Nařízení Komise (EU) č. 656/2011 ze dne 7. července 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o definice a seznam účinných látek Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 656/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 656/2011
          ze dne 7. července 2011,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o definice a seznam účinných látek
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů [1], a zejména na čl. 5 odst. 2 a odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1185/2009 vytváří nový rámec pro vytváření srovnatelných evropských statistik o prodeji a používání pesticidů.
          (2) V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1185/2009 je nezbytné přijmout definici pojmu "ošetřená plocha" uvedeného v oddíle 2 přílohy II uvedeného nařízení, protože by v zájmu srovnatelnosti měl být vykládán a používán v celé Unii jednotně.
          (3) V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1185/2009 by Komise měla pravidelně, avšak nejméně každých pět let, upravit seznam látek, které mají být sledovány, a jejich klasifikaci do kategorií přípravků a chemických skupin uvedených v příloze III. Seznam v příloze uvedeného rozhodnutí byl naposledy aktualizován v roce 2006, a je tedy nutné ho znovu aktualizovat a pokrýt tak období od roku 2010 do roku 2015.
          (4) Vzhledem k počtu látek a složitosti identifikace správných sloučenin a jejich klasifikace je pro národní statistické úřady obtížné řádně vytvořit potřebné nástroje pro sběr informací o použití a uvádění na trh. Proto by se měly zařadit jen ty látky, kterým přidělila identifikační číslo jedna nebo obě hlavní mezinárodně uznávané instituce pro registraci chemických sloučenin a pesticidů: Chemical Abstracts Service Americké chemické společnosti (CAS) a Collaborative International Pesticides Analytical Council (CIPAC).
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pojmem "ošetřená plocha" uvedeným v oddíle 2 přílohy II nařízení (ES) č. 1185/2009 se rozumí základní ošetřená plocha, definovaná jako "výměra plodiny, která byla alespoň jednou ošetřena danou účinnou látkou, nezávisle na počtu ošetření".
          Článek 2
          Příloha III nařízení (ES) č. 1185/2009 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha III nařízení (ES) č. 1185/2009 se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA III
          HARMONIZOVANÁ KLASIFIKACE LÁTEK
          Hlavní skupiny | Kategorie přípravků | Kód | Chemická skupina | Látky obecné názvy | CAS [1] | CIPAC [2] |
          | | | | Společná nomenklatura | | |
          Fungicidy a bakteriocidy | | F | | | | |
          | Anorganické fungicidy | F01 | | | | |
          | | F01_01 | SLOUČENINY MĚDI | | | |
          | | F01_01_01 | | BORDEAUXSKÁ JÍCHA | 8011-63-0 | 44.604 |
          | | F01_01_02 | | HYDROXID MĚĎNATÝ | 20427-59-2 | 44.305 |
          | | F01_01_03 | | OXID MĚĎNÝ | 1319-39-1 | 44.603 |
          | | F01_01_04 | | OXYCHLORID MĚĎNATÝ | 1332-40-7 | 44.602 |
          | | F01_01_05 | | TROJSYTNÝ SÍRAN MĚĎNATÝ | 1333-22-8 | 44.606 |
          | | F01_01_06 | | OSTATNÍ SOLI MĚDI | | 44 |
          | | F01_02 | ANORGANICKÁ SÍRA | | | |
          | | F01_02_01 | | SÍRA | 7704-34-9 | 18 |
          | | F01_99 | OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY | | | |
          | | F01_99_01 | | POLYSULFID VÁPENATÝ | 1344-81-6 | 17 |
          | | F01_99_02 | | JODID DRASELNÝ | 7681-11-0 | 773 |
          | | F01_99_03 | | FOSFORITAN DRASELNÝ | | 756 |
          | | F01_99_04 | | THIOKYANÁT DRASELNÝ | 333-20-0 | 772 |
          | | F01_99_05 | | CHLORNAN SODNÝ | 7681-52-9 | |
          | | F01_99_06 | | FOSFORITAN DISODNÝ | | 808 |
          | | F01_99_99 | | OSTATNÍ ANORGANICKÉ FUNGICIDY | | |
          | Fungicidy na bázi karbamátů a dithiokarbamátů | F02 | | | | |
          | | F02_01 | FUNGICIDY NA BÁZI KARBANILÁTU | | | |
          | | F02_01_01 | | DIETHOFENKARB | 87130-20-9 | 513 |
          | | F02_02 | FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU | | | |
          | | F02_02_01 | | BENTHIAVALIKARB | 413615-35-7 | 744 |
          | | F02_02_02 | | IPROVALIKARB | 140923-17-7 | 620 |
          | | F02_02_03 | | PROPAMOKARB | 24579-73-5 | 399 |
          | | F02_03 | FUNGICIDY NA BÁZI DITHIOKARBAMÁTU | | | |
          | | F02_03_01 | | MANKOZEB | 8018-01-7 | 34 |
          | | F02_03_02 | | MANEB | 12427-38-2 | 61 |
          | | F02_03_03 | | METIRAM | 9006-42-2 | 478 |
          | | F02_03_04 | | PROPINEB | 12071-83-9 | 177 |
          | | F02_03_05 | | THIRAM | 137-26-8 | 24 |
          | | F02_03_06 | | ZIRAM | 137-30-4 | 31 |
          | | F02_99 | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A DITHIOKARBAMÁTŮ | | | |
          | | F02_99_99 | | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A DITHIOKARBAMÁTŮ | | |
          | Fungicidy na bázi benzimidazolů | F03 | | | | |
          | | F03_01 | FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLU | | | |
          | | F03_01_01 | | KARBENDAZIM | 10605-21-7 | 263 |
          | | F03_01_02 | | FUBERIDAZOL | 3878-19-1 | 525 |
          | | F03_01_03 | | THIABENDAZOL | 148-79-8 | 323 |
          | | F03_01_04 | | THIOFANÁT-METHYL | 23564-05-8 | 262 |
          | | F03_99 | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLŮ | | | |
          | | F03_99_99 | | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI BENZIMIDAZOLŮ | | |
          | Fungicidy na bázi imidazolů a triazolů | F04 | | | | |
          | | F04_01 | FUNGICIDY NA BÁZI KONAZOLU | | | |
          | | F04_01_01 | | BITERTANOL | 55179-31-2 | 386 |
          | | F04_01_02 | | BROMUKONAZOL | 116255-48-2 | 680 |
          | | F04_01_03 | | CYPROKONAZOL | 94361-06-5 | 600 |
          | | F04_01_04 | | DIFENOKONAZOL | 119446-68-3 | 687 |
          | | F04_01_05 | | EPOXIKONAZOL | 106325-08-0 | 609 |
          | | F04_01_06 | | ETRIDIAZOL | 2593-15-9 | 518 |
          | | F04_01_07 | | FENBUKONAZOL | 114369-43-6 | 694 |
          | | F04_01_08 | | FLUCHINKONAZOL | 136426-54-5 | 474 |
          | | F04_01_09 | | FLUSILAZOL | 85509-19-9 | 435 |
          | | F04_01_10 | | FLUTRIAFOL | 76674-21-0 | 436 |
          | | F04_01_11 | | IMAZALIL (ENILKONAZOL) | 58594-72-2 | 335 |
          | | F04_01_12 | | IPKONAZOL | 125225-28-7 | 798 |
          | | F04_01_13 | | METKONAZOL | 125116-23-6 | 706 |
          | | F04_01_14 | | MYKLOBUTANIL | 88671-89-0 | 442 |
          | | F04_01_15 | | PENKONAZOL | 66246-88-6 | 446 |
          | | F04_01_16 | | PROPIKONAZOL | 60207-90-1 | 408 |
          | | F04_01_17 | | PROTHIOKONAZOL | 178928-70-6 | 745 |
          | | F04_01_18 | | TEBUKONAZOL | 107534-96-3 | 494 |
          | | F04_01_19 | | TETRAKONAZOL | 112281-77-3 | 726 |
          | | F04_01_20 | | TRIADIMENOL | 55219-65-3 | 398 |
          | | F04_01_21 | | TRIFLUMIZOL | 99387-89-0 | 730 |
          | | F04_01_22 | | TRITIKONAZOL | 131983-72-7 | 652 |
          | | F04_02 | FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLU | | | |
          | | F04_02_01 | | CYAZOFAMID | 120116-88-3 | 653 |
          | | F04_02_02 | | FENAMIDON | 161326-34-7 | 650 |
          | | F04_02_03 | | TRIAZOXID | 72459-58-6 | 729 |
          | | F04_99 | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLŮ A TRIAZOLŮ | | | |
          | | F04_99_01 | | AMETOCTRADIN | 865318-97-4 | 818 |
          | | F04_99_02 | | AMISULBROM | 348635-87-0 | 789 |
          | | F04_99_99 | | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI IMIDAZOLŮ A TRIAZOLŮ | | |
          | Fungicidy na bázi morfolinů | F05 | | | | |
          | | F05_01 | FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINU | | | |
          | | F05_01_01 | | DIMETHOMORF | 110488-70-5 | 483 |
          | | F05_01_02 | | DODEMORF | 1593-77-7 | 300 |
          | | F05_01_03 | | FENPROPIMORF | 67564-91-4 | 427 |
          | | F05_99 | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINŮ | | | |
          | | F05_99_99 | | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI MORFOLINŮ | | |
          | Biologické fungicidy | F06 | | | | |
          | | F06_01 | BIOLOGICKÉ FUNGICIDY | | | |
          | | F06_01_01 | | AMPELOMYCES QUISQUALIS (KMEN AQ10) | | 589 |
          | | F06_01_02 | | AUREOBASIDIUM PULLULANS | | 809, 810 |
          | | F06_01_03 | | BACILLUS SUBTILIS (KMEN QST 713) | | 661 |
          | | F06_01_04 | | CONIOTHYRIUM MINITANS | | 614 |
          | | F06_01_05 | | GLIOCLADIUM CATENULATUM (KMEN J1446) | | 624 |
          | | F06_01_06 | | LAMINARIN | 9008-22-4 | 671 |
          | | F06_01_07 | | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (KMEN APOPKA 97) | | 573 |
          | | F06_01_08 | | PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS (KMEN MA342) | | 574 |
          | | F06_01_09 | | PSEUDOZYMA FLOCCULOSA | | 669 |
          | | F06_01_10 | | VIRUS JADERNÉ POLYEDRIE BLÝSKAVKY ČERVIVCOVÉ SPODOPTERA EXIGUA (SeNPV) | | 592 |
          | | F06_01_11 | | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (KMEN T-22, KMEN ITEM 908) | | 816 |
          | | F06_01_12 | | CANDIDA OLEOPHILA | | 946 |
          | | F06_01_13 | | PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO – PRÁŠEK ZE SEMEN (FEN 560) | | 858 |
          | | F06_01_14 | | PHLEBIOPSIS GIGANTEA (NĚKOLIK KMENŮ) | | 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934 |
          | | F06_01_15 | | PSEUDOMONAS SP. (KMEN DSMZ 13134) | | 935 |
          | | F06_01_16 | | PYTHIUM OLIGANDRUM (KMEN M1) | | 936 |
          | | F06_01_17 | | STREPTOMYCES K61 (KMEN K61) (DŘÍVE STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) | | 937 |
          | | F06_01_18 | | TRICHODERMA ASPELLERUM (DŘÍVE T. HARZIANUM) (KMEN ICC012, KMEN T25, KMEN TV1) | | 938, 939, 940 |
          | | F06_01_19 | | TRICHODERMA ASPERELLUM (KMEN T34) | | 941 |
          | | F06_01_20 | | TRICHODERMA ATROVIRIDE (DŘÍVE T. HARZIANUM) (KMEN IMI 206040, KMEN T11) | | 942, 943 |
          | | F06_01_21 | | TRICHODERMA ATROVIRIDE (KMEN I-1237) | | 944 |
          | | F06_01_22 | | TRICHODERMA GAMSII (DŘÍVE T. VIRIDE) (KMEN ICC080) | | 945 |
          | | F06_01_23 | | TRICHODERMA POLYSPORUM (KMEN IMI 206039) | | 946 |
          | | F06_01_24 | | VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (KMEN WCS850) (DŘÍVE VERTICILLIUM DAHLIAE) | | 948 |
          | | F06_99 | OSTATNÍ BIOLOGICKÉ FUNGICIDY | | | |
          | | F06_99_99 | | OSTATNÍ BIOLOGICKÉ FUNGICIDY | | |
          | Ostatní fungicidy | F99 | | | | |
          | | F99_01 | ALIFATICKÉ DUSÍKATÉ FUNGICIDY | | | |
          | | F99_01_01 | | CYMOXANIL | 57966-95-7 | 419 |
          | | F99_01_02 | | DODIN | 2439-10-3 | 101 |
          | | F99_01_03 | | GUAZATIN | 108173-90-6 | 361 |
          | | F99_02 | FUNGICIDY NA BÁZI AMIDU | | | |
          | | F99_02_01 | | CYFLUFENAMID | 180409-60-3 | 759 |
          | | F99_02_02 | | FLUOPIKOLID | 239110-15-7 | 787 |
          | | F99_02_03 | | PROCHLORAZ | 67747-09-5 | 407 |
          | | F99_02_04 | | SILTHIOFAM | 175217-20-6 | 635 |
          | | F99_02_05 | | ZOXAMID | 156052-68-5 | 640 |
          | | F99_02_06 | | MANDIPROPAMID | 374726-62-2 | 783 |
          | | F99_02_07 | | PENTHIOPYRAD | 183675-82-3 | 824 |
          | | F99_03 | FUNGICIDY NA BÁZI ANILIDU | | | |
          | | F99_03_01 | | BENALAXYL | 71626-11-4 | 416 |
          | | F99_03_02 | | BOSCALID | 188425-85-6 | 673 |
          | | F99_03_03 | | KARBOXIN | 5234-68-4 | 273 |
          | | F99_03_04 | | FENHEXAMID | 126833-17-8 | 603 |
          | | F99_03_05 | | FLUTOLANIL | 66332-96-5 | 524 |
          | | F99_03_06 | | METALAXYL-M | 70630-17-0 | 580 |
          | | F99_03_07 | | METALAXYL | 57837-19-1 | 365 |
          | | F99_03_08 | | BENALAXYL-M | 98243-83-5 | 766 |
          | | F99_03_09 | | BIXAFEN | 581809-46-3 | 819 |
          | | F99_03_10 | | FENPYRAZAMIN | 473798-59-3 | 832 |
          | | F99_03_11 | | FLUOPYRAM | 658066-35-4 | 807 |
          | | F99_03_12 | | ISOPYRAZAM | 881685-58-1 | 963 |
          | | F99_05 | AROMATICKÉ FUNGICIDY | | | |
          | | F99_05_01 | | CHLOROTHALONIL | 1897-45-6 | 288 |
          | | F99_05_02 | | DIKLORAN | 99-30-9 | 150 |
          | | F99_06 | FUNGICIDY NA BÁZI DIKARBOXIMIDU | | | |
          | | F99_06_01 | | IPRODION | 36734-19-7 | 278 |
          | | F99_07 | FUNGICIDY NA BÁZI DINITROANILINU | | | |
          | | F99_07_01 | | FLUAZINAM | 79622-59-6 | 521 |
          | | F99_08 | FUNGICIDY NA BÁZI DINITROFENOLU | | | |
          | | F99_08_01 | | DINOKAP | 39300-45-3 | 98 |
          | | F99_08_02 | | MEPTYLDINOKAP | 131-72-6 | 811 |
          | | F99_09 | ORGANOFOSFOROVÉ FUNGICIDY | | | |
          | | F99_09_01 | | FOSETYL | 15845-66-6 | 384 |
          | | F99_09_02 | | TOLKLOFOS-METHYL | 57018-04-9 | 479 |
          | | F99_10 | FUNGICIDY NA BÁZI OXAZOLU | | | |
          | | F99_10_01 | | FAMOXADON | 131807-57-3 | 594 |
          | | F99_10_02 | | HYMEXAZOL | 10004-44-1 | 528 |
          | | F99_11 | FUNGICIDY NA BÁZI FENYLPYRROLU | | | |
          | | F99_11_01 | | FLUDIOXONIL | 131341-86-1 | 522 |
          | | F99_12 | FUNGICIDY NA BÁZI FTALIMIDU | | | |
          | | F99_12_01 | | KAPTAN | 133-06-2 | 40 |
          | | F99_12_02 | | FOLPET | 133-07-3 | 75 |
          | | F99_13 | FUNGICIDY NA BÁZI PYRIMIDINU | | | |
          | | F99_13_01 | | BUPIRIMÁT | 41483-43-6 | 261 |
          | | F99_13_02 | | CYPRODINIL | 121552-61-2 | 511 |
          | | F99_13_03 | | MEPANIPYRIM | 110235-47-7 | 611 |
          | | F99_13_04 | | PYRIMETHANIL | 53112-28-0 | 714 |
          | | F99_14 | FUNGICIDY NA BÁZI CHINOLINU | | | |
          | | F99_14_01 | | 8-HYDROXYCHINOLIN SULFÁT (8-HYDROXYCHINOLIN VČETNĚ OXYCHINOLINU) | 134-31-6 | 677 |
          | | F99_14_02 | | CHINOXYFEN | 124495-18-7 | 566 |
          | | F99_15 | FUNGICIDY NA BÁZI CHINONU | | | |
          | | F99_15_01 | | DITHIANON | 3347-22-6 | 153 |
          | | F99_16 | FUNGICIDY NA BÁZI STROBILURINU | | | |
          | | F99_16_01 | | AZOXYSTROBIN | 131860-33-8 | 571 |
          | | F99_16_02 | | DIMOXYSTROBIN | 149961-52-4 | 739 |
          | | F99_16_03 | | FLUOXASTROBIN | 361377-29-9 | 746 |
          | | F99_16_04 | | KRESOXIM-METHYL | 143390-89-0 | 568 |
          | | F99_16_05 | | PIKOXYSTROBIN | 117428-22-5 | 628 |
          | | F99_16_06 | | PYRAKLOSTROBIN | 175013-18-0 | 657 |
          | | F99_16_07 | | TRIFLOXYSTROBIN | 141517-21-7 | 617 |
          | | F99_17 | FUNGICIDY NA BÁZI MOČOVINY | | | |
          | | F99_17_01 | | PENCYKURON | 66063-05-6 | 402 |
          | Nezařazené fungicidy | F99_99 | NEZAŘAZENÉ FUNGICIDY | | | |
          | | F99_99_01 | | 2-FENYLFENOL | 90-43-7 | 246 |
          | | F99_99_02 | | ACIBENZOLAR-S-METHYL | 126448-41-7 | 597 |
          | | F99_99_03 | | FOSFID HLINITÝ | 20859-73-8 | 227 |
          | | F99_99_04 | | KYSELINA ASKORBOVÁ | | 774 |
          | | F99_99_05 | | KYSELINA BENZOOVÁ | 65-85-0 | 622 |
          | | F99_99_06 | | FENPROPIDIN | 67306-00-7 | 520 |
          | | F99_99_07 | | FOSFID HOŘEČNATÝ | 12057-74-8 | 228 |
          | | F99_99_08 | | METRAFENON | 220899-03-6 | 752 |
          | | F99_99_09 | | PYRIOFENON | 688046-61-9 | 827 |
          | | F99_99_10 | | SPIROXAMIN | 118134-30-8 | 572 |
          | | F99_99_11 | | DIDECYLDIMETHYLAMONIUM- CHLORID | | 859 |
          | | F99_99_12 | | PROQUINAZID | 189278-12-4 | 764 |
          | | F99_99_13 | | VALIFENALÁT (DŘÍVE VALIFENAL) | | 857 |
          | | F99_99_99 | | OSTATNÍ NEZAŘAZENÉ FUNGICIDY | | |
          Herbicidy, desikanty a přípravky proti mechům | | H | | | | |
          | Herbicidy na bázi fenoxy-fytohormonů | H01 | | | | |
          | | H01_01 | HERBICIDY NA BÁZI FENOXYKYSELIN | | | |
          | | H01_01_01 | | 2,4-D | 94-75-7 | 1 |
          | | H01_01_02 | | 2,4-DB | 94-82-6 | 83 |
          | | H01_01_03 | | DICHLORPROP-P | 15165-67-0 | 476 |
          | | H01_01_04 | | MCPA | 94-74-6 | 2 |
          | | H01_01_05 | | MCPB | 94-81-5 | 50 |
          | | H01_01_06 | | MEKOPROP | 7085-19-0 | 51 |
          | | H01_01_07 | | MEKOPROP-P | 16484-77-8 | 475 |
          | | H01_99 | OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI FENOXY-FYTOHORMONŮ | | | |
          | | H01_99_99 | | OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI FENOXY-FYTOHORMONŮ | | |
          | Herbicidy na bázi triazinů a triazinonů | H02 | | | | |
          | | H02_02 | HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINU | | | |
          | | H02_02_01 | | TERBUTHYLAZIN | 5915-41-3 | 234 |
          | | H02_03 | HERBICIDY NA BÁZI TRIAZINONU | | | |
          | | H02_03_01 | | METAMITRON | 41394-05-2 | 381 |
          | | H02_03_02 | | METRIBUZIN | 21087-64-9 | 283 |
          | | H02_99 | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI TRIAZINŮ A TRIAZINONŮ | | | |
          | | H02_99_99 | | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI TRIAZINŮ A TRIAZINONŮ | | |
          | Herbicidy na bázi amidů a anilidů | H03 | | | | |
          | | H03_01 | HERBICIDY NA BÁZI AMIDU | | | |
          | | H03_01_01 | | BEFLUBUTAMID | 113614-08-7 | 662 |
          | | H03_01_02 | | DIMETHENAMID-P | 87674-68-8 | 638 |
          | | H03_01_03 | | ISOXABEN | 82558-50-7 | 701 |
          | | H03_01_04 | | NAPROPAMID | 15299-99-7 | 271 |
          | | H03_01_05 | | PENOXSULAM | 219714-96-2 | 758 |
          | | H03_01_06 | | PETHOXAMID | 106700-29-2 | 665 |
          | | H03_01_07 | | PROPYZAMID | 23950-58-5 | 315 |
          | | H03_01_08 | | PYROXSULAM | 422556-08-9 | 793 |
          | | H03_02 | HERBICIDY NA BÁZI ANILIDU | | | |
          | | H03_02_01 | | DIFLUFENIKAN | 83164-33-4 | 462 |
          | | H03_02_02 | | FLORASULAM | 145701-23-1 | 616 |
          | | H03_02_03 | | FLUFENACET | 142459-58-3 | 588 |
          | | H03_02_04 | | METAZACHLOR | 67129-08-2 | 411 |
          | | H03_02_05 | | METOSULAM | 139528-85-1 | 707 |
          | | H03_02_06 | | PROPANIL | 709-98-8 | 205 |
          | | H03_02_07 | | HALOSULFURON-METHYL | 100784-20-1 | 785 |
          | | H03_03 | HERBICIDY NA BÁZI CHLOROACETANILIDU | | | |
          | | H03_03_01 | | ACETOCHLOR | 34256-82-1 | 496 |
          | | H03_03_02 | | DIMETHACHLOR | 50563-36-5 | 688 |
          | | H03_03_03 | | PROPISOCHLOR | 86763-47-5 | 836 |
          | | H03_03_04 | | S-METOLACHLOR | 87392-12-9 | 607 |
          | | H03_99 | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI AMIDŮ A ANILIDŮ | | | |
          | | H03_99_99 | | OSTATNÍ FUNGICIDY NA BÁZI AMIDŮ A ANILIDŮ | | |
          | Herbicidy na bázi karbamátů a bis-karbamátů | H04 | | | | |
          | | H04_01 | HERBICIDY NA BÁZI BIS-KARBAMÁTU | | | |
          | | H04_01_01 | | CHLORPROFAM | 101-21-3 | 43 |
          | | H04_01_02 | | DESMEDIFAM | 13684-56-5 | 477 |
          | | H04_01_03 | | FENMEDIFAM | 13684-63-4 | 77 |
          | | H04_02 | HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU | | | |
          | | H04_02_01 | | ASULAM | 3337-71-1 | 240 |
          | | H04_02_02 | | KARBETAMID | 16118-49-3 | 95 |
          | | H04_99 | OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A BIS-KARBAMÁTŮ | | | |
          | | H04_99_99 | | OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A BIS-KARBAMÁTŮ | | |
          | Herbicidy na bázi derivátů dinitroanilinu | H05 | | | | |
          | | H05_01 | HERBICIDY NA BÁZI DINITROANILINU | | | |
          | | H05_01_01 | | BENFLURALIN | 1861-40-1 | 285 |
          | | H05_01_02 | | PENDIMETHALIN | 40487-42-1 | 357 |
          | | H05_01_03 | | ORYZALIN | 19044-88-3 | 537 |
          | | H05_99 | OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ DINITROANILINU | | | |
          | | H05_99_99 | | OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ DINITROANILINU | | |
          | Herbicidy na bázi derivátů močoviny, uracilu nebo sulfonylmočoviny | H06 | | | | |
          | | H06_01 | HERBICIDY NA BÁZI SULFONYLMOČOVINY | | | |
          | | H06_01_01 | | AMIDOSULFURON | 120923-37-7 | 515 |
          | | H06_01_02 | | AZIMSULFURON | 120162-55-2 | 584 |
          | | H06_01_03 | | BENSULFURON | 99283-01-9 | 502 |
          | | H06_01_04 | | CHLORSULFURON | 64902-72-3 | 391 |
          | | H06_01_05 | | ETHOXYSULFURON | 126801-58-9 | 591 |
          | | H06_01_06 | | FLAZASULFURON | 104040-78-0 | 595 |
          | | H06_01_07 | | FLUPYRSULFURON | 150315-10-9 | 577 |
          | | H06_01_08 | | FORAMSULFURON | 173159-57-4 | 659 |
          | | H06_01_09 | | IMAZOSULFURON | 122548-33-8 | 590 |
          | | H06_01_10 | | JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 144550-36-7 | 634.501 |
          | | H06_01_11 | | MESOSULFURON | 400852-66-6 | 663 |
          | | H06_01_12 | | METSULFURON | 74223-64-6 | 441 |
          | | H06_01_13 | | NICOSULFURON | 111991-09-4 | 709 |
          | | H06_01_14 | | OXASULFURON | 144651-06-9 | 626 |
          | | H06_01_15 | | PROSULFURON | 94125-34-5 | 579 |
          | | H06_01_16 | | RIMSULFURON | 122931-48-0 | 716 |
          | | H06_01_17 | | SULFOSULFURON | 141776-32-1 | 601 |
          | | H06_01_18 | | THIFENSULFURON | 79277-67-1 | 452 |
          | | H06_01_19 | | TRIASULFURON | 82097-50-5 | 480 |
          | | H06_01_20 | | TRIBENURON | 106040-48-6 | 546 |
          | | H06_01_21 | | TRIFLUSULFURON | 135990-29-3 | 731 |
          | | H06_01_22 | | TRITOSULFURON | 142469-14-5 | 735 |
          | | H06_01_23 | | ORTHOSULFAMURON | 213464-77-8 | 781 |
          | | H06_02 | HERBICIDY NA BÁZI URACILU | | | |
          | | H06_02_01 | | LENACIL | 2164-08-1 | 163 |
          | | H06_03 | HERBICIDY NA BÁZI MOČOVINY | | | |
          | | H06_03_01 | | CHLOROTOLURON | 15545-48-9 | 217 |
          | | H06_03_02 | | DIURON | 330-54-1 | 100 |
          | | H06_03_03 | | FLUOMETURON | 2164-17-2 | 159 |
          | | H06_03_04 | | ISOPROTURON | 34123-59-6 | 336 |
          | | H06_03_05 | | LINURON | 330-55-2 | 76 |
          | | H06_99 | OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ MOČOVINY, URACILU NEBO SULFONYLMOČOVINY | | | |
          | | H06_99_99 | | OSTATNÍ HERBICIDY NA BÁZI DERIVÁTŮ MOČOVINY, URACILU NEBO SULFONYLMOČOVINY | | |
          | Ostatní herbicidy | H99 | | | | |
          | | H99_01 | HERBICIDY ZE SKUPINY FENOXYPYRIDINŮ | | | |
          | | H99_01_01 | | KLODINAFOP | 114420-56-3 | 683 |
          | | H99_01_02 | | CYHALOFOP | 122008-85-9 | 596 |
          | | H99_01_03 | | DIKLOFOP | 40843-25-2 | 358 |
          | | H99_01_04 | | FENOXAPROP-P | 113158-40-0 | 484 |
          | | H99_01_05 | | FLUAZIFOP-P-BUTYL | 79241-46-6 | 395 |
          | | H99_01_06 | | HALOXYFOP-P | 95977-29-0 | 526 |
          | | H99_01_07 | | PROPACHIZAFOP | 111479-05-1 | 713 |
          | | H99_01_08 | | CHIZALOFOP-P | 94051-08-8 | 641 |
          | | H99_01_09 | | CHIZALOFOP-P-ETHYL | 100646-51-3 | 641.202 |
          | | H99_01_10 | | CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 119738-06-6 | 641.226 |
          | | H99_02 | HERBICIDY NA BÁZI BENZOFURANU | | | |
          | | H99_02_01 | | ETHOFUMESÁT | 26225-79-6 | 233 |
          | | H99_03 | HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY BENZOOVÉ | | | |
          | | H99_03_01 | | DIKAMBA | 1918-00-9 | 85 |
          | | H99_04 | HERBICIDY NA BÁZI BIPYRIDYLU | | | |
          | | H99_04_01 | | DIKVAT | 85-00-7 | 55 |
          | | H99_05 | HERBICIDY NA BÁZI CYKLOHEXANDIONU | | | |
          | | H99_05_01 | | KLETHODIM | 99129-21-2 | 508 |
          | | H99_05_02 | | CYKLOXYDIM | 101205-02-1 | 510 |
          | | H99_05_03 | | PROFOXYDIM | 139001-49-3 | 621 |
          | | H99_05_04 | | TEPRALOXYDIM | 149979-41-9 | 608 |
          | | H99_05_05 | | TRALKOXYDIM | 87820-88-0 | 544 |
          | | H99_06 | HERBICIDY NA BÁZI DIAZINU | | | |
          | | H99_06_01 | | PYRIDÁT | 55512-33-9 | 447 |
          | | H99_07 | HERBICIDY NA BÁZI DIKARBOXIMIDU | | | |
          | | H99_07_01 | | CINIDON-ETHYL | 142891-20-1 | 598 |
          | | H99_07_02 | | FLUMIOXAZIN | 103361-09-7 | 578 |
          | | H99_08 | HERBICIDY NA BÁZI DIFENYLETHERU | | | |
          | | H99_08_01 | | ACLONIFEN | 74070-46-5 | 498 |
          | | H99_08_02 | | BIFENOX | 42576-02-3 | 413 |
          | | H99_08_03 | | OXYFLUORFEN | 42874-03-3 | 538 |
          | | H99_09 | HERBICIDY NA BÁZI IMIDAZOLINONU | | | |
          | | H99_09_01 | | IMAZAMOX | 114311-32-9 | 619 |
          | | H99_10 | ANORGANICKÉ HERBICIDY | | | |
          | | H99_10_01 | | SÍRAN ŽELEZNATÝ | 7720-78-7 17375-41-6 7782-63-0 | 837 |
          | | H99_11 | HERBICIDY NA BÁZI ISOXAZOLU | | | |
          | | H99_11_01 | | ISOXAFLUTOL | 141112-29-0 | 575 |
          | | H99_11_02 | | TOPRAMEZON | 210631-68-8 | 800 |
          | | H99_13 | HERBICIDY NA BÁZI NITRILU | | | |
          | | H99_13_01 | | BROMOXYNIL | 1689-84-5 | 87 |
          | | H99_13_02 | | DICHLOBENIL | 1194-65-6 | 73 |
          | | H99_13_03 | | IOXYNIL | 1689-83-4 | 86 |
          | | H99_14 | ORGANOFOSFOROVÉ HERBICIDY | | | |
          | | H99_14_01 | | GLUFOSINÁT | 51276-47-2 | 437 |
          | | H99_14_02 | | GLYFOSÁT | 1071-83-6 | 284 |
          | | H99_15 | HERBICIDY NA BÁZI FENYLPYRAZOLU | | | |
          | | H99_15_01 | | PINOXADEN | 243973-20-8 | 776 |
          | | H99_15_02 | | PYRAFLUFEN-ETHYL | 129630-19-9 | 605.202 |
          | | H99_16 | HERBICIDY NA BÁZI PYRIDAZINONU | | | |
          | | H99_16_01 | | CHLORIDAZON | 1698-60-8 | 111 |
          | | H99_16_02 | | FLURTAMON | 96525-23-4 | 569 |
          | | H99_17 | HERBICIDY NA BÁZI PYRIDINKARBOXAMIDU | | | |
          | | H99_17_01 | | PIKOLINAFEN | 137641-05-5 | 639 |
          | | H99_18 | HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY PYRIDINKARBOXYLOVÉ | | | |
          | | H99_18_01 | | KLOPYRALID | 1702-17-6 | 455 |
          | | H99_18_02 | | PIKLORAM | 1918-02-1 | 174 |
          | | H99_19 | HERBICIDY NA BÁZI KYSELINY PYRIDYLOXYOCTOVÉ | | | |
          | | H99_19_01 | | AMINOPYRALID | 150114-71-9 | 771 |
          | | H99_19_02 | | FLUROXYPYR | 69377-81-7 | 431 |
          | | H99_19_03 | | TRIKLOPYR | 55335-06-3 | 376 |
          | | H99_20 | HERBICIDY NA BÁZI CHINOLINU | | | |
          | | H99_20_01 | | CHINMERAK | 90717-03-6 | 563 |
          | | H99_21 | HERBICIDY NA BÁZI THIADIAZINU | | | |
          | | H99_21_01 | | BENTAZON | 25057-89-0 | 366 |
          | | H99_22 | HERBICIDY NA BÁZI THIOKARBAMÁTU | | | |
          | | H99_22_01 | | MOLINÁT | 2212-67-1 | 235 |
          | | H99_22_02 | | PROSULFOKARB | 52888-80-9 | 539 |
          | | H99_22_03 | | TRIALLÁT | 2303-17-5 | 97 |
          | | H99_23 | HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLU | | | |
          | | H99_23_01 | | AMITROL | 61-82-5 | 90 |
          | | H99_24 | HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLINONU | | | |
          | | H99_24_01 | | KARFENTRAZON-ETHYL | 128639-02-1 | 587.202 |
          | | H99_25 | HERBICIDY NA BÁZI TRIAZOLONU | | | |
          | | H99_25_01 | | PROPOXYKARBAZON | 145026-81-9 | 655 |
          | | H99_25_02 | | THIENKARBAZON | 936331-72-5 | 797 |
          | | H99_26 | HERBICIDY NA BÁZI TRIKETONU | | | |
          | | H99_26_01 | | MESOTRION | 104206-82-8 | 625 |
          | | H99_26_02 | | SULCOTRION | 99105-77-8 | 723 |
          | | H99_26_03 | | TEMBOTRION | 335104-84-2 | 790 |
          | Nezařazené herbicidy | H99_99 | NEZAŘAZENÉ HERBICIDY | | | |
          | | H99_99_01 | | KYSELINA OCTOVÁ | 64-19-7 | 838 |
          | | H99_99_02 | | BISPYRIBAK SODNÝ | 125401-92-5 | 748.011 |
          | | H99_99_03 | | KLOMAZON | 81777-89-1 | 509 |
          | | H99_99_04 | | FLUROCHLORIDON | 61213-25-0 | 430 |
          | | H99_99_05 | | OXADIARGYL | 39807-15-3 | 604 |
          | | H99_99_06 | | OXADIAZON | 19666-30-9 | 213 |
          | | H99_99_07 | | KYSELINA PELARGONOVÁ | 112-05-0 | 888 |
          | | H99_99_08 | | CHINOKLAMIN | 2797-51-5 | 648 |
          | | H99_99_99 | | OSTATNÍ HERBICIDY, DESIKANTY A PŘÍPRAVKY PROTI MECHŮM | | |
          Insekticidy a akaricidy | | I | | | | |
          | Insekticidy na bázi pyrethroidů | I01 | | | | |
          | | I01_01 | INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ | | | |
          | | I01_01_01 | | ACRINATHRIN | 101007-06-1 | 678 |
          | | I01_01_02 | | ALFA-CYPERMETHRIN | 67375-30-8 | 454 |
          | | I01_01_03 | | BETA-CYFLUTHRIN | 68359-37-5 | 482 |
          | | I01_01_04 | | BIFENTHRIN | 82657-04-3 | 415 |
          | | I01_01_05 | | CYFLUTHRIN | 68359-37-5 | 385 |
          | | I01_01_06 | | CYPERMETHRIN | 52315-07-8 | 332 |
          | | I01_01_07 | | DELTAMETHRIN | 52918-63-5 | 333 |
          | | I01_01_08 | | ESFENVALERÁT | 66230-04-4 | 481 |
          | | I01_01_09 | | ETOFENPROX | 80844-07-1 | 471 |
          | | I01_01_10 | | GAMA-CYHALOTHRIN | 76703-62-3 | 768 |
          | | I01_01_11 | | LAMBDA-CYHALOTHRIN | 91465-08-6 | 463 |
          | | I01_01_12 | | TAU-FLUVALINÁT | 102851-06-9 | 786 |
          | | I01_01_13 | | TEFLUTHRIN | 79538-32-2 | 451 |
          | | I01_01_14 | | ZETA-CYPERMETHRIN | 52315-07-8 | 733 |
          | | I01_99 | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ | | | |
          | | I01_99_99 | | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI PYRETHROIDŮ | | |
          | Insekticidy na bázi chlorovaných uhlovodíků | I02 | | | | |
          | | I02_99 | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ | | | |
          | | I02_99_99 | | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ | | |
          | Insekticidy na bázi karbamátů a oxim-karbamátů | I03 | | | | |
          | | I03_01 | INSEKTICIDY NA BÁZI OXIM-KARBAMÁTU | | | |
          | | I03_01_01 | | METHOMYL | 16752-77-5 | 264 |
          | | I03_01_02 | | OXAMYL | 23135-22-0 | 342 |
          | | I03_02 | INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTU | | | |
          | | I03_02_01 | | FENOXYKARB | 79127-80-3 | 425 |
          | | I03_02_02 | | FORMETANÁT | 22259-30-9 | 697 |
          | | I03_02_03 | | METHIOKARB | 2032-65-7 | 165 |
          | | I03_02_04 | | PIRIMIKARB | 23103-98-2 | 231 |
          | | I03_99 | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A OXIM-KARBAMÁTU | | | |
          | | I03_99_99 | | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAMÁTŮ A OXIM-KARBAMÁTU | | |
          | Insekticidy na bázi organofosfátů | I04 | | | | |
          | | I04_01 | ORGANOFOSFOROVÉ INSEKTICIDY | | | |
          | | I04_01_01 | | CHLORPYRIFOS | 2921-88-2 | 221 |
          | | I04_01_02 | | CHLORPYRIFOS-METHYL | 5589-13-0 | 486 |
          | | I04_01_03 | | DIMETHOÁT | 60-51-5 | 59 |
          | | I04_01_04 | | ETHOPROFOS | 13194-48-4 | 218 |
          | | I04_01_05 | | FENAMIFOS | 22224-92-6 | 692 |
          | | I04_01_06 | | FOSTHIAZÁT | 98886-44-3 | 585 |
          | | I04_01_07 | | MALATHION | 121-75-5 | 12 |
          | | I04_01_08 | | FOSMET | 732-11-6 | 318 |
          | | I04_01_09 | | PIRIMIFOS-METHYL | 29232-93-7 | 239 |
          | | I04_99 | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI ORGANOFOSFÁTŮ | | | |
          | | I04_99_99 | | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI ORGANOFOSFÁTŮ | | |
          | Insekticidy na bázi biologických a botanických produktů | I05 | | | | |
          | | I05_01 | BIOLOGICKÉ INSEKTICIDY | | | |
          | | I05_01_01 | | VIRUS GRANULÓZY OBALEČE ZIMOLÉZOVÉHO ADOXOPHYES ORANA (AoGV) (KMEN BV-0001) | | 782 |
          | | I05_01_02 | | AZADIRACHTIN | 11141-17-6 | 627 |
          | | I05_01_03 | | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (KMEN AM65-52) | | 770 |
          | | I05_01_04 | | METARHIZIUM ANISOPLIAE (KMEN BIPESCO 5F/52) | | 784 |
          | | I05_01_05 | | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (KMEN FE9901) | | 778 |
          | | I05_01_06 | | PAECILOMYCES LILACINUS (KMEN 251) | | 753 |
          | | I05_01_07 | | PYRETHRINY | 8003-34-7 | 32 |
          | | I05_01_08 | | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI (KMEN ABTS-1857, KMEN GC-91) | | 949, 950 |
          | | I05_01_09 | | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI (KMENY ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 A EG 2348) | | 951, 952, 953, 954, 955 |
          | | I05_01_10 | | BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS (NB 176) | | 956 |
          | | I05_01_11 | | BEAUVERIA BASSIANA (KMEN ATCC 74040, KMEN GHA) | | 957, 958 |
          | | I05_01_12 | | VIRUS GRANULÓZY OBALEČE JABLEČNÉHO CYDIA POMONELLA (CpGV) | | 959 |
          | | I05_01_13 | | VIRUS JADERNÉ POLYEDRIE ČERNOPÁSKY BAVLNÍKOVÉ HELICOVERPA ARMIGERA (HaNPV) | | 960 |
          | | I05_01_14 | | LECANICILLIMUM MUSCARIUM (KMEN VE6) (DŘÍVE VERTICILLIUM LECANII) | | 961 |
          | | I05_01_15 | | VIRUS JADERNÉ POLYEDRIE BLÝSKAVKY SPODOPTERA LITTORALIS (SlNPV) | | 962 |
          | | I05_99 | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI BIOLOGICKÝCH A BOTANICKÝCH PRODUKTŮ | | | |
          | | I05_99_99 | | OSTATNÍ INSEKTICIDY NA BÁZI BIOLOGICKÝCH A BOTANICKÝCH PRODUKTŮ | | |
          | Ostatní insekticidy | I99 | | | | |
          | | I99_01 | INSEKTICIDY VYROBENÉ FERMENTACÍ | | | |
          | | I99_01_01 | | ABAMEKTIN | 71751-41-2 | 495 |
          | | I99_01_02 | | MILBEMEKTIN | 51596-10-2 51596-11-3 | 660 |
          | | I99_01_03 | | SPINOSAD | 168316-95-8 | 636 |
          | | I99_01_04 | | EMAMEKTIN BENZOÁT | 155569-91-8 | 791 |
          | | I99_01_05 | | SPINETORAM | 187166-40-1 | 802 |
          | | I99_03 | INSEKTICIDY NA BÁZI BENZOYLMOČOVINY | | | |
          | | I99_03_01 | | DIFLUBENZURON | 35367-38-5 | 339 |
          | | I99_03_02 | | FLUFENOXURON | 101463-69-8 | 470 |
          | | I99_03_03 | | LUFENURON | 103055-07-8 | 704 |
          | | I99_03_04 | | NOVALURON | 116714-46-6 | 672 |
          | | I99_03_05 | | TEFLUBENZURON | 83121-18-0 | 450 |
          | | I99_03_06 | | TRIFLUMURON | 64628-44-0 | 548 |
          | | I99_04 | INSEKTICIDY NA BÁZI KARBAZÁTU | | | |
          | | I99_04_01 | | BIFENAZÁT | 149877-41-8 | 736 |
          | | I99_05 | INSEKTICIDY NA BÁZI DIAZYLHYDRAZINU | | | |
          | | I99_05_01 | | METHOXYFENOZID | 161050-58-4 | 656 |
          | | I99_05_02 | | TEBUFENOZID | 112410-23-8 | 724 |
          | | I99_05_03 | | CHROMAFENOZID | 143807-66-3 | 775 |
          | | I99_06 | REGULÁTORY RŮSTU HMYZU | | | |
          | | I99_06_01 | | CYROMAZIN | 66215-27-8 | 420 |
          | | I99_06_02 | | BUPROFEZIN | 69327-76-0 | 681 |
          | | I99_06_03 | | HEXYTHIAZOX | 78587-05-0 | 439 |
          | | I99_07 | FEROMONY HMYZU | | | |
          | | I99_07_01 | | (8E,10E)-DODEKA-8,10-DIEN-1-OL | 33956-49-9 | 860 |
          | | I99_07_02 | | [(Z)-DODEC-9-EN-1-YL]-ACETÁT | 35148-19-7 | 422 |
          | | I99_07_03 | | [(Z)-DODEC-8-EN-1-YL]-ACETÁT | 28079-04-1 | 861 |
          | | I99_07_04 | | [(2E,13Z)-OKTADEKA-2,13-DIEN-1-YL]-ACETÁT | | 862 |
          | | I99_07_05 | | [(7E,9E)-DODEKA-7,9-DIEN-1-YL]-ACETÁT | | 863 |
          | | I99_07_06 | | [(7E,9Z)-DODEKA-7,9-DIEN-1-YL]-ACETÁT | | 864 |
          | | I99_07_07 | | [(7Z,11E)-HEXADEKA-7,11-DIEN-1-YL]-ACETÁT | | 865 |
          | | I99_07_08 | | [(7Z,11Z)-HEXADEKA-7,11-DIEN-1-YL]-ACETÁT | | 866 |
          | | I99_07_09 | | [(9Z,12E)-TETRADEKA-9,12-DIEN-1-YL]-ACETÁT | | 867 |
          | | I99_07_10 | | [(E)-TETRADEC-11-EN-1-YL]-ACETÁT | | 868 |
          | | I99_07_11 | | (E)-DEC-5-EN-1-OL | | 869 |
          | | I99_07_12 | | [(E)-DEC-5-EN-1-YL]-ACETÁT | | 870 |
          | | I99_07_13 | | [(E)-DODEC-8-EN-1-YL]-ACETÁT | | 871 |
          | | I99_07_14 | | [(E/Z)-DODEC-8-EN-1-YL]-ACETÁT | | 872 |
          | | I99_07_15 | | (Z)-HEXADEC-11-EN-1-OL | | 873 |
          | | I99_07_16 | | [(Z)-HEXADEC-11-EN-1-YL]-ACETÁT | | 874 |
          | | I99_07_17 | | (Z)-HEXADEC-11-ENAL | | 875 |
          | | I99_07_18 | | [(Z)-TETRADEC-11-EN-1-YL]-ACETÁT | | 876 |
          | | I99_07_19 | | [(Z)-HEXADEC-13-EN-11-YN-1-YL]-ACETÁT | | 877 |
          | | I99_07_20 | | (Z)-OKTADEC-13-ENAL | | 878 |
          | | I99_07_21 | | (Z)-TETRADEC-7-ENAL | | 879 |
          | | I99_07_22 | | (Z)-DODEC-8-EN-1-OL | | 880 |
          | | I99_07_23 | | (Z)-HEXADEC-9-ENAL | | 881 |
          | | I99_07_24 | | [(Z)-TETRADEC-9-EN-1-YL]-ACETÁT | | 882 |
          | | I99_07_25 | | [(7Z,13Z,16Z,19Z)-DOKOSA-7,13,16,19-TETRAEN-1-YL]-ISOBUTYRÁT | | 883 |
          | | I99_07_26 | | DODECYL-ACETÁT | | 884 |
          | | I99_08 | INSEKTICIDY NA BÁZI NITROGUANIDINU | | | |
          | | I99_08_01 | | KLOTHIANIDIN | 210880-92-5 | 738 |
          | | I99_08_02 | | THIAMETHOXAM | 153719-23-4 | 637 |
          | | I99_09 | ORGANOCÍNOVÉ INSEKTICIDY | | | |
          | | I99_09_01 | | FENBUTATINOXID | 13356-08-6 | 359 |
          | | I99_10 | INSEKTICIDY NA BÁZI OXADIAZINU | | | |
          | | I99_10_01 | | INDOXAKARB | 173584-44-6 | 612 |
          | | I99_11 | INSEKTICIDY NA BÁZI FENYLETHERU | | | |
          | | I99_11_01 | | PYRIPROXYFEN | 95737-68-1 | 715 |
          | | I99_12 | INSEKTICIDY NA BÁZI (FENYL-)PYRAZOLU | | | |
          | | I99_12_01 | | FENPYROXIMÁT | 134098-61-6 | 695 |
          | | I99_12_02 | | FIPRONIL | 120068-37-3 | 581 |
          | | I99_12_03 | | TEBUFENPYRAD | 119168-77-3 | 725 |
          | | I99_12_04 | | CHLORANTRANILIPROL | 500008-45-7 | 794 |
          | | I99_12_05 | | FLUBENDIAMID | 272451-65-7 | 788 |
          | | I99_13 | INSEKTICIDY NA BÁZI PYRIDINU | | | |
          | | I99_13_01 | | PYMETROZIN | 123312-89-0 | 593 |
          | | I99_13_02 | | FLONIKAMID | 158062-67-0 | 763 |
          | | I99_14 | INSEKTICIDY NA BÁZI PYRIDYLMETHYLAMINU | | | |
          | | I99_14_01 | | ACETAMIPRID | 135410-20-7 | 649 |
          | | I99_14_02 | | IMIDAKLOPRID | 138261-41-3 | 582 |
          | | I99_14_03 | | THIAKLOPRID | 111988-49-9 | 631 |
          | | I99_15 | INSEKTICIDY ZE SKUPINY ESTERŮ KYSELINY SIŘIČITÉ | | | |
          | | I99_15_01 | | PROPARGIT | 2312-35-8 | 216 |
          | | I99_16 | INSEKTICIDY NA BÁZI TETRAZINU | | | |
          | | I99_16_01 | | KLOFENTEZIN | 74115-24-5 | 418 |
          | | I99_17 | INSEKTICIDY ZE SKUPINY BUTANOÁTŮ | | | |
          | | I99_17_01 | | SPIRODIKLOFEN | 148477-71-8 | 737 |
          | | I99_17_02 | | SPIROMESIFEN | 283594-90-1 | 747 |
          | Nezařazené insekticidy | I99_99 | NEZAŘAZENÉ INSEKTICIDY- AKARICIDY | | | |
          | | I99_99_01 | | ACECHINOCYL | 57960-19-7 | 760 |
          | | I99_99_02 | | CYFLUMETOFEN | 400882-07-7 | 821 |
          | | I99_99_03 | | ETOXAZOL | 153233-91-1 | 623 |
          | | I99_99_04 | | MASTNÉ KYSELINY C7-C18 A DRASELNÉ SOLI NENASYCENÝCH KYSELIN C18 (CAS 67701-09-1) | 67701-09-1 | 889 |
          | | I99_99_05 | | METHYLESTERY MASTNÝCH KYSELIN C8-C10 (CAS 85566-26-3) | 85566-26-3 | 890 |
          | | I99_99_06 | | FENAZACHIN | 120928-09-8 | 693 |
          | | I99_99_07 | | KŘEMELINA | 61790-53-2 | 647 |
          | | I99_99_08 | | KYSELINA LAUROVÁ (CAS 143-07-7) | 143-07-7 | 885 |
          | | I99_99_09 | | METAFLUMIZON | 139968-49-3 | 779 |
          | | I99_99_10 | | METHYL-DEKANOÁT (CAS 110-42-9) | 110-42-9 | 892 |
          | | I99_99_11 | | METHYL-OKTANOÁT (CAS 111-11-5) | 111-11-5 | 893 |
          | | I99_99_12 | | KYSELINA OLEJOVÁ (CAS 112-80-1) | 112-80-1 | 894 |
          | | I99_99_13 | | PARAFÍNOVÝ OLEJ /(CAS 64742-46-7) | 64742-46-7 | 896 |
          | | I99_99_14 | | PARAFÍNOVÝ OLEJ /(CAS 72623-86-0) | 72623-86-0 | 897 |
          | | I99_99_15 | | PARAFÍNOVÝ OLEJ /(CAS 8042-47-5) | 8042-47-5 | 898 |
          | | I99_99_16 | | PARAFÍNOVÝ OLEJ /(CAS 97862-82-3) | 97862-82-3 | 899 |
          | | I99_99_17 | | FOSFAN | 7803-51-2 | 127 |
          | | I99_99_18 | | PYRIDABEN | 96489-71-3 | 583 |
          | | I99_99_19 | | PYRIDALYL | 179101-81-6 | 792 |
          | | I99_99_20 | | SPIROTETRAMAT | 203313-25-1 | 795 |
          | | I99_99_21 | | SULFURYLFLUORID | 2699-79-8 | 757 |
          | | I99_99_22 | | OLEJ Z TYMIÁNU OBECNÉHO | 89-83-8 | 900 |
          | | I99_99_23 | | MASTNÉ KYSELINY C7 AŽ C20 | | 891 |
          | | I99_99_24 | | HYDROLYZOVANÉ BÍLKOVINY | | 901 |
          | | I99_99_25 | | OLEJ Z POMERANČOVÉ KŮRY | | 902 |
          | | I99_99_26 | | OLEJ Z AKSAMITNÍKU | | 903 |
          | | I99_99_99 | | OSTATNÍ INSEKTICIDY- AKARICIDY | | |
          Moluskocidy, celkem: | | M | | | | |
          | Moluskocidy | M01 | | | | |
          | | M01_01 | MOLUSKOCIDY | | | |
          | | M01_01_01 | | FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 10045-86-0 | 629 |
          | | M01_01_02 | | SÍRAN HLINITÝ | 10043-01-3 | 849 |
          | | M01_01_03 | | METALDEHYD | 108-62-3 | 62 |
          | | M01_01_99 | | OSTATNÍ MOLUSKOCIDY | | |
          Regulátory růstu rostlin, celkem: | | PGR | | | | |
          | Fyziologické regulátory růstu rostlin | PGR01 | | | | |
          | | PGR01_01 | FYZIOLOGICKÉ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN | | | |
          | | PGR01_01_01 | | 1-METHYLCYKLOPROPEN | 3100-04-7 | 767 |
          | | PGR01_01_02 | | CHLORMEKVAT | 999-81-5 | 143 |
          | | PGR01_01_03 | | CYKLANILID | 113136-77-9 | 586 |
          | | PGR01_01_04 | | DAMINOZID | 1596-84-5 | 330 |
          | | PGR01_01_05 | | ETHEFON | 16672-87-0 | 373 |
          | | PGR01_01_06 | | ETHOXYCHIN | 91-53-2 | 517 |
          | | PGR01_01_07 | | ETHYLEN | 74-85-1 | 839 |
          | | PGR01_01_08 | | FORCHLORFENURON | 68157-60-8 | 633 |
          | | PGR01_01_09 | | KYSELINA GIBERELOVÁ | 77-06-5 | 307 |
          | | PGR01_01_10 | | GIBERELIN | 468-44-0 510-75-8 8030-53-3 | 904 |
          | | PGR01_01_11 | | IMAZACHIN | 81335-37-7 | 699 |
          | | PGR01_01_12 | | MALEINHYDRAZID | 51542-52-0 | 310 |
          | | PGR01_01_13 | | MEPIKVÁT | 24307-26-4 | 440 |
          | | PGR01_01_14 | | PACLOBUTRAZOL | 76738-62-0 | 445 |
          | | PGR01_01_15 | | PROHEXADION VÁPENATÝ | 127277-53-6 | 567.02 |
          | | PGR01_01_16 | | 5-NITROGUAJAKOLÁT SODNÝ | 67233-85-6 | 718 |
          | | PGR01_01_17 | | O-NITROFENOLÁT SODNÝ | 824-39-5 | 720 |
          | | PGR01_01_18 | | P-NITROFENOLÁT SODNÝ | 824-78-2 | 721 |
          | | PGR01_01_19 | | TRINEXAPAK-ETHYL | 95266-40-3 | 732.202 |
          | | PGR01_01_20 | | DIFENYLAMIN | 122-39-4 | 460 |
          | | PGR01_01_21 | | FLURPRIMIDOL | 56425-91-3 | 696 |
          | | PGR01_99 | OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN | | | |
          | | PGR01_99_01 | | KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ (1-NAA) | 86-87-3 | 313 |
          | | PGR01_99_02 | | DEKAN-1-OL | 112-53-8 | 831 |
          | | PGR01_99_03 | | 2-(1-NAFTYL)ACETAMID (1-NAD) | 86-86-2 | 282 |
          | | PGR01_99_04 | | KYSELINA (2-NAFTYLOXY)OCTOVÁ (2-NOA) | 120-23-0 | 664 |
          | | PGR01_99_05 | | 6-BENZYLADENIN | 1214-39-7 | 829 |
          | | PGR01_99_06 | | KYANAMID | 420-04-2 | 685 |
          | | PGR01_99_07 | | KYSELINA INDOLYLBUTANOVÁ | 133-32-4 | 830 |
          | | PGR01_99_08 | | SINTOFEN (TAKÉ JAKO CINTOFEN) | 130561-48-7 | 717 |
          | | PGR01_99_09 | | 1,4-DIMETHYLNAFTALEN | | 822 |
          | | PGR01_99_10 | | TIOSÍRAN STŘÍBRNÝ | | 762 |
          | | PGR01_99_99 | | OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN | | |
          | Přípravky proti klíčení | PGR02 | | | | |
          | | PGR02_02 | PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ | | | |
          | | PGR02_02_01 | | KARVON | 99-49-0 | 602 |
          | | PGR02_99 | OSTATNÍ PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ | | | |
          | | PGR02_99_99 | | OSTATNÍ PŘÍPRAVKY PROTI KLÍČENÍ | | |
          | Ostatní regulátory růstu rostlin | PGR03 | | | | |
          | | PGR03_99 | OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN | | | |
          | | PGR03_99_99 | | OSTATNÍ REGULÁTORY RŮSTU ROSTLIN | | |
          Ostatní přípravky na ochranu rostlin, celkem: | | ZR | | | | |
          | Minerální oleje | ZR01 | | | | |
          | Rostlinné oleje | ZR02 | | | | |
          | | ZR02_01 | ROSTLINNÉ OLEJE | | | |
          | | ZR02_01_01 | | ROSTLINNÉ OLEJE / OLEJ Z VOŇATKY NARDOVÉ | | 905 |
          | | ZR02_01_02 | | ROSTLINNÉ OLEJE / HŘEBÍČKOVÝ OLEJ | | 906 |
          | | ZR02_01_03 | | ROSTLINNÉ OLEJE / ŘEPKOVÝ OLEJ | | 907 |
          | | ZR02_01_04 | | ROSTLINNÉ OLEJE / MÁTOVÝ OLEJ | | 908 |
          | | ZR02_01_99 | | OSTATNÍ ROSTLINNÉ OLEJE | | |
          | Prostředky pro sterilizaci půdy (vč. nematicidů) | ZR03 | | | | |
          | | ZR03_01 | METHYLBROMID | METHYLBROMID | 74-83-9 | 128 |
          | | ZR03_99 | OSTATNÍ PROSTŘEDKY PRO STERILIZACI PŮDY | | | |
          | | ZR03_99_01 | | 1,3-DICHLORPROPEN | 542-75-6 | 675 |
          | | ZR03_99_02 | | CHLOROPIKRIN | 76-06-2 | 298 |
          | | ZR03_99_03 | | DAZOMET | 533-74-4 | 146 |
          | | ZR03_99_04 | | METAM SODNÝ (N-METHYLDITHIOKARBAMÁT SODNÝ) | 137-42-8 | 20 |
          | | ZR03_99_99 | | OSTATNÍ PROSTŘEDKY PRO STERILIZACI PŮDY | | |
          | Rodenticidy | ZR04 | | | | |
          | | ZR04_01 | RODENTICIDY | | | |
          | | ZR04_01_01 | | FOSFID VÁPENATÝ | 1305-99-3 | 505 |
          | | ZR04_01_02 | | DIFENAKUM | 56073-07-5 | 514 |
          | | ZR04_01_03 | | WARFARIN | 81-81-2 | 70 |
          | | ZR04_01_04 | | FOSFID ZINEČNATÝ | 1314-84-7 | 69 |
          | | ZR04_01_05 | | BROMADIOLON | 28772-56-7 | 371 |
          | | ZR04_01_99 | | OSTATNÍ RODENTICIDY | | |
          | Všechny ostatní přípravky na ochranu rostlin | ZR99 | | | | |
          | | ZR99_01 | DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY | | | |
          | | ZR99_01_99 | | OSTATNÍ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY | | |
          | | ZR99_99 | OSTATNÍ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN | | | |
          | | ZR99_99_01 | | SÍRAN AMONNO-HLINITÝ | 7784-26-1 | 840 |
          | | ZR99_99_02 | | KŘEMIČITAN HLINITÝ (I JAKO KAOLIN) | 1332-58-7 | 841 |
          | | ZR99_99_03 | | ACETÁT AMONNÝ | 631-61-8 | 842 |
          | | ZR99_99_04 | | KREVNÍ MOUČKA | 68911-49-9 | 909 |
          | | ZR99_99_05 | | KARBID VÁPENATÝ | 75-20-7 | 910 |
          | | ZR99_99_06 | | UHLIČITAN VÁPENATÝ | 471-34-1 | 843 |
          | | ZR99_99_07 | | KYSELINA DEKANOVÁ (CAS 334-48-5) | 334-48-5 | 886 |
          | | ZR99_99_08 | | KYSELINA OKTANOVÁ (CAS 124-07-2) | 124-07-2 | 887 |
          | | ZR99_99_09 | | OXID UHLIČITÝ | 124-38-9 | 844 |
          | | ZR99_99_10 | | DENATONIUM-BENZOÁT | 3734-33-6 | 845 |
          | | ZR99_99_11 | | METHYLESTER KYSELINY 2,5-DICHLORBENZOOVÉ | 2905-69-3 | 686 |
          | | ZR99_99_12 | | HEPTAMALOXYGLUKAN | 870721-81-6 | 851 |
          | | ZR99_99_13 | | VÁPENEC | 1317-65-3 | 852 |
          | | ZR99_99_14 | | MALTODEXTRIN | 9050-36-6 | 801 |
          | | ZR99_99_15 | | METHYL(NONYL)KETON | 112-12-9 | 846 |
          | | ZR99_99_16 | | HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ | 298-14-6 | 853 |
          | | ZR99_99_17 | | PUTRESCIN (BUTAN-1, 4-DIAMIN) | 110-60-1 | 854 |
          | | ZR99_99_18 | | KŘEMENNÝ PÍSEK | 14808-60-7 | 855 |
          | | ZR99_99_19 | | PACHOVÉ REPELENTY / SUROVÝ TALOVÝ OLEJ (CAS 8002-26-4) | 8002-26-4 | 911 |
          | | ZR99_99_20 | | PACHOVÉ REPELENTY / DEHET Z TALOVÉHO OLEJE (CAS 8016-81-7) | 8016-81-7 | 912 |
          | | ZR99_99_21 | | KŘEMIČITAN SODNO-HLINITÝ | 1344-00-9 | 850 |
          | | ZR99_99_22 | | TRIMETHYLAMIN-HYDROCHLORID | 593-81-7 | 847.601 |
          | | ZR99_99_23 | | MOČOVINA | 57-13-6 | 913 |
          | | ZR99_99_24 | | VIRUS ŽLUTÉ MOZAIKY CUKETY, SLABÝ KMEN | | 618 |
          | | ZR99_99_25 | | VÝTAŽEK Z KAJEPUTU STŘÍDAVOLISTÉHO (TEA TREE) | | 914 |
          | | ZR99_99_26 | | ZBYTKY Z DESTILACE TUKU | | 915 |
          | | ZR99_99_27 | | VÝTAŽEK Z ČESNEKU | | 916 |
          | | ZR99_99_28 | | PEPŘ | | 917 |
          | | ZR99_99_29 | | PACHOVÉ REPELENTY / RYBÍ OLEJ | | 918 |
          | | ZR99_99_30 | | PACHOVÉ REPELENTY / OVČÍ LŮJ | | 919 |
          | | ZR99_99_31 | | VÝTAŽEK Z MOŘSKÝCH ŘAS (DŘÍVE VÝTAŽEK Z MOŘSKÝCH ŘAS A CHALUHY) | | 920 |
          | | ZR99_99_32 | | LINEÁRNÍ MOTÝLÍ FEROMONY | | 895 |
          | | ZR99_99_33 | | TETRADEKAN-1-OL | | 856 |
          | | ZR99_99_99 | | OSTATNÍ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN | | |
          [1] Registrační čísla Chemical Abstracts Service.
          [2] Collaborative International Pesticides Analytical Council."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.