Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 681/2011 ze dne 14. července 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 681/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 681/2011
          ze dne 14. července 2011
          o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny [2], a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k tomu, že:
          prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 15. července 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. července 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
          (EUR/100 kg) |
          Kód KN | Kódy třetích zemí [1] | Paušální dovozní hodnota |
          07020000 | AL | 49,0 |
          AR | 19,4 |
          EC | 19,4 |
          MK | 50,0 |
          ZZ | 34,5 |
          07070005 | AR | 22,0 |
          TR | 105,8 |
          ZZ | 63,9 |
          07099070 | AR | 24,9 |
          EC | 26,5 |
          TR | 110,5 |
          ZZ | 54,0 |
          08055010 | AR | 60,9 |
          TR | 64,0 |
          UY | 70,0 |
          ZA | 76,3 |
          ZZ | 67,8 |
          08081080 | AR | 132,6 |
          BR | 78,0 |
          CA | 106,0 |
          CL | 95,5 |
          CN | 87,0 |
          EC | 60,7 |
          NZ | 111,4 |
          US | 170,2 |
          ZA | 95,9 |
          ZZ | 104,1 |
          08082050 | AR | 133,6 |
          AU | 75,6 |
          CL | 86,0 |
          CN | 46,2 |
          NZ | 118,4 |
          ZA | 98,6 |
          ZZ | 93,1 |
          08091000 | AR | 75,0 |
          TR | 224,8 |
          XS | 138,6 |
          ZZ | 146,1 |
          08092095 | TR | 312,3 |
          ZZ | 312,3 |
          08094005 | BA | 62,0 |
          EC | 75,9 |
          ZZ | 69,0 |
          [1] Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód "ZZ" znamená "jiného původu".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.