Nařízení Rady (EU) č. 668/2011 ze dne 12. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 668/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 668/2011
          ze dne 12. července 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/412/SZBP ze dne 12. července 2011, kterým se mění rozhodnutí 2010/656/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny [1],
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 29. října 2010 Rada přijala rozhodnutí 2010/656/SZBP [2], kterým se obnovují omezující opatření vůči Pobřeží slonoviny.
          (2) Nařízení (ES) č. 174/2005 [3] zavádí omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny.
          (3) Rozhodnutí 2011/412/SZBP pozměňuje rozhodnutí 2010/656/SZBP s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1980 (2011). Stanoví rovněž výjimku v souvislosti se zákazem poskytování vybavení, které může být použito k vnitřní represi v Pobřeží slonoviny.
          (4) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
          (5) Nařízení (ES) č. 174/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Za účelem zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po jeho vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 174/2005 se mění takto:
          1) V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Odchylně od článku 2 se zákazy v něm stanovené nevztahují na
          a) poskytování technické pomoci, finančních prostředků a finanční pomoci v souvislosti se zbraněmi a souvisejícím materiálem, pokud jsou tato pomoc nebo tyto služby určeny výhradně k podpoře nebo pro použití operace OSN v Pobřeží slonoviny (UNOCI) a francouzských ozbrojených sil, jež jim pomáhají;
          b) poskytování technické pomoci související s nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, včetně vybavení určeného pro operace na řešení krizí EU, OSN, Africké unie a Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), pokud byla taková činnost předem schválena výborem pro sankce;
          c) poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci související s nesmrtícím vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, včetně vybavení určeného pro operace na řešení krizí EU, OSN, Africké unie a Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS);
          d) poskytování technické pomoci v souvislosti se zbraněmi a souvisejícím materiálem určeným výhradně na podporu procesu probíhajícího v Pobřeží slonoviny v oblasti reformy bezpečnostního sektoru nebo pro použití v tomto procesu, a to na formální žádost vlády Pobřeží slonoviny a po předchozím schválení výborem pro sankce;
          e) poskytování finančních prostředků nebo finanční pomoci v souvislosti se zbraněmi a souvisejícím materiálem určeným výhradně na podporu procesu probíhajícího v Pobřeží slonoviny v oblasti reformy bezpečnostního sektoru nebo pro použití v tomto procesu, a to na oficiální žádost vlády Pobřeží slonoviny;
          f) prodej nebo zásoby dočasně převáděné nebo vyvážené do Pobřeží slonoviny ozbrojeným silám státu, jež provádí akce v souladu s mezinárodním právem, aby byla výhradně a přímo umožněna evakuace jeho státních příslušníků a osob, jež jsou v jeho konzulární působnosti v Pobřeží slonoviny, pokud byla tato činnost také předem oznámena výboru pro sankce;
          g) poskytování technické pomoci, finančních prostředků nebo finanční pomoci týkající se nesmrtícího vojenského vybavení výhradně za účelem umožnit bezpečnostním složkám Pobřeží slonoviny použít jej vhodným a přiměřeným způsobem při udržování veřejného pořádku."
          2) Článek 4a se nahrazuje tímto:
          "Článek 4a
          1. Odchylně od článku 3 může příslušný orgán členského státu, uvedený v příloze II, ve kterém je vývozce nebo poskytovatel služby usazen, povolit za podmínek, jež považuje za vhodné, prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vybavení uvedeného v příloze I nebo poskytování technické pomoci, finančních prostředků nebo finanční pomoci týkající se tohoto nesmrtícího vybavení, poté co stanoví, že dotčené nesmrtící vybavení je určeno výhradně k tomu, aby umožnilo bezpečnostním složkám Pobřeží slonoviny použít toto vybavení pouze vhodným a přiměřeným způsobem při udržování veřejného pořádku.
          2. Odchylně od článku 3 může příslušný orgán členského státu, uvedený v příloze II, ve kterém je vývozce nebo poskytovatel služby usazen, povolit za podmínek, jež považuje za vhodné, prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení uvedeného v příloze I, které může být použito k vnitřní represi a které je určeno výhradně na podporu procesu probíhajícího v Pobřeží slonoviny v oblasti reformy bezpečnostního sektoru, jakož i poskytování finančních prostředků, finanční či technické pomoci související s takovým vybavením.
          3. Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Evropskou komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do dvou týdnů po udělení tohoto povolení.
          4. Pro činnosti, které již byly uskutečněny, se povolení neuděluje."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. července 2011.
          Za Radu
          předseda
          J. Vincent-Rostowski
          [1] Viz strana 27 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [2] Úř. věst. L 285, 30.10.2010, s. 28.
          [3] Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.