Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 670/2011 ze dne 12. července 2011 o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 670/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 670/2011
          ze dne 12. července 2011
          o změně nařízení (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 121 první pododstavec písm. k), l) a m) a článek 203b ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři [2], stanoví společná pravidla pro předávání informací a dokumentů příslušnými orgány členských států Komisi. Uvedená pravidla se vztahují zejména na povinnost členských států používat informační systémy zpřístupňované Komisí a na ověření přístupových práv orgánů či jednotlivců oprávněných k zasílání oznámení. Uvedené nařízení kromě toho stanoví společné zásady platné pro informační systémy, aby bylo možno zaručit pravost, neporušenost a čitelnost dokumentů po celé období, během něhož mají být uchovávány, a rovněž stanoví ochranu osobních údajů.
          (2) V souladu s ustanoveními oddílu Ia kapitoly I hlavy II nařízení (ES) č. 1234/2007 vypracovala Komise v rámci svých interních pracovních postupů a svých vztahů s orgány podílejícími se na řízení chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a tradičních výrazů informační systém umožňující elektronické řízení dokumentů a postupů, které jsou požadovány na základě nařízení (ES) č. 1234/2007 a nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů [3], a to jak s příslušnými orgány v členských státech a ve třetích zemích, tak s profesními organizacemi a fyzickými či právnickými osobami, které mají zájem jednat v rámci této právní úpravy.
          (3) Má se za to, že uvedený systém umožňuje v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 nebo při obdobném použití zásad, které toto nařízení stanoví, zasílat určitá oznámení stanovená nařízením (ES) č. 607/2009, zejména ve vztahu k postupům týkajícím se ochrany označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů, jakož i vedení databáze příslušných označení a rejstříků stanovených v rámci ochrany uvedených označení.
          (4) Informační systémy, které již Komise operativně zavedla pro účely předávání informací týkajících se příslušných orgánů a subjektů provádějících kontroly v rámci společné zemědělské politiky, umožňují plnit zvláštní cíle, které jsou v této oblasti vymezeny v souvislosti s označeními původu, zeměpisnými označeními a tradičními výrazy. Je tedy třeba prosadit, aby byly uvedené systémy použitelné i pro předávání informací týkajících se orgánů pověřených přezkumem žádostí o ochranu označení na úrovni členských států nebo třetích zemí a pro předávání informací týkajících se orgánů odpovědných za certifikací vín, na něž se nevztahuje chráněné označení původu ani chráněné zeměpisné označení.
          (5) V zájmu účinné administrativy a s přihlédnutím ke zkušenostem získaným během užívání informačních systémů zavedených Komisí by mělo být zjednodušeno předávání informací a v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 by se měl zlepšit způsob, jakým jsou řízeny a zpřístupňovány informace ve smyslu nařízení (ES) č. 607/2009. Za tímto účelem, s cílem poskytnout příslušným orgánům členských států prostředky k poznání právních a správních předpisů zavedených na vnitrostátní úrovni v souladu s čl. 118z odst. 2 a článkem 120a nařízení (ES) č. 1234/2007, zjednodušit a usnadnit kontroly a spolupráci mezi členskými státy, jež jsou stanoveny nařízením Komise (ES) č. 555/2008 [4], je třeba požadovat od členských států, aby sdělily Komisi některé informace, jež jsou informacemi zvláštního zájmu v rámci certifikace produktů, a stanovit, že Komise dá tyto informace k dispozici příslušným orgánům a veřejnosti, pokud je taková informace pro spotřebitele užitečná.
          (6) K dosažení vyšší jasnosti a snížení správních nákladů je dále nutné vymezit rozsah určitých oznámení stanovených nařízením (ES) č. 607/2009 a zjednodušit příslušné postupy.
          (7) Výklad přechodných opatření, která byla přijata s cílem zajistit plynulý přechod od ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 [5] a (ES) č. 479/2008 [6] k ustanovením nařízení (ES) č. 1234/2007, není zcela jednoznačný, pokud jde o rozsah a dobu trvání použitelných postupů. Měl by tedy být upřesněn dosah ustanovení článku 118s nařízení (ES) č. 1234/2007 ve spojení s ustanoveními článku 118q, pokud jde o povahu příslušných změn, referenční období a délku přechodného období.
          (8) Nařízení (ES) č. 607/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 607/2009 se mění takto:
          1) Článek 3 se nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          Žádost o ochranu
          Žádost o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení obsahuje dokumenty požadované podle článků 118c a 118d nařízení (ES) č. 1234/2007 a dále specifikaci výrobku a jediný doklad.
          Žádost i jediný doklad jsou zasílány Komisi podle čl. 70a odst. 1 tohoto nařízení."
          2) Článek 9 se nahrazuje tímto:
          "Článek 9
          Podání žádosti
          1. Datem předložení žádosti Komisi je datum, kdy Komise tuto žádost přijme.
          2. Komise potvrdí přijetí žádosti příslušným orgánům daného členského státu nebo třetí země nebo žadateli usazenému v dotyčné třetí zemi a přidělí žádosti spisové číslo.
          Potvrzení přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:
          a) spisové číslo;
          b) název, který má být zapsán;
          c) datum přijetí žádosti."
          3) Článek 11 se nahrazuje tímto:
          "Článek 11
          Přípustnost žádosti
          1. Žádost je přípustná, pokud byl jediný doklad řádně vyplněn a pokud k němu byly přiloženy podpůrné doklady. Jediný doklad je považován za řádně vyplněný, pokud byly vyplněny všechny povinné položky, které jsou obsaženy v informačních systémech uvedených v článku 70a.
          V takovémto případě je žádost považována za přípustnou ke dni, kdy ji Komise přijala. Žadatel je o této skutečnosti informován.
          Toto datum se zveřejní.
          2. Žádost je nepřípustná, pokud nebyla vyplněna, či pokud byla vyplněna pouze částečně, nebo nebyly-li zároveň s žádostí o zápis předloženy podpůrné doklady uvedené v odstavci 1, či pokud některé z nich chybí.
          3. V případě nepřípustnosti jsou příslušným orgánům členského státu nebo orgánům třetí země nebo žadateli usazenému v dotyčné třetí zemi sděleny důvody nepřípustnosti a je jim oznámeno, že mají předložit novou, řádně vyplněnou žádost."
          4) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Pokud přípustná žádost nesplňuje požadavky stanovené v článcích 118b a 118c nařízení (ES) č. 1234/2007, Komise sdělí orgánům členského státu nebo třetí země nebo žadateli usazenému v dotyčné třetí zemi důvody zamítnutí a stanoví minimálně dvouměsíční lhůtu pro zpětvzetí nebo změnu žádosti nebo pro předložení připomínek."
          5) Článek 14 se nahrazuje tímto:
          "Článek 14
          Podávání námitek v rámci řízení Společenství
          1. Námitky uvedené v článku 118h nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou zasílány podle čl. 70a odst. 1 tohoto nařízení. Datem předložení připomínky Komisi je datum, kdy Komise tuto připomínku přijme. Toto datum se oznámí orgánům a osobám dotčeným tímto nařízením.
          2. Komise potvrdí přijetí námitky a přidělí námitce spisové číslo.
          Potvrzení přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:
          a) spisové číslo,
          b) datum přijetí námitky."
          6) Článek 18 se nahrazuje tímto:
          "Článek 18
          Rejstřík
          1. Komise sestaví a aktualizuje "rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (dále jen "rejstřík") podle článku 118n nařízení (ES) č. 1234/2007. Tento rejstřík je veden v elektronické databázi "E-Bacchus", a to na základě rozhodnutí o udělení ochrany dotyčným označením.
          2. Schválené označení původu nebo zeměpisné označení je zapsáno do rejstříku.
          V případě názvů zapsaných do rejstříku podle čl. 118s odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 Komise uvede v rejstříku údaje stanovené v odstavci 3 tohoto článku.
          3. Komise zapíše do rejstříku tyto údaje:
          a) chráněný název;
          b) spisové číslo;
          c) záznam o skutečnosti, že název je chráněn jako zeměpisné označení nebo označení původu;
          d) název země nebo zemí původu;
          e) datum zápisu;
          f) odkaz na právní nástroj pro ochranu názvu;
          g) odkaz na jediný doklad.
          4. Rejstřík je přístupný veřejnosti."
          7) V článku 20 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:
          "1. Žádost o schválení změn specifikace výrobku chráněného označením původu nebo zeměpisným označením podaná žadatelem podle článku 118e nařízení (ES) č. 1234/2007 se vyhotoví podle čl. 70a odst. 1 tohoto nařízení.
          2. Žádost o schválení změn specifikace výrobku podle čl. 118q odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 je přípustná, pokud byly Komisi předány informace požadované podle čl. 118b odst. 2 uvedeného nařízení spolu s řádně vyhotovenou žádostí.
          3. Pro účely použití čl. 118q odst. 2 první věty nařízení (ES) č. 1234/2007 platí obdobně články 9 až 18 tohoto nařízení."
          8) Článek 21 se nahrazuje tímto:
          "Článek 21
          Předložení žádosti o zrušení
          1. Žádost o zrušení, podaná podle článku 118r nařízení (ES) č. 1234/2007, je zasílána podle čl. 70a odst. 1 tohoto nařízení. Datem předložení žádosti o zrušení Komisi je datum, kdy Komise tuto žádost přijme. Toto datum se zveřejní.
          2. Komise potvrdí přijetí žádosti a přidělí žádosti spisové číslo.
          Potvrzení přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:
          a) spisové číslo;
          b) datum přijetí žádosti.
          3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, podá-li podnět ke zrušení Komise."
          9) V článku 22 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
          "5. Informace uvedené v odstavci 3 jsou Komisi předávány podle čl. 70a odst. 1."
          10) V čl. 23 odst. 1 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:
          "Informace uvedené v prvním a druhém pododstavci jsou Komisi předávány podle čl. 70a odst. 1."
          11) V čl. 28 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Žádost se předává podle čl. 70a odst. 1. Datem předložení žádosti o přeměnu Komisi je datum, kdy Komise tuto žádost přijme."
          12) Článek 30 se nahrazuje tímto:
          "Článek 30
          Žádost o ochranu
          1. Žádost o ochranu tradičního výrazu podávají příslušné orgány členských států nebo orgány třetích zemí nebo reprezentativní profesní organizace podle čl. 70a odst. 1. Musí být doplněna právní úpravou daného členského státu nebo pravidly vztahujícími se na výrobce vína ve třetích zemích, jimiž se řídí používání dotyčného výrazu, a odkazem na tuto právní úpravu nebo na tato pravidla.
          2. V případě žádosti podané reprezentativní profesní organizací usazenou ve třetí zemi sdělí žadatel Komisi informace o dané reprezentativní profesní organizaci a jejích členech podle čl. 70a odst. 1. Komise tyto informace zveřejní."
          13) Článek 33 se nahrazuje tímto:
          "Článek 33
          Podávání žádosti
          1. Datem předložení žádosti Komisi je datum, kdy Komise tuto žádost přijme.
          2. Komise potvrdí orgánům členského státu nebo třetí země nebo žadateli usazenému v dotyčné třetí zemi přijetí žádosti a přidělí žádosti spisové číslo.
          Potvrzení přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:
          a) spisové číslo;
          b) tradiční výraz;
          c) datum přijetí žádosti."
          14) Článek 34 se nahrazuje tímto:
          "Článek 34
          Přípustnost
          1. Žádost je přípustná, pokud byl formulář žádosti řádně vyplněn a pokud byly k žádosti přiloženy dokumenty požadované podle článku 30. Formulář žádosti je považován za řádně vyplněný, pokud byly vyplněny všechny povinné položky, které jsou obsaženy v informačních systémech uvedených v článku 70a.
          V takovémto případě je žádost považována za přípustnou ke dni, kdy ji Komise přijala. Žadatel je o této skutečnosti informován.
          Toto datum se zveřejní.
          2. Žádost je nepřípustná, pokud nebyla vyplněna, či pokud byla vyplněna pouze částečně, nebo nebyly-li zároveň s žádostí o zápis předloženy podpůrné doklady uvedené v odstavci 1, či pokud některé z nich chybí.
          3. V případě nepřípustnosti jsou orgánům členského státu nebo orgánům třetí země nebo žadateli usazenému v dotyčné třetí zemi sděleny důvody nepřípustnosti a je jim oznámeno, že mají předložit novou, řádně vyplněnou žádost."
          15) V článku 37 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:
          "2. Námitky jsou oznamovány podle čl. 70a odst. 1. Datem podání námitky Komisi je datum, kdy Komise tuto žádost přijme.
          3. Komise potvrdí přijetí námitky a přidělí námitce spisové číslo.
          Potvrzení přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:
          a) spisové číslo;
          b) datum přijetí námitky."
          16) Článek 40 se nahrazuje tímto:
          "Článek 40
          Obecná ochrana
          1. Pokud tradiční výraz, pro který je požadována ochrana, splňuje podmínky stanovené v čl. 118u odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 a v článcích 31 a 35 tohoto nařízení a pokud nebyla tato ochrana zamítnuta na základě článků 36, 38 a 39 tohoto nařízení, tradiční výraz se uvede a definuje v elektronické databázi "E-Bacchus" podle čl. 118u odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, a to na základě informací oznámených Komisi podle čl. 70a odst. 1 tohoto nařízení, s uvedením následujících údajů:
          a) jazyk podle čl. 31 odst. 1;
          b) označení druhu nebo druhů dotyčného výrobku z révy vinné, který je pod ochranou;
          c) odkaz na vnitrostátní právní předpisy členského státu nebo třetí země, v nichž je tradiční výraz vymezen a upraven, nebo pravidla vztahující se na výrobce vína ve třetích zemích, včetně pravidel pocházejících od reprezentativních profesních organizací, za předpokladu, že v těchto třetích zemích příslušná vnitrostátní právní úprava neexistuje;
          d) shrnutí definice nebo podmínek pro použití;
          e) název země nebo zemí původu;
          f) datum zařazení do elektronické databáze "E-Bacchus".
          2. Tradiční výrazy uvedené v elektronické databázi "E-Bacchus" jsou chráněny pouze v jazyce a pro druhy výrobků z révy vinné, které byly uvedeny v žádosti, proti:
          a) jakémukoli zneužití, a to i tehdy, je-li chráněný výraz doprovázen výrazy jako "druh", "typ", "způsob", "jak se vyrábí v", "napodobenina", "chuť", "jako" nebo podobnými výrazy;
          b) jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o povaze, jakosti nebo základních vlastnostech výrobku použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného výrobku;
          c) všem ostatním praktikám, které mohou uvést spotřebitele v omyl zejména tím, že vyvolávají zdání, že se na víno vztahuje chráněný tradiční výraz.
          3. Tradiční výrazy uvedené v elektronické databázi "E-Bacchus" se zveřejní."
          17) V čl. 42 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
          "Podmínkou pro použití chráněného homonymního názvu je, aby v praxi existovalo jasné rozlišení mezi následně chráněným homonymem a tradičním výrazem již uvedeným v elektronické databázi "E-Bacchus", s ohledem na potřebu rovného zacházení s dotyčnými výrobci a neuvádění spotřebitele v omyl."
          18) Článek 45 se nahrazuje tímto:
          "Článek 45
          Předložení žádosti o zrušení
          1. Řádně odůvodněnou žádost o zrušení může Komisi předložit členský stát, třetí země nebo fyzická či právnická osoba s oprávněným zájmem podle čl. 70a odst. 1. Datem podání žádosti Komisi je datum, kdy Komise tuto žádost přijme. Toto datum se zveřejní.
          2. Komise potvrdí přijetí žádosti a přidělí žádosti spisové číslo.
          Potvrzení přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:
          a) spisové číslo;
          b) datum přijetí žádosti.
          3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, podá-li podnět ke zrušení Komise."
          19) V článku 47 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          "5. Jakmile zrušení nabude účinku, Komise odstraní dotyčný výraz ze seznamu uvedeného v elektronické databázi "E-Bacchus"."
          20) V článku 63 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Členské státy určí příslušný orgán nebo orgány odpovědné za zajištění certifikace podle čl. 118z odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 v souladu s kritérii stanovenými v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [].
          Každý členský stát oznámí Komisi před 1. říjnem 2011 následující informace, jakož i jejich případné změny, v souladu s čl. 70a odst. 1 tohoto nařízení:
          a) název orgánu nebo orgánů příslušných k použití tohoto článku, jejich adresu a kontaktní údaje včetně elektronických adres;
          b) případně název všech subjektů, které byly příslušným orgánem zmocněny k použití tohoto článku, jejich adresu a kontaktní údaje včetně elektronických adres;
          c) opatření, která byla přijata k provedení ustanovení tohoto článku, pokud mají tato opatření význam pro spolupráci mezi členskými státy podle nařízení (ES) č. 555/2008;
          d) moštové odrůdy hroznů dotčené použitím čl. 118z odst. 2 a článku 120a nařízení (ES) č. 1234/2007.
          Na základě informací oznámených členskými státy Komise vypracuje a aktualizuje seznam názvů a adres příslušných orgánů a oprávněných subjektů, jakož i schválených moštových odrůd hroznů. Tento seznam Komise zveřejní.
          21) V kapitole V se vkládají nové články 70a a 70b, které znějí:
          "Článek 70a
          Postup předávání informací mezi Komisí, členskými státy, třetími zeměmi a ostatními subjekty
          1. Pokud se odkazuje na tento odstavec, doklady a informace nezbytné k použití tohoto nařízení jsou předávány Komisi následujícím způsobem:
          a) pokud jde o příslušné orgány členských států, prostřednictvím informačního systému, který jim zpřístupnila Komise, podle ustanovení nařízení (ES) č. 792/2009;
          b) pokud jde o příslušné orgány a reprezentativní profesní organizace třetích zemí, jakož i fyzické a právnické osoby, které mají zájem jednat v rámci tohoto nařízení, elektronickými prostředky s využitím postupů a formulářů, které jim poskytla Komise a které jsou zpřístupňovány za podmínek stanovených v příloze XVIII tohoto nařízení.
          Uvedené formuláře však mohou být použity i pro účely předávání informací v tištěné podobě.
          Odpovědnost za předložení žádosti a za obsah jednotlivých oznámení nesou buď příslušné orgány jmenované třetími zeměmi, reprezentativní profesní organizace, nebo fyzické či právnické osoby s oprávněným zájmem.
          2. Komise oznamuje a zpřístupňuje informace orgánům a osobám dotčeným tímto nařízením, případně veřejnosti, prostřednictvím informačních systémů zavedených Komisí.
          Orgány a osoby dotčené tímto nařízením se mohou v souladu s přílohou XIX obrátit na Komisi, aby získaly informace o praktických pravidlech týkajících se přístupu k informačním systémům a o oznamování a zpřístupňování informací.
          3. Ustanovení čl. 5 odst. 2 a článků 6, 7 a 8 nařízení (ES) č. 792/2009 se použijí obdobně na oznamování a zpřístupňování informací uvedených v odst. 1 písm. b) a v odstavci 2 tohoto článku.
          4. Pro účely použití odst. 1 písm. b) mohou osoby odpovědné v rámci Komise za informační systémy udělit právo na přístup k informačním systémům, a to jak příslušným orgánům a reprezentativním profesním organizacím třetích zemí, tak fyzickým či právnickým osobám, které mají zájem jednat v rámci tohoto nařízení.
          Platnost přístupových práv ověřují osoby odpovědné v rámci Komise za informační systémy, přičemž vycházejí z těchto podkladů:
          a) informací týkajících se příslušných orgánů jmenovaných třetími zeměmi, včetně kontaktních údajů a elektronických adres, které má k dispozici Komise v rámci mezinárodních smluv nebo které byly Komisi v souladu s těmito smlouvami oznámeny;
          b) oficiální žádosti třetí země, v níž jsou uvedeny informace týkající se orgánů pověřených předáním dokladů a informací nezbytných k uplatnění odst. 1 písm. b), včetně kontaktních údajů a elektronických adres dotyčných orgánů;
          c) žádosti reprezentativní profesní organizace ve třetí zemi nebo fyzické či právnické osoby, která doloží svou totožnost, svůj oprávněný zájem jednat a svou elektronickou adresu.
          Po ověření platnosti přístupových práv jsou tato práva aktivována osobami odpovědnými v rámci Komise za informační systémy.
          Článek 70b
          Oznamování a zpřístupňování informací týkajících se orgánů příslušných k přezkumu žádostí na vnitrostátní úrovni
          1. V souladu s ustanoveními čl. 70a odst. 1 oznámí členské státy před 1. říjnem 2011 Komisi název, adresu orgánu nebo orgánů příslušných k použití čl. 118f odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, jejich kontaktní údaje, včetně elektronických adres, i případné změny těchto údajů.
          2. Komise vypracuje a aktualizuje seznam názvů a adres příslušných orgánů členských států nebo třetích zemí, a to na základě informací oznámených členskými státy podle odstavce 1, nebo informací oznámených třetími zeměmi v souladu s mezinárodními úmluvami uzavřenými s Unií. Tento seznam Komise zveřejní."
          22) V článku 71 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
          "Článek 71
          Názvy vín chráněných podle nařízení (ES) č. 1493/1999
          1. Předávání dokladů uvedených v čl. 118s odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, dále jen "dokumentace", a změn specifikace výrobku uvedených v čl. 73 odst. 1 písm. c) a d) a v odstavci 2 tohoto nařízení zajišťují členské státy v souladu s čl. 70a odst. 1 tohoto nařízení, a to podle následujících pravidel a postupů:
          a) Komise potvrdí přijetí dokumentace a změn způsobem uvedeným v článku 9 tohoto nařízení;
          b) dokumentace nebo změny se považují za přípustné ke dni, kdy je Komise přijme, za podmínek stanovených v článku 11 tohoto nařízení, za předpokladu, že je Komise přijme do 31. prosince 2011;
          c) Komise potvrdí zápis dotyčného označení původu nebo zeměpisného označení i případných změn do rejstříku podle článku 18 tohoto nařízení a přidělí tomuto zápisu spisové číslo;
          d) Komise přezkoumá platnost dokumentace, případně i s ohledem na přijaté změny, ve lhůtách stanovených v čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.
          2. Komise může rozhodnout o zrušení dotyčného označení původu nebo zeměpisného označení podle čl. 118s odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007, a to na základě dokumentů, které má k dispozici podle čl. 118s odst. 2 uvedeného nařízení."
          23) Článek 73 se nahrazuje tímto:
          "Článek 73
          Přechodná ustanovení
          1. Postup stanovený v článku 118s nařízení (ES) č. 1234/2007 se použije v těchto případech:
          a) u všech názvů vín, které jsou v některém z členských států zavedeny jako označení původu nebo zeměpisné označení a které byly dotyčným členským státem schváleny do 1. srpna 2009;
          b) u všech názvů vín, které byly do 1. srpna 2009 zavedeny v některém z členských států jako označení původu nebo zeměpisné označení, schváleny dotyčným členským státem a oznámeny Komisi do 31. prosince 2011;
          c) u všech změn specifikace výrobku, které byly v některém z členských států zavedeny do 1. srpna 2009 a které dotyčný členský stát oznámil Komisi do 31. prosince 2011;
          d) u všech změn menšího rozsahu týkajících se specifikace výrobku, které byly v některém z členských států zavedeny od 1. srpna 2009 a které dotyčný členský stát oznámil Komisi do 31. prosince 2011.
          2. Postup stanovený v článku 118q nařízení (ES) č. 1234/2007 se nepoužije na změny specifikace výrobku, které byly zavedeny v některém z členských států po 1. srpnu 2009 a které dotyčný členský stát oznámil Komisi do 30. června 2014, pokud jediným cílem těchto změn bylo uvést specifikaci výrobku oznámenou Komisi podle čl. 118s odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 do souladu s článkem 118c nařízení (ES) č. 1234/2007 a s tímto nařízením.
          3. Vína uvedená na trh nebo označená do 31. prosince 2010, která splňují příslušná ustanovení platná přede dnem 1. srpna 2009, mohou být uváděna na trh až do vyčerpání zásob."
          24) Přílohy I až IX, XI a XII se zrušují.
          25) Doplňují se přílohy XVIII a XIX podle znění příloh I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 bodu 20 tohoto nařízení, která se týkají čl. 63 odst. 1 nařízení (ES) č. 607/2009, jakož i ustanovení čl. 1 bodu 21 tohoto nařízení, co se týče článku 70b nařízení (ES) č. 607/2009, se však použijí až ode dne 1. září 2011.
          Informace, které předají příslušné orgány členských států dobrovolně prostřednictvím informačních systémů zavedených Komisí v souladu s nařízením (ES) č. 607/2009 ve znění článku 1 tohoto nařízení, a to v době od 1. června 2011 do data použití tohoto nařízení, se považují za oznámené v souladu s nařízením (ES) č. 607/2009 před jeho změnou tímto nařízením.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60.
          [4] Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.
          [] Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA XVIII
          Přístup k postupům a elektronickým formulářům uvedeným v čl. 70a odst. 1 písm. b)
          Postupy a elektronické formuláře uvedené v čl. 70a odst. 1 písm. b) jsou volně přístupné v elektronické databázi "E-Bacchus", kterou sestavuje Komise prostřednictvím svých informačních systémů:
          http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/"
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA XIX
          Praktická pravidla pro oznamování a zpřístupňování informací uvedených v čl. 70a odst. 2
          Orgány a osoby dotčené tímto nařízením, které si přejí získat informace o praktických pravidlech pro přístup k informačním systémům, jakož i pro oznamování a zpřístupňování informací, se mohou obrátit na Komisi, a to na následující adrese:
          Funkční poštovní schránka: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu"
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.