Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 640/2011 ze dne 30. června 2011 , kterým se po sto padesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 640/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 640/2011
          ze dne 30. června 2011,
          kterým se po sto padesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 22. června 2011 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o odstranění pěti fyzických osob a tří právnických osob ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.
          (3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. června 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto:
          (1) V položce "Právnické osoby, skupiny a subjekty" se zrušují tyto záznamy:
          (a) "Meadowbrook Investments Limited. Adresa: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Spojené království. Další informace: a) Registrační číslo: 05059698; b) má spojení s Mohammedem Benhammedim. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7. 2. 2006."
          (b) "Ozlam Properties Limited. Adresa: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Spojené království. Další informace: a) Registrační číslo: 05258730; b) má spojení s Mohammedem Benhammedim. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7. 2. 2006."
          (c) "Sara Properties Limited (také známa jako Sara Properties). Adresa: a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Spojené království b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Spojené království. Další informace: a) Registrační číslo: 4636613; b) má spojení s Mohammedem Benhammedim. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7. 2. 2006."
          (2) V oddílu "Fyzické osoby" se zrušují tyto záznamy:
          (a) "Ghuma Abd’rabbah (také znám jako a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil, e) Ghunia Abdrabba). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 2. 9. 1957. Místo narození: Benghazi, Libye. Státní příslušnost: britská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7. 2. 2006."
          (b) "Abd Al-Rahman Al-Faqih (také znám jako a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al- Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 15. 12. 1959. Místo narození: Libye. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7. 2. 2006."
          (c) "Mohammed Benhammedi (také znám jako a) Mohamed Hannadi, b) Mohamed Ben Hammedi, c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, d) Ben Hammedi, e) Panhammedi, f) Abu Hajir, g) Abu Hajir Al Libi, h) Abu Al Qassam i) Hammedi Mohamedben). Adresa: Midlands, Spojené království. Datum narození: 22. 9. 1966. Místo narození: Libye. Státní příslušnost: libyjská."
          (d) "Abdulbaqi Mohammed Khaled (také znám jako a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd’ Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: 18. 8. 1957. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: britská."
          (e) "Tahir Nasuf (také znám jako a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida, g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Adresa: Manchester, Spojené království. Datum narození: a) 4. 11. 1961, b) 11. 4. 1961. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: RP0178772 (libyjský cestovní pas). Národní identifikační číslo: PW548083D (číslo národního pojištění Spojeného království). Další informace: mající v lednu 2009 bydliště ve Spojeném Království. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7. 2. 2006."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.