Nařízení Rady (EU) č. 660/2011 ze dne 9. června 2011 o přidělení rybolovných práv v rámci Protokolu schváleného Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 660/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 660/2011
          ze dne 9. června 2011
          o přidělení rybolovných práv v rámci Protokolu schváleného Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 19. prosince 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 2027/2006 o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou v odvětví rybolovu [1] (dále jen "dohoda o partnerství").
          (2) Dne 22. prosince 2010 byl parafován nový protokol k dohodě o partnerství (dále jen "nový protokol"). Nový protokol uděluje plavidlům EU rybolovná práva ve vodách, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo jurisdikci Kapverd.
          (3) Rada dne 9. června 2011 přijala rozhodnutí 2011/405/EU [2] o podpisu a prozatímním provádění nového protokolu.
          (4) Způsob přidělení rybolovných práv mezi členské státy by měl být stanoven na celou dobu platnosti nového protokolu.
          (5) Pokud se v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství [3] zdá, že určitý počet oprávnění k rybolovu nebo určité množství rybolovných práv přidělených Unii v rámci nového protokolu nejsou plně využívány, uvědomí Komise dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtách, které stanoví Rada, by mělo být považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Je třeba stanovit uvedenou lhůtu.
          (6) Jelikož platný protokol pozbude platnosti dnem 31. srpna 2011, je vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použilo se od 1. září 2011,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Rybolovná práva stanovená Protokolem schváleným Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami (dále jen "protokol"), se mezi členské státy rozdělují takto:
          a) plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:
          Španělsko  16 plavidel
          Francie  12 plavidel
          b) plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:
          Španělsko  26 plavidel
          Portugalsko  9 plavidel
          c) plavidla lovící tuňáky na pruty:
          Španělsko  7 plavidel
          Francie  4 plavidla
          2. Aniž je dotčena Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, použije se nařízení (ES) č. 1006/2008.
          3. Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají všechna rybolovná práva stanovená protokolem, zohlední Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008 žádosti o oprávnění z ostatních členských států.
          Lhůta uvedená v čl. 10 odst. 1 zmíněného nařízení je deset pracovní dní.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. září 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 9. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Pintér S.
          [1] Úř. věst. L 414, 30.12.2006, s. 1.
          [2] Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [3] Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.