Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 634/2011 ze dne 29. června 2011 , kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódu KN 1701 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 634/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 634/2011
          ze dne 29. června 2011,
          kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení na dovoz cukru kódu KN 1701 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ceny cukru na světovém trhu byly v prvních měsících hospodářského roku 2010/11 konstantně na vysoké úrovni, což zpomalilo dovozy zejména z těch třetích zemí, které využívaly některých preferenčních dohod.
          (2) Vzhledem k této situaci Komise nedávno přijala řadu opatření s cílem přivést na trh Unie dodatečné zásoby. Tato opatření zahrnovala nařízení Komise (EU) č. 222/2011 ze dne 3. března 2011, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11 [2], které zvýšilo kombinovanou dostupnost cukru a isoglukózy na trhu Unie o 526000 tun, a provádění nařízení Komise (EU) č. 302/2011 ze dne 28. března 2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11 [3], kterým se pozastavilo ukládání dovozního cla na cukr kódu KN 1701 pro množství 300000 tun.
          (3) Dovozy cukru v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku v souladu s kapitolou 3 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4], byly omezeny a zpracovatelský průmysl zvýšil využití cukru podléhajícího kvótám ve vyvážených výrobcích. Vzhledem k tomuto vývoji přetrvává na trhu problematická situace, během níž hrozí do příchodu nové sklizně nedostatečné zásobování během posledních měsíců hospodářského roku.
          (4) Vysoké ceny cukru na světovém trhu proto ohrožují dostupnost zásob na trhu Unie. Z tohoto důvodu a pro zvýšení zásob je nutné snížením dovozního cla na určitá množství cukru zjednodušit dovoz. Množství a snížení cla by se měla posuzovat s ohledem na současný stav a předvídatelný vývoj na trhu s cukrem v Unii a ve světě. Množství a snížení by se tedy měla opírat o nabídkové řízení.
          (5) Měly by se specifikovat minimální požadavky způsobilosti pro nabídku.
          (6) Pro každou nabídku by měla být složena jistota. Ta by měla posloužit jako jistota při žádosti o dovozní licenci v případě úspěšné nabídky a v opačném případě by měla být uvolněna.
          (7) Příslušné orgány členských států by Komisi měly oznámit způsobilé nabídky. Aby se tato oznámení zjednodušila a harmonizovala, měly by se poskytnout vzory.
          (8) Pro každé dílčí nabídkové řízení by měla být vytvořena ustanovení, která Komisi umožní stanovit minimální celní sazbu a v případě potřeby přídělový koeficient za účelem snížení přijatých množství anebo rozhodnout o nestanovení minimální celní sazby.
          (9) Členské státy by měly účastníky nabídkového řízení v krátké době informovat o výsledcích jejich nabídky v dílčím nabídkovém řízení.
          (10) Příslušné orgány by měly Komisi sdělit množství, na něž byly vydány dovozní licence. Za tímto účelem by Komise měla poskytnout vzory.
          (11) Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Podle článku 187 nařízení (ES) č. 1234/2007 se zahajuje nabídkové řízení s referenčním číslem 09.4314 na dovoz cukru kódu KN 1701 se sníženou celní sazbou na hospodářský rok 2010/11.
          Uvedená celní sazba nahrazuje clo stanovené společným celním sazebníkem a dodatečná cla uvedená v článku 141 nařízení (ES) č. 1234/2007 a v článku 36 nařízení Komise (ES) č. 951/2006 [5].
          Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 [6] se použije, nestanoví-li toto nařízení jinak.
          Článek 2
          1. Lhůta pro podání nabídek pro první dílčí nabídkové řízení končí dne 13. července 2011 ve 12:00 hodin bruselského času.
          2. Lhůty pro podání nabídek pro druhé a následující dílčí nabídková řízení začnou první pracovní den, který následuje po uplynutí předešlé lhůty. Končí dne 27. července 2011, 24. srpna 2011, 14. září 2011 a 28. září 2011, vždy ve 12:00 hodin bruselského času.
          3. Komise může podávání nabídek v případě jednoho nebo více dílčích nabídkových řízení pozastavit.
          Článek 3
          1. Nabídky související s tímto nabídkovým řízením se zasílají faxem nebo elektronickou poštou příslušnému orgánu v členském státě.
          Příslušné orgány členských států mohou požadovat, aby elektronické nabídky byly opatřeny zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES [7].
          2. Nabídka je způsobilá pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:
          a) v nabídce se uvádí:
          i) jméno a adresa účastníka nabídkového řízení a jeho číslo plátce DPH,
          ii) množství nabízeného cukru, které musí být nejméně 20 tun a maximálně 45000 tun,
          iii) navrhovaná výše celní sazby vyjádřená v EUR na tunu a zaokrouhlená na nejvýše dvě desetinná místa,
          iv) osmičíselný kód KN cukru;
          b) před uplynutím lhůty pro podávání nabídek je předložen důkaz, že účastník nabídkového řízení složil jistotu uvedenou v čl. 4 odst. 1;
          c) k nabídce je přiložena žádost o dovozní licenci na nabízená množství a celní sazbu, ve které jsou uvedeny údaje podle čl. 8 odst. 2;
          d) nabídka se podává v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se nabídka podává;
          e) v nabídce je uveden odkaz na toto nařízení a termín pro podání nabídek;
          f) nabídka neobsahuje další podmínky od účastníka nabídkového řízení než ty, jež jsou stanoveny v tomto nařízení.
          3. Nabídka, která není podána v souladu s odstavci 1 a 2, není způsobilá.
          4. Žadatelé mohou v rámci téhož dílčího nabídkového řízení podat pouze jednu nabídku na osmimístný kód KN.
          5. Nabídky do nabídkového řízení se po jejich podání nesmí stáhnout nebo změnit.
          Článek 4
          1. V souladu s ustanoveními hlavy III nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 [8] každý účastník nabídkového řízení složí jistotu ve výši 150 EUR na tunu cukru, který má být dovezen na základě tohoto nařízení.
          Pokud je nabídka úspěšná, poslouží jistota jako jistota pro dovozní licenci.
          2. V případě neúspěšných účastníků nabídkového řízení se jistota uvedená v odstavci 1 uvolní.
          Článek 5
          1. Příslušné orgány členských států rozhodnou o platnosti nabídek na základě podmínek stanovených v článku 3.
          Osoby oprávněné přijímat a posuzovat nabídky o nich nesmí prozradit žádné podrobnosti neoprávněné osobě.
          Pokud příslušné orgány členských států rozhodnou, že nabídka je neplatná, informují o tom účastníka nabídkového řízení.
          2. Dotyčný příslušný orgán Komisi faxem oznámí způsobilé podané nabídky, a to do dvou hodin po uplynutí lhůty pro podávání nabídek stanovené v čl. 2 odst. 1 a 2. Oznámení neobsahují údaje uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě i).
          3. Forma a obsah oznámení jsou vymezeny na základě vzorů, které členským státům dá k dispozici Komise. Pokud žádné nabídky podány nejsou, příslušný orgán o tom faxem informuje Komisi v téže lhůtě.
          Článek 6
          S ohledem na současný stav a předvídatelný vývoj na trhu s cukrem v Unii a ve světě rozhodne Komise pro každé dílčí nabídkové řízení a pro každý osmimístný kód KN o stanovení či nestanovení minimální celní sazby tím, že přijme prováděcí nařízení postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          Komise uvedeným nařízením rovněž v případě potřeby stanoví přídělový koeficient pro nabídky, které byly podány na úrovni minimální celní sazby. V tomto případě se jistota uvedená v článku 4 úměrně k přiděleným množstvím uvolní.
          Článek 7
          1. Nebyla-li stanovena minimální celní sazba, všechny nabídky se zamítnou.
          Příslušné orgány členských států nepřijmou nabídky, které nebyly oznámeny podle článku 5.
          2. Dotyčný příslušný orgán žadatelům do tří pracovních dní po dni vyhlášení nařízení uvedeného v článku 6 sdělí výsledky jejich nabídky v dílčím nabídkovém řízení. Zašle prohlášení o výběru nabídky všem účastníkům nabídkového řízení, jejichž nabídka uvádí celní sazbu vzhledem k osmimístnému kódu KN rovnu nebo vyšší než minimální celní sazbu stanovenou pro tento kód. Množství, jimž je přidělena specifická celní sazba a osmimístný kód KN, odpovídají množstvím nabízeným s uvedenou celní sazbou a osmimístným kódem KN.
          3. V oznámení o výběru nabídky se přinejmenším uvede:
          a) postup, k němuž se nabídkové řízení vztahuje;
          b) množství přiděleného cukru;
          c) výše celní sazby vyjádřená v EUR a zaokrouhlená na nejvýše dvě desetinná místa, kterou je třeba zaplatit za tunu cukru v případě množství uvedeného v písmeně b);
          d) osmičíselný kód KN cukru.
          Článek 8
          1. Nejpozději poslední pracovní den v týdnu, jenž následuje po týdnu, v němž bylo vyhlášeno nařízení uvedené v článku 6, vydá příslušný orgán dovozní licenci pro přidělené množství každému úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení.
          2. Žádosti o dovozní licence a dovozní licence obsahují tyto údaje:
          a) v kolonce 16 osmičíselný kód KN cukru;
          b) v kolonkách 17 a 18 množství cukru;
          c) v kolonce 20 alespoň jeden z údajů uvedených v části A přílohy;
          d) v kolonce 24 použitelná celní sazba při využití jednoho z údajů uvedených v části B přílohy.
          3. Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008 jsou práva vyplývající z dovozní licence nepřenosná.
          Článek 9
          Dovozní licence vydané v rámci dílčího nabídkového řízení jsou platné ode dne jejich vydání až do uplynutí třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo vyhlášeno nařízení o dílčím nabídkovém řízení uvedené v článku 6.
          Článek 10
          Nejpozději poslední pracovní den druhého týdne, jenž následuje po týdnu, v němž bylo vyhlášeno nařízení uvedené v článku 6, oznámí příslušné orgány Komisi množství, pro něž byly podle tohoto nařízení vydány dovozní licence. Oznámení se předává elektronicky v souladu se vzory a způsoby, které členským státům poskytne Komise.
          Článek 11
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Jeho použitelnost končí dnem 31. října 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. června 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 60, 5.3.2011, s. 6.
          [3] Úř. věst. L 81, 29.3.2011, s. 8.
          [4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.
          [6] Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.
          [7] Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.
          [8] Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          A. Údaje uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. c)
          bulharsky : Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 634/2011; референтен номер 09.4314
          španělsky : Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 634/2011; número de referencia 09.4314
          česky : Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011; Referenční číslo 09.4314
          dánsky : Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 634/2011; Referencenummer 09.4314
          německy : Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 634/2011; Referenznummer 09.4314
          estonsky : Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 634/2011; viitenumber 09.4314
          řecky : Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 634/2011; αριθμός αναφοράς 09.4314
          anglicky : Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 634/2011; reference number 09.4314
          francouzsky : Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 634/2011; numéro de référence 09.4314
          italsky : Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011; numero di riferimento 09.4314
          lotyšsky : Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 634/2011; Atsauces numurs 09.4314
          litevsky : Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 634/2011; Nuorodos numeris 09.4314
          maďarsky : Behozatal csökkentett vámtétel mellett a 634/2011/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4314
          maltsky : Impurtat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011; numru ta’ referenza 09.4314
          nizozemsky : Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 634/2011; referentienummer 09.4314
          polsky : Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011; Numer referencyjny 09.4314
          portugalsky : Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro a título do Regulamento de Execução (UE) n.o 634/2011; número de referência 09.4314
          rumunsky : Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 634/2011; număr de referință 09.4314
          slovensky : Dovoz so zníženým clom podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 634/2011; Referenčné číslo 09.4314
          slovinsky : Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 634/2011; Referenčna številka 09.4314
          finsky : Tuonti alennetuin tullein täytäntönpanoasetuksen (EU) N:o 634/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4314
          švédsky : Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 634/2011; Referensnummer 09.4314
          B. Údaje uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. d)
          bulharsky : Мито (мито върху приетата оферта)
          španělsky : Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)
          česky : Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)
          dánsky : Toldsats: (toldsats for det antagne bud)
          německy : Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)
          estonsky : Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)
          řecky : Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)
          anglicky : Customs duty: (customs duty of the awarded tender)
          francouzsky : Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)
          italsky : Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)
          lotyšsky : Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)
          litevsky : Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)
          maďarsky : Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)
          maltsky : Dazju doganali: (id-dazju doganali tal-offerta rebbieħa)
          nizozemsky : Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)
          polsky : Cło: (cło zatwierdzonej oferty)
          portugalsky : Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)
          rumunsky : Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)
          slovensky : Clo: (clo vybranej ponuky)
          slovinsky : Carina: (carina dodeljene ponudbe)
          finsky : Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)
          švédsky : Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.