Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2011 ze dne 12. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 669/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2011
          ze dne 12. července 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 134 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Za účelem řízení dovozu a vývozu byla Komisi udělena pravomoc stanovit produkty, jejichž dovoz a/nebo vývoz vyžaduje předložení licence. Při posuzování nezbytnosti režimu licencí by Komise měla přihlížet k příslušným nástrojům pro řízení trhů, a zejména pro sledování dovozu.
          (2) Poté, co se producenti jablek v Evropské unii ocitli v obtížné situaci způsobené mimo jiné značným zvýšením dovozů jablek z určitých třetích zemí jižní polokoule, byla nařízením Komise (ES) č. 376/2008 [2] pro dovoz čerstvých jablek kódu KN 08081080 zavedena povinnost předkládat licence.
          (3) V současnosti lze dohled nad dovozem provádět jinými účinnými způsoby. Za účelem zjednodušení a zmírnění administrativní zátěže členských států a hospodářských subjektů by se měl požadavek na dovozní licence pro jablka zrušit na konci probíhajícího období uplatnění uvedeného v příloze XVIII prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny [3].
          (4) Nařízení (ES) č. 376/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Z důvodu jasnosti je třeba stanovit pravidla týkající se dovozních licencí vydaných pro čerstvá jablka kódů KN 08081080 a platných i ke dni použití tohoto nařízení.
          (6) Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Část I bod G přílohy II nařízení (ES) č. 376/2008 se nahrazuje tímto:
          "G. Ovoce a zelenina(Část IX přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)
          [4]
          (—) Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství."
          Kód KN | Popis zboží | Výše jistoty | Doba platnosti | Čistá množství [4] |
          07032000 | Česnek, čerstvý nebo chlazený, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii) | 50 EUR/t | 3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1 | (—) |
          ex07039000 | Jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii) | 50 EUR/t | 3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1 | (—) |
          Článek 2
          Na žádost zúčastněných stran se jistoty složené na vydání dovozních licencí pro čerstvá jablka kódu KN 08081080 uvolňují za těchto podmínek:
          a) doba platnosti licencí neskončila ke dni použití tohoto nařízení;
          b) licence se ke dni použití tohoto nařízení použily pouze částečně nebo se nepoužily vůbec.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. září 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s 1.
          [4] Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Tato omezení se nevztahují na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.