Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 672/2011 ze dne 13. července 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 672/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 672/2011
          ze dne 13. července 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 968/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky [1], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 6 nařízení Komise (ES) č. 968/2006 [2] uvádí, že období pro demontáž výrobních zařízení a pro splnění sociálních a ekologických závazků podle čl. 3 odst. 3 písm. c) a čl. 3 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 320/2006 může být prodlouženo maximálně do 30. září 2011.
          (2) Pokud tato lhůta nebude prodloužena ještě více, nebudou někteří výrobci cukru schopni zcela demontovat svá výrobní zařízení včas. Avšak toto prodloužení by nemělo překročit dobu, která je absolutně nezbytná pro dokončení zbylých demontážních prací. Na základě informací, které měla Komise k dispozici, by se tato lhůta měla přiměřeně prodloužit maximálně do 31. března 2012.
          (3) Nařízení (ES) č. 968/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 968/2006 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Odchylně od prvního pododstavce písm. b) mohou členské státy na základě odůvodněné žádosti dotyčného podniku prodloužit lhůtu stanovenou v uvedeném písmenu maximálně do 31. března 2012. V tom případě musí daný podnik předložit pozměněný plán restrukturalizace podle článku 11."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.
          [2] Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 32.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.