Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 643/2011 ze dne 1. července 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 642/2010, pokud jde o dovozní cla na čirok a žito

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 643/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 643/2011
          ze dne 1. července 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 642/2010, pokud jde o dovozní cla na čirok a žito
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 143 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 5 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin [2], se stanoví, že reprezentativní dovozní cena CIF stanovená pro ječmen se použije pro výpočet dovozních cel na čirok a žito.
          (2) Vývoj na trhu s ječmenem a menší význam Spojených států na světovém trhu s tímto produktem způsobují, že ječmen již neslouží pro odhad situace na trhu s čirokem. Zdroje informací na trhu s čirokem jsou navíc velmi nedostatečné či velmi málo spolehlivé, aby se mohly použít jako základ pro stanovení dovozních cel na tento produkt. Z dostupných zdrojů dále vyplývá, že ceny čiroku vyváženého ze Spojených států a ceny kukuřice vyvážené z téže země si jsou velmi podobné. Je proto třeba pro čirok použít reprezentativní dovozní cenu CIF pro kukuřici. Je rovněž třeba zachovat v současné době existující vyrovnanost mezi cly na žito a cly na čirok.
          (3) Nařízení (EU) č. 642/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) č. 642/2010 se mění takto:
          1) Článek 5 se mění takto:
          a) V odstavci 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:
          "Reprezentativní dovozní ceny CIF uvedené v čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) 1234/2007 pro pšenici obecnou vysoké jakosti, pšenici tvrdou a kukuřici uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení se skládají z těchto složek:";
          b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Reprezentativní dovozní ceny CIF za pšenici tvrdou, pšenici obecnou vysoké jakosti a kukuřici jsou souhrnem složek uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c). Reprezentativní dovozní ceny CIF pro čirok a žito jsou ceny vypočtené pro kukuřici."
          2) Příloha III se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA III
          Kotační burzy a referenční odrůdy
          Produkt | Pšenice obecná | Pšenice tvrdá | Kukuřice |
          Standardní jakost | Vysoká | | |
          Referenční odrůda (typ, stupeň) pro burzovní kotaci | Hard Red Spring no 2 | Hard Amber Durum no 2 | Yellow Corn no 3 |
          Kotační burzy | Minneapolis Grain Exchange | Minneapolis Grain Exchange [1] | Chicago Board of Trade |
          [1] Pokud nejsou k dispozici kotace, které lze použít pro výpočet reprezentativní dovozní ceny CIF, použijí se kotace FOB veřejně dostupné ve Spojených státech amerických."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.