Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 655/2011 ze dne 28. června 2011 o zrušení antidumpingových opatření týkajících se dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 655/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 655/2011
          ze dne 28. června 2011
          o zrušení antidumpingových opatření týkajících se dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 9 a čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          1. POSTUP
          1.1 Platná opatření
          (1) V současné době jsou platnými opatřeními konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 654/2008 [2] na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz kumarinu odesílaného z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, ať již je deklarován jako pocházející z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, či nikoliv, a závazek přijatý jedním indickým výrobcem (Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd) [3].
          1.2 Odůvodnění přezkumu
          (2) Komise byla informována o tom, že jediný výrobce kumarinu, který v šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření, představoval výrobní odvětví Unie, se rozhodl ukončit výrobu kumarinu v Unii ke konci srpna 2010.
          1.3 Zahájení
          (3) Po konzultaci s poradním výborem tedy Komise oznámením zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie [4] zahájila částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky, rozšířených na dovoz kumarinu odesílaného z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, ať již je deklarován jako pocházející z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, či nikoliv, který se omezuje na posouzení újmy.
          (4) Komise o zahájení šetření v rámci přezkumu oficiálně informovala výrobce v Unii a zástupce z Čínské lidové republiky. Zúčastněné strany dostaly příležitost, aby písemně sdělily svá stanoviska a požádaly o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení.
          1.4 Přezkoumávaný výrobek
          (5) Přezkoumávaným výrobkem je kumarin pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen "dotčený výrobek"), v současnosti kódu KN ex29322100.
          2. ZJIŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
          (6) Šetření potvrdilo, že jediný výrobce dotčeného výrobku v Unii své výrobní zařízení v srpnu 2010 trvale uzavřel.
          (7) Komise se domnívá, že by stávající řízení mělo být zastaveno, jelikož šetření v rámci přezkumu neodhalilo žádné okolnosti, které by naznačovaly, že zastavení řízení není v zájmu Unie. Zúčastněné strany o tom byly informovány a dostaly příležitost vyjádřit své stanovisko. Nebyly obdrženy žádné připomínky, jež by naznačovaly, že zastavení řízení není v zájmu Unie.
          (8) Komise proto dospěla k závěru, že antidumpingové řízení týkající se dovozu dotčeného výrobku do Unie by mělo být zastaveno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Antidumpingová opatření týkající se dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky, v současnosti kódu KN ex29322100, rozšířená na dovoz kumarinu odesílaného z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, ať již je deklarován jako pocházející z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, či nikoliv, se zrušují a řízení týkající se tohoto dovozu se zastavuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 28. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Fazekas S.
          [1] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
          [2] Úř. věst. L 183, 11.7.2008, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 1, 4.1.2005, s. 15.
          [4] Úř. věst. C 299, 5.11.2010, s. 4.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.