Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 633/2011 ze dne 29. června 2011 o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2011/12

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 633/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 633/2011
          ze dne 29. června 2011
          o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2011/12
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) S cílem podpořit zásobování trhu Společenství obilovinami v průběhu posledních měsíců hospodářského roku 2010/11 byla nařízením Komise (EU) č. 177/2011 [2] pozastavena do 30. června 2011 dovozní cla na dovozní kvóty pro pšenici obecnou nízké a střední jakosti a pro krmný ječmen, jež byly otevřeny nařízením Komise (ES) č. 1067/2008 [3] a nařízením Komise (ES) č. 2305/2003 [4].
          (2) Z předpokládaného vývoje na trhu s obilovinami na začátku příštího hospodářského roku 2011/12 lze usuzovat, že vysoké ceny budou přetrvávat s ohledem na nízkou úroveň zásob a současný stav odhadů Komise, pokud jde o množství, která budou ze sklizně roku 2011 skutečně dostupná. Pro snazší zachování dovozních toků účelných pro rovnováhu na trhu Evropské unie se tudíž jeví jako nezbytné zajistit kontinuitu politiky dovozu obilovin tak, že se zachová dočasné pozastavení dovozních cel pro hospodářský rok 2011/12 u těch cel na dovozní kvóty, na něž se v současnosti toto opatření vztahuje, a to do 31. prosince 2011.
          (3) Hospodářským subjektům by však neměly být ukládány sankce, jsou-li obiloviny již dopravovány za účelem dovozu do Unie. Z tohoto důvodu je nutné vzít v úvahu lhůtu na přepravu a umožnit hospodářským subjektům propustit do volného oběhu obiloviny, na něž se vztahuje režim pozastavení cel stanoveného tímto nařízením, a to u všech produktů, jejichž přímá přeprava do místa určení v Unii byla zahájena nejpozději dne 31. prosince 2011. Je tudíž nutné stanovit, jaký důkaz má být předložen pro prokázání přímé přepravy do místa určení v Unii a data, kdy byla přeprava zahájena.
          (4) Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí od 1. července 2011 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Uplatňování dovozních cel na produkty kódu KN 10019099, jiné než vysoce jakostní podle definice v příloze II nařízení Komise (EU) č. 642/2010 [5], a na produkty kódu KN 100300 se pro veškerý dovoz realizovaný v rámci dovozních kvót se sníženou sazbou cla otevřených nařízením (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 2305/2003 pro hospodářský rok 2011/12 pozastavuje.
          2. Pokud se uskutečňuje přímá přeprava obilovin uvedených v odstavci 1 tohoto článku do místa určení v Unii a tato přeprava byla zahájena nejpozději dne 31. prosince 2011, zůstává pro propuštění dotčených produktů do volného oběhu použitelné pozastavení cel podle tohoto nařízení.
          Uspokojivý důkaz o přímé přepravě do místa určení v Unii a o datu zahájení přepravy se příslušným orgánům podává na základě originálu přepravního dokumentu.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2011 do dne 31. prosince 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 51, 25.2.2011, s. 8.
          [3] Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 7.
          [5] Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.