Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 675/2011 ze dne 13. července 2011 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 1. července 2011 do 8. července 2011 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 675/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 675/2011
          ze dne 13. července 2011,
          kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 1. července 2011 do 8. července 2011 pro celní podkvótu III v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1067/2008 pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 1067/2008 [3] byla otevřena celková roční celní kvóta pro dovoz 2989240 tun pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní. Tato kvóta je rozdělena do tří podkvót.
          (2) Podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1067/2008 je podkvóta III (pořadového čísla 09.4125) rozdělena na čtyři čtvrtletní tranše a stanovena na 594597 tun množství tranše č. 3, pro období od 1. července do 30. září 2011.
          (3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 632/2011 [4] se odchyluje od čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1067/2008 na rok 2011, neboť slučuje tranše 3 a 4 podkvóty III (pořadového čísla 09.4125) a stanoví množství tranše 3 od 1. července do 31. prosince 2011 na 1189193 tun.
          (4) Ze sdělení provedeného v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1067/2008 vyplývá, že se žádosti podané od 1. července 2011 od 13 hodin do 8. července 2011 do 13 hodin bruselského času v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení týkají množství vyšších než těch, která jsou k dispozici. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se pro požadovaná množství použije.
          (5) Je rovněž nutné zastavit vydávání dovozních licencí pro podkvótu III uvedenou v nařízení (ES) č. 1067/2008 pro stávající kvótové období.
          (6) Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Každé žádosti o dovozní licenci podkvóty III podle nařízení (ES) č. 1067/2008, která byla podána od 1. července 2011 od 13 hodin do 8. července 2011 do 13 hodin bruselského času, se vyhovuje a je vydána licence pro požadovaná množství s použitím koeficientu přidělení ve výši 50,926778 %.
          2. Vydávání licencí pro množství podkvóty III podle nařízení (ES) č. 1067/2008, pro která byly podány žádosti od 8. července 2011 od 13 hodin bruselského času, je pro stávající kvótové období pozastaveno.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. července 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 170, 30.6.2011, s. 18.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.