Nařízení Komise (EU) č. 664/2011 ze dne 11. července 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů s cílem zařadit některé směsi odpadů do přílohy IIIA uvedeného nařízení Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 664/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 664/2011
          ze dne 11. července 2011,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů s cílem zařadit některé směsi odpadů do přílohy IIIA uvedeného nařízení
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů [1], a zejména na čl. 58 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Finsko předložilo Komisi žádost, aby se zvážilo zahrnutí směsí odpadů zařazených pod položky B3040 a B3080 Basilejské úmluvy do přílohy IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006.
          (2) Spojené království předložilo Komisi žádost, aby se zvážilo zahrnutí směsí odpadů zařazených pod položku B3020 Basilejské úmluvy do přílohy IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006.
          (3) Komise obdržela připomínky od Belgie, České republiky, Dánska, Německa, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Rakouska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Finska a Švédska týkající se přípustnosti směšování odpadů odpovídajících různým odrážkám nebo pododrážkám položek B1010, B2010, B2030, B3010, B3020, B3030, B3040 a B3050 Basilejské úmluvy, u nichž se zvažuje jejich zahrnutí do přílohy IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006. Komise s ohledem na uvedené připomínky vybrala seznam směsí odpadů zařazených pod jednu položku Basilejské úmluvy, jež mají být zahrnuty do přílohy IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006.
          (4) Komise posoudila žádosti Finska a Spojeného království, jakož i připomínky členských států, a na základě tohoto posouzení byl vybrán seznam směsí odpadů zařazených do jednotlivých položek Basilejské úmluvy, jež mají být zahrnuty do přílohy IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006.
          (5) Je nutné vyjasnit, jaké postupy se uplatňují na přepravu směsí odpadů zařazených pod jednu položku Basilejské úmluvy. S cílem umožnit vývoz některých těchto směsí odpadů do zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí Rady OECD C(2001) 107/v konečném znění o revizi rozhodnutí OECD C(92) 39/v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití (dále jen "rozhodnutí OECD"), s použitím obecných požadavků na informace podle článku 18 nařízení (ES) č. 1013/2006, je nezbytné pro uvedené země stanovit přechodné období ještě předtím, než budou moci informovat Komisi, zda příslušné směsi odpadů smějí být do dotčené země vyvezeny a jaký kontrolní postup bude případně uplatňován.
          (6) Nařízení (ES) č. 1013/2006 by proto mělo být příslušným způsobem pozměněno.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES [2],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Avšak v případě vývozu do zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD, se bod 3 přílohy IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, ve znění tohoto nařízení, použije ode dne 1. srpna 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006 se mění takto:
          1) Bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Do této přílohy jsou zahrnuty následující směsi odpadů:
          a) směsi odpadů zařazených pod položky B1010 a B1050 Basilejské úmluvy;
          b) směsi odpadů zařazených pod položky B1010 a B1070 Basilejské úmluvy;
          c) směsi odpadů zařazených pod položky B3040 a B3080 Basilejské úmluvy;
          d) směsi odpadů zařazených pod položku (OECD) GB040 a pod položku B1100 Basilejské úmluvy omezené na tvrdý zinek, strusky a stěry s obsahem zinku, hliníkové stěry s výjimkou solné strusky a odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi;
          e) směsi odpadů zařazených pod položku (OECD) GB040, pod položku B1070 Basilejské úmluvy a pod položku B1100 Basilejské úmluvy omezené na odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi.
          Položky uvedené v písmenech d) a e) se nepoužijí na vývoz do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD."
          2) Doplňuje se nový bod 3, který zní:
          "3. Do této přílohy jsou zahrnuty následující směsi odpadů zařazených do samostatných odrážek nebo pododrážek téže položky:
          a) směsi odpadů zařazených pod položku B1010 Basilejské úmluvy;
          b) směsi odpadů zařazených pod položku B2010 Basilejské úmluvy;
          c) směsi odpadů zařazených pod položku B2030 Basilejské úmluvy;
          d) směsi odpadů zařazených pod položku B3010 Basilejské úmluvy a uvedených pod odrážkou odpady plastů z nehalogenovaných polymerů a kopolymerů;
          e) směsi odpadů zařazených pod položku B3010 Basilejské úmluvy a uvedených pod odrážkou odpady tvrzených pryskyřic nebo výrobky z jejich kondenzace;
          f) směsi odpadů zařazených pod položku B3010 Basilejské úmluvy a uvedených pod pododrážkou perfluoralkoxyalkan;
          g) směsi odpadů zařazených pod položku B3020 Basilejské úmluvy omezené na nebělený sulfátový (kraftový) papír nebo lepenku nebo vlnitý papír nebo vlnitou lepenku, jiný papír nebo lepenku, vyrobené hlavně z bělené buničiny, nebarvené ve hmotě, papír nebo lepenku, vyrobené zejména z mechanické vlákniny (např. noviny, časopisy a podobné tiskoviny);
          h) směsi odpadů zařazených pod položku B3030 Basilejské úmluvy;
          i) směsi odpadů zařazených pod položku B3040 Basilejské úmluvy;
          j) směsi odpadů zařazených pod položku B3050 Basilejské úmluvy."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.