Nařízení Komise (EU) č. 661/2011 ze dne 8. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů, určených k využití, do některých nečlenských zemí OECD Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 661/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 661/2011
          ze dne 8. července 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů, určených k využití, do některých nečlenských zemí OECD
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů [1], a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          po konzultaci s dotčenými zeměmi,
          vzhledem k tomu, že:
          Komise obdržela další informace týkající se Bosny a Hercegoviny a Malajsie. Aby byly výše uvedené skutečnosti zohledněny, měla by být příloha nařízení (ES) č. Komise 1418/2007 [2] změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost čtrnáctým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha nařízení (ES) č. 1418/2007 se mění takto:
          1) Položka týkající se Bosny a Hercegoviny se nahrazuje tímto:
          "Bosna a Hercegovina
          a) | b) | c) | d) |
          | | | z B1010: odpad železa a oceliodpad mědiodpad hliníkuodpad zinkuodpad cínu |
          | | | z B1020: odpad olova (s výjimkou olověných akumulátorů) |
          | | | B1050 |
          | | | B1090 |
          | | | B1100: cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu |
          | | | z B1120: Přechodné kovy, s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, upotřebené kapaliny používané jako katalyzátory nebo jiné katalyzátory) uvedených na seznamu Askandiumvanadmangankobaltměďyttriumniobhafniumwolframtitanchromželezoniklzinekzirkoniummolybdentantalrhenium |
          | | | B1130 |
          | | | B2020 |
          | | | B3010 |
          | | | B3020 |
          | | | B3050 |
          | | | B3065 |
          | | | B3140 |
          | | | GC 020" |
          2) Položka Malajsie týkající se kódu odpadu GH013 se nahrazuje tímto:
          "Malajsie
          a) | b) | c) | d) |
          | | | GH013 3915 30 ex 390410-40" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.