Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2011 ze dne 7. července 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 657/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 657/2011
          ze dne 7. července 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin [1], a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovezených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.
          (2) Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska, jako například v mléce a špenátu, přesáhly akční hladiny stanovené pro potraviny a použitelné v Japonsku. Tato kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, proto bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima [2].
          (3) Dne 14. června 2011 byla Komise informována o zjištění vysoké úrovně radioaktivního cesia v listech zeleného čaje pocházejícího z prefektury Šizuoka. To bylo potvrzeno dne 15. června 2011 pěti dalšími nálezy vysoké úrovně radioaktivního cesia v listech zeleného čaje z prefektury Šizuoka. Daná prefektura nepatří mezi prefektury postižené oblasti, pro které se před vývozem do Unie vyžadují testy veškerých krmiv a potravin z nich pocházejících. Vzhledem k těmto nejnovějším zjištěním je vhodné zařadit prefekturu Šizuoka do postižené oblasti.
          (4) Významné množství vzorků odebraných japonskými úřady z potravin produkovaných v prefekturách Niigata a Jamagata dokládá, že potraviny a krmiva produkované v uvedených prefekturách jsou postiženy havárií v jaderné elektrárně Fukušima jen do velmi malé míry, protože u žádného vzorku nebyla zjištěna nevyhovující úroveň radioaktivity, téměř u všech vzorků byla úroveň radioaktivity pod hranicí detekce a pouze u malého množství vzorků byly zjištěny nízké hodnoty radioaktivity. Je proto vhodné vyjmout uvedené prefektury z oblasti, pro kterou se před vývozem do Unie vyžadují testy veškerých krmiv a potravin z ní pocházejících.
          (5) Je proto vhodné odpovídajícím způsobem změnit nařízení (EU) č. 297/2011 a ponechat datum použitelnosti uvedeného nařízení beze změny.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) č. 297/2011 se mění takto:
          1) V článku 2 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:
          "3. Ke každé zásilce produktů podle článku 1, jež opustí Japonsko ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, musí být přiloženo prohlášení osvědčující, že:
          a) produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011, nebo že
          b) produkt pochází a je odesílán z jiné prefektury než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Šizuoka, nebo že
          c) produkt je odesílán z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Šizuoka, avšak nepochází z žádné z těchto prefektur a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy, nebo
          d) v případě produktů pocházejících z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Šizuoka produkt neobsahuje úrovně radionuklidů jódu 131, cesia 134 a cesia 137 přesahující nejvyšší přípustné úrovně stanovené v příloze II tohoto nařízení. Toto ustanovení platí rovněž pro produkty ulovené v pobřežních vodách těchto prefektur nebo z těchto vod získané, bez ohledu na místo jejich vykládky.
          4. Prohlášení podle odstavce 3 a uvedené v příloze I podepíše oprávněný zástupce příslušného orgánu Japonska. V případě produktů uvedených v odst. 3 písm. d) se k němu přiloží protokol o analýze."
          2) Příloha I se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA I
          Prohlášení o dovozu do Evropské unie … (*)
          Identifikační kód zásilky …
          Číslo prohlášení …
          V souladu s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
          … (příslušný orgán podle čl. 2 odst. 4)
          PROHLAŠUJE, že produkt …
          … (produkty podle článku 1)
          z této zásilky složené z/ze: …
          … (popis zásilky, produktu, počet a druh balení, hrubá nebo čistá hmotnost),
          která byla naložena v … (místo nakládky)
          dne … (datum nakládky)
          dopravcem … (identifikace dopravce)
          a směřuje do … (místo a země určení),
          a která pochází ze zařízení …
          … (název a adresa zařízení),
          byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011,
          pochází a je odesílán z jiné prefektury než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Šizuoka,
          je odesílán z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa nebo Šizuoka, avšak nepochází z žádné z těchto prefektur a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy, nebo
          pochází z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa nebo Šizuoka a byly z něho odebrány vzorky dne … (datum), které byly laboratorně analyzovány dne …(datum) v laboratoři … (název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů jódu 131, cesia 134 a cesia 137, přičemž výsledky těchto analýz jsou v souladu s nejvyššími přípustnými úrovněmi podle čl. 2 odst. 3. Protokol o analýze je přiložen.
          V … dne …
          Razítko a podpis oprávněného zástupce příslušného orgánu podle čl. 2 odst. 4
          Tuto část vyplní příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu
          Zásilka byla přijata k předložení celním orgánům za účelem propuštění do volného oběhu v Evropské unii.
          (*) Produkt a země původu.
          +++++ TIFF +++++
          Zásilka NEBYLA přijata k předložení celním orgánům za účelem propuštění do volného oběhu v Evropské unii.
          … (příslušný orgán, členský stát)
          … datum
          razítko
          podpis"
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.