Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 644/2011 ze dne 1. července 2011 , kterým se zahajuje nabídkové řízení na alkohol vinného původu č. 1/2011 EU za účelem nového průmyslového užití

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 644/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 644/2011
          ze dne 1. července 2011,
          kterým se zahajuje nabídkové řízení na alkohol vinného původu č. 1/2011 EU za účelem nového průmyslového užití
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [2], se stanoví, že ustanovení čl. 128 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 [3] se nadále použije, ačkoli je uvedené nařízení zrušeno.
          (2) V článku 128 nařízení Rady (ES) č. 479/2008 se stanoví, že opatření týkající se tržních mechanismů stanovená v hlavě III nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [4] se použijí i nadále, i když je naposledy uvedené nařízení zrušeno, a to v případě, že tato opatření byla zahájena nebo přijata před 1. srpnem 2008. Rovněž v článku 103 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína [5], se stanoví, že příslušná pravidla stanovená v nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu [6], zůstávají v platnosti, i když nařízení (ES) č. 1623/2000 je zrušeno, pokud se tato pravidla vztahují k opatřením zahájeným před 1. srpnem 2008.
          (3) Zásoby alkoholu vinného původu vytvořené před 1. srpnem 2008 se musí spotřebovat. Rovněž v souladu s čl. 128 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 479/2008 a s čl. 103 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 555/2008 zůstávají v případě tohoto opatření stále v platnosti článek 31 nařízení (ES) č. 1493/1999 a kapitola IV nařízení (ES) č. 1623/2000.
          (4) Nařízení (ES) č. 1623/2000 stanoví mimo jiné prováděcí pravidla pro odbyt alkoholu, který byl získán destilacemi podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a jsou v držení intervenčních agentur.
          (5) V souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1623/2000 je pro snížení zásob alkoholu vinného původu v Unii a pro realizaci průmyslových projektů malého rozsahu v rámci Unie třeba zahájit nabídkové řízení týkající se alkoholu vinného původu za účelem nového průmyslového užití. Alkohol vinného původu v Unii, jenž je v zásobách členských států, se skládá z množství pocházejících z destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.
          (6) Pro předkládání nabídek je vhodné stanovit minimální ceny, jež se budou odlišovat podle kategorie konečného užití.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Tímto nařízením, které je oznámením o nabídkovém řízení ve smyslu čl. 81 nařízení (ES) č. 1623/2000, se zahajuje prodej alkoholu vinného původu za účelem nového průmyslového užití.
          Nabídkovému řízení je uděleno č. 01/2011 EU.
          Alkohol pochází z destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v držení kyperských a maďarských intervenčních agentur.
          2. Prodávané množství se týká 61834,8931 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových. Čísla nádob, místa uskladnění a objem alkoholu o 100 % objemových v každé z nich jsou uvedeny v příloze.
          Článek 2
          Prodej proběhne v souladu s ustanoveními článků 79, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101 a 102 nařízení (ES) č. 1623/2000.
          Článek 3
          1. Nabídky se předkládají příslušným intervenčním agenturám, jež mají alkohol v držení:
          Maďarská intervenční agentura:
          Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
          1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
          Telefon: +36 12196260. Fax: +36 15771317
          Levelezési cím: 1385 Budapest 62. Pf. 867.
          e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu
          Honlap: http://www.mvh.gov.hu/
          Kyperská intervenční agentura:
          Wine Products Council
          86 Franklin Roosevelt s.
          Petra Business Centre
          3011 Limassol
          Cyprus
          e-mail: extaff@wpc.org.cy
          website: http://www.wpc.org.cy/en_index.html
          2. Nabídky se předkládají ve dvou zapečetěných obálkách, přičemž na vnitřní obálce je uvedeno "Nabídka v rámci nabídkového řízení č. 01/2011 EU za účelem nového průmyslového užití" a na vnější obálce je uvedena adresa příslušné intervenční agentury.
          3. Nabídky musejí být příslušné intervenční agentuře doručeny nejpozději třetí úterý po dni vyhlášení tohoto nařízení ve 12 hodin (bruselského času).
          4. Ke každé nabídce musí být přiložen doklad o složení účastnické jistoty 4 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových u příslušné intervenční agentury, která má alkohol v držení.
          Článek 4
          Minimální ceny, s nimiž mohou být nabídky předkládány, činí 5 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových určeného k užití jako palivo v kotelnách a cementárnách a 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových určeného k výrobě jiných průmyslových výrobků, zejména nemrznoucích kapalin a čisticích prostředků.
          Článek 5
          Formální požadavky na odběr vzorků jsou stanoveny v článku 98 nařízení (ES) č. 1623/2000. Cena vzorků je 10 EUR za litr.
          Intervenční agentura poskytne veškeré nezbytné informace o vlastnostech alkoholu nabízeného k prodeji.
          Článek 6
          Jistota na řádné provedení je stanovena ve výši 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. července 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Dacian Cioloş
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 154, 17.6.2009, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ NA ALKOHOL ZA ÚČELEM NOVÉHO PRŮMYSLOVÉHO UŽITÍ č. 01/2011 EU
          Místo skladování, množství a vlastnosti alkoholu nabízeného k prodeji |
          Členský stát | Umístění a kontakt | Číslo nádob / Číslo šarží | Objem v hektolitrech alkoholu o 100 % obj. | Odkaz na článek nařízení (ES) č. 1493/1999 | Druh alkoholu | Obsah alkoholu (v % obj.) |
          Maďarsko | Tartalégazdálkodási Kht Szöke József 7041 Vajta, Kerekerdei telep Hrsz.0179/7 Tel./Fax: +36 25229176 Župa: Fejér | T-3ALK01 | 16826,9197 | 29 + 30 | surový | 93–94,5 % |
          T-8ALK02 | 16129,0143 | 29 + 30 | surový | 93–94,5 % |
          Tartalégazdálkodási Kht Mihályi Zoltán 5130 Jászapáti, Tanya hrsz.266 Tel./Fax: +36 57540950 Župa: Jász-Nagykun-Szolnok | 7ALK03 | 4503,8456 | 29 + 30 | surový | 93–94,5 % |
          8ALK04 | 3501,0925 | 29 + 30 | surový | 93–94,5 % |
          9ALK05 | 4607,8723 | 29 + 30 | surový | 93–94,5 % |
          10ALK06 | 4510,6906 | 29 + 30 | surový | 93–94,5 % |
          12ALK07 | 4558,2781 | 29 + 30 | surový | 93–94,5 % |
          Celkem | | 54637,7131 | | | |
          Kypr | Wine Products Council (Zakaki, Limassol Cyprus) | 4 | 1765,54 | 27 | surový | 94,23 % |
          2 | 1484,27 | 27 | surový | 92,75 % |
          3 | 1229,23 | 27 | surový | 93,79 % |
          5 | 1356,93 | 27 | surový | 93,03 % |
          6 | 1361,21 | 27 | surový | 93,93 % |
          Celkem | | 7197,18 | | | |
          Celkový součet | | 61834,8931 | | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.