Nařízení Rady (EU) č. 683/2011, ze dne 17. června 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 57/2011, pokud jde o rybolovná práva pro některé populace ryb

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 683/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 683/2011,
          ze dne 17. června 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 57/2011, pokud jde o rybolovná práva pro některé populace ryb
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (EU) č. 57/2011 [1] stanoví pro rok 2011 rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU v některých vodách mimo EU.
          (2) Během konzultací o rybolovných právech mezi Unií a Faerskými ostrovy nebylo dosaženo dohody pro rok 2011. Po dalším kole konzultací s Norskem v březnu roku 2011 lze nyní přidělit členským státům rybolovná práva vyhrazená pro konzultace s Faerskými ostrovy. Proto je třeba pozměnit článek 1 nařízení (EU) č. 57/2011 a příslušné celkové přípustné odlovy uvedené v přílohách IA a IB uvedeného nařízení tak, aby byly rozděleny nepřidělené kvóty a zohlednilo se tradiční rozdělení kvót pro makrelu obecnou v severovýchodním Atlantiku.
          (3) Je žádoucí zavést flexibilní opatření, pokud jde o využití kvót na tresku modravou ve dvou hlavních oblastech řízení stanovených v příloze IA nařízení (EU) č. 57/2011 pro tento rybolov (a to oblast sestávající z vod EU a mezinárodních vod oblastí ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV a oblast sestávající z oblastí ICES VIIIc, IX a X a vod EU oblasti CECAF 34.1.1), jelikož uvedené dvě oblasti jsou předmětem stejného vědeckého doporučení a jsou považovány za součást stejné biologické populace.
          (4) Příloha IA nařízení (EU) č. 57/2011 stanoví obecné kvóty na humra severského v oblasti ICES VII a zvláštní kvóty na humra severského v oblasti Porcupine Bank nacházející se v uvedené oblasti. Tyto zvláštní kvóty je nutné pro rok 2011 znovu stanovit na základě aktualizovaných údajů odrážejících historické úlovky.
          (5) V návaznosti na konzultace uzavřené dne 17. března 2011 mezi pobřežními státy (Faerské ostrovy, Grónsko a Island) a dalšími stranami Úmluvy pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) (Unie a Norsko) o řízení odlovu okouníka v Irmingerově moři a přilehlých vodách je třeba stanovit TAC pro okouníka v uvedených oblastech a dodržet přitom dohodnutá omezení týkající se časového období a oblasti. Příloha IB nařízení (EU) č. 57/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (6) Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu na svém výročním zasedání v roce 2010 rozhodla zachovat omezení stanovená pro uvedený rok na odlovy mečouna obecného a na počet plavidel oprávněných lovit mečouna obecného, a to s účinností ode dne 1. ledna 2011. Uvedená opatření je třeba provést do práva Unie.
          (7) Na třetím mezinárodním zasedání pro vytvoření regionální organizace pro řízení rybolovu v oblasti volného moře jižního Tichomoří (SPRFMO), konaném v květnu roku 2007, přijali účastníci prozatímní opatření, včetně rybolovných práv, v zájmu regulace pelagického rybolovu a odlovu druhů žijících při dně v této oblasti až do vytvoření uvedené organizace pro řízení rybolovu. Nová prozatímní opatření byla přijata na druhé přípravné konferenci pro komisi SPRFMO konané v lednu roku 2011. Uvedená prozatímní opatření jsou dobrovolná a podle mezinárodního práva nejsou právně závazná. V souladu se závazky týkajícími se spolupráce a ochrany zakotvenými v mezinárodním mořském právu je nicméně vhodné provést uvedená opatření do práva Unie stanovením celkové kvóty pro Unii. V zájmu rozdělení kvóty Unie mezi členské státy je vhodné stanovit nový a konečný přidělovací klíč na základě solidních, spravedlivých a objektivních kritérií minulých rybolovných výsledků členských států v letech 2009 a 2010, což je nedávno uplynulé a dostatečně reprezentativní období, během něhož byly všechny dotčené členské státy přítomny v lovištích.
          (8) Příloha IIB nařízení (EU) č. 57/2011 stanoví omezení intenzity rybolovu pro obnovu některých populací štikozubce novozélandského a humra severského v divizích ICES VIIIc a IXa, kromě Cádizského zálivu. Je vhodné vyjasnit znění zvláštní podmínky uvedené v rámci těchto omezení intenzity rybolovu a důsledky získání neomezeného počtu dní pro vykládky na období řízení 2011.
          (9) Příloha IIC nařízení (EU) č. 57/2011 stanoví omezení intenzity rybolovu pro účely nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu [2]. Je nutné uvést znění uvedené přílohy do souladu se zněním čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 509/2007.
          (10) Nařízení (EU) č. 57/2011 se obecně použije ode dne 1. ledna 2011. Omezení intenzity rybolovu jsou však stanovena na dobu jednoho roku počínaje dnem 1. února 2011. Aby byl dodržen meziroční režim hlášení týkajících se rybolovných práv, měla by ustanovení tohoto nařízení týkající se omezení odlovu a rozdělení být použitelná ode dne 1. ledna 2011 a ustanovení týkající se omezení intenzity odlovu ode dne 1. února 2011, není-li stanoveno jinak. Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud vyčerpána. Z důvodu naléhavosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost bezprostředně po vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny nařízení (EU) č. 57/2011
          Nařízení (EU) č. 57/2011 se mění takto:
          1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Předmět
          Tímto nařízením se stanoví níže uvedená rybolovná práva:
          a) na rok 2011 omezení odlovu některých populací ryb a skupin populací ryb;
          b) na období od 1. února 2011 do 31. ledna 2012 některá omezení intenzity rybolovu;
          c) na období uvedená v článcích 20, 21 a 22 a v přílohách IE a V rybolovná práva pro některé populace v oblasti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (úmluva CCAMLR);
          d) na období uvedená v článku 28 rybolovná práva pro některé populace v oblasti úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky (úmluva IATTC) a
          e) dodatečná rybolovná práva pro makrelu obecnou, která jsou výsledkem kvóty neodlovené v roce 2010."
          2) Příloha IA se mění takto:
          a) položka pro smačky a související vedlejší úlovky ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV se nahrazuje tímto:
          [3] [4]
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedených kvót nelze v následujících oblastech řízení smačků uvedených v příloze IID odlovit větší množství, než jsou množství uvedená níže:
          OblastVody EU oblastí řízení smačků |
          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
          | (SAN/*234_1) | (SAN/*234_2) | (SAN/*234_3) | (SAN/*234_4) | (SAN/*234_5) | (SAN/*234_6) | (SAN/*234_7) |
          Dánsko | 282989 | 32072 | 9434 | 9434 | 0 | 395 | 0 |
          Spojené království | 6186 | 701 | 206 | 206 | 0 | 9 | 0 |
          Německo | 433 | 49 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
          Švédsko | 10392 | 1178 | 346 | 346 | 0 | 15 | 0 |
          EU | 300000 | 34000 | 10000 | 10000 | 0 | 420 | 0 |
          Norsko | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          Celkem | 320000 | 34000 | 10000 | 10000 | 0 | 420 | 0"; |
          "DruhSmačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovkyAmmodytes spp. | OblastVody EU oblastí II, IIIa a IV [3](SAN/2A3A4.) |
          Dánsko | 334324 | Analytický TAC |
          Spojené království | 7308 |
          Německo | 511 |
          Švédsko | 12277 |
          EU | 354420 [4] |
          Norsko | 20000 |
          TAC | 374420 |
          b) položka pro sledě obecného v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:
          "DruhSleď obecný [5]Clupea harengus | OblastIIIa(HER/03 A.) |
          Dánsko | 12608 [6] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 202 [6] |
          Švédsko | 13189 [6] |
          EU | 25999 [6] |
          TAC | 30000 |
          c) položka pro sledě obecného ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb, VIb a VIaN se nahrazuje tímto:
          "DruhSleď obecnýClupea harengus | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN [7](HER/5B6ANB) |
          Německo | 2513 | Analytický TAC |
          Francie | 475 |
          Irsko | 3396 |
          Nizozemsko | 2513 |
          Spojené království | 13584 |
          EU | 22481 |
          TAC | 22481 |
          d) položka pro tresku modravou ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV se nahrazuje tímto:
          "DruhTreska modraváMicromesistius poutassou | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV(WHB/1X14) |
          Dánsko | 1533 [8] | Analytický TAC |
          Německo | 596 [8] |
          Španělsko | 1300 [8] [9] |
          Francie | 1067 [8] |
          Irsko | 1187 [8] |
          Nizozemsko | 1869 [8] |
          Portugalsko | 121 [8] [9] |
          Švédsko | 379 [8] |
          Spojené království | 1990 [8] |
          EU | 10042 [8] |
          TAC | 40100 |
          e) položka pro mníka modrého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII se nahrazuje tímto:
          "DruhMník modrýMolva dypterygia | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VI, VII(BLI/5B67-) [12] |
          Německo | 20 | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Estonsko | 3 |
          Španělsko | 62 |
          Francie | 1422 |
          Irsko | 5 |
          Litva | 1 |
          Polsko | 1 |
          Spojené království | 362 |
          Ostatní | 5 [10] |
          EU | 1717 |
          Norsko | 150 [11] |
          TAC | 2032 |
          f) položka pro mníka mořského ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV se nahrazuje tímto:
          "DruhMník mořskýMolva molva | OblastVody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV(LIN/6X14.) |
          Belgie | 30 | Analytický TACPoužije se článek 13 tohoto nařízení. |
          Dánsko | 5 |
          Německo | 109 |
          Španělsko | 2211 |
          Francie | 2357 |
          Irsko | 591 |
          Portugalsko | 5 |
          Spojené království | 2716 |
          EU | 8024 |
          Norsko | 6140 [15] [16] |
          TAC | 14164 |
          g) položka pro humra severského v oblasti VII se nahrazuje tímto:
          "DruhHumr severskýNephrops norvegicus | OblastVII(NEP/07.) |
          Španělsko | 1306 [17] | Analytický TAC |
          Francie | 5291 [17] |
          Irsko | 8025 [17] |
          Spojené království | 7137 [17] |
          EU | 21759 [17] |
          TAC | 21759 [17] |
          h) položka pro makrelu obecnou v oblasti IIIa a IV, vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 se nahrazuje tímto:
          [18] [19] [20] [21] [22]
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:
          | IIIa (MAC/*03 A.) | IIIa a IVbc (MAC/*3A4BC) | IVb (MAC/*04B.) | IVc (MAC/*04C.) | VI, mezinárodní vody oblasti IIa, od 1. ledna do 31. března 2011 a v prosinci 2011 (MAC/*2A6.) |
          Dánsko | 0 | 4130 | 0 | 0 | 9764 [23] |
          Francie | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
          Nizozemsko | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
          Švédsko | 0 | 0 | 390 | 10 | 1847 |
          Spojené království | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
          Norsko | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
          "DruhMakrela obecnáScomber scombrus | OblastIIIa a IV; vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId(MAC/2A34.) |
          Belgie | 517 [20] | Článek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Dánsko | 18084 [20] [22] |
          Německo | 539 [20] |
          Francie | 1629 [20] |
          Nizozemsko | 1640 [20] |
          Švédsko | 4860 [18] [19] [20] |
          Spojené království | 1518 [20] |
          EU | 28787 [18] [20] [22] |
          Norsko | 169019 [21] |
          TAC | Nepoužije se |
          i) položka pro makrelu obecnou v oblastech VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, jakož i mezinárodních vodách oblasti IIa, XII a XIV se nahrazuje tímto:
          [24] [25] [26]
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedených kvót mohou být v níže stanovených oblastech a obdobích odlovena pouze níže uvedená množství.
          | Vody EU a Norska oblasti IVa (MAC/*04 A-C) V období od 1. ledna do 15. února 2011 a od 1. září do 31. prosince 2011 | Vody Norska oblasti IIa (MAC/*2AN-) |
          Německo | 8326 | 849 |
          Francie | 5551 | 566 |
          Irsko | 27754 | 2832 |
          Nizozemsko | 12142 | 1238 |
          Spojené království | 76325 | 7789 |
          EU | 130098 | 13274"; |
          "DruhMakrela obecnáScomber scombrus | OblastVI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV(MAC/2CX14-) |
          Německo | 20694 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Španělsko | 22 |
          Estonsko | 172 |
          Francie | 13797 |
          Irsko | 68978 |
          Lotyšsko | 127 |
          Litva | 127 |
          Nizozemsko | 30177 |
          Polsko | 1457 |
          Spojené království | 189694 |
          EU | 325245 [26] |
          Norsko | 14050 [24] [25] |
          TAC | Nepoužije se |
          j) položka pro makrelu obecnou v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:
          [27]
          Zvláštní podmínky:
          V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství.
          | VIIIb (MAC/*08B.) |
          Španělsko | 2570 |
          Francie | 17 |
          Portugalsko | 531"; |
          "DruhMakrela obecnáScomber scombrus | OblastVIIIc, IX a X; vody EU oblasti CECAF 34.1.1(MAC/8C3411) |
          Španělsko | 30609 [27] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 203 [27] |
          Portugalsko | 6327 [27] |
          EU | 37139 |
          TAC | Nepoužije se |
          k) položka pro makrelu obecnou ve vodách Norska oblastí IIa a IVa se nahrazuje tímto:
          "DruhMakrela obecnáScomber scombrus | OblastVody Norska oblastí IIa a IVa(MAC/2A4 A-N.) |
          Dánsko | 13018 [28] [29] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          EU | 13018 [28] [29] |
          TAC | Nepoužije se |
          l) položka pro šprota obecného a související vedlejší úlovky ve vodách EU oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:
          "DruhŠprot obecný a související vedlejší úlovkySprattus sprattus | OblastVody EU oblastí IIa a IV(SPR/2AC4-C) |
          Belgie | 1835 | Preventivní TAC |
          Dánsko | 145273 |
          Německo | 1835 |
          Francie | 1835 |
          Nizozemsko | 1835 |
          Švédsko | 1330 [30] |
          Spojené království | 6057 |
          EU | 160000 [33] |
          Norsko | 10000 [31] |
          TAC | 170000 [32] |
          m) Položka pro kranase a související vedlejší úlovky ve vodách EU oblastí IIa a IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb a mezinárodních vodách oblasti XII a XIV se nahrazuje tímto:
          "DruhKranasi a související vedlejší úlovkyTrachurus spp. | OblastVody EU oblasti IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(JAX/2 A-14) |
          Dánsko | 15781 [34] | Analytický TAC |
          Německo | 12314 [34] [35] |
          Španělsko | 16795 |
          Francie | 6338 [34] [35] |
          Irsko | 41010 [34] |
          Nizozemsko | 49406 [34] [35] |
          Portugalsko | 1618 |
          Švédsko | 675 [34] |
          Spojené království | 14850 [34] [35] |
          EU | 158787 [36] |
          TAC | 158787 |
          3) Příloha IB se mění takto:
          a) položka pro tresku obecnou a tresku jednoskvrnnou ve vodách Faerských ostrovů oblasti Vb se nahrazuje tímto:
          "DruhTreska obecná a treska jednoskvrnnáGadus morhua a Melanogrammus aeglefinus | OblastVody Faerských ostrovů oblasti Vb(C/H/05B-F.) |
          Německo | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 0 |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | Nepoužije se"; |
          b) položka pro tresku modravou ve vodách Faerských ostrovů se nahrazuje tímto:
          "DruhTreska modraváMicromesistius poutassou | OblastVody Faerských ostrovů(WHB/2A4AXF) |
          Dánsko | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 0 |
          Francie | 0 |
          Nizozemsko | 0 |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | 40100 [37] |
          c) položka pro mníka mořského a mníka modrého ve vodách Faerských ostrovů oblasti Vb se nahrazuje tímto:
          "DruhMník mořský a mník modrýMolva molva a Molva dypterygia | OblastVody Faerských ostrovů oblasti Vb(B/L/05B-F.) |
          Německo | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 0 |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | Nepoužije se"; |
          d) položka pro krevetu severní ve vodách Grónska oblastí V a XIV se nahrazuje tímto:
          "DruhKreveta severníPandalus borealis | OblastVody Grónska oblastí V a XIV(PRA/514GRN) |
          Dánsko | 1950 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 1950 |
          EU | 7000 [38] |
          TAC | Nepoužije se |
          e) položka pro tresku tmavou ve vodách Faerských ostrovů oblasti Vb se nahrazuje tímto:
          "DruhTreska tmaváPollachius virens | OblastVody Faerských ostrovů oblasti Vb(POK/05B-F.) |
          Belgie | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 0 |
          Francie | 0 |
          Nizozemsko | 0 |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | Nepoužije se"; |
          f) položka pro platýse černého ve vodách Grónska oblastí NAFO 0 a 1 se nahrazuje tímto:
          "DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | OblastVody Grónska oblastí NAFO 0 a 1(GHL/N01GRN) |
          Německo | 1850 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          EU | 2650 [39] |
          TAC | Nepoužije se |
          g) položka pro platýse černého ve vodách Grónska oblastí V a XIV se nahrazuje tímto:
          "DruhPlatýs černýReinhardtius hippoglossoides | OblastVody Grónska oblastí V a XIV(GHL/514GRN) |
          Německo | 5867 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Spojené království | 309 |
          EU | 7000 [40] |
          TAC | Nepoužije se |
          h) položka pro okouníky ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblasti V a mezinárodních vodách oblasti XII a XIV se nahrazuje tímto:
          "DruhOkouníci rodu Sebastes (pelagický druh žijící v mělkých vodách)Sebastes spp. | OblastVody EU a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(RED/51214S) |
          Estonsko | 0 [41] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 0 [41] |
          Španělsko | 0 [41] |
          Francie | 0 [41] |
          Irsko | 0 [41] |
          Lotyšsko | 0 [41] |
          Nizozemsko | 0 [41] |
          Polsko | 0 [41] |
          Portugalsko | 0 [41] |
          Spojené království | 0 [41] |
          EU | 0 [41] |
          TAC | 0 [41] |
          "DruhOkouníci rodu Sebastes (pelagický druh žijící při dně)Sebastes spp. | OblastVody EU a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV(RED/51214D) |
          Estonsko | 177 [42] [43] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Německo | 3569 [42] [43] |
          Španělsko | 633 [42] [43] |
          Francie | 336 [42] [43] |
          Irsko | 1 [42] [43] |
          Lotyšsko | 64 [42] [43] |
          Nizozemsko | 2 [42] [43] |
          Polsko | 324 [42] [43] |
          Portugalsko | 757 [42] [43] |
          Spojené království | 8 [42] [43] |
          EU | 5871 [42] [43] |
          TAC | 38000 [42] [43] |
          i) položka pro okouníky ve vodách Grónska oblastí V a XIV se nahrazuje tímto:
          "DruhOkouníci rodu Sebastes (pelagický druh)Sebastes spp. | OblastVody Grónska oblastí V a XIV(RED/514GRN) |
          Německo | 5164 [44] [45] | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 26 [44] [45] |
          Spojené království | 37 [44] [45] |
          EU | 5227 [44] [45] |
          TAC | Nepoužije se |
          j) položka pro ostatní druhy ve vodách Faerských ostrovů oblasti Vb se nahrazuje tímto:
          "DruhOstatní druhy [46] | OblastVody Faerských ostrovů oblasti Vb(OTH/05B-F.) |
          Německo | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 0 |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | Nepoužije se |
          k) položka pro platýse ve vodách Faerských ostrovů oblasti Vb se nahrazuje tímto:
          "DruhPlatýsi (řád) | OblastVody Faerských ostrovů oblasti Vb(FLX/05B-F.) |
          Německo | 0 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Francie | 0 |
          Spojené království | 0 |
          EU | 0 |
          TAC | Nepoužije se". |
          4) V příloze IC se položka pro krevetu severní v oblasti NAFO 3L nahrazuje tímto:
          "DruhKreveta severníPandalus borealis | OblastNAFO 3L [47](PRA/N3L.) |
          Estonsko | 214 | Analytický TACČlánek 3 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije.Článek 4 nařízení (EC) č. 847/96 se nepoužije. |
          Lotyšsko | 214 |
          Litva | 214 |
          Polsko | 214 |
          Ostatní členské státy | 213 [48] |
          EU | 1069 |
          TAC | 19200 |
          5) V příloze ID se položka pro tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° z. d. a ve Středozemním moři (BFT/AE045 W) se nahrazuje tímto:
          Francie | 45 [52] |
          EU | 45 |
          "DruhTuňák obecnýThunnus thynnus | OblastAtlantský oceán východně od 45° z. d. a Středozemní moře(BFT/AE045 W) |
          Kypr | 66,98 [53] | |
          Řecko | 124,37 |
          Španělsko | 2411,01 [50] [53] |
          Francie | 958,42 [50] [51] [53] |
          Itálie | 1787,91 [53] [54] |
          Malta | 153,99 [53] |
          Portugalsko | 226,84 |
          Ostatní členské státy | 26,90 [49] |
          EU | 5756,41 [50] [51] [53] [54] |
          TAC | 12900 |
          6) Příloha IH se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA IH
          Oblast Úmluvy WCPFC
          DruhMečoun obecnýXiphias gladius | OblastOblast úmluvy WCPFC jižně od 20° j. š.(SWO/F7120S) |
          EU | 3170,36 | Analytický TAC |
          TAC | Nepoužije se". |
          7) Příloha IJ se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA IJ
          Oblast úmluvy SPRFMO
          DruhKranas MurphyhoTrachurus murphyi | OblastOblast úmluvy SPRFMO(CJM/SPRFMO) |
          Německo | 10223,67 | |
          Nizozemsko | 11080,80 |
          Litva | 7112,63 |
          Polsko | 12231,90 |
          EU | 40649". |
          8) Příloha IIB se mění takto:
          a) bod 5.2 se nahrazuje tímto:
          "5.2 Pro účely stanovení maximálního počtu dní na moři, po které může být plavidlo EU s oprávněním členského státu vlajky přítomno v oblasti, platí v souladu s tabulkou I tyto zvláštní podmínky:
          a) celkové vykládky štikozubce obecného uskutečněné v roce 2008 nebo 2009 tímto plavidlem musí představovat méně než 5 tun nebo méně než 3 % celkových vykládek v živé hmotnosti a
          b) celkové vykládky humra severského uskutečněné v roce 2008 nebo 2009 tímto plavidlem musí představovat méně než 2,5 tun podle vykládek v živé hmotnosti.";
          b) bod 9.1 se nahrazuje tímto:
          "9.1 Pokud je plavidlu přidělen neomezený počet dní v důsledku splnění zvláštních podmínek, nesmějí vykládky plavidla v období řízení 2011 překročit 5 tun nebo 3 % celkových vykládek v živé hmotnosti štikozubce obecného a 2,5 tuny v živé hmotnosti humra severského."
          9) Příloha IIC se mění takto:
          a) bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Lovné zařízení
          Pro účely této přílohy se použijí tyto skupiny lovných zařízení:
          a) vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok sítě 80 mm nebo větší;
          b) pevné sítě, včetně tenatových sítí na chytání ryb za žábry, třístěnných tenatových sítí a zatahovacích sítí o velikosti ok 220 mm nebo menší.";
          b) tabulka I se nahrazuje tímto:
          "Tabulka I
          Zařízení bod 2 | Označení Použijí se pouze skupiny zařízení stanovené v bodě 2 | Západní část Lamanšského průlivu |
          bod 2 písm. a) | Vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla o velikosti ok ≥ 80 mm | 164 |
          bod 2 písm. b) | Pevné sítě o velikosti ok ≤ 220 mm | 164". |
          10) Příloha VII se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA VII
          OBLAST ÚMLUVY WCPFC
          Maximální počet plavidel EU oprávněných lovit mečouna obecného v oblastech jižně od 20o j. š. v oblasti úmluvy WCPFC
          Španělsko | 14 |
          EU | 14". |
          Článek 2
          Vstup v platnost a použitelnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 bodů 1 až 7 a bodu 10 se použijí ode dne 1. ledna 2011.
          Ustanovení čl. 1 bodů 8 a 9 se použijí ode dne 1. února 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 17. června 2011.
          Za Radu
          předseda
          Matolcsy Gy.
          [1] Úř. věst. L 24, 27.1.2011, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7.
          [3] Kromě vod v pásmu šesti mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.
          [4] Smačci musí představovat alespoň 98 % vykládek započítaných do tohoto TAC. Vedlejší úlovky limandy obecné, makrely obecné a tresky bezvousé se započítávají do zbývajících 2 % TAC.
          [5] Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.
          [6] Až 50 % tohoto množství lze odlovit ve vodách EU oblasti IV.";
          [7] Odkaz se týká populace sledě obecného v oblasti VIa severně od 56° 00’ s. š. a v části oblasti VIa, která se nachází východně od 07° 00’ z. d. a severně od 55° 00’ s. š., kromě oblasti Clyde.";
          [] Z toho až 68 % může být odloveno ve výlučné ekonomické zóně Norska nebo v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
          [] Tuto kvótu lze převést do oblastí VIIIc, IX a X; vod EU oblasti CECAF 34.1.1. Tyto převody však musí být předem oznámeny Komisi.";
          [10] Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.
          [11] Má být odloveno ve vodách EU oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII.
          [12] Platí zvláštní pravidla v souladu s článkem 1 nařízení (ES) č. 1288/2009 [13] a bodem 7 přílohy III nařízení (ES) č. 43/2009 [14].
          [] Council Regulation (EC) No 1288/2009 of 27 November 2009 establishing transitional technical measures from 1 January 2010 to 30 June 2011 (OJ L 347, 24.12.2009, p. 6).
          [] Nařízení Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1).";
          [15] Z čehož jsou kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo v oblastech Vb, VI a VII. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech VI a VII nesmí překročit 3000 tun.
          [16] Včetně mníkovce bělolemého. Kvóty pro Norsko činí 6140 tun pro mníka mořského a 2923 tun pro mníkovce bělolemého, jsou vzájemně zaměnitelné až do výše 2000 tun a mohou být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech Vb, VI a VII.";
          [17] Z čehož množství odlovené v oblasti VII (Porcupine Bank – jednotka 16) (NEP/*07U16) nesmí přesáhnout následující kvóty:
          [18] Včetně 242 tun, které mají být odloveny ve vodách Norska jižně od 62° s. š. (MAC/*04N-).
          [19] Při rybolovu ve vodách Norska se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvót pro tyto druhy.
          [20] Lze rovněž odlovit ve vodách Norska oblasti IVa.
          [21] Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje podíl Norska na TAC v Severním moři ve výši 47197 tun. Odlov této kvóty se může provádět pouze v oblasti IVa s výjimkou 3000 tun, které mohou být odloveny v oblasti IIIa.
          [22] Včetně 323 tun kvóty převedené z nevyužitých rybolovných práv pro rok 2010.
          [23] Včetně 183 tun kvóty převedené z nevyužitých rybolovných práv pro rok 2010.";
          [24] Lze odlovit v oblastech IIa, VIa severně od 56° 30′ s. š., IVa, VIId, VIIe, VIIf a VIIh.
          [25] Dodatečnou přístupovou kvótu 33804 tun, která se započítává do jeho omezení odlovu, může Norsko odlovit severně od 56° 30′ s. š.
          [26] Zahrnuje 674 tun kvóty, která nebyla obsažena v rybolovných právech na rok 2010.
          [27] Množství, která jsou předmětem výměn s ostatními členskými státy, mohou být odlovena v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId (MAC/*8ABD). Množství poskytnutá Španělskem, Portugalskem nebo Francií pro účely výměny, která mají být odlovena v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId, však nesmí překročit 25 % kvót příslušného členského státu poskytujícího kvóty.
          [28] Úlovky odlovené v oblasti IVa (MAC/*04 A.) a v oblasti IIa (MAC/*02 A.) se oznamují samostatně.
          [29] Včetně 272 tun kvóty převedené z nevyužitých rybolovných práv pro rok 2010.";
          [30] Včetně smačků rodu Ammodytes.
          [31] Lze odlovit pouze ve vodách EU oblasti IV.
          [32] Předběžný TAC. Konečný TAC bude stanoven na základě nového vědeckého doporučení v průběhu první poloviny roku 2011.
          [33] Šprot obecný musí představovat nejméně 98 % vykládek započítaných do tohoto TAC. Vedlejší úlovky limandy obecné a tresky bezvousé se započítávají do zbývajících 2 % TAC.";
          [34] Až 5 % této kvóty odlovené ve vodách EU oblastí IIa nebo IVa před 30. červnem 2011 může být započteno jako odlovené v rámci této kvóty týkající se vod EU oblastí IVb, IVc a VIId. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*4BC7D).
          [35] Až 5 % této kvóty lze odlovit v oblasti VIId. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*07D).
          [36] Kranasi musí představovat nejméně 95 % vykládek započítaných do tohoto TAC. Vedlejší úlovky drsnatcovitých, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné se započítávají do zbývajících 5 % TAC."
          [37] TAC sjednán mezi Unií, Faerskými ostrovy, Norskem a Islandem.";
          [38] Z toho 3100 tun je přiděleno Norsku.";
          [39] Z toho 800 tun je přiděleno Norsku; lze odlovit pouze v oblasti NAFO 1.";
          [40] Z toho 824 tun je přiděleno Norsku.";
          [41] Odlov nelze provádět od 1. ledna do 9. května 2011".
          [42] Lze odlovit pouze v oblasti vymezené loxodromami, které spojují tyto souřadnice:
          [43] Odlov nelze provádět od 1. ledna do 9. května 2011.";
          [44] Může Může být uloveno pouze pomocí pelagických vlečných sítí. Lze odlovit na východě nebo na západě.
          [45] Kvóta může být odlovena v oblasti upravené předpisy NEAFC za předpokladu, že jsou splněny oznamovací podmínky stanovené Grónskem (RED/*51214). Pelagického okouníka žijícího při dně lze v oblasti upravené předpisy NEAFC lovit pouze od 10. května 2011 a pouze v oblasti vymezené loxodromami, které spojují tyto souřadnice (RED/*5-14):
          [46] Kromě druhů ryb nemajících žádnou obchodní hodnotu."
          [47] Nezahrnuje oblast vymezenou těmito souřadnicemi:
          [48] S výjimkou Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska."
          [49] Kromě Kypru, Řecka, Španělska, Francie, Itálie, Malty a Portugalska a pouze jako vedlejší úlovek.
          [50] V rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a přidělení mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti a velikosti od 8 kg/75 cm do 30 kg/115 cm, provedené plavidly uvedenými v bodě 1 přílohy IV (BFT/*8301):
          [] Toto množství může Komise na žádost Francie revidovat až do množství 100 tun, jak je uvedeno v doporučení ICCAT 08-05.
          [51]
          [53] V rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení kvót mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti od 8 kg do 30 kg provedené plavidly uvedenými v bodě 2 přílohy IV (BFT/*8302):
          [54] V rámci tohoto TAC se použijí níže uvedená omezení odlovu a rozdělení kvót mezi členské státy, pokud jde o odlovy tuňáka obecného o hmotnosti od 8 kg do 30 kg provedené plavidly uvedenými v bodě 3 přílohy IV (BFT/*643):
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.