Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 648/2011 ze dne 4. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o dobu použitelnosti přechodných opatření týkajících se podmínek pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 648/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 648/2011
          ze dne 4. července 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o dobu použitelnosti přechodných opatření týkajících se podmínek pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES, které se vztahují na některá zvířata
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. c), články 11 a 12 a čl. 19 třetí pododstavec uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26. října 2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí [2], stanoví pravidla pro tlumení, sledování, dozor a omezení přesunů zvířat uvnitř uzavřených pásem a mimo ně v souvislosti s katarální horečkou ovcí.
          (2) Článek 8 nařízení (ES) č. 1266/2007 stanoví podmínky pro výjimky ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí 200/75/ES. V čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení se stanoví, že pro přesuny zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí z hospodářství nebo inseminační stanice nebo skladovacího střediska, které se nacházejí v uzavřeném pásmu, do jiného hospodářství nebo inseminační stanice nebo skladovacího střediska se má stanovit výjimka ze zákazu přesunů, pokud zvířata, jejich sperma, vajíčka a embrya splňují podmínky stanovené v příloze III uvedeného nařízení nebo jakékoli jiné vhodné veterinární záruky založené na pozitivním výsledku posouzení rizika týkajícího se opatření proti šíření viru katarální horečky ovcí a ochrany proti napadením vektory, které si vyžádá příslušný orgán v místě původu a které schválí příslušný orgán v místě určení před přesunem těchto zvířat.
          (3) Ustanovení čl. 9a odst. 1 nařízení (ES) č. 1266/2007 stanoví, že jako přechodné opatření a odchylně od podmínek uvedených v příloze III zmíněného nařízení mohou členské státy určení požadovat, aby přesun některých zvířat, na něž se vztahuje výjimka podle čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení, splňoval dodatečné podmínky na základě posouzení rizika, při kterém bylo přihlédnuto k entomologickým a epizootologickým podmínkám dovezených zvířat. Tyto dodatečné podmínky upřesňují, že dotčená zvířata musí být mladší 90 dnů, od narození musí být držena v odděleném ustájení chráněném před vektory a musí být podrobena určitým testům uvedeným v příloze III zmíněného nařízení.
          (4) Nařízení (ES) č. 1266/2007 ve znění nařízení (EU) č. 1142/2010 [3] prodloužilo dobu použitelnosti přechodných opatření stanovených v článku 9a nařízení (ES) č. 1266/2007 o dalších šest měsíců do 30. června 2011. V době přijetí nařízení (EU) č. 1142/2010 se předpokládalo, že nová pravidla týkající se kritérií pro zařízení chráněná před vektory budou stanovena v příloze III nařízení (ES) č. 1266/2007 a že zmíněná přechodná opatření již proto nebudou nutná. Tyto plánované změny přílohy III uvedeného nařízení však dosud nebyly provedeny.
          (5) Proto je nezbytné prodloužit dobu použitelnosti přechodných opatření stanovených v čl. 9a odst. 1 nařízení (ES) č. 1266/2007 o další rok do doby, než budou přijaty změny přílohy III nařízení (ES) č. 1266/2007 týkající se zařízení chráněných před vektory.
          (6) Nařízení (ES) č. 1266/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V úvodní větě čl. 9a odst. 1 nařízení (ES) č. 1266/2007 se datum " 30. června 2011" nahrazuje datem " 30. června 2012".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.
          [2] Úř. věst. L 283, 27.10.2007, s. 37.
          [3] Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 20.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.