Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2011 ze dne 14. července 2011 , kterým se pro rok 2011 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 680/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2011
          ze dne 14. července 2011,
          kterým se pro rok 2011 stanoví rozpočtové stropy použitelné na některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Rady (ES) č. 73/2009
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 [1], a zejména na čl. 51 odst. 2 první pododstavec, čl. 69 odst. 3, čl. 87 odst. 3, čl. 123 odst. 1, čl. 128 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 128 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 131 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Pro členské státy, které v roce 2011 zavedou režim jednotné platby podle hlavy III nařízení (ES) č. 73/2009, je třeba pro rok 2011 stanovit rozpočtové stropy pro všechny platby uvedené v článcích 52, 53 a 54 uvedeného nařízení.
          (2) Pro členské státy, které v roce 2011 využívají možnosti stanovené v článku 87 nařízení (ES) č. 73/2009, je třeba pro rok 2011 stanovit rozpočtové stropy použitelné pro přímé platby vyloučené z režimu jednotné platby.
          (3) Pro členské státy, které v roce 2011 využívají možností stanovených v čl. 69 odst. 1 nebo čl. 131 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009, je třeba pro rok 2011 stanovit rozpočtové stropy pro zvláštní podporu podle hlavy III kapitoly 5 nařízení (ES) č. 73/2009.
          (4) Ustanovení čl. 69 odst. 4 nařízení (ES) č. 73/2009 omezuje zdroje, které lze využít pro jakékoli opatření vázané na produkci stanovené v čl. 68 odst. 1 písm. a) bodech i), ii), iii) a iv) a v čl. 68 odst. 1 písm. b) a e), na 3,5 % vnitrostátních stropů podle článku 40 téhož nařízení. Z důvodu jasnosti by Komise měla zveřejnit stropy vyplývající z částek oznámených členskými státy pro dotčená opatření.
          (5) Podle čl. 69 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009 byly částky vypočtené v souladu s čl. 69 odst. 7 uvedeného nařízení stanoveny v příloze III nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009 [2]. Z důvodu jasnosti by Komise měla zveřejnit částky, které členské státy oznámí a zamýšlejí použít v souladu s čl. 69 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009.
          (6) Z důvodu jasnosti je vhodné, aby byly zveřejněny rozpočtové stropy pro režim jednotné platby pro rok 2011 po odečtení stropů stanovených pro platby uvedené v článcích 52, 53, 54, 68 a 87 nařízení (ES) č. 73/2009 od stropů uvedených v příloze VIII téhož nařízení. Částka, která se má ze zmíněné přílohy VIII odečíst, aby byla financována zvláštní podpora podle článku 68 nařízení (ES) č. 73/2009, odpovídá rozdílu mezi celkovou částkou zvláštní podpory oznámené členskými státy a částkou oznámenou k financování zvláštní podpory v souladu s čl. 69 odst. 6 písm. a) téhož nařízení. V případě, že se členský stát provádějící režim jednotné platby rozhodne poskytnout podporu uvedenou v čl. 68 odst. 1 písm. c), musí být částka oznámená Komisi zahrnuta do stropu režimu jednotné platby, neboť tato podpora má podobu zvýšení jednotkové hodnoty a/nebo počtu platebních nároků přiznaných zemědělci.
          (7) Pro členské státy, které v roce 2011 zavedou režim jednotné platby na plochu podle hlavy V kapitoly 2 nařízení (ES) č. 73/2009, je třeba stanovit roční finanční rámce v souladu s čl. 123 odst. 1 uvedeného nařízení.
          (8) Z důvodu jasnosti je vhodné, aby byla zveřejněna maximální částka finančních prostředků daných k dispozici členským státům používajícím režim jednotné platby na plochu na poskytování oddělené platby na cukr v roce 2011 podle článku 126 nařízení (ES) č. 73/2009, která byla stanovena na základě jejich oznámení.
          (9) Z důvodu jasnosti je vhodné, aby byla zveřejněna maximální částka finančních prostředků daných k dispozici členským státům používajícím režim jednotné platby na plochu na poskytování oddělené platby na ovoce a zeleninu v roce 2011 podle článku 127 nařízení (ES) č. 73/2009, která byla stanovena na základě jejich oznámení.
          (10) Pro členské státy používající režim jednotné platby na plochu je vhodné stanovit pro rok 2011 rozpočtové stropy pro přechodné platby na ovoce a zeleninu v roce 2011 podle čl. 128 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 73/2009, které byly stanoveny na základě jejich oznámení.
          (11) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Rozpočtové stropy pro rok 2011 uvedené v čl. 51 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009 jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.
          2. Rozpočtové stropy pro rok 2011 uvedené v čl. 87 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.
          3. Rozpočtové stropy pro rok 2011 uvedené v čl. 69 odst. 3 a čl. 131 odst. 4 nařízení (ES) č. 73/2009 jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.
          4. Rozpočtové stropy pro rok 2011 pro podporu podle čl. 68 odst. 1 písm. a) bodů i), ii), iii) a iv) a podle čl. 68 odst. 1 písm. b) a e) nařízení (ES) č. 73/2009 jsou stanoveny v příloze IV tohoto nařízení.
          5. Částky, které mohou být členskými státy použity v souladu s čl. 69 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009 na pokrytí zvláštní podpory podle čl. 68 odst. 1 téhož nařízení, jsou stanoveny v příloze V tohoto nařízení.
          6. Rozpočtové stropy pro rok 2011 pro režim jednotné platby podle hlavy III nařízení (ES) č. 73/2009 jsou stanoveny v příloze VI tohoto nařízení.
          7. Roční finanční rámce pro rok 2011 uvedené v čl. 123 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 jsou stanoveny v příloze VII tohoto nařízení.
          8. Maximální výše finančních prostředků daných v roce 2011 k dispozici České republice, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku na poskytování oddělené platby na cukr uvedené v článku 126 nařízení (ES) č. 73/2009 jsou stanoveny v příloze VIII tohoto nařízení.
          9. Maximální výše finančních prostředků daných v roce 2011 k dispozici České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku na poskytování oddělené platby na ovoce a zeleninu uvedené v článku 127 nařízení (ES) č. 73/2009 jsou stanoveny v příloze IX tohoto nařízení.
          10. Rozpočtové stropy pro rok 2011 uvedené v čl. 128 odst. 1 druhém pododstavci a čl. 128 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 73/2009 jsou stanoveny v příloze X tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. července 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
          [2] Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Rozpočtové stropy pro přímé platby, které mají být poskytovány podle článků 52, 53 a 54 nařízení (ES) č. 73/2009
          Kalendářní rok 2011
          (v tisících EUR) |
          | BE | DK | ES | FR | IT | AT | PT | SI | FI | SE |
          Prémie na ovce a kozy | | 855 | | | | | 21892 | | 600 | |
          Doplňková prémie na ovce a kozy | | | | | | | 7184 | | 200 | |
          Prémie na krávy bez tržní produkce mléka | 77565 | | 261153 | 525622 | | 70578 | 78695 | | | |
          Dodatečná prémie na krávy bez tržní produkce mléka | 19389 | | 26000 | | | 99 | 9462 | | | |
          Zvláštní prémie na hovězí maso | | 33085 | | | | | | 10077 | | 37446 |
          Porážková prémie, dospělé kusy hovězího dobytka | | | 47175 | | | | 8657 | | | |
          Porážková prémie, telata | 6384 | | 560 | | | | 946 | | | |
          Rajčata – čl. 54 odst. 1 | | | | 4017 | | | 16667 | | | |
          Ovoce a zelenina kromě rajčat – čl. 54 odst. 2 | | | | 33025 | 850 | | | | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Rozpočtové stropy pro přímé platby, které mají být poskytovány podle článku 87 nařízení (ES) č. 73/2009
          Kalendářní rok 2011
          (v tisících EUR) |
          | Španělsko | Francie | Itálie | Nizozemsko | Portugalsko | Finsko |
          –Podpora pro osivo | 10347 | 2310 | 13321 | 726 | 272 | 1150 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Rozpočtové stropy pro zvláštní podporu podle čl. 68 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009
          Kalendářní rok 2011
          Poznámka: Částky oznámené členskými státy k poskytnutí podpory podle čl. 68 odst. 1 písm. c), které jsou zahrnuty ve stropu režimu jednotných plateb.
          Řecko: 30000 tisíc EUR
          Slovinsko: 4800 tisíc EUR
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | |
          Belgie | 6389 |
          Bulharsko | 19326 |
          Česká republika | 31826 |
          Dánsko | 15800 |
          Německo | 2000 |
          Estonsko | 1253 |
          Irsko | 25000 |
          Řecko | 108000 |
          Španělsko | 247865 |
          Francie | 456600 |
          Itálie | 316950 |
          Lotyšsko | 5130 |
          Litva | 9503 |
          Maďarsko | 77290 |
          Nizozemsko | 21965 |
          Rakousko | 11900 |
          Polsko | 40800 |
          Portugalsko | 32411 |
          Rumunsko | 25545 |
          Slovinsko | 11699 |
          Slovensko | 11000 |
          Finsko | 47555 |
          Švédsko | 3434 |
          Spojené království | 29800 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Rozpočtové stropy pro podporu podle čl. 68 odst. 1 písm. a) bodů i), ii), iii) a iv) a podle čl. 68 odst. 1 písm. b) a e) nařízení (ES) č. 73/2009
          Kalendářní rok 2011
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | |
          Belgie | 6389 |
          Bulharsko | 19326 |
          Česká republika | 31826 |
          Dánsko | 4300 |
          Německo | 2000 |
          Estonsko | 1253 |
          Irsko | 25000 |
          Řecko | 78000 |
          Španělsko | 178265 |
          Francie | 272600 |
          Itálie | 147950 |
          Lotyšsko | 5130 |
          Litva | 9503 |
          Maďarsko | 46164 |
          Nizozemsko | 14000 |
          Rakousko | 11900 |
          Polsko | 40800 |
          Portugalsko | 19510 |
          Rumunsko | 25545 |
          Slovinsko | 6899 |
          Slovensko | 11000 |
          Finsko | 47555 |
          Švédsko | 3434 |
          Spojené království | 29800 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Částky, které mají být členskými státy použity v souladu s čl. 69 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009 na pokrytí zvláštní podpory stanovené v čl. 68 odst. 1 uvedeného nařízení
          Kalendářní rok 2011
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | |
          Belgie | 6389 |
          Dánsko | 15800 |
          Irsko | 23900 |
          Řecko | 70000 |
          Španělsko | 144200 |
          Francie | 74000 |
          Itálie | 144900 |
          Nizozemsko | 21965 |
          Rakousko | 11900 |
          Portugalsko | 21700 |
          Slovinsko | 4800 |
          Finsko | 4762 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Rozpočtové stropy pro režim jednotné platby
          Kalendářní rok 2011
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | |
          Belgie | 508479 |
          Dánsko | 997381 |
          Německo | 5769994 |
          Irsko | 1339421 |
          Řecko | 2223798 |
          Španělsko | 4676132 |
          Francie | 7477752 |
          Itálie | 4048143 |
          Lucembursko | 37679 |
          Malta | 4726 |
          Nizozemsko | 852443 |
          Rakousko | 676748 |
          Portugalsko | 435505 |
          Slovinsko | 105247 |
          Finsko | 521080 |
          Švédsko | 724349 |
          Spojené království | 3946682 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VII
          Roční finanční rámce pro režim jednotné platby na plochu
          Kalendářní rok 2011
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | |
          Bulharsko | 400035 |
          Česká republika | 667365 |
          Estonsko | 80656 |
          Kypr | 40902 |
          Lotyšsko | 111260 |
          Litva | 289729 |
          Maďarsko | 958593 |
          Polsko | 2280455 |
          Rumunsko | 877278 |
          Slovensko | 292357 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VIII
          Maximální výše finančních prostředků daných k dispozici členským státům na poskytování oddělené platby na cukr podle článku 126 nařízení (ES) č. 73/2009
          Kalendářní rok 2011
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | |
          Česká republika | 44245 |
          Lotyšsko | 3308 |
          Litva | 10260 |
          Maďarsko | 41010 |
          Polsko | 159392 |
          Rumunsko | 5051 |
          Slovensko | 19289 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IX
          Maximální výše finančních prostředků daných k dispozici členským státům na poskytování oddělené platby na ovoce a zeleninu podle článku 127 nařízení (ES) č. 73/2009
          Kalendářní rok 2011
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | |
          Česká republika | 414 |
          Maďarsko | 4756 |
          Polsko | 6715 |
          Slovensko | 690 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA X
          Rozpočtové stropy pro přechodné platby na ovoce a zeleninu podle článku 128 nařízení (ES) č. 73/2009
          Kalendářní rok 2011
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | Kypr | Rumunsko | Slovensko |
          Rajčata – čl. 128 odst. 1 | | 869 | 335 |
          Ovoce a zelenina kromě rajčat – čl. 128 odst. 2 | 3359 | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.