089948 | 60 20 | Koncentrát na výrobu protlaku (pyré) z kvajávy: rodu Psidium,s hodnotou Brix 20,pro použití při výrobě ovocných šťáv(1) | 6 %(3) | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex20089948 | 94 | Protlak (pyré) z manga: není vyroben z koncentrátu,rodu Mangifera,s hodnotou Brix 16,pro použití při výrobě ovocných šťáv(1) | 6 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex20094110 ex20094199 | 70 70 | Ananasová šťáva: není vyrobena zkoncentrátu,rodu Ananas,s hodnotou Brix 11 nebo vyšší, avšak nejvýše 16,pro použití při výrobě ovocných šťáv(1) | 8 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex28181091 | 10 | Slinutý korund s mikrokrystalickou strukturou obsahující: 94 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 98,5 % hmotnostních α-Al2O3,2 % (± 1,5 %) hmotnostní spinelu,1 % (± 0,6 %) hmotnostní oxidu yttria a2 % (± 1,2 %) hmotnostní oxidu lanthanu a 2 % (± 1,2 %) hmotnostní oxidu neodymu,přičemž částice o velikosti větší než 10 mm tvoří méně než 50 % celkové hmotnosti | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex28255000 | 20 | Oxid měďňý nebo měďnatý obsahující 78 % hmotnostních nebo více mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex28261990 | 10 | Fluorid wolframový o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex28332980 | 20 | Síran manganatý monohydrát | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex28332980 | 30 | Síran zirkonia | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex28369917 | 20 | Alkalický uhličitan zirkoničitý | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex29036990 | 70 | α,α,α’,α’-Tetrachlor-o-xylen | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29052990 | 30 | Dodeka-8,10-dien-1-ol | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29093090 | 30 | 3,4,5-Trimethoxytoluen | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29124900 | 30 | Salicylaldehyd | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29153900 | 60 | Dodec-8-enyl-acetát | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29153900 | 65 | Dodeka-7,9-dienyl acetát | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29153900 | 70 | Dodec-9-enyl acetát | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29171200 | 20 | Dimethyl-adipát | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29173995 | 40 | 1,2-Anhydrid benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29209085 | 20 | Tris(methylfenyl)fosfit | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29209085 | 30 | 2,2’-[[3,3’,5,5’-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1’-bifenyl]-2,2’-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29209085 | 40 | Bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29214200 | 82 | 2-Chlor-4-nitroanilin | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29214300 | 50 | 4-Aminobenzotrifluorid | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29214300 | 60 | 3-Aminobenzotrifluorid | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29214900 | 80 | 4-Heptafluoroisopropyl-2-methylanilin | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29224985 | 45 | Glycin | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex29239000 | 10 | Tetramethylamonium hydroxid ve formě vodného roztoku obsahujícího 25 % (± 0,5 %) hmotnostních tetramethylamonium-hydroxidu | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex29239000 | 75 | Tetraethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího: 35 % (± 0,5 %) hmotnostních tetraethylamonium hydroxidu,nejvýše 1000 mg/kg chloridu,nejvýše 2 mg/kg železa anejvýše 10 mg/kg draslíku | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29242998 | 35 | 2'-Methoxyacetoacetanilid | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29242998 | 40 | N,N’-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29242998 | 45 | Propoxur (ISO) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29242998 | 50 | N,N’-(2,5-Dichlor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29242998 | 55 | N,N’-(2,5-Dichlor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29242998 | 60 | N,N’-(2-Chlor-5-methyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29269095 | 30 | 2-Amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropannitril-hydrochlorid | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29291000 | 55 | 2,5 (a 2,6)-Bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29309099 | 10 | 2,3-Bis[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]propan-1-thiol | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29309099 | 20 | 2-Methoxy-N-[2-nitro-5-(fenylthio)fenyl]acetamid | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29309099 | 55 | Thiomočovina | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29309099 | 65 | Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29310099 | 30 | Diethylboranisopropoxid | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29332100 | 80 | 5,5-Dimethylhydantoin | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29333999 | 85 | 2-Chlor-5-chlormethylpyridin | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29336980 | 55 | Terbutryn (ISO) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29339980 | 64 | (3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyfenyl) ethoxy]cyklohexyl}pyrrolidin-3-ol.hydrochlorid | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29349990 | 85 | [N2-[1-(Ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]- N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29349990 | 86 | Dithianon (ISO) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29349990 | 87 | 2,2’-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29350090 | 40 | Imazosulfuron (ISO), o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex29350090 | 42 | Penoxsulam (ISO) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex32041100 | 10 | Barvivo C.I. Disperse Yellow 54 také známé jako C.I. Solvent Yellow 114 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex32041100 | 20 | Barvivo C.I. Disperse Yellow 241 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex32041100 | 30 | Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující: C.I. Disperse Orange 61,C.I. Disperse Blue 291:1,C.I. Disperse Violet 93:1,C.I. Disperse Red 54 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex32041900 | 71 | Barvico C.I. Solvent Brown 53 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex32041900 | 72 | Barvivo C.I. Solvent Yellow 93 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex32041900 | 73 | Barvivo C.I. Solvent Blue 104 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex32082010 | 20 | Roztok pro přípravu krycí vrstvy ponořováním obsahující 0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních kopolymeru akrylátu, methakrylátu a alkensulfonátu s fluorovanými bočními řetězci, v roztoku n-butanolu a/nebo 4-methyl-2-pentanolu a/nebo diisopentyletheru | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex32159000 | 40 | Suchá tiskařská barva v prášku na bázi hybridní pryskyřice (připravená z polystyrenakrylové a polyesterové pryskyřice) smíchaná s: voskem;polymerem na bázi vinylu abarvivempro použití při výrobě náplní toneru pro kopírky, faxy, tiskárny a multifunkční zařízení(1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex37079090 | 85 | Válečky obsahující: suchou vrstvu fotosenzitivní akrylové pryskyřice,na jedné straně ochrannou fólii z poly(ethylentereftalátu) ana druhé straně ochrannou fólii z polyethylenu | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
          ex38089390 | 20 | Přípravek na bázi benzyl(purin-6-yl)aminu v roztoku glykolu obsahující: 1,88 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2,00 % hmotnostních benzyl(purin-6-yl)aminupoužívaný jako regulátor růstu rostlin | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex38089390 | 30 | Vodný roztok obsahující: 1,8 % hmotnostních para-nitrofenolátu sodného,1,2 % hmotnostních orto-nitrofenolátu sodného,0,6 % hmotnostních 5-nitroguajakolátu sodnéhopro použití při výrobě regulátorů růstu rostlin (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex38089390 | 40 | Směs ve formě bílého prášku obsahující: 3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 3,6 % hmotnostních 1-methylcyklopropenu o čistotě vyšší než 96 % hmotnostních améně než 0,05 % hmotnostních 1-chlor-2-methylpropenu a méně než 0,05 % hmotnostních 3-chlor-2-methylpropenu jako nečistotpro použití při výrobě posklizňových regulátorů růstu pro ovoce, zeleninu a okrasné rostliny se zvláštním generátorem (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex38089390 | 50 | Práškový přípravek obsahující: 55 % hmotnostních nebo více giberelinu A4,1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních giberelinu A7,90 % hmotnostních nebo více giberelinu A4 a A7 dohromady,nejvýše 10 % hmotnostních vody v kombinaci s dalšími přirozeně se vyskytujícími giberelinypoužívaný jako regulátor růstu rostlin | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex38151200 | 20 | Práškový katalyzátor na bázi platiny na uhlíkovém nosiči obsahující 9,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10,5 % hmotnostních platiny pro použití jako katalyzátor palivových článků (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex38151200 | 30 | Katalyzátor na bázi slitiny platiny na uhlíkovém nosiči obsahující 11 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 12,6 % hmotnostních platiny pro použití jako katalyzátor palivových článků (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex38159090 | 30 | Katalyzátor sestávající ze suspenze těchto složek v minerálním oleji: tetrahydrofuranových komplexních sloučenin chloridu hořečnatého a chloridu titanitého; aoxidu křemičitéhoobsahující 6,6 % (± 0,6 %) hmotnostních hořčíku aobsahující 2,3 % (± 0,2 %) hmotnostních titanu | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex38249097 | 46 | Anhydrid kyseliny karboxylové základ tvrdidla pro epoxidovou pryskyřici, v kapalné formě o specifické hmotnosti při 25 °C 1,15 g/cm3 nebo více avšak nejvýše 1,20 g/cm3 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex38249097 | 58 | N2-[1-(S)-Ethoxykarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-karboxy anhydrid v roztoku dichloromethanu (37 %) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex38249097 | 59 | 3,4,5-Trifluorbifenyl-2-amin, ve formě roztoku v toluenu obsahující 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 3,4,5-trifluorbifenyl-2-aminu | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex39013000 | 80 | Ethylen–vinylacetátový kopolymer obsahující 27,8 % nebo více, avšak nejvýše 29,3 % hmotnostních vinylacetátus indexem tání 22 g/10 min. nebo více, avšak nejvýše 28 g/10 min.obsahující nejvýše 15 mg/kg vinylacetátového monomeru | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex39013000 | 82 | Ethylen–vinylacetátový kopolymer obsahující 9,8 % nebo více, avšak nejvýše 10,8 % hmotnostních vinylacetátus indexem tání 2,5 g/10 min. nebo více, však nejvýše 3,5g/10 min.obsahující nejvýše 15 mg/kg vinylacetátového monomeru | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex39019090 | 80 | Blokový kopolymer ethylenu s oktenem ve formě pelet: o hustotě 0,862 nebo více, avšak nejvýše 0,865schopný natažení na nejméně 200 % původní délky,o hysterezi 50 % (±10 %),o trvalé deformaci nejvýše 20 %,pro použití k výrobě dětských plen (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex39019090 | 82 | Kopolymer ethylenu a kyseliny methakrylové | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex39021000 | 40 | Polypropylen neobsahující žádná změkčovadla: pevnost v tahu: 32–60 MPa (určená metodou ASTM D638);pevnost v ohybu 50–90 MPa (určená metodou ASTM D790);index tání (MFR) 230 °C/ 2,16 kg: 5–15 g/10 min. (určen metodou ASTM D1238);obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních polypropylenu,obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních skelného vlákna,obsahující 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních slídy | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
          ex39029090 | 84 | Směs hydrogenovaného styrenového blokového kopolymeru, polyethylenového vosku a pojící pryskyřice ve formě pelet obsahující: 70 % (±5 %) styrenového blokového kopolymeru,15 % (±5 %) polyethylenového vosku a15 % (±5 %) pojicí pryskyřices těmito fyzikálními vlastnostmi: schopný natažení na nejméně 200 % původní délky,o hysterezi 50 % (±10 %),o trvalé deformaci nejvýše 20 %,pro použití k výrobě dětských plen (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex39039090 | 86 | Směs obsahující: 45 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polymerů styrenu35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních poly(fenylenetheru)nejvýše 10 % hmotnostních dalších aditiva s jedním či více z následujících zvláštních barevných efektů: metalickým či perleťovým s vizuální angulární metamerií způsobenou nejméně 0,3 % vločkovitého pigmentufluorescenčním, vyznačujícím se vyzařováním světla při pohlcování ultrafialového zářenízářivě bílým, vyznačujícím se L [1] ne menším než 92 a b [1] ne větším než 2 a [1] v rozmezí -5 až 7 na barevné stupnici CIELab | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex39079990 | 80 | Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích derivátů a cyklohexandimethanolu, doplněný lineárními a/nebo cyklickými dioly | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex39094000 | 20 | Prášek částic termosetické pryskyřice, v němž jsou rovnoměrně rozmístěny magnetické částice, pro použití při výrobě náplní toneru pro faxy, tiskárny a multifunkční zařízení (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex39119099 | 30 | 1,4:5,8-dimethanonaftalen, 2-ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-polymer s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem, hydrogenovaný | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex39119099 | 35 | Varianta kopolymeru z ethylenu a maleinanhydridu (EMA) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex39199000 | 63 | Koextrudovaný třívrstvý film, v němž každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu,obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů,též obsahující v prostřední vrstvě oxid titaničitý,na jedné straně potažený vrstvou akrylového lepidla citlivého na tlak,snímatelnou fólií ao celkové tloušťce nejvýše 110 μm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex39219055 [1]ex70194000 [1]ex70194000 | 25 21 29 | Listy nebo role prepregu obsahující polyimidovou pryskyřici | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
          ex56031310 | 20 | Netkané textilie z polyetylenu získaného technologií spunbond, s povlakem s plošnou hmotností více než 80 g/m2, avšak nejvýše 105 g/m2 as odporem vzduchu (Gurley) 8 s nebo vyšším, avšak nejvýše 75 s (dle metody ISO 5636/5) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex70099100 | 10 | Nezarámovaná skleněná zrcadla o délce 1516 mm (± 1 mm),o šířce 553 mm (± 1 mm),o tloušťce 3 mm (± 0,1 mm),zadní strana zrcadla pokryta ochranným polyethylenovým (PE) filmem o tloušťce 0,11 mm nebo více, avšak nejvýše 0,13 mms obsahem olova nejvýše 90 mg/kg aodolností vůči korozi 72 hodin nebo více ve zkoušce solnou mlhou podle ISO 9227 | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex70191910 | 10 | Příze o délkové hmotnosti 33 tex nebo její násobky (± 7,5 %) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 3,5 μm nebo 4,5 μm, ve kterých převažují filamenty o průměru 3 μm nebo větším, avšak nejvýše 5,2 μm, jiné než ty, upravené za účelem zlepšení jejich přilnavosti k elastomerům | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex70191910 | 20 | Příze o délkové hmotnosti 10,3 tex nebo více, avšak nejvýše 11,9 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filamenty o průměru 4,83 μm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 μm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex70191910 | 25 | Příze o délkové hmotnosti 5,1 tex nebo více, avšak nejvýše 6,0 tex, získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů), ve kterých převažují filamenty o průměru 4,83 μm nebo větším, avšak nejvýše 5,83 μm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex70191910 | 30 | Příze o délkové hmotnosti 22 tex (± 1,6 tex) získaná z nekonečných skleněných vláken (filamentů) o nominálním průměru 7 μm, ve kterých převažují filamenty o průměru 6,35 μm nebo větším, avšak nejvýše 7,61 μm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191910 | 55 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze skleněných vláken typu K nebo U sestávající z: 9 % nebo více, avšak nejvýše 16 % oxidu hořečnatého,19 % nebo více, avšak nejvýše 25 % oxidu hlinitého,0 % nebo více, avšak nejvýše 2 % oxidu boritého,bez oxidu vápenatého,potažená latexem obsahujícím alespoň resorcinol- formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonovaný polyethylen | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
          [1]ex70191910 [1]ex70199099 | 60 30 | Vysokomodulová skleněná šňůra (typu K) impregnovaná kaučukem, získaná z kroucených vysokomodulových skleněných vláken, potažená latexem s obsahem resorcinol-formaldehydové pryskyřice, též s vinylpyridinem a/nebo hydrogenovaným butadien-akrylonitrilovým kaučukem (HNBR) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191910 [1]ex70199099 | 70 20 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahujícím alespoň pryskyřici z rezorcinol-formaldehydu a vinylpyridinu a akrylonitril-butadienový kaučuk (NBR) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70191910 [1]ex70199099 | 80 10 | Skleněná šňůra impregnovaná kaučukem nebo plastem, získaná ze zakroucených skleněných nití, potažená latexem obsahujícím alespoň rezorcinol-formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonát polyethylenu | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex70194000 [1]ex70194000 | 11 19 | Tkaniny z pramenců (rovings), impregnované epoxidovou pryskyřicí, s termoexpanzním koeficientem mezi 30 °C a 120 °C (stanoveným metodou IPC-TM-650) s 10 ppm na °C nebo vyšším, avšak nejvýše 12 ppm na °C v délce a šířce a20 ppm na °C nebo vyšším, avšak nejvýše 30 ppm na °C v tloušťce, s teplotou přechodu skla 152 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 153 °C (stanoveno metodou IPC-TM-650) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex76042910 ex76061299 | 10 20 | Plechy a tyče z hliníkolithiových slitin | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex76072090 | 20 | Mazací vstupní vrstva o celkové tloušťce nepřesahující 350 μm tvořená hliníkovou fólií o tloušťce nejméně 70 μm, avšak nejvýše 150 μm,vodorozpustným mazivem o tloušťce nejméně 20 μm, avšak nejvýše 200 μm, pevným při pokojové teplotě,pro použití při výrobě desek tištěných obvodů (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex81043000 | 10 | Magnesiový prášek: o čistotě 98 % hmotnostních nebo více,o velikosti částic nejméně 0,2 mm, avšak nejvýše 0,8 mm | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex81089050 | 60 | Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu, hliníku, křemíku a niobu, obsahující: 0,4 % nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních hliníku,0,35 % nebo více, avšak nejvýše 0,55 % hmotnostních křemíku a0,1 % nebo více, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních niobu | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex83024200 ex94019080 | 80 10 | Kotoučové západky typu používaného při výrobě sklápěcích automobilových sedadel | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex84079090 | 20 | Kompaktní systém motoru na zkapalněný ropný plyn (LPG) se 6 válcis výkonem 75 kW nebo více, avšak nejvýše 80 kW,se sacími a výfukovými ventily upravenými tak, aby fungovaly nepřetržitě v náročném provozu,pro použití při výrobě vozidel podpoložky 8427 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex84143081 | 50 | Hermetické nebo polohermetické elektrické spirálové kompresory s proměnlivou rychlostí se jmenovitým výkonem 0,5 kW nebo více, avšak nejvýše 10 kW, se zdvihovým objemem nejvýše 35 cm3, typu používaného v chladících zařízeních | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
          ex84798997 ex84799080 | 50 80 | Zařízení, které je součástí výrobní linky pro výrobu lithium-iontových baterií pro osobní elektromotorová vozidla, pro výrobu takové výrobní linky(1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex84834090 | 80 | Převodová skříň s nejvýše 3 převodovými stupni,se systémem automatického zpomalení ase systémem reverzace výkonupro použití při výrobě zboží podpoložky 8427 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex85011099 | 79 | Motory na stejnosměrný proud s kartáčky a vnitřním rotorem s třífázovým vinutím, též se šnekovým převodem, s předepsaným rozsahem teplot nejméně –20 °C až +70 °C | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex85013100 | 40 | Motor na stejnosměrný proud s trvalým buzením a s: vícefázovým vinutím,vnějším průměrem 30 mm nebo více, avšak nejvýše 80 mm,nejvyšší jmenovitou rychlostí 15000 otáček za minutu,výkonem 45 W nebo více, avšak nejvýše 300 W, anapájecím napětím 9 V nebo více, avšak nejvýše 25 V | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2014 |
          ex85071020 | 80 | Olověná startovací baterie s kapacitou nabíjecí schopnosti během prvních 5 sekund dobíjení 200 % nebo více úrovně běžných baterií EFB ("Enhanced Flooded Battery"),s tekutým elektrolytem,pro použití při výrobě osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel vybavených ovladači regenerativního alternátoru nebo systému start/stop s ovladači regenerativního alternátoru (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex85078030 | 60 | Lithium-iontové nabíjecí baterie o délce 1213 mm nebo více, avšak nejvýše 1575 mm,o šířce 245 mm nebo více, avšak nejvýše 1200 mm,o výšce 265 mm nebo více, avšak nejvýše 755 mm,o hmotnosti 265 kg nebo více, avšak nejvýše 294 kg,o jmenovité kapacitě 66,6 Ahv balení 48 modulů | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex85087000 ex85371099 | 10 96 | Karta s elektronickými obvody bez samostatného krytu pro spuštění a ovládání kartáčů vysavače, poháněná nejvýše 300 W | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex85087000 ex85371099 | 20 98 | Karty s elektronickými obvody, které jsou vzájemně propojeny a připojeny ke kartě ovládání motoru drátem nebo rádiovým kmitočtem aregulují funkci (zapínání, vypínání a sací výkon) vysavačů podle uloženého programu,též vybavené ukazateli, které zobrazují funkci vysavače (sací výkon a/nebo naplnění sáčku na prach a/nebo zanesení filtru) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex85229080 | 83 | Optická snímací jednotka Blu-ray, též zapisovací, používající disky Blu-ray, DVD a CD, obsahující alespoň: laserové diody pracující na třech různých vlnových délkách,integrovaný obvod fotodetektoru aovládač,určená pro výrobu produktů čísla 8521 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          [1]ex85258019 | 31 | Kamera uzavřeného televizního okruhu CCTV ohmotnosti nejvýše 5,9 kg,též vybavená krytem,o rozměrech nejvýše 400 mm × 250 mms jedním senzorem typu CCD nebo se senzorem typu CMOS,s účinnými pixely nejvýše 5 megapixelůpro použití ve sledovacích systémech CCTV (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2013 |
          ex85269120 ex85285980 | 80 10 | Integrovaný audio modul (IAM) s digitálním video výstupem pro připojení k dotykovému monitoru LCD, připojenýpřes síť MOST (Media Oriented Systems Transport, sběrnice pro přenos audio a video dat) a s přenosem přes vysokorychlostní protokol MOST, obsahující desku s tištěnými obvody (PCB) obsahující navigační přijímač GPS, gyroskop a tuner kanálu dopravních zpráv (Traffic Message Channel, TMC),pevný disk podporující více map,HD rádio,systém rozpoznávání hlasu,přípojku pro externí CD a DVD disk,vstupy pro připojení Bluetooth, MP3 a USB, které umožňují 6kanálové kódování a streaming přes MOST za použití izochronního toku,o napětí 10 V nebo více, avšak nejvýše 16 V,pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex85299092 | 50 | Barevný zobrazovací panel LCD pro monitory LCD čísla 8528 s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo více, avšak nejvýše 31,24 cm,s podsvícením, mikrořadičem,s ovladačem sběrnice CAN (Controller area network) s rozhraním LVDS (Low voltage differential signaling, sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a napájením CAN nebo s ovladačem přípojky APIX (Automotive Pixel Link) s rozhraním APIXv krytu s hliníkovou tepelnou jímkou na zadní straně,bez modulu pro zpracování signálu,pro použití při výrobě vozidel čísla 8703 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex85366990 | 84 | Univerzální sériová sběrnice (USB) jednoduchá nebo vícenásobná zásuvka pro připojení USB pro použití při výrobě zboží čísla 8521 a 8528 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex85369085 ex85389099 ex85439000 | 96 94 50 | Klávesnice vyrobené ze silikonu nebo polykarbonátu s tištěnými klávesami s elektrickými kontaktními prvky | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex85371099 | 97 | Elektronická karta ke spuštění a ovládání jednofázového komutátorového elektromotoru na střídavý proud o výkonu 750 W nebo více a příkonu vyšším než 1600 W, avšak nejvýše 2700 W | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex85437090 | 95 | Modul pro prohlížení a ovládání mobilního telefonu obsahující: zásuvku hlavního napájení/sběrnice CAN (Controller area network),USB port a porty pro audio vstup/výstup, azabudovaný přepínač videa pro rozhraní mezi operačními systémy mobilních telefonů (smart phone) a sítí MOST (Media Oriented Systems Transport) pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex85459090 | 20 | Papír z uhlíkových vláken typu používaného pro vrstvy difúze plynů v elektrodách palivových článků | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          ex87083091 | 10 | Bubnová parkovací brzda fungující v rámci kotouče provozní brzdyo průměru 170 mm nebo více, avšak nejvýše175 mm,pro použití k výrobě motorových vozidel (1) | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2015 |
          [1]ex90012000 | 10 | Materiál sestávající z polarizačního filmu, též ve svitcích, chráněný na jedné nebo na obou stranách transparentním materiálem, též s adhezívní vrstvou, pokrytý na jedné nebo na obou stranách krycím filmem | 0 % | 1.7.2011- 31.12.2012 |
          [*] Pozastavení týkající se produktu v příloze nařízení (ES) č. 1255/96, u něhož se tímto nařízením mění kód KN nebo TARIC nebo popis zboží.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Produkty uvedené v čl. 1 bodě 2
          Kód KN | TARIC |
          [1]08119050 | |
          [1]08119070 | |
          [1]ex08119095 | 69 |
          [1]ex15179099 | 10 |
          [1]ex28255000 | 11 |
          [1]ex28255000 | 19 |
          [1]ex28332980 | 10 |
          [1]ex28369917 | 10 |
          [1]ex29239000 | 10 |
          ex29333999 | 70 |
          ex29333999 | 80 |
          [1]ex32082010 | 20 |
          [1]ex37071000 | 55 |
          [1]ex38249097 | 46 |
          [1]ex39021000 | 40 |
          [1]ex39039090 | 86 |
          [1]ex39219055 | 25 |
          [1]ex70191910 | 41 |
          [1]ex70191910 | 42 |
          [1]ex70191910 | 43 |
          [1]ex70191910 | 44 |
          [1]ex70191910 | 45 |
          [1]ex70191910 | 46 |
          [1]ex70191910 | 61 |
          [1]ex70191910 | 62 |
          [1]ex70191910 | 63 |
          [1]ex70191910 | 64 |
          [1]ex70191910 | 65 |
          [1]ex70191910 | 66 |
          [1]ex70194000 | 10 |
          [1]ex70194000 | 20 |
          [1]ex70199099 | 10 |
          [1]ex70199099 | 20 |
          [1]ex70199099 | 30 |
          [1]ex81089050 | 60 |
          [1]ex84143081 | 50 |
          [1]ex85011099 | 79 |
          [1]ex85013100 | 40 |
          ex85078030 | 40 |
          ex85078030 | 50 |
          [1]ex85078030 | 60 |
          [1]ex85229080 | 83 |
          [1]ex85258019 | 31 |
          [1]ex90012000 | 10 |
          [*] Pozastavení týkající se produktu v příloze nařízení (ES) č. 1255/96, u něhož se tímto nařízením mění kód KN nebo TARIC nebo popis zboží.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.