Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 674/2011 ze dne 13. července 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 674/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 674/2011
          ze dne 13. července 2011,
          kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru [2], a zejména na článek 7e ve spojení s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 61 prvního pododstavce písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 se může cukr vyrobené během hospodářského roku nad rámec kvóty podle článku 56 uvedeného nařízení vyvézt pouze v rámci množstevního omezení stanoveného Komisí.
          (2) Nařízení Komise (EU) č. 397/2010 ze dne 7. května 2010, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11 [3], stanoví výše uvedená omezení.
          (3) Množství cukru, na něž se vztahují žádosti o vývozní licence, překračují množstevní omezení stanovené nařízením (EU) č. 397/2010. Je proto třeba stanovit procentní sazbu, v jejíž výši se přijímají množství, o která bylo zažádáno ve dnech 4., 5., 6., 7. a 8. července 2011. Veškeré žádosti o vývozní licence na cukr přijaté po dni 8. července 2011 by tudíž měly být zamítnuty a příjem žádostí o vývozní licence by měl být pozastaven,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Vývozní licence na cukr nepodléhající kvótám, o které byly podány žádosti mezi 4. a 8. červencem 2011, se vydají na požadovaná množství vynásobená koeficientem přidělení 71,122263 %.
          2. Žádosti o vývozní licence na cukr nepodléhající kvótám podané dne 11., 12., 13., 14., a 15. července 2011 se zamítají.
          3. Příjem žádostí o vývozní licence na cukr nepodléhající kvótám se pozastavuje na období od 18. července 2011 do 30. září 2011.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. července 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.
          [3] Úř. věst. L 115, 8.5.2010, s. 26.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.