Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 653/2011 ze dne 6. července 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 1439/95, příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 a příloha II nařízení (ES) č. 810/2008, pokud jde o subjekt oprávněný vydávat doklady a osvědčení v Argentině

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 653/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 653/2011
          ze dne 6. července 2011,
          kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 1439/95, příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 a příloha II nařízení (ES) č. 810/2008, pokud jde o subjekt oprávněný vydávat doklady a osvědčení v Argentině
          KOMISE EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [1],
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [2],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1439/95 ze dne 26. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa [3], a zejména na čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991 [4], a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 810/2008 ze dne 11. srpna 2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní, čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso [5], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 1439/95 stanoví seznam subjektů třetích zemí, které jsou oprávněny vydávat doklady o původu zboží.
          (2) Příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 stanoví subjekty v Argentině, které jsou oprávněny vydávat osvědčení o pravosti.
          (3) Příloha II nařízení (ES) č. 810/2008 stanoví seznam subjektů ve vyvážejících zemích oprávněných vydávat osvědčení o pravosti.
          (4) Argentina Komisi sdělila, že od 1. července 2011 je novým subjektem, který je oprávněn vydávat doklady o původu a osvědčení o pravosti pro hovězí, skopové a kozí maso pocházející z Argentiny, ministerstvo hospodářství a financí.
          (5) Příloha I nařízení (ES) č. 1439/95, příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 a příloha II nařízení (ES) č. 810/2008 by měly být odpovídajícím způsobem změněny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze I nařízení (ES) č. 1439/95 se položka č. 1 nahrazuje tímto:
          "1. Argentina: Ministerio de Economia y Finanzas Publicas"
          Článek 2
          Příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA III
          Seznam subjektů v Argentině, které jsou oprávněny vydávat osvědčení o pravosti
          Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:
          pro okruží a bránice pocházející z Argentiny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 3 písm. a)."
          Článek 3
          V příloze II nařízení (ES) č. 810/2008 se první odrážka nahrazuje tímto:
          - "— MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS:
          pro maso pocházející z Argentiny a odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. a)."
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. července 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. července 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7.
          [4] Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28.
          [5] Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.